Utorok, 4. október, 2022 | Meniny má František

Nedá sa spoliehať len na mesto

Primátor mesta Stanislav Bernát reaguje na článok v našich novinách

Nový ŽIVOT TURCA pravidelne prináša príspevky rôznych autorov na aktuálnu tému – martinský hokej. Tým skôr, že tohto roku sa opäť lúčil s extraligou... Ešte pred zasadnutím správnej rady hokejového klubu, na ktorom sa vzdalo jeho vedenie, sme v 10. čísle našich novín priniesli rozhovor s riaditeľom hokejového klubu Jaroslavom Dzurcom. V minulých dňoch sme dostali zo sekretariátu martinského primátora Stanislava Bernáta elektronickou poštou reakciu primátora na tento rozhovor. Uverejňujeme ho v plnom znení.

SkryťVypnúť reklamu

Vážená redakcia!

Na stránkach vášho týždenníka sa v posledných číslach objavila plodná diskusia na tému martinského hokeja, ktorú uzavrel článok riaditeľa MHC Martin Jaroslava Dzureca, pod názvom „Je len jeden recept - zdvihnúť hlavy„. Vzhľadom k množiacim sa názorom funkcionárov a priaznivcov martinského hokeja, že jedným z vinníkov vypadnutia MHC Martin z extraligy je aj mesto Martin, dovoľte mi objasniť niektoré závažné veci. Týkajú sa financovania a riadenia hokejového klubu, ktoré nie sú verejnosti známe.

Investície do zimného štadióna

Mesto Martin, ako správca vecí verejných, zabezpečuje životne dôležité úlohy jeho občanov. Jednou z nich je samozrejme aj športové vyžitie sa občanov, avšak podotýkam, že len jednou z mnohých. Takisto, ako hokejový klub, je jedným z 25 športových klubov pôsobiacich v našom meste. Napriek tomu hokej, vďaka jeho popularite a obľúbenosti, podporujeme v podstatne vyššej miere ako ostatné druhy športu. Len za posledné 3 roky môžem uviesť nasledujúce príklady:

SkryťVypnúť reklamu

Zriadili sme Správu športových zariadení mesta Martin, ktorá spravuje a zhodnocuje zimný štadión. Tento sme prevzali do svojho majetku napriek tomu, že bol zaťažený záložným právom zo strany veriteľov, ako Daňový úrad, Prima zdroj, Spoma, Slovprefa, Cebo holding v celkovej výške 1milión 200 tisíc korún. Tieto ťarchy sme za MHC vysporiadali z mestského rozpočtu na základe uznesenia 1/ 2000. Štadión sme prevzali vo veľmi zlom technickom stave, nakoľko predchádzajúci majiteľ- H.C. Martimex ZTS Martin nemal prostriedky na jeho opravy a údržbu. Postupne sme ho dali do poriadku a ďalšie investície do neho plánujeme. Okrem toho už pri rekonštrukcii ľadovej plochy sme sa podieľali sumou 6 miliónov korún, aj keď to bolo ešte v roku 1998.

Vyhoveli sme žiadosti funkcionárov hokejového klubu a tento zobrali pod našu správu. Len pripomínam, že ročné prevádzkové náklady predstavujú cca 8 miliónov korún a naďalej stúpajú zvyšovaním cien energií. Tieto znáša mesto Martin. Keďže ekonomická situácia nedovolí v rozpočte kompletne pokryť tieto náklady, príspevková organizácia SŠZmM, ktorá objekt spravuje, musí zabezpečiť cez sponzorov a príjmy z nehnuteľnosti ďalšie finančné zdroje, aby MHC Martin mohol užívať zimný štadión bezplatne. Naviac väčšinou vykrývame aj opravy na majetku, ktorý je poškodený počas akcií MHC a neraz nepochopiteľne aj členmi hokejového klubu.

SkryťVypnúť reklamu

Opravili sme zatekajúcu strechu, ktorá už poškodzovala aj statiku budovy a vonkajšie fasády v hodnote 5 mil. 123 tisíc korún. Zakúpili sme pracovný stroj na úpravu ľadovej plochy Derol v hodnote 1 mil. 850 tisíc českých korún, ako aj úpravňu vody na ľadovú plochu, aby sme zlepšili jeho kvalitu. Tepelne sme zaizolovali 240 metrov potrubia medzi strojovňou a ľadovou plochou. Vybudovali novú výmenníkovú stanicu tepla na kúrenie a ohrev TÚV. Zriadili sme prípojku horúcovodu cez rieku Turiec.

Zrekonštruovali sme obidve hosťovské šatne, šatňu mužstva seniorov, juniorov, dorastencov, rozhodcov i žien. kuchynku, ošetrovňu, WC v žiackom trakte. V týchto dňoch prebieha rekonštrukcia dvoch zo štyroch sociálnych zariadení pre verejnosť. Do začiatku majstrovstiev sveta v hokejbale junio­rov chceme upraviť hlavný vchod a fasádu zo severnej strany.

Odstránili sme zatápanie pivničných priestorov odklonením kanalizácie mimo ZŠ. Oplotili sme celý areál, vybudovali príjazdovú komunikáciu a strážené parkovisko pre sponzorov a hostí. Tak by som mohol pokračovať aj ďalej, ale to nie je dôležité.

Nadštandardná pomoc

Napriek tomu, že MHC Martin sa v nájomnej zmluve zaviazal napomáhať zveľaďovaniu zimného štadióna v rámci svojich možností, zostalo pri sľuboch a dodnes táto ťarcha leží len na našich pleciach. Ako všetci dobre vedia, MHC Martin je spoločnosť, ktorá má svoju členskú základňu, správnu radu a profesionálnych zamestnancov. Tí na seba prevzali zodpovednosť za jeho chod, za čo dostávajú zaujímavú finančnú odmenu. Mesto Martin nevstupuje do uzatvárania profesionálnych zmlúv s hráčmi či trénermi, to je v plnej kompetencii funkcionárov. Ako v každej oblasti podnikania, aj tu si treba zobrať na plecia len toľko, koľko unesiem. Nedá sa spoliehať len na mesto, pretože poslanci a vedenie zodpovedné za jeho chod dobre vedia, čo si môžeme dovoliť, aby sme neohrozili fungovanie iných, dôležitejších odvetví. Napriek tomu sme z rozpočtu poskytli hokejovému klubu viackrát nadštandardnú finančnú pomoc na jeho činnosť. Či to boli správne vynaložené prostriedky, nechám na zváženie zainteresovaných. Naposledy sme poskytli MHC Martin finančnú výpomoc vo výške 1milión korún na záchranu ST extraligy na začiatku roku 2004. Ako mi je známe, z týchto peňazí sa vyplatili hráčom omeškané mzdy za mesiace november, december a očakávaný efekt - udržanie sa v extralige sa nedostavil. Napriek tomu, že žiadosť funkcionárov znela o finančnú výpomoc na záchranu extraligy. Verili sme, že vedia, o čom hovoria a nezasahovali sme im do spôsobu použitia uvedených finančných prostriedkov. Ďalšie podmieňujúce kritériá záchrany, ktoré uviedli neskôr, vtedy nespomínali.

Niečo nie je v poriadku

Myslím, že nie sme schopní plniť požiadavky MHC Martin na finančnú výpomoc, pretože tieto prostriedky nikdy nebudú konečné a jeho rozpočet kolíše podľa stanovených cieľov. Na to sú funkcionári, ktorí musia vedieť, do čoho išli a mali zhodnotiť svoje schopnosti a možnosti skôr, ako podpísali pracovné zmluvy. To platí všeobecne, pretože, každý by mal robiť to, čomu rozumie, čoho je schopný. Mesto nemôže suplovať generálneho sponzora, ktorý tu jednoznačne chýba, ale ktorý zdá sa, ani nie je hľadaný. Pri všetkej úcte, keď si zoberiem porovnateľné mestá, ako sú Skalica, Liptovský Mikuláš, Nitra, Poprad a ďalšie, niečo tu nie je v poriadku. Ani týmto klubom mestá nejako výrazne nepomáhajú. Zabezpečujú prevádzku zimných štadiónov, ale to je všetko. Len v krátkosti uvádzam, ako to funguje v ostatných mestách, kde sa hrá extraliga.

Zvolen - 2.5 milióna korún dávajú ročne na mládež, 3,5 milióna ročne na investície do štadióna. Prevádzku zimného štadióna hradí v plnej výške hokejový klub a výnosy z neho mu zostávajú. Ročné náklady na prevádzku mali vlani 9,1 mil. korún.

Trenčín - prevádzkové náklady zimného štadióna a investície znáša mesto. Mzdy zamestnancov ZŠ znáša hokejový klub. Prípadné výnosy zo zimného štadióna idú v plnom rozsahu do mládeže a na mzdy zamestnancov, od mesta už nedostávajú žiadne iné dotácie, všetko zabezpečujú cez sponzorov funkcionári klubu.

Žilina - založená je akciová spoločnosť, do ktorej mesto ako vklad dalo zimný štadión. Prevádzkové náklady hradí klub (včítane miezd zamestnancov), investičné akcie financuje mesto. Mládež doteraz nedostávala nič, na rok 2004 mali vyčlenené v mestskom rozpočte 5 mil. Sk (včítane futbalu). Pre seniorov vyčlenené v rozpočte údajne 20 mil. korún.

Liptovský Mikuláš - Zimný štadión je začlenený do Oddelenia bytových a nebytových priestorov a cez neho kompletne financovaná prevádzka a investície. Mesto poskytuje dotáciu na mládež vo výške 1 mil. korún za rok, do seniorského hokeja nevstupuje. Ten financuje akciová spoločnosť HK 32 L. Mikuláš, ktorá v tomto roku ponížila stratu z predchádzajúcich období o polovicu.

Bratislava - Mesto prevádzkuje prostredníctvom Správy telovýchovných a rekreačných zariadení zimný štadión. Ten dáva bezplatne do užívania pre mládež, seniori si ročne platia nájom vo výške 2-3 mil. Sk. Žiadne iné dotácie na hokej zo strany mesta neexistujú.

Skalica - Zimný štadión je začlenený do podnikateľského oddelenia cez ktoré ho mesto financuje a dáva k dispozícii hokejovému klubu na 10 hodín denne na tréningy a zápasy. Na mládež dáva ročne 50 – 100 tisíc Sk, pre seniorov nedáva nič.

Košice - Zimný štadión nie je v majetku mesta, preto ho nefinancuje a ani hokejovému klubu ničím neprispieva, nakoľko mesto spláca dlhy vo výške cca 400 mil. Sk.

Poprad - Zimný štadión spravuje a financuje mesto a poskytuje klubu bezplatne ľadovú plochu. Okrem toho sa zaviazalo na obdobie 4 rokov pomôcť hokejovému klubu dotáciou 1 mil. Sk za rok. Okrem tejto sumy už nedávajú do hokeja žiadne iné peniaze.

Spišská Nová Ves - Zimný štadión je prevádzkovaný podobne tak, ako v Poprade, okrem toho na mládež je ročne vyčlenených 200 tisíc korún. To je všetko, čo ide v Spišskej Novej Vsi do hokeja.

Nitra - Zimný štadión v majetku mesta, ľadovú plochu však prenajíma hokejový klub. Ten však hradí ročne 20 percent z energií, čo u nich v minulom roku predstavovalo 2,5 mil. korún, 80 percent hradí mesto. Nebytové priestory na štadióne prenajíma mesto, ktoré v roku 2003 vyčlenilo na mládež 500 tisíc korún, ale pre rok 2004 nič. Senio­rom finančne nepomáhajú.

Na úspech sa rýchlo zabúda...

My sme MHC Martin na činnosť za posledné 3 roky - od 1. septembra 2001 do 30. marca 2004 poskytli 3 230 768 Sk. Nechceme sa od hokeja dištancovať, ale treba si uvedomiť, že ak by mesto malo ročne investovať do neho okolo 10 miliónov korún, aká bola predstava funkcionárov klubu, tak tieto peniaze by zákonite chýbali v iných sférach. Bolo by to len na úkor školských či predškolských zariadení, sociálnej či komunálnej sféry, kultúrnych podujatí alebo pripravovaných investičných akcií. V čase, keď zatvárame predškolské zariadenia, na ktoré nemáme voľné finančné zdroje, bolo by neuváženým hazardom financovať mzdy hráčov a funkcionárov MHC Martin. Nech to znie akokoľvek kruto, na to finančné prostriedky nemáme. Na športový úspech sa rýchlo zabúda, ale vybudované hodnoty pretrvávajú. Rovnako hmotné, ako i duševné. A zanedbať mládež na úkor čiastkového športového úspechu by asi nebolo rozumné.

Mesto Martin vypracovalo koncepciu financovania a rozvoja mládežníckeho hokeja. Na základe ktorej by mesto ročne investovalo do nej zhruba 1,5 mil. Sk a ďalšie financie cez sponzorov, dotácie a členské platby. Týmto chcelo odbremeniť funkcionárov MHC od prostriedkov do mládežníckeho hokeja, aby sa mohli plne sústrediť len na hokej seniorský. Myslím, že myšlienka to bola správna. Správna rada MHC však tento návrh zamietla a mládež si nechala pod svojim dohľadom. Až čas ukáže, či sa mládeži týmto krokom neurobila medvedia služba.

Koncepcia spravodlivosti

Mesto má spracovanú koncepciu financovania športu, ktorá spravodlivo pomôže všetkým športovým klubom a hlavne mládeži. Ak sa vyhneme rôznym lobbistickým záujmom, tak už v budúcom roku to športové kluby pocítia.

Napriek tomu, že v budúcom roku sa v Martine extraliga ľadového hokeja hrať nebude, mesto bude naďalej v rovnakej miere ľadovému hokeju pomáhať, nakoľko chceme tento šport udržať na minimálne rovnakej úrovni, akú má dnes. Možno niekto očakáva zázrak v podobe silnej investície na činnosť klubu zo strany mesta. So všetkou vážnosťou a zodpovednosťou voči našim občanom prehlasujem, že na to financie nemáme! Napriek tomu, že by sme vedeli zimný štadión využiť aj na komerčné účely a namiesto straty vyrobiť zaujímavý zisk, toto z našej strany nehrozí a bude naďalej slúžiť svojmu účelu, pre ktorý bol postavený. Takisto si budeme plniť záväzky voči dodávateľom služieb, mzdovým nárokom zamestnancov, opravovať a rekonštruovať ho. Financie na činnosť klubu však musia zabezpečiť funkcionári, ktorých je to pracovnou náplňou.(Medzititulky NŽT)

POZNÁMKA REDAKCIE

Sme radi, že primátor mesta na horúci hokejový problém reagoval. Treba ale zároveň jedným dychom dodať, že v rozhovore s riaditeľom klubu Jaroslavom Dzurcom nebola spochybnená starostlivosť mesta o jeho vlastný majetok – zimný štadión. V tom rozhovore sme nenašli vlastne ani to, že by hokejový klub ústami vtedajšieho svojho riaditeľa, čo len nepriamo označil za vinníka vypadnutia z extraligy mesto Martin... Je dobré, že radnica našim čitateľom vyčíslila, ako sa stará o mestský majetok a tým, samozrejme, ako pomáha hokeju. Škoda ale, že primátor, ktorý bol ešte nedávno viceprezidentom MHC Martin (funkcie sa písomne vzdal iba minulý týždeň), sa nevyjadril napríklad aj k tomu, prečo klub za posledné roky nenašiel hlavného sponzora, alebo prečo sa klub nedokázal transformovať. Transformácia je pre budúcnosť klubu nevyhnutná a bez mesta sa len ťažko môže rozbehnúť a nieto aj úspešne dokončiť. Jedno bez druhého asi nepôjde. Ak sa tieto veci nevyriešia, hokej v našom meste bude aj naďalej iba paberkovať.

Pretože mesto má, respektíve malo, vo vedení klubu svojich zástupcov – viceprezidenta a niekoľkých členov správnej rady, zdá sa nám prinajmenšom záhadné konštatovanie, že „niečo (v klube) nie je v poriadku„. Aj my si myslíme to isté, lenže naše možnosti dať to do poriadku, alebo urobiť čosi v prospech zmeny, boli a sú oveľa, oveľa menšie, ako možnosti tých, ktorí ako poprední funkcionári (pravda, ak svoju úlohu neberú len tak ľahkovážne alebo iba reprezentatívne) majú na to mandát. Faktom, ktorý nemožno vyvrátiť, je, že v minulej sezóne bol na Podháji ľad, že Martin má novú rolbu, že zo strechy štadió­na nezatekalo a podobne, ale pravdou je aj to, že Martin hokejovú extraligu stratil. Svet, samozrejme, nespadne, točí sa ďalej, aj keď už mapa slovenského vrcholového športu bude bez Martina.(jk)

Najčítanejšie na My Turiec

Inzercia - Tlačové správy

 1. Slováci a peniaze: Na čo sporíme a koľko investujeme?
 2. Hasič vyrába knedle. Denne ich uvarí tisíc a má vypredané
 3. V Žiline projektujú železnice pre Londýn, Austráliu i Čínu
 4. Dôležitosť duševnej pohody
 5. Nakupovať viac ovocia a zeleniny sa oplatí každý deň
 6. Druhý diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 7. Dochádzate do Bratislavy? Auto nechajte doma
 8. Púštne kráľovstvo: Prečo by ste mali navštíviť Jordánsko?
 1. Zuzana Bednárová: V Prešove je ešte veľa vecí na zlepšovanie
 2. Dni nezábudiek prispejú na zachovanie prevádzky Linky dôvery
 3. Hasič vyrába knedle. Denne ich uvarí tisíc a má vypredané
 4. V Žiline projektujú železnice pre Londýn, Austráliu i Čínu
 5. Dôležitosť duševnej pohody
 6. Slováci a peniaze: Na čo sporíme a koľko investujeme?
 7. Metropolis ostáva bez inflačnej doložky
 8. Nakupovať viac ovocia a zeleniny sa oplatí každý deň
 1. Notebook s dvomi obrazovkami. Ako dlho si naň budete zvykať? 7 250
 2. Púštne kráľovstvo: Prečo by ste mali navštíviť Jordánsko? 7 097
 3. Riskovali viac než iní. Jeden z nich sa slávy nedožil 5 933
 4. Piešťanská firma ovládla svet zubárskych kresiel 5 843
 5. Nakupovať viac ovocia a zeleniny sa oplatí každý deň 5 801
 6. Hasič vyrába knedle. Denne ich uvarí tisíc a má vypredané 5 526
 7. Európska noc výskumníkov prináša zážitky s vedou opäť naživo 5 082
 8. Digitálne dvojča v Konštrukta-TireTech 3 680

Blogy SME

 1. Denisa Tomíková: Nie je vodič ako vodič
 2. Pavel Macko: Nie násiliu v uliciach a extrémistickému teroru!
 3. Eva Gallova: Vtipy, tipy, frky
 4. Marek Kytka: Skvelý Slafkovský, ukážkový gól Tomáša Tatara, či hviezdne duo večera Nečas s Burnsom
 5. Peter Kuchár: Moja cesta do pekla... (I.)
 6. Jozef Sitko: Azda diskusia na blogoch má byť názorovou stokou?
 7. Erik Kriššák: John Stagg - Vlk a pastier
 8. Marek Mačuha: Je zníženie daní politický zločin?
 1. Matúš Lazúr: Čo bude špendlíkom ktorý spôsobí prasknutie realitnej bubliny? 7 183
 2. Roman Kebísek: Malý prehľad prepadov Jánošíka, ku ktorým sa priznal 5 984
 3. Jana Melišová: Keď sa chce, tak sa dá 💗 5 436
 4. Ján Valchár: Mohylizácia ruských brancov. Presne podľa plánu. 4 813
 5. Ján Valchár: Keď už aj propagandisti plačú... 3 974
 6. Miroslav Kocúr: Progresívny fašizmus voči kresťanom? 3 710
 7. Ján Valchár: Gratulujeme, 60.000. A ruské tanky dostávajú defekty. 3 276
 8. Peter Slamenik: Dubák sem, dubák tam. 2 746
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926
 8. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Martinčania sa silného súpera nezľakli.

Martinčania síce na Považskú Bystricu nestačili, ale podali najlepší výkon v sezóne.


56m

Desiatky osobností z regiónu Turiec sa rozhodli verejne podporiť kandidatúru Ing. Stanislava Thomku na pozíciu primátora mesta Martin.


13 h
Turčianska Štiavnička získala v stretnutí proti Vavrečke cenný bod.

Posledný víkend bol z pohľadu turčianskych celkov o poznanie pozitívnejší ako tie predchádzajúce. Bystrička aj Blatnica zabrali naplno a svoju cenu má aj remíza Štiavničky.


19 h
Futbalisti Belej zvládli zápas proti Zubrohlave.

Hráči Dynama v Rosine na dobrý výsledok pomýšľať nemohli, keďže nestrelili ani gól, hoci si vybojovali aj výhodu penalty. Belá sa vytiahla a zdolala silnú Zubrohlavu.


3. okt

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Blogy SME

 1. Denisa Tomíková: Nie je vodič ako vodič
 2. Pavel Macko: Nie násiliu v uliciach a extrémistickému teroru!
 3. Eva Gallova: Vtipy, tipy, frky
 4. Marek Kytka: Skvelý Slafkovský, ukážkový gól Tomáša Tatara, či hviezdne duo večera Nečas s Burnsom
 5. Peter Kuchár: Moja cesta do pekla... (I.)
 6. Jozef Sitko: Azda diskusia na blogoch má byť názorovou stokou?
 7. Erik Kriššák: John Stagg - Vlk a pastier
 8. Marek Mačuha: Je zníženie daní politický zločin?
 1. Matúš Lazúr: Čo bude špendlíkom ktorý spôsobí prasknutie realitnej bubliny? 7 183
 2. Roman Kebísek: Malý prehľad prepadov Jánošíka, ku ktorým sa priznal 5 984
 3. Jana Melišová: Keď sa chce, tak sa dá 💗 5 436
 4. Ján Valchár: Mohylizácia ruských brancov. Presne podľa plánu. 4 813
 5. Ján Valchár: Keď už aj propagandisti plačú... 3 974
 6. Miroslav Kocúr: Progresívny fašizmus voči kresťanom? 3 710
 7. Ján Valchár: Gratulujeme, 60.000. A ruské tanky dostávajú defekty. 3 276
 8. Peter Slamenik: Dubák sem, dubák tam. 2 746
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926
 8. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)

Už ste čítali?