Sobota, 28. november, 2020 | Meniny má HenrietaKrížovkyKrížovky

Aké lôžka vlastne potrebujeme?

O tom, aký je rozdiel medzi liečebňou dlhodobo cho

Na jeseň minulého roku sa v martinských poslaneckých kruhoch hodne diskutovalo na tému sociálne lôžka a liečebňa pre dlhodobo chorých. Liečebňu totiž ako naliehavú označili občania v ankete o investičných akciách mesta a prisúdili jej prvé miesto. Keď ale došlo na lámanie chleba a poslanci mali rozhodnúť o jednom z objektov určených na rekonštrukciu (bývala MŠ na Žingorovej ulici) ako o budúcej liečebni, ukázalo sa, že radnica sa síce chce postarať o dlhodobo chorých, ale skôr na sociálnych lôžkach, lebo liečeba dlhodobo chorých je zdravotníckym zariadením a podlieha osobitnému režimu, do ktorého zo strany samosprávy nie je potrebné investične či organizátorsky zasahovať. Na svete bol nový problém. Občania i radnica síce chcú jedno a to isté, len ich inak nazývajú. Pojmy sociálne lôžka a lôžko v liečebni pre dlhodobo chorých stotožňujú. V skutočnosti ide o dva rozdielne prístupy starostlivosti o dlhodobo chorých. V rozhovore s Katarínou Adamicovou sa snažíme tento problém rozlúskať.

Skryť Vypnúť reklamu

Začnime od Adama. Aký štatút majú liečebne pre dlhodobo chorých?

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definuje zdravie ako plné telesné, duševné, sociálne a duchovné blaho človeka. Ide o štyri okruhy potrieb: biologické, psychologické, sociálne a spirituálne, pričom ich priority sa počas života významne menia. Ak sa pýtate na LDCH (Liečebne pre dlhodobo chorých), musíme zdôrazniť, že zo zákona ide o také zdravotnícke zariadenia ktoré riešia najmä biologické a psychologické potreby človeka. V našom právnom prostredí sa o sociálne potreby starajú iné inštitúcie, ktorých činnosť podlieha Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR. O niektoré z iných potrieb, vrátane spirituálnych, sa u nás starajú najmä neštátne – charitatívne organizácie. LDCH patrí spolu s ďalšími 21 typmi zariadení do sústavy zdravotníckych zariadení. V Žilinskom samosprávnom kraji je LDCH v Žiline, v Štiavničke a v Dolnom Kubíne. Martin tento typ zariadenia nemá. Formy zdravotníckej starostlivosti sú definované ako ambulantné a ústavné formy (nelôžkové a lôžkové) primárnej, sekundárnej a následnej zdravotníckej starostlivosti, ktorá sa vykonáva v štátnych aj neštátnych zariadeniach. Konkrétne LDCH sú v tejto sieti ústavnou formou následnej starostlivosti (zatiaľ štátnej). Ide teda o čisto zdravotnícke zariadenie, ktoré (ak má manažment svedomie a potrebnú dávku odvahy) plní aj niektoré sociálne činnosti. Tieto mu zo zákona nepatria. Ale v našom prostredí, kde je dlhodobý nedostatok sociálnych zariadení, občas iná možnosť nie je.

Skryť Vypnúť reklamu

Aké podmienky majú spĺňať? Máme na mysli technické, personálne, organizačné...

Ide o zdravotnícke zariadenia, preto bez ohľadu na ich formu, buď štátnu alebo neštátnu, preň platia rovnaké predpisy. Na neštátne zariadenia si naši (najmä starší) pacienti zvykajú postupne a majú sklon im viac nedôverovať. Treba zdôrazniť, že podmienky pre otvorenie neštátneho zdravotníckeho zariadenia sú zo zákona prísne a spoľahlivo kontrolované. Zdravotnícku starostlivosť môžu poskytovať len osoby odborne spôsobilé na výkon zdravotníckeho povolania, či už ide o fyzickú alebo právnickú osobu, na základe povolenia. Právnická osoba zdravotnícku starostlivosť poskytuje len prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorá spĺňa požadované podmienky. Konkrétne lekársku starostlivosť vykonáva iba lekár, ošetrovateľskú starostlivosť iba zdravotná sestra. Okrem početných súhlasov a potvrdení je v zdravotníctve veľmi dôležité vyjadrenie stavovských organizácií o etickej a odbornej spôsobilosti žiadateľa, ako aj o vecnom vybavení zdravotníckeho zariadenia na požadovaný úkon a rozsah činností. Za odborný výkon činnosti je zodpovedný držiteľ povolenia.

Skryť Vypnúť reklamu

Pre akých pacientov sú určené?

LDCH poskytuje následnú zdravotnícku starostlivosť pacientom po primárnej a sekundárnej zdravotnej starostlivosti, ak je to potrebné v záujme dokončenia liečebného procesu, alebo na zlepšenie zdravotného stavu. Ide o pacientov vyžadujúcich najmä liečebnú rehabilitáciu, psychologickú starostlivosť, logopedickú starostlivosť a iné. Treba zdôrazniť, že zdravotnícka starostlivosť všeobecne je oveľa nákladnejšia ako sociálna. Preto suplovanie chýbajúcej sociálnej starostlivosti zdravotníckou „ožobračuje„ zdravotníctvo ako celok.

Môže o umiestnení rozhodovať aj pacient sám?

Áno, môže. On sám alebo jeho rodina. Príjem do ústavnej starostlivosti (zo zdravotníckym zameraním), sa robí na odporúčanie odborného všeobecného lekára alebo lekára špecialistu. Ak však máme na mysli nie LDCH, ale starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb, možno túto poskytovať občanovi, ktorému nemožno poskytovať inú sociálnu službu. Zriaďovateľmi takýchto zariadení sú zväčša obce či kraje, ktoré tiež určujú výšku úhrady za opatrovateľské služby. Existujú však aj neštátne zariadenia, kde sa klient (tu už nepoužívame slovo pacient), môže „kúpiť„ službu od takéhoto zariadenia.

Môžu LDCH zriaďovať aj samosprávy? Ak áno, za akých podmienok?

Môžu zriaďovať aj LDCH, aj domovy dôchodcov, domovy sociálnych služieb pre dospelých, stanice opatrovateľskej služby a iné zariadenia, ktorých sieť je vo vyspelých krajinách veľmi rôznorodá. Podmienky zriaďovania sú určené platnými predpismi, a to tak z okruhu zdravotníctva, ako sociálnych služieb.

Čo sú sociálne lôžka?

„Sociálnymi„ lôžkami zo zdravotníckeho hľadiska sú u nás pomenované také, ktoré sú pre prevádzku zdravotníckeho zariadenia menej finančne náročné. To znamená, že to nie sú lôžka určené napríklad pre pacientov s akútnymi ochoreniami či v pooperačnom stave, prípadne na iné, napríklad aj diagnostické výkony.

Pre akých pacientov sú určené?

Sociálne lôžka by mali byť umiestnené v sociálnych zariadeniach. V budúcnosti najlepším spôsobom by stálo za úvahu umiestniť tieto lôžka do tzv. kombinovaného typu sociálno–zdravotníckych zariadení. Financovanie by malo byť viaczdrojové, to znamená, že na sociálnych aj zdravotníckych výkonoch, by mal participovať štát spravodlivým prerozdelením financií priamo alebo prostredníctvom krajov a obcí, pacient či klient alebo jeho rodina, z pripoistenia klienta, získavaním prostriedkov od sponzorov, ako aj prostriedky z podnikateľskej činnosti týchto zariadení, prípadne prostriedky v rámci získaných grantov. A pre akých pacientov sú určené? Stručne povedané, pre všetkých ľudí, ktorí takúto, zväčša opatrovateľskú starostlivosť, potrebujú. Opakovane spresňujem pojmy. Sociálne lôžka nie sú určené pre pacientov (tí patria do zdravotníckej starostlivosti, či už domácej, ambulantnej alebo ústavnej). Sú pre klientov, ktorí vyžadujú sociálnu pomoc. Nevieme sa zbaviť tejto unifikácie a promiskuity pojmov, lebo dlhé roky práve zdravotníctvo „látalo diery„ deficitnej sociálnej starostlivosti. Dnes, keď rozprávame stále iba o peniazoch, toto historické pochybenie sa stalo viditeľným. Preto by občania miesto reptania len na zdravotníctvo mali obrátiť „radlicu„ nespokojnosti aj smerom ku ministerstvu rodiny, sociálnych vecí a práce a žiadať od jeho vrcholových predstaviteľov riešenie tohto zanedbaného defektu.

Koľko aj takýchto lôžok je v Martine a koľkí pacienti sú ošetrovaní doma a kým?

Ak nepočítame domov dôchodcov – penzión v meste, v Martine máme iba jedno lôžkové zariadenie a to je Dom sv. Martina s 24 lôžkami. V súčasnosti sa mesto Martin snaží využiť jednu z bývalých materských škôl na rekonštrukciu pre dom opatrovateľskej služby. Zámerom sociálno-zdravotnej komisie je získať pre naše mesto asi 100 lôžok, ktorých zriaďovateľom by bolo mesto, ale prevádzkovateľom vybraným dôsledným výberovým konaním, by bol subjekt spĺňajúci vysoké nároky na odbornosť a prácu v sociálnej oblasti v nových podmienkach. O pacientov a klientov doma sa stará niekoľko organizácii zväčša neštátnych, niekedy úplne dobrovoľne, čiže bez finančného alebo iného ohodnotenia. Domácu ošetrovateľskú prax majú na starosti „adosky„ (Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti), z opatrovateľských subjektov vykonávajúcich prax v domácnostiach má mesto najlepšie skúsenosti s neštátnou organizáciou Samaritán.

Aká je perspektíva v poskytovaní sociálnych služieb tohto druhu?

Úmyselne nezačnem odpoveď financiami. Perspektíva je v zmene hodnotového systému a myslenia ľudí. Svet, Slovensko aj náš región starne. Chorí, chudobní a starí budú vždy medzi nami a môžu to byť aj dnešní zdraví, bohatí a mladí. Je potrebné upraviť legislatívu tak, aby aj na zdravotníctvo a sociálne veci boli vyčlenené primerané prostriedky. Treba, aby prevádzkovatelia týchto a ďalších súvisiacich zariadení mali nie len kvalitný IQ, odborný ale aj morálny profil a čestne spravovali im zverené organizácie, aby kontrolný systém spoločnosti nebol defektný a právny systém bezradne „nekľučkoval„ medzi paragrafmi, ale smeroval k nezávislosti a spravodlivosti. Rodiny by mali vychovávať svojich členov k solidarite a my sami by sme nemali byť príliš zahľadení len do svojich aktuálnych problémov, ale niekedy by sme mali rešpektovať aj problémy iných. A naše súčasné príjmy, nech sú akokoľvek skromné, by sme mohli začať spravodlivo deliť podľa známej slovenskej rozprávky o troch grošoch.....V takom pevnom etickom, sociálnom a právnom prostredí môžu vyrásť dobre fungujúce sociálne aj zdravotnícke zariadenia, zastrešujúce riešenie mnohých problémov klientov a pacientov. Predpokladám, že neštátne zariadenia sa budú viac aktivizovať, pretože sú ekonomicky pružnejšie a všeobecne nápaditejšie ako štátne. Systém financovania by mal byť viac zdrojový a mal by pozostávať z príspevkov štátu (priamo cez kraj, či obec), poisťovní, pripoistenia občanov, platby pacientov a klientov, resp. ich rodín, sponzorských darov fyzických, právnických aj iných osôb, ktoré, ako dúfame, budú oveľa štedrejšie ako doteraz, ďalej z realizovaných grantových úloh a iných právne dostupných možností. Rátame aj s vyššou aktivitou dobrovoľníckej práce, so zvyšovaním erudície opatrovateľov a ošetrovateľov. Martin pri počte vysokoškolsky vzdelaných absolventov ošetrovateľstva, ktorí končia štúdium na JLF UK, by nemal mať problém ani s vysokoškolským dorastom, jeho schopnosťou mobility a prijímania nových poznatkov vo všetkých odboroch, ktoré táto práca vyžaduje. Personálne sme teda už pripravení. Dobre fungujúca komplexná zdravotnícka a sociálna starostlivosť o pacienta a klienta doma, v strediskách či v ústavoch nesmie byť určená iba privilegovaným skupinám ľudí. Má byť poskytnutá všetkým, ktorí ju potrebujú v dobe samoty, zneschopnenia, choroby a beznádeje. K tomuto ideálu sa pravdepodobne budeme ešte dlho približovať. Zastupiteľstvo mesta Martin by mohlo aspoň trocha prispieť k zlepšeniu danej situácii spriechodnením opatrení navrhovaných odborníkmi. Bohužiaľ, opakovane sa tak nestalo.

Viera Legerská

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Bývanie v meste predlžuje život
 2. Zodpovedné podnikanie je témou aj pre slovenské spoločnosti
 3. Pomôžte ľuďom v núdzi v najväčšej potravinovej zbierke v Tescu
 4. Porsche Unseen: Tajné projekty dizajnérskej kuchyne, časť druhá
 5. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári
 6. Aká je chémia vôní
 7. Helske očarila nemeckých dôchodcov
 8. Koronakríza: Ako vyzerá jeden deň operátorky infolinky?
 9. Tento rok by mal 70: Legenda Karola Duchoňa ožije u vás doma
 10. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie
 1. Darček? Špičková autonavigácie Mio Spirit 8670 Full EÚ Lifetime!
 2. Pomôžte ľuďom v núdzi v najväčšej potravinovej zbierke v Tescu
 3. Aké sú dopady pandémie na financie ľudí?
 4. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
 5. Účastníci charitatívneho behu No Finish Line nabehali 26 007 km
 6. Porsche Unseen: Tajné projekty dizajnérskej kuchyne, časť druhá
 7. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári
 8. Počúvaním hluku chránime váš sluch
 9. Aká je chémia vôní
 10. Helske očarila nemeckých dôchodcov
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 29 964
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 17 393
 3. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 14 511
 4. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 10 369
 5. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť 8 636
 6. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 424
 7. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 109
 8. Predplatená telefónna karta s kreditom 10 € v denníku SME 7 881
 9. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 7 789
 10. Nástrahy online vyučovania, o ktorých sa nehovorí 7 494
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Gader chcú rozvíjať

v Blatnici zriadili automatické parkovisko. Plánujú z neho financovať rozvoj doliny.

Automatické parkovisko je len prvým krokom k lepšej budúcnosti Gaderskej doliny.

Spílili nebezpečný strom

Viac než storočný strom mohol ohrozovať majetok i životy.

Strom bol nebezpečný, museli ho spíliť.

Martin zabojuje o prestížny titul

Metropola Turca je v hre o Európske hlavné mesto kultúry. Kompetentní sa odvolávajú na históriu, kandidatúru stavajú na projekte z roku 2008.

Igor Válek (vľavo) a Peter Cabadaj, ktorí zastrešujú projekt kandidatúry Martina na Európske hlavné mesto kultúry 2026.

II. TRIEDA: Boj o prvú štvorku má parádne grády

Za odohratými zápasmi jesennej časti obzrieme so zástupcami troch klubov druhej triedy - Ďanovej Kláštora a Hája. Trochu sme rozobrali aj témy týkajúce sa slovenskej reprezentácie.

Jozef Šavol opäť doviedol svoj tím na priebežné prvé miesto.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Maľbu na trnavskom paneláku za tisíce eur autor prerobí, ľuďom sa nepáči

Mala vyžarovať pozitívnu energiu, ľudia zo sídliska ju však prijali veľmi rozpačito.

Pri nehode v centre Zvolena vyhasol ľudský život

Nehoda sa stala v blízkosti Zvolenského zámku.

Obnažená a dobitá žena ležala pred bytovkou v Holíči

Pred incidentom v meste popíjala s dvoma mužmi.

Zlatomoravský vajda zomrel. Ešte bude mela, hovoria miestni

Podľa ľudí blízkych komunite ešte nie je isté, kto ho nahradí.

Už ste čítali?