Nedeľa, 17. január, 2021 | Meniny má NatašaKrížovkyKrížovky

Z kalendára výročí regionálnych osobností Turca

AUGUST

Ján Marták (1903-1982), literárny historik, kritik, divadelný a kultúrny pracovník

(100. výročie narodenia)

Bol literánym historikom a organizátorom kultúrneho života na Slovensku v rámci Matice i Ústredia slovenských ochotníckych divadiel, spoluzakladateľom a v rokoch 1944-1945 riaditeľom Slovenského komorného divadla. Venoval sa problémom štúrovskej literatúry, osvetlil zápasy o spisovnú slovenčinu a analyzoval literárnu tvorbu členov levočskej Spoločnosti a Jednoty. Z divadelnej oblasti vydal knihu Ochotnícka činohra, ktorá je cenným prameňom poznania slovenského divadelného ochotníctva. Preložil viacero diel svetovej dramatickej tvorby a operných libriet.

Skryť Vypnúť reklamu

Ján Kadavý (1810-1883), publicista, vydavateľ, osvetový pracovník, hudobný skladateľ,

učiteľ (120. výročie úmrtia)

Bol všestranným národno-kultúrnym pracovníkom a autorom básní, ale najmä detských veršov a kratších próz. Bol účastníkom porady o uzákonení spisovnej slovenčiny v Hlbokom. Zostavil prvú slovenskú čítanku a bol vydavateľom diel slovenských spisovateľov, publikoval články s hospodárskym a ľudovýchovným zameraním. Zberal slovenské ľudové piesne a ako zbormajster Slovenského spevokolu rozširoval jeho repertoár pôvodnými skladbami i úpravami ľudových piesní.

František Jurek (1868-1932), novinár, právnik (135. výročie narodenia)

Na Slovensku pôsobil ako propagandistický činiteľ českej veľkoburžoázie, ktorá v rokoch prvej ČSR zväčšila svoj politický vplyv na slovenské podnikateľské a finančné kruhy.

Skryť Vypnúť reklamu

SEPTEMBER

Viktor Ozábal (1913-1944), účastník protifašistického odboja, zamemeračský inžinier

(90. výročie narodenia)

Pred vypuknutím SNP odišiel na Prašivú a bol veliteľom tamojšieho partizánskeho práporu sformovaného z vojakov a dobrovoľníkov. Prápor pod jeho vedením bránil prístupy do Turca. Vyznamenal sa v protiútoku na Priekopu a Vrútky.

Fridrich Kafenda (1883-1963), hudobný skladateľ, klavírny virtuóz, dirigent,

pedagóg (120. výročie narodenia, 40. výročie úmrtia)

Už vo vyšších ročníkoch gymnázia viedol žiacky orchester a jeho prvé skladateľské pokusy pochádzajú z rokov na prelome 19. a 20. storočia. Dirigentskú činnosť kombinoval s koncertnou hrou na klavíri, neskôr sa venoval prevažne pedagogickej práci. K slovenskej ľudovej piesni sa priblížil viac teoreticky ako prakticky svojou modálnou teóriou o tzv. prírodnej stupnici. Ako profesor klavírnej hry vychoval celý rad popredných slovenských klaviristov. Jeho žiakmi boli E. Suchoň, J.Matuška, M. Novák, J. Zimmer. Vo svojej tvorbe prekonal vývoj od novoromantizmu ak k Regerovmu a Schonbergovmu slohu a stal sa priekopníkom hudobnej moderny využitím charakteristických čŕt slovenskej ľudovej piesne.

Skryť Vypnúť reklamu

Matúš Ursíny (1882-15-953), zakladateľ slovenskej filatelie, obchodník

(50. výročie úmrtia)

Už pred I. svetovou vojnou sa venoval oganizovaniu filatelie v Martine a ako filatelistický odborník získal dobré meno i v Čechách. Bol znalcom pretlačí tzv. Šrobárovho vydania z decembra 1918 a januára 1919. V roku 1923 bol iniciátorom prvej filatelistickej organizácie na Slovensku - Klubu slovenských filatelistov v Martine. Bol autorom odborných príspevkov a majiteľom vzácnej filatelistickej zbierky. Je pochovaný na Národnom cintoríne v Martine.

Alexander Korda (1907-1958), povstalecký veliteľ, dôstojník (45. výročie úmrtia)

Od roku 1938 bol dôstojníkom z povolania. Pôsobil ako učiteľ na vojenskej akadémii, od roku 1942 bol príslušníkom ilegálnej vojenskej odbojovej organizácie. Bol veliteľom výcvikového strediska a posádky v Lešti-Oremovom Laze. Jeho prápor sa zapojil do bojov v SNP, koncom novembra 1944 ho fašisti zajali a do konca vojny bol väznený v Nemecku. V roku 1948 bol prepustený z armády. V dôsledku porušovania socialistickej zákonnosti bol štátnym súdom v Prahe v roku 1949 odsúdený na doživotie a zomrel vo výkone trestu.

Jozef Cipár (1860-1923), kultúrny pracovník, robotník (80. výročie úmrtia)

Bol členom Slovenského spevokolu v Martine a ochotníckym herom. Za účasť na privítaní A. Pietra po návrate zo súdu v Budapešti bol odsúdený na trest väzenia.

Ľudovít Ján Izák (1899-1978), redaktor, experantista, lekár (25. výročie úmrtia)

Bol priekopníkom slovenskej ftizeológie a organizátorom boja proti tuberkulóze v Turci, bol spoluorganizátorom zdravotnej služby v okolí Martina a Tisovca, propagátorom esperanta na Slovensku a prekladateľom zo slovenského jazyka do esperanta. Bol autorom podtatranských poviedok a príbehov z lekárskeho prostredia. Bol riaditeľom Slovenského Červeného kríža v Martine a rok aj mešťanostom Martina.

Martin Benka (1888-1971), maliar, grafik, ilustrátor, výtvarný pedagóg,

národný umelec (115. výročie narodenia)

Od roku 1941 sa usadil natrvalo v Martine. Venoval sa aj hudbe, najmä hre na husliach, ako samouk si osvojil základy kompozície. Impresionizmus a secesia boli podnetmi začiatkov Benkovej výtvarnej tvorby. Potom začal spájať krajinársky motív s človekom, osobitnú expresívnosť, dekoratívnosť a farebnosť čerpal z ľudového výtvarného, slovesného a hudobného umenia. Venoval sa gobelínovej tvorbe a scénickému výtvarníctvu. Okrem maľby tvoril Benka aj v iných výtvarných druhoch, ako vo voľnej a úžitkovej grafike, v knižnej ilustrácii a v monumentálnych disciplínach. V roku 1960 odovzdal štátu 6000 svojich diel ako protihodnotu za vybudovanie svojej martinskej obrazárne. Slovenský fond výtvarných umení udeľuje každoročne Ceny a odmeny Martina Benku. Pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine.

Karol Novák (1883-1948), zbormajster (120. výročie narodenia, 55. výročie úmrtia)

Zapojil sa do politického a kultúrneho života martinského robotníctva. V roku 1909 založil Robotnícky spevokol v Martine a do jeho zániku v ňom účinkoval ako zbormajster. Pre potreby spevokolu upravoval ľudové, revolučné a srbské piesne. Spevokol zohral dôležitú úlohu v období zatvorenia Matice slovenskej.

Fedor Jesenský (1877-1958), prekladateľ, verejný činiteľ, bankový riaditeľ (45. výročie úmrtia)

Kultivoval edičnú činnosť na Slovensku a bol hlavným iniciátorom založenia Vydavateľského družstva Živeny. Bol zostavovateľom prehľadu peňažných a priemyselnýchg ústavov na Slovensku. Publikoval články v slovenskej tlači a redigoval v Martine mesačník Slovenský peňažník. Bol funkcionárom spolku Živena, členom MS a Muzeálnej slovenskej spoločnosti.

Ján Kohút (1875-1943), organizátor zdravotníctva, lekár (60. výročie úmrtia)

Bol okresným a župným lekárom v Martine a pred II. svetovou vojnou bol referentom a vedúcim zdravotníckeho oddelenia Krajinského úradu v Bratislave. Zaslúžil sa o výstavbu nemocníc.

Miloš Šimko (1870-1923), národnokultúrny dejateľ, právnik (80. výročie úmrtia)

Bol odchovancom národnouvedomelého rodinného a martinského kultúrneho prostredia, členom a hercom Slovenského spevokolu a členom Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Spolupracoval pri zbieraní etnografického materiálu. Bol členom Slovenskej národnej rady a signatárom martinskej Deklarácie slovenského národa. Je pochovaný na Národnom cintoríne v Martine.

Michal Institoris-Mošovský (1733-1803), spisovateľ (270. výročie narodenia a

200. výročie smrti)

Bol predstaviteľom osvietenského racionalizmu s viacerými črtami konzervazizmu. Bojoval proti poverám. Vlastnil bohatú zbierku kníh, ktorú daroval lyceálnej knižnici v Bratislave spolu s vlastnými rukopismi básní a úvah.

OKTÓBER

Matej Čupec (1904-1978), ľudový rezbár, sochár (25. výročie úmrtia)

Upravoval bizarné tvary defomovaného lieskového dreva, neskôr vyrezával voľné plastiky, ktoré sa viazali k náboženskej tematike, neskôr k životu na dedine a k historickým udalostiam. Jeho diela sú v Historickom ústave SNM v Bratislave, SNM-EM v Martine a u súkromných zberateľov.

Ondrej Červenák (1823-1887), národohospodár, osvetový pracovník

(180. výročie narodenia)

Bol priekopníkom slovenskej národohospodárskej vedy a autorom moderných celouhorských ekonomických koncepcií, v ktorých presadzoval najmä záujmy mladej buržoázie. Vypracoval a vydal ich v podobe návrhov na celkový železničný systém Uhorska, vybudovanie železiarskeho priemyslu, námornú dopravu Uhorska, reguláciu Dunaja a zavodňovacie systémy.

Ján Halaša (1893-1981), umelecký fotograf, organizátor turistiky, lekárnik

(110. výročie narodenia)

Zo začiatku bol ovplyvnený kultúrne vyspelým prostredím Martina, najmä fotografickou aktivitou P. Socháňa. Bol spolupracovníkom humoristicko-satirického týždenníka Kocúr. Fotograficky podrobne zmapoval obrázkový zemepis horských partí Liptova, Oravy a Turca, ale aj okolie Trenčína. Jeho fotografie sú v zbierkach viacerých slovenských galérií.

Ambro Pietro (1843-1906), novinár, redaktor, národnokultúrny pracovník

(160. výročie narodenia)

Popri článkoch v tlači svoje názory a postoje zhnul v brožúre Nápor-odpor, ktorým dokumentoval maďarizačné ciele uhorskej vlády. Za svoju činnosť bol prenasledovaný. Bol aktívnym národno-kultúrnym dejateľom, obrancom slovenských národných práv, organizátorom a funkcionárom kultúrnych spolkov. Je pochovaný na Národnom cintoríne v Martine.

Elena Sollaríková (1883-1967), pedagogička (120. výročie narodenia)

Podporovala základanie ženských časopisov, ich zmysel videla vo výchove slovenských žien zameranej na praktické potreby, ale aj kultivovanosť osobnosti ženy, jej emencipáciu a národné uvedomenie.

Ondrej Rumpel (1888-1969), náboženský publicista, živnostník (115. výročie narodenia)

V USA sa zoznámil s učením protestantských cirkví. Z angličtiny preložil okolo 20 náboženských brožúr, ktoré vydával vlastným nákladom.

Juraj Révai (1779-1858), stoličný hodnostár, feudálny zemepán (145. výročie úmrtia)

Po štúdiách hospodáril na rodinných majetkoch v Mošovciach a od r. 1841 bol dedičným županom Turčianskej stolice. Bol politickým konzervatívcom a odporcom reformného hnutia uhorskej strednej šľachty a buržoáznej revolúcie. V r. 1849 bol cisársko-kráľovským komisárom Oravskej župy.

Gabriel Volko (1873-1960), verejný činiteľ (130. výročie narodenia)

Pracoval ako bankový úradník, účtovník, bol starostom obce Kláštor pod Znievom. Bol predsedom patronátneho výboru a hlavným mecénom gymnázia v Kláštore pod Znievom. Bol predsedom Zväzu slovenských remeselníkov a obchodníkov a funkcionárom Muzeálnej slovenskej spoločnosti. V rokoch 1925-1938 bol senátorom Národného zhromaždenia.

Imrich Matej Korauš (1835-1918), národnokultúrny dejateľ, učiteľ, lekár

(85. výročie úmrtia)

Bol autorom článkov o hygiene, infekčných a detských chorobách. Prednášal najmä v Slovenskom kasíne v Kláštore pod Znievom o zdravotníctve, o rozličných javoch v prírode a v spoločnosti a bojoval proti poverám. Bol spoluzakladateľom a referentom pre miestopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti a spolupracovníkom A. Kmeťa a P. Mudroňa.

Pavol Čonka (1841-1913), huslista (90. výročie úmrtia)

Asi od r. 1870 pôsobil v Martine, kde s bratom Antonom založil kapelu. Zbieral slovenské ľudové piesne, ktoré jeho kapela hrávala pri národných slávnostiach. Bol skromný a žil v chudobe len pre svoje povolanie.

Milan Thomka Mitrovský (1875-1943), maliar, spisovateľ (60. výročie úmrtia)

Bol jednou z najosobitejších postáv slovenskej kultúry. Jeho tvorivú osobnosť ovplyvnilo najmä štúdium novovekého európskeho maliarstva a pobyt v Taliansku. Od mladosti sa venoval najmä portrétnej maľbe a reprodukovaniu diel starých majstrov. Venoval sa aj tvorbe figurálnych kompozícií na motívy literárnych diel, filozofických myšlienok alebo náboženskej tematiky. Viaceré diela zanechal nedokončené. Venoval sa aj literárnej tvorbe. Bol presvedčením duchovný aristokrat a vyznávač nadčasových svetonázorových a umeleckých princípov.

NOVEMBER

Vojtech Stašík (1915-1978), maliar, grafik, ilustrátor, monumentalista (25. výročie úmrtia)

Od r. 1941 pracoval pre Umelecký odbor MS, pre ktorú vytvoril podobizne významných slovenských dejateľov, spisovateľov a maliarov, ktoré vyšli tlačou ako matičné pohľadnice. Jeho tvorba bola monotematická a mnohotvárna. Ako jeden z mála slovenských výtvarníkov sa v 40. rokoch zaoberal historickým maliarstvom.

Vladimír Bágeľ (1908-1974), rozhlasový pracovník, prekladateľ (95. výročie narodenia)

V rokoch 1945-1974 bol redaktorom, šéfredaktorom a metodikom Hlavnej redakcie pre deti a mládež Československého rozhlasu v Bratislave. Publikoval v časopisoch, podieľal sa na tvorbe seriálov a relácií pre deti a mládež. Bol prekladateľom sovietskych divadelných hier.

Bohumil Buocik (1913-1957), nakladateľ, spisovateľ (90. výročie narodenia)

Bol selfmademanským podnikateľom v kultúre, ktorý zakrátko vlastnil vydavateľstvo strednej veľkosti a zamestnával okolo 60 ľudí. Vydával najmä bestsellerové tituly zo západných literatúr, ale aj preklady klasických a moderných diel. Jeho firmu prevzalo nakladateľstvo Práca.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 2. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 3. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 4. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 5. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 6. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur
 7. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 8. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 9. Oktagon 20: Pikantné súboje prinesú aj zápas o titul!
 10. Tipni si na Petru Vlhovú a získaj 10 eur
 1. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 2. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 3. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 6. Akčný výpredaj v PLANEO Elektro – to sú ceny nižšie až o 60 %!
 7. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka?
 9. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 10. TOMRA víta kľúčový krok k spusteniu systému zálohovania
 1. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur 20 590
 2. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 14 686
 3. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká? 8 780
 4. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 807
 5. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 7 678
 6. Kuba si turistov omotá okolo prsta. Miesta, ktoré musíte vidieť 6 719
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 517
 8. Kvalitnej hydiny je na pultoch stále menej. Čo vlastne kupujeme? 6 408
 9. Riaditeľ VÚB: Udržateľnosť chceme vsadiť do DNA nášho podnikania 6 268
 10. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 6 064
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

POTULKY TURCOM: Z Turčianského Jasena cez Mažiarky na Bukoviny

Braňo Šimko, autor blogu Turčianska záhradka, má pre vás ďalší tip na turistiku v Turci s množstvom nádherných výhľadov.

Pohľad na Kečku.

Aktuálne nám dobre fungujú všetky štyri formácie

Martinskí hokejisti si víťazstvom nad Topoľčanmi upevnili druhú priečku v tabuľke. Predviedli nielen kvalitný výkon, ale keď bolo treba ukázali i potrebnú dávku disciplíny.

Súboj o druhé miesto tabuľky Martin zvládol výborne.

Hľadá sa nezvestný Martinčan

Naposledy sa nachádzal vo Valčianskej doline.

Nezvestný Peter Brna.

Biskup Galis je už z nemocnice doma

Ešte sa cíti slabý, ale jeho stav sa po ochorení covid -19 zlepšuje.

Žilinský biskup Tomáš Galis.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Pohrebné auto zrazilo cyklistu. Neprežil

Nehoda sa stala medzi Telincami a Vrábľami.

Hľadá sa nezvestný Martinčan

Naposledy sa nachádzal vo Valčianskej doline.

AKTUALIZOVANÉ o 16.31

Rady pred odbernými miestami v Nitre sa skrátili, mnohých vybavili bez čakania

V meste je otvorených o päť odberných miest viac ako pred týždňom.

Už ste čítali?