Nedeľa, 25. september, 2022 | Meniny má Vladislav

Aké lôžka vlastne potrebujeme?

O tom, aký je rozdiel medzi liečebňou dlhodobo cho

Na jeseň minulého roku sa v martinských poslaneckých kruhoch hodne diskutovalo na tému sociálne lôžka a liečebňa pre dlhodobo chorých. Liečebňu totiž ako naliehavú označili občania v ankete o investičných akciách mesta a prisúdili jej prvé miesto. Keď ale došlo na lámanie chleba a poslanci mali rozhodnúť o jednom z objektov určených na rekonštrukciu (bývala MŠ na Žingorovej ulici) ako o budúcej liečebni, ukázalo sa, že radnica sa síce chce postarať o dlhodobo chorých, ale skôr na sociálnych lôžkach, lebo liečeba dlhodobo chorých je zdravotníckym zariadením a podlieha osobitnému režimu, do ktorého zo strany samosprávy nie je potrebné investične či organizátorsky zasahovať. Na svete bol nový problém. Občania i radnica síce chcú jedno a to isté, len ich inak nazývajú. Pojmy sociálne lôžka a lôžko v liečebni pre dlhodobo chorých stotožňujú. V skutočnosti ide o dva rozdielne prístupy starostlivosti o dlhodobo chorých. V rozhovore s Katarínou Adamicovou sa snažíme tento problém rozlúskať.

SkryťVypnúť reklamu

Začnime od Adama. Aký štatút majú liečebne pre dlhodobo chorých?

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definuje zdravie ako plné telesné, duševné, sociálne a duchovné blaho človeka. Ide o štyri okruhy potrieb: biologické, psychologické, sociálne a spirituálne, pričom ich priority sa počas života významne menia. Ak sa pýtate na LDCH (Liečebne pre dlhodobo chorých), musíme zdôrazniť, že zo zákona ide o také zdravotnícke zariadenia ktoré riešia najmä biologické a psychologické potreby človeka. V našom právnom prostredí sa o sociálne potreby starajú iné inštitúcie, ktorých činnosť podlieha Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR. O niektoré z iných potrieb, vrátane spirituálnych, sa u nás starajú najmä neštátne – charitatívne organizácie. LDCH patrí spolu s ďalšími 21 typmi zariadení do sústavy zdravotníckych zariadení. V Žilinskom samosprávnom kraji je LDCH v Žiline, v Štiavničke a v Dolnom Kubíne. Martin tento typ zariadenia nemá. Formy zdravotníckej starostlivosti sú definované ako ambulantné a ústavné formy (nelôžkové a lôžkové) primárnej, sekundárnej a následnej zdravotníckej starostlivosti, ktorá sa vykonáva v štátnych aj neštátnych zariadeniach. Konkrétne LDCH sú v tejto sieti ústavnou formou následnej starostlivosti (zatiaľ štátnej). Ide teda o čisto zdravotnícke zariadenie, ktoré (ak má manažment svedomie a potrebnú dávku odvahy) plní aj niektoré sociálne činnosti. Tieto mu zo zákona nepatria. Ale v našom prostredí, kde je dlhodobý nedostatok sociálnych zariadení, občas iná možnosť nie je.

SkryťVypnúť reklamu

Aké podmienky majú spĺňať? Máme na mysli technické, personálne, organizačné...

Ide o zdravotnícke zariadenia, preto bez ohľadu na ich formu, buď štátnu alebo neštátnu, preň platia rovnaké predpisy. Na neštátne zariadenia si naši (najmä starší) pacienti zvykajú postupne a majú sklon im viac nedôverovať. Treba zdôrazniť, že podmienky pre otvorenie neštátneho zdravotníckeho zariadenia sú zo zákona prísne a spoľahlivo kontrolované. Zdravotnícku starostlivosť môžu poskytovať len osoby odborne spôsobilé na výkon zdravotníckeho povolania, či už ide o fyzickú alebo právnickú osobu, na základe povolenia. Právnická osoba zdravotnícku starostlivosť poskytuje len prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorá spĺňa požadované podmienky. Konkrétne lekársku starostlivosť vykonáva iba lekár, ošetrovateľskú starostlivosť iba zdravotná sestra. Okrem početných súhlasov a potvrdení je v zdravotníctve veľmi dôležité vyjadrenie stavovských organizácií o etickej a odbornej spôsobilosti žiadateľa, ako aj o vecnom vybavení zdravotníckeho zariadenia na požadovaný úkon a rozsah činností. Za odborný výkon činnosti je zodpovedný držiteľ povolenia.

SkryťVypnúť reklamu

Pre akých pacientov sú určené?

LDCH poskytuje následnú zdravotnícku starostlivosť pacientom po primárnej a sekundárnej zdravotnej starostlivosti, ak je to potrebné v záujme dokončenia liečebného procesu, alebo na zlepšenie zdravotného stavu. Ide o pacientov vyžadujúcich najmä liečebnú rehabilitáciu, psychologickú starostlivosť, logopedickú starostlivosť a iné. Treba zdôrazniť, že zdravotnícka starostlivosť všeobecne je oveľa nákladnejšia ako sociálna. Preto suplovanie chýbajúcej sociálnej starostlivosti zdravotníckou „ožobračuje„ zdravotníctvo ako celok.

Môže o umiestnení rozhodovať aj pacient sám?

Áno, môže. On sám alebo jeho rodina. Príjem do ústavnej starostlivosti (zo zdravotníckym zameraním), sa robí na odporúčanie odborného všeobecného lekára alebo lekára špecialistu. Ak však máme na mysli nie LDCH, ale starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb, možno túto poskytovať občanovi, ktorému nemožno poskytovať inú sociálnu službu. Zriaďovateľmi takýchto zariadení sú zväčša obce či kraje, ktoré tiež určujú výšku úhrady za opatrovateľské služby. Existujú však aj neštátne zariadenia, kde sa klient (tu už nepoužívame slovo pacient), môže „kúpiť„ službu od takéhoto zariadenia.

Môžu LDCH zriaďovať aj samosprávy? Ak áno, za akých podmienok?

Môžu zriaďovať aj LDCH, aj domovy dôchodcov, domovy sociálnych služieb pre dospelých, stanice opatrovateľskej služby a iné zariadenia, ktorých sieť je vo vyspelých krajinách veľmi rôznorodá. Podmienky zriaďovania sú určené platnými predpismi, a to tak z okruhu zdravotníctva, ako sociálnych služieb.

Čo sú sociálne lôžka?

„Sociálnymi„ lôžkami zo zdravotníckeho hľadiska sú u nás pomenované také, ktoré sú pre prevádzku zdravotníckeho zariadenia menej finančne náročné. To znamená, že to nie sú lôžka určené napríklad pre pacientov s akútnymi ochoreniami či v pooperačnom stave, prípadne na iné, napríklad aj diagnostické výkony.

Pre akých pacientov sú určené?

Sociálne lôžka by mali byť umiestnené v sociálnych zariadeniach. V budúcnosti najlepším spôsobom by stálo za úvahu umiestniť tieto lôžka do tzv. kombinovaného typu sociálno–zdravotníckych zariadení. Financovanie by malo byť viaczdrojové, to znamená, že na sociálnych aj zdravotníckych výkonoch, by mal participovať štát spravodlivým prerozdelením financií priamo alebo prostredníctvom krajov a obcí, pacient či klient alebo jeho rodina, z pripoistenia klienta, získavaním prostriedkov od sponzorov, ako aj prostriedky z podnikateľskej činnosti týchto zariadení, prípadne prostriedky v rámci získaných grantov. A pre akých pacientov sú určené? Stručne povedané, pre všetkých ľudí, ktorí takúto, zväčša opatrovateľskú starostlivosť, potrebujú. Opakovane spresňujem pojmy. Sociálne lôžka nie sú určené pre pacientov (tí patria do zdravotníckej starostlivosti, či už domácej, ambulantnej alebo ústavnej). Sú pre klientov, ktorí vyžadujú sociálnu pomoc. Nevieme sa zbaviť tejto unifikácie a promiskuity pojmov, lebo dlhé roky práve zdravotníctvo „látalo diery„ deficitnej sociálnej starostlivosti. Dnes, keď rozprávame stále iba o peniazoch, toto historické pochybenie sa stalo viditeľným. Preto by občania miesto reptania len na zdravotníctvo mali obrátiť „radlicu„ nespokojnosti aj smerom ku ministerstvu rodiny, sociálnych vecí a práce a žiadať od jeho vrcholových predstaviteľov riešenie tohto zanedbaného defektu.

Koľko aj takýchto lôžok je v Martine a koľkí pacienti sú ošetrovaní doma a kým?

Ak nepočítame domov dôchodcov – penzión v meste, v Martine máme iba jedno lôžkové zariadenie a to je Dom sv. Martina s 24 lôžkami. V súčasnosti sa mesto Martin snaží využiť jednu z bývalých materských škôl na rekonštrukciu pre dom opatrovateľskej služby. Zámerom sociálno-zdravotnej komisie je získať pre naše mesto asi 100 lôžok, ktorých zriaďovateľom by bolo mesto, ale prevádzkovateľom vybraným dôsledným výberovým konaním, by bol subjekt spĺňajúci vysoké nároky na odbornosť a prácu v sociálnej oblasti v nových podmienkach. O pacientov a klientov doma sa stará niekoľko organizácii zväčša neštátnych, niekedy úplne dobrovoľne, čiže bez finančného alebo iného ohodnotenia. Domácu ošetrovateľskú prax majú na starosti „adosky„ (Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti), z opatrovateľských subjektov vykonávajúcich prax v domácnostiach má mesto najlepšie skúsenosti s neštátnou organizáciou Samaritán.

Aká je perspektíva v poskytovaní sociálnych služieb tohto druhu?

Úmyselne nezačnem odpoveď financiami. Perspektíva je v zmene hodnotového systému a myslenia ľudí. Svet, Slovensko aj náš región starne. Chorí, chudobní a starí budú vždy medzi nami a môžu to byť aj dnešní zdraví, bohatí a mladí. Je potrebné upraviť legislatívu tak, aby aj na zdravotníctvo a sociálne veci boli vyčlenené primerané prostriedky. Treba, aby prevádzkovatelia týchto a ďalších súvisiacich zariadení mali nie len kvalitný IQ, odborný ale aj morálny profil a čestne spravovali im zverené organizácie, aby kontrolný systém spoločnosti nebol defektný a právny systém bezradne „nekľučkoval„ medzi paragrafmi, ale smeroval k nezávislosti a spravodlivosti. Rodiny by mali vychovávať svojich členov k solidarite a my sami by sme nemali byť príliš zahľadení len do svojich aktuálnych problémov, ale niekedy by sme mali rešpektovať aj problémy iných. A naše súčasné príjmy, nech sú akokoľvek skromné, by sme mohli začať spravodlivo deliť podľa známej slovenskej rozprávky o troch grošoch.....V takom pevnom etickom, sociálnom a právnom prostredí môžu vyrásť dobre fungujúce sociálne aj zdravotnícke zariadenia, zastrešujúce riešenie mnohých problémov klientov a pacientov. Predpokladám, že neštátne zariadenia sa budú viac aktivizovať, pretože sú ekonomicky pružnejšie a všeobecne nápaditejšie ako štátne. Systém financovania by mal byť viac zdrojový a mal by pozostávať z príspevkov štátu (priamo cez kraj, či obec), poisťovní, pripoistenia občanov, platby pacientov a klientov, resp. ich rodín, sponzorských darov fyzických, právnických aj iných osôb, ktoré, ako dúfame, budú oveľa štedrejšie ako doteraz, ďalej z realizovaných grantových úloh a iných právne dostupných možností. Rátame aj s vyššou aktivitou dobrovoľníckej práce, so zvyšovaním erudície opatrovateľov a ošetrovateľov. Martin pri počte vysokoškolsky vzdelaných absolventov ošetrovateľstva, ktorí končia štúdium na JLF UK, by nemal mať problém ani s vysokoškolským dorastom, jeho schopnosťou mobility a prijímania nových poznatkov vo všetkých odboroch, ktoré táto práca vyžaduje. Personálne sme teda už pripravení. Dobre fungujúca komplexná zdravotnícka a sociálna starostlivosť o pacienta a klienta doma, v strediskách či v ústavoch nesmie byť určená iba privilegovaným skupinám ľudí. Má byť poskytnutá všetkým, ktorí ju potrebujú v dobe samoty, zneschopnenia, choroby a beznádeje. K tomuto ideálu sa pravdepodobne budeme ešte dlho približovať. Zastupiteľstvo mesta Martin by mohlo aspoň trocha prispieť k zlepšeniu danej situácii spriechodnením opatrení navrhovaných odborníkmi. Bohužiaľ, opakovane sa tak nestalo.

Viera Legerská

Najčítanejšie na My Turiec

Inzercia - Tlačové správy

 1. Osem cestovateľských tipov, kam sa vybrať cez jesenné prázdniny
 2. Bublina: Hravý a kreatívny časopis pre deti v denníku SME
 3. Sledujte príjem živín u starých rodičov
 4. Najradšej by ste pri čítaní správ odleteli preč?
 5. Tejto zelenine patrí štvrté miesto na svete. Máte ju doma?
 6. Realitný maklér v Poprade
 7. Je čas na cestovateľské plány, jeseň bude plná spoznávania
 8. Najradšej by ste pri čítaní správ nechali všetko plávať?
 1. Štát zvyšuje dotácie na nájomné bývanie
 2. Industriálna Spilka Offices je súčasťou Týždňa zelených budov
 3. Hagyari: Som pripravený intenzívne a tvrdo pracovať
 4. Osem cestovateľských tipov, kam sa vybrať cez jesenné prázdniny
 5. Bublina: Hravý a kreatívny časopis pre deti v denníku SME
 6. Je neskutočná! Pani Milada (80) búra svojou básničkou internety
 7. XTB vyhlasuje Conora McGregora za svojho globálneho ambasádora
 8. Šliapnuť do pedálov – a ide sa na to!
 1. Tejto zelenine patrí štvrté miesto na svete. Máte ju doma? 11 826
 2. Osem cestovateľských tipov, kam sa vybrať cez jesenné prázdniny 8 259
 3. OMV mení kuchynský olej za kávu. Teraz na celom Slovensku 3 603
 4. Najradšej by ste pri čítaní správ odleteli preč? 3 340
 5. Rozbolí vás žalúdok zo studenej vody? Najväčšie mýty o trávení 3 010
 6. Morca-della a Pali. Tatrakon stojí na osvedčenej klasike 2 759
 7. Bublina: Hravý a kreatívny časopis pre deti v denníku SME 2 090
 8. Excelentná novinka v Tescu 1 832

Blogy SME

 1. Ján Škerko: Nebojte sa ruských záložníkov, to oni by sa mali báť
 2. Anton Sládek: Bratislava - Jozefská ulica
 3. Štefan Vidlár: Padla facka
 4. Tomáš Tenczer: Ženy nezarábajú menej ako muži
 5. Ľuboš Vodička: Veterné mlyny v Čechách a na Morave: Starý Poddvorov
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 7. Ivan Mlynár: Čoho sa to vlastne vyšetrovatelia NAKA okolo Jána Čurillu dožadujú.
 8. Jozef Javurek: Skandar
 1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú. 14 336
 2. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia v Rusku dobrou správou? 11 373
 3. Milan Removčík: Vlakom do Splitu. 6 175
 4. Martin Majzlan: Pamír, miesto kde som zanechal kus svojho srdca (+Video) 6 020
 5. Miroslav Lukáč: Viete že ruský trpaslík je najväčší na svete, ruské hodinky najrýchlejšie a Červená armáda nie je krvavočervená, ale ružová? 5 195
 6. Filip Kaľavský: Seniori bez obedov s dotáciou 4 819
 7. Tereza Krajčová: Grécke Atény 2/4 - Majestátny Acropolis, antická atmosféra v Agore a stopy Rimanov 4 462
 8. Oskar Kaman: Ako magistrát (ne)získal 1,6 milióna eur do rozpočtu 4 251
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Českí turisti sa vydali na túru po hrebeňovke na Krížnu a Ostredok.

Každoročný výlet na Slovensko ukončili v skanzene.


23 h
Ilustračné foto.

V sobotu sa u nás hrajú len tri zápasy prvej triedy. V nedeľu privítajú Diviaky lídra piatej ligy, na Bystričke bude derby a v súboji susedov vyzvú prvé Košťany druhé Príbovce.


23. sep
MY | TOP správy z regiónov

Prinášame výber TOP správ z regiónov.


23. sep
Takýto vzhľad budovy Tatra nábytku budú musieť v Martine ešte pár rokov vydržať.

Kancelárske priestory ustúpia do pozadia.


23. sep

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Blogy SME

 1. Ján Škerko: Nebojte sa ruských záložníkov, to oni by sa mali báť
 2. Anton Sládek: Bratislava - Jozefská ulica
 3. Štefan Vidlár: Padla facka
 4. Tomáš Tenczer: Ženy nezarábajú menej ako muži
 5. Ľuboš Vodička: Veterné mlyny v Čechách a na Morave: Starý Poddvorov
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 7. Ivan Mlynár: Čoho sa to vlastne vyšetrovatelia NAKA okolo Jána Čurillu dožadujú.
 8. Jozef Javurek: Skandar
 1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú. 14 336
 2. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia v Rusku dobrou správou? 11 373
 3. Milan Removčík: Vlakom do Splitu. 6 175
 4. Martin Majzlan: Pamír, miesto kde som zanechal kus svojho srdca (+Video) 6 020
 5. Miroslav Lukáč: Viete že ruský trpaslík je najväčší na svete, ruské hodinky najrýchlejšie a Červená armáda nie je krvavočervená, ale ružová? 5 195
 6. Filip Kaľavský: Seniori bez obedov s dotáciou 4 819
 7. Tereza Krajčová: Grécke Atény 2/4 - Majestátny Acropolis, antická atmosféra v Agore a stopy Rimanov 4 462
 8. Oskar Kaman: Ako magistrát (ne)získal 1,6 milióna eur do rozpočtu 4 251
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926

Už ste čítali?