Sobota, 16. október, 2021 | Meniny má VladimíraKrížovkyKrížovky

Neografia v Martine, Martin s Neografiou

Jubilujúca tlačiareň sa za šesťdesiat rokov stala

Deväťposchodový vežiak tlačiarne Neografia čnejúci nad celým Martinom vyjadruje nielen architektonickú dominantu mesta stelesnenú touto firmou, ale aj reálnu dominantu ekonomickú: Neografia dnes patrí do úzkej špičky najväčších výrobných podnikov Martina. Deň založenia Neografie ako účastinnej spoločnosti v Martine - 21. apríl 1943 - však svojimi dôsledkami siaha za hranice mesta i Turca: je dňom vzniku manažérsky riadenej slovenskej polygrafie, ba viac - vzniku moderného mediálneho podnikania na Slovensku. A predsa ďaleko vyžaruje z čistej ekonomiky do celého spoločenského života, pretože nesie so sebou aj veľké kultúrne dedičstvo.

Skryť Vypnúť reklamu

Tlačiareň pre Maticu

Založenie Neografie rukou Jozefa Cígera Hronského, správcu Matice slovenskej, bolo pre slovenskú spoločnosť oveľa aktivizujúcejším počinom než život postáv z jeho próz známych svojou odovzdanosťou a iracionalitou. Hronský Neografiou odvážne dovŕšil to, čo predtým iba naznačovali jeho matiční predchodcovia ešte v časoch Kníhtlačiarskeho účastinárskeho spolku - teda po roku 1869. Rozvinul ich úlohu tlače (a najmä knihy) vo vývoji národa v trhovom hospodárstve: tlačené slovo nielenže vizuálne sústreďovalo národný celok a jeho osobitosť (čiže tlač v podstate vytvorila národy), ale typografia vytvorila aj prvú jednoducho opakovateľnú formu, a tým aj prvú masovú výrobu.

Práve KÚS ako priamy predchodca Neografie svojou produkciou ustálil spisovnú slovenčinu v jej tzv. matičnom období a neskôr (jazykovedci poznajú tzv. martinský úzus) bol prvou našou národnou tlačiarňou, ale najmä prvým slovenským priemyselným podnikom v Martine 19. storočia. Pritom práve tu na jednoduchom ručnom lise a na rýchlolise ustanovil základy slovenského kapitalizmu, keďže od dávnych Gutenbergových čias bola práve kniha prvým priemyselne (teda masovo) vyrábaným produktom. Skrátka - vďaka tejto šťastnej symbióze priemyslu a kultúry by bez tlačiarne KÚS (teda nielen bez Matice) Martin nebol národným centrom, bez tejto tlačiarne by vskutku nebolo moderného slovenského národa.

Skryť Vypnúť reklamu

Prehistória zvratu

Ako podnikateľský základ vzniku Neo­grafie povstala nevyhnutnosť vyrábať rastúce množstvá kníh a periodík pre Maticu slovenskú, na čo KÚS zmietaný krízami v 30. rokoch už nestačil. Ako materiálny základ Neografie poslúžila niekdajšia tzv. Nová tlačiareň vlastnená predtým Antonom Novákom a rodinou Šulcovcov, ktorú Matica odkúpila 8. januára 1940. Jej plná výrobná realizácia bola však pre Maticu podmienená udelením kníhtlačiarskej koncesie: získala ju 17. októbra 1940, pričom túto tlačiareň zakrátko premiestnila do novostavby MS na dnešnej Škultétyho ulici, kde ju postupne inovovala novou technikou (napr. americkými strojmi v hodnote 70 tis. dolárov zakúpenými pre MS americkými krajanmi, v KÚS-e však nepoužívanými). Názov Neografia pre túto tlačiareň sa oficiálne zjavuje na verejnosti až od l. januára 1941, avšak iba s prídomkom „grafický ústav Matice slovenskej.„ Ešte 3. mája 1941 uzatvorila MS so Slovenskou národnou bankou dohodu o tlači cenín, najmä papierových platidiel, ktorá vstúpila do platnosti v priebehu roka 1942, čo významne podporilo ekonomický zástoj Neografie v hospodárstve štátu. Sama Matica si najmä pre Neografiu postupne vybudovala na spomínanej Škultétyho ulici v rokoch 1939-46 komplex blokov A-E vo funkcionalistickom stvárnení Stanislava Zachara.

Skryť Vypnúť reklamu

Po zvážení neustálych problémov, ktoré mala Matica slovenská s riadením stále mohutnejšej Neografie, keďže tá počtom pracovníkov i rozpočtom vysoko prečíslila vlastné jadro Matice, rozhodli sa vedúci pracovníci oboch, že „spravovanie Neografie musí byť odlúčené od Matice slovenskej„, čomu musí byť primeraná organizačná forma - účastinná spoločnosť. Tá vznikla na ustavujúcom zhromaždení práve 21. apríla 1943 v hlavnej budove MS na Mudroňovej ulici pod predsedníctvom Jozefa Cígera Hronského (súčasne zvolený za predsedu Správnej rady), pričom ohlásila vydanie 2 tis. akcií, každej v hodnote 2 tis. korún. Neografia teda prestala byť iba grafickým ústavom MS a stala sa samostatným právnickým subjektom. Na vtedajšie slovenské pomery bola Neo­grafia už stredne veľkým priemyselným podnikom: k 31. decembru 1943 v nej pracovalo 246 zamestnancov.

Významnou ekonomickou pomocou bola spoluúčasť centrálnej Slovenskej národnej banky (a menovite jej guvernéra Imricha Karvaša, dodnes pokladaného za najlepšieho slovenského ekonóma v doterajších dejinách) na financovaní začiatkov Neografie: z bezúročnej pôžičky 11 mil. korún SNB odrátala nemalú zľavu, ktorá napokon stanovila rozbehovú réžiu Neografie na úplné minimum. A čo z toho mal sám I. Karvaš? V jeho pozostalosti sa o tom našiel iba jediný doklad: kniha z produkcie Neografie s vlastnoručným venovaním Jozefa C. Hronského. Takto nezištne sa kedysi pomáhalo národnej kultúre.

No nielen to postavilo Neografiu do čela vývoja - Cíger Hronský ako prvý slovenský manažér kultúry mal zmysel aj pre predvídanie úlohy médií, čo si utvrdil najmä pri svojej matičnej ceste do USA ešte v rokoch 1935-36, medzi amerických Slovákov. Hoci bol iba polygrafickým selfmademanom, stvoril v období 1936-43 pri Matici to, čo by sa dnes volalo mediálno-priemyselný komplex: veľké knižné a časopisecké vydavateľstvo, tlačovú distribúciu, rozhlasové vysielanie, čomu udávala tón vyspelá tlačiareň, vtedajšia Neografia. Pri tom všetkom využíval modernú techniku, v tlačiarni najlepšie americké a nemecké stroje zamerané na kníhtlač, hĺbkotlač i ofset. Obsluhovali ich vynikajúci odborníci zídení takmer z celej strednej Európy, pričom potomkovia týchto tlačiarskych rodov dosiaľ žijú v Martine.

Manažérstvo prišlo z Neografie

I tak si však Slovensko už v prvej polovici 40. rokov a najmä vďaka Neografii odbilo svoju manažérsku revolúciu. Hronský najvýraznejšie u nás oddelil vlastnenie od riadenia, čím Neografia prekonala aj baťovskú teóriu a prax riadenia podniku, dovtedy u nás vládnucu. Samého Jozefa C. Hronského možno v duchu teórie manažmentu preradiť už v tomto bode jeho osobnostného vývoja z kategórie selfmademanov do kategórie tzv. vodcov ľudí, ktorých ešte aj uprostred vojnového slovenského štátu spájal svojou amerikánskou veľkorysosťou, ale i pragmatickým ekonomizmom v osobitom slovenskom štýle.

Pravdaže, Neografia získala počas svojej činnosti nielen ekonomické, ale aj estetické dividendy. Práve v nej sa totiž definitívne potvrdila slovenská škola krásnej knihy, v čom s Cígerom rovnocenne spolupracoval predovšetkým historik umenia a zároveň talentovaný knižný dizajnér i typograf Jozef Cincík, v rokoch 1940-45 tajomník MS, ale aj veľká časť slovenskej výtvarnej moderny (najmä Ľ. Fulla, M. Benka, V. Hložník, F. Kudláč a i.). Vďaka nim sa už začiatkom 40. rokov stala Neografia zdrojom dobovo najlepších výtvarných publikácií, ale povedzme aj esteticky stvárneného detského merkantilu. Súčasne však Cíger spoluurčoval aj edičnú politiku novej tlačiarne: napriek masovým nákladom knihy z Neografie nikdy nepodľahli bulváru, naopak, stali sa významným podporovateľom kultúrneho povznesenia slovenského človeka. Tu treba poznamenať, že roku 1943 sa práve z areálu Neografie začalo ozývať pravidelné rozhlasové celoslovenské matičné vysielanie, že práve od roku 1943 sa v martinských Slovenských pohľadoch tlačených v Neografii mohla aj vizuálne a typograficky uplatňovať ich celistvá umelecká koncepcia, že i Neografia bola roku 1944 spoluzakladateľkou a akcionárkou Slovenského komorného divadla, dnešného Divadla SNP v Martine ap. Tým klasická Neografia podala svetovo ojedinelý príklad využitia mediokracie na čisto kultúrne účely, opierajúc sa o výsostne demokratický koncept ekonomiky kultúry.

A ešte raz sa I. Karvaš zapísal do dejín Neografie: v auguste 1944 sa ako finančný organizátor Slovenského národného povstania zasadil o to, aby sa bankovky slovenskej koruny (vtedy veľmi pevnej meny), ktoré sa tlačili práve v Neografii ako v tlačiarni cenín, predisponovali do Banskej Bystrice, čiže do centra Povstania. Neografia bola teda navyše aj zamestnanecky spoluúčastníčkou SNP, hoci sa tak - podobne ako I. Karvaš - ocitla politicky na celkom inej lodi než Jozef C. Hronský, ktorému to spôsobilo hlbokú osobnú traumu.

Rozmach po znárodnení

Po roku 1945, teda po nešťastnom odchode J. C. Hronského do zahraničia, Neografia prežívala bez väčších otrasov, až kým ju k l. marcu 1948 spätne neznárodnili (od 27. februára 1948 bola pod národnou správou, resp. od 4. júna 1948 pod kumulatívnou národnou správou), čím MS stratila tri štvrtiny svojho majetku. Proti tomuto nezmyselnému kroku protestovali všetky pokrokové osobnosti našej kultúry právne čistou argumentáciou, že v jej prípade nejde o rýdzo kapitalistický podnik, ale o majetok celonárodného spolku a navyše práveže o nástroj kultúry. Tak to presadzoval Ladislav Novomeský, vtedajší povereník a faktický šéf slovenskej kultúry za KSS, ale napríklad aj Dušan Šulc, predseda KSS v Neografii. Nič nepomohlo.

I tak však aj v plne socialistickom podniku Neografia, n. p. (pod týmto náz­vom od l. januára 1950, keď mala už 330 pracovníkov), a v Severoslovenských tlačiarňach, ako sa nazývala v rokoch 1952-58, pretrvali podnikateľské návyky cígerovského typu. Preto aj Tlačiarne SNP (nový názov podniku od 1. apríla 1958, zlučujúceho Severoslovenské tlačiarne v Martine a Pohronské tlačiarne v Banskej Bystrici), ktorého jadrom bola práve Neografia, zapôsobili inovačne v rámci slovenského priemyslu - ešte roku 1956 sa spolu s podnikom zahraničného obchodu Artia začali exportné pokusy vyvážať knihu z Martina na náročné západoeurópske trhy. Stelesnili ich postupne značky vydavateľských domov, ktoré dnes udávajú tón vo svetovom mediálnom podnikaní ako nadnárodný gigant Bertelsmann, anglický Hamlyn či Octopus, francúzsky Gründ, dánsky Lademann, taliansky Giunti a i.

Tieto tendencie zosilneli natoľko, že že vďaka výnosom z exportu sa martinské Tlačiarne SNP, od roku 1965 člen trustu Slovenská polygrafia, združujúce okolo seba sústredne prakticky všetky väčšie tlačiarne stredného Slovenska, pozdvihli na najväčšiu a najmodernejšiu polygrafickú bázu dokonca v bývalom Československu. Štatisticky sa tak stalo už roku 1967, no vecne najmä po dostavaní nového areálu martinského základného závodu TSNP roku 1973 (no už roku 1969 mala Neografia 710 pracovníkov). Vyspelé strojové vybavenie predurčovalo túto tlačiareň osobitne na výrobu kníh, aby vzápätí práve knihy vytlačené v Martine tvorili až polovicu ich celoslovenskej produkcie.

Hlavnú osobnostnú líniu Neografie, najmä tú rozvojovú, exportnú, predstavovali také individuality ako vtedajší riaditeľ Jozef Kysela, jeho výrobno-obchodný námestník Ivan Roll a i. Práve oni mali zásluhy na tom, že roku 1978-81 sa tu začala zavádzať moderná fotosadzba, ktorú v reprodukcii nasledoval štúdiový systém Scitex, a že sa Neografia stále viac začala preorientúvať z hĺbkotlače na farebný ofset. Súčasne najmä v 70. a 80. rokoch získavala práve značka TSNP najväčšie množstvá cien a diplomov za Najkrajšie knihy Československa a podobné prestížne súťaže. V tomto zmysle podali excelentné výkony takí dizajnéri blízki Neografii ako Dušan Šulc, Robert Brož a iné osobnosti našej knižnej kultúry.

V spoločensko-politických zmenách roku 1989 si Neografia roku 1990 definitívne obnovila svoje pôvodné postavenie i meno v rámci slovenskej polygrafie: po krátkom období štátneho podniku a od 1. januára 1994 štátnej akciovej spoločnosti sa zákonitou reštitúciou (uznesením Vlády SR z 28. septembra 1993, č. 693) legálne a legitímne vrátila 8. februára 1994 do vlastníckeho zväzku Matice slovenskej. V organizačnom a právnom zmysle je dnes Neografia majetkom Matice ako majoritnej vlastníčky, nie však súčasťou jej štruktúr - je to opäť samostatná právnická osoba. Súčasne práve roku 1989 sa skončila aj koexistencia troch tlačiarenských techník v Neografii, takže táto tlačiareň prešla v technologickom zmysle definitívne na farebný ofset (demontovali sa hĺbkotlačové stroje), kým sortimentne z tlače kníh i na tlač magazínov, sčasti aj obalovej techniky.

Hi tech ako životná podmienka

Tento sortimentný vývoj nabral dynamiku najmä v polovici 90. rokov, súbežne so zrýchľujúcou sa transformáciou Slovenska. Hoci Neografia bola konštruovaná najmä na výrobu kníh, ich podiel neustále klesal: roku 1993 to bolo ešte 80 percent, roku 1997 už len 52 percent, no 2002 iba 41 percent (aj z toho ide dnes cca 89 percent na export), no objem ich výroby neustále rastie. Miesto kníh postupne zapĺňali periodiká: roku 1993 to bolo 14, 2 percenta, no 2002 už 32, 7 percent. Najrýchlejšie rastúcim podielom však disponujú komerčné tlačivá a katalógy, ktoré roku 2001 ešte tvorili iba 17, 7 percenta z realizácie, avšak roku 2002 už 22, 4 percenta.

Svoje technické a technologické prednosti si Neografia utvrdzuje všestrannými spôsobmi, ktorými si získala imidž ako Rolls-Royce slovenskej polygrafie. V 90. rokoch začala vlnu inovačných investícií, ktorá sa zviditeľnila najmä v decembri 1999 spustením veľkoformátovej rotačky Lithoman IV ako dosiaľ najväčšej investície v dejinách tohto podniku (v hodnote cca 400 mil. Sk). Predtým to však bolo postupné zavádzanie digitálneho pracovného cyklu, roku 1998 sprevádzkovanie satelitného spojenia (na trase Praha-Martin), a potom v apríli 2001 zavedenie nového spôsobu prípravy tlačovej formy computer-to-plate (CTP), v novembri 2002 nasledoval štvorfarbový hárkový ofsetový Roland 904-5, ktorý je v hárkovej tlači na Slovensku taký istý významný ako spomínaný Lithoman IV, ap. Nielenže tým Neografia zostala poprednou exportérkou kníh, zväčša do krajín Európskej únie, EFTA a CEFTA, ale ustanovila sa aj ako popredný výrobca magazínov, hlavne vysokonákladových a luxusných, no darí sa jej najmä v poslednom hite slovenskej polygrafie - vo výrobe komerčných (najmä reklamných) tlačovín pre obchodné reťazce, ktorými Neografia doslova lízala ekonomickú smotanu.

Zrýchlená inovačná dynamika

Svoje tradične kvalitatívne zameranie, uplatňované predovšetkým v uzavretom výrobnom cykle, zhmotňuje dnes Neografia nielen v certifikáte riadenia kvality ISO 9002 udelenom ešte roku 1997 londýnskym Lloyd´s Register Quality Assurance (ako prvá na Slovensku za uzavretý výrobný cyklus), ale aj v jeho inovácii na vyššom stupni - v čerstvo získanom certifikáte ISO 9001/2000. V inom uhle pohľadu je to zasa v rade diplomov Zlatá pečať, ktoré objektivizujú jej popredné postavenie v rámci slovenskej polygrafie.

V súčasnej situácii Slovenska, v plnom rozmachu transformácie, sa po praktickom zániku ZŤS stala Neografia so svojimi 1040 zamestnancami popredným mestotvorným činiteľom Martina s priam lineárne rastúcim každoročným ziskom aj tržbami, čo je na dnešnom Slovensku znakom dlhodobej jadrovej stability. Jej deväťposchodový vežiak tiež vyjadruje dominantu ideovú: v mnohých aspektoch je práve vysoko sofistikovaná Neografia ústrednou napĺňateľkou ustanovení Zákona o Martine ako kultúrnom centre Slovákov, keďže sama je mohutným médiom informačnej komunikácie pre národnú aj svetovú kultúru.

Najnovšia vízia podniku stavia Neografii, v súčasnosti prítomnej v tlačiarenskej špičke v strednej Európe, nový cieľ: zaradiť sa medzi popredné celoeurópske polygrafické podniky. Nie je to iba v objeme výroby, hoci Neografia len roku 2000 prekročila v tržbách psychologickú hranicu 1 miliardy korún, kým do konca budúceho roka sa má priblížiť už k dvojmiliardovej hranici. K tomuto cieľu kráča najmä cestou mohutných investícií úplne v štýle hi tech, ako je predovšetkým strojová inovácia (najmä heatsetový rotačný ofset) ap. Rozhodujúcou by však mala byť koncepcia tzv. poznatkovo založenej ekonomiky a tzv. učiaceho sa podniku, s ktorými vstupuje Neografia do 21. storočia.

Symbolom Neografie je už 60 rokov jej logo - tri lipové vetvičky. Málo známe je, že vďaka výberu Jozefa C. Hronského pochádzajú zo signetu prvého českého tlačiara Mikuláša Bakalára Štetinu, pôvodom Slováka. Ešte menej známe je, že podľa signetu pochádza znak Neo­grafie z roku 1492, teda z roku, keď sa objavením Ameriky podľa historikov skončil stredovek. Symbolika je jasná - Neografia priniesla v mnohých ohľadoch ozajstný novovek do slovenskej polygrafie, priemyslu i kultúry.

Ivan Kučma

Najčítanejšie na My Turiec

Inzercia - Tlačové správy

 1. Stravovacie zlozvyky Slovákov. Odborníci radia čomu sa vyvarovať
 2. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch
 3. Nie je to prvýkrát, čo sa Vám bolesť chrbta vrátila?
 4. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie
 5. Očarujúce Cinque Terre a jeho päť svetov
 6. Ľudia v núdzi potrebujú pomoc, nakúpte potraviny aj pre nich
 7. K online predplatnému získate 30€ na nákup v sieti Intersport
 8. ŠFRB:Výstavbu a kúpu nájomných bytov podporujeme reálnymi krokmi
 9. Pracoviská zmenila pandémia. Búšiť do klávesnice môžete aj doma
 10. Bratislavu bude sprevádzať luxus
 1. Nie je to prvýkrát, čo sa Vám bolesť chrbta vrátila?
 2. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 3. Wüstenrot rástol v predaji životného i neživotného poistenia
 4. Prvé bezbariérové fitko vo Zvolene otvára ZŤP cestu k športu
 5. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie
 6. Očarujúce Cinque Terre a jeho päť svetov
 7. S deťmi za zdravím do Vysokých Tatier
 8. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
 9. Šetrenie energie v domácnosti: Diaľkové meranie pomáha sporiť
 10. Projekt „Zdravé oči už v škôlke“ pomáha zachrániť zrak deťom
 1. Pracoviská zmenila pandémia. Búšiť do klávesnice môžete aj doma 9 423
 2. Stravovacie zlozvyky Slovákov. Odborníci radia čomu sa vyvarovať 8 830
 3. V centre Bratislavy je na predaj 5-izbový apartmán. Takto vyzerá 5 864
 4. Bratovražedná vojna navždy zmenila Ameriku 5 573
 5. Očarujúce Cinque Terre a jeho päť svetov 4 525
 6. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch 4 240
 7. Mäspoma a Kellys Bicycles či Bivio a Minifarma 3 695
 8. Bratislavu bude sprevádzať luxus 3 583
 9. Chceš sa podieľať na tvorbe novín? Pridaj sa k nám 3 475
 10. Z takmer päťsto pláží v Mexiku vyberáme tie najkrajšie 3 192

Blogy SME

 1. Anton Kovalčík: Ako sa (ne)bojuje za sociálnu spravodlivosť.
 2. Eva Gallova: Nevšimli sme si, že bol Deň starých rodičov
 3. Eduard Gemza: Človek je bytosť bio-psycho-sociálna a aj tvor spoločenský
 4. Irena Šimuneková: Sedliská - Podčičava
 5. Irena Šimuneková: Po hradoch - 47. Čičva
 6. Michaela Hustá: Herliansky gejzír - (ne)zabudnutá pamiatka?
 7. Tomáš Vodvářka: Svobodně žít, ale taky svobodně zemřít (polemika)
 8. Miriam Studeničová: Fatálny omyl kresťanstva vo vzťahu ku Kráľovnej Nebies
 1. Roland Vizner: Aký bude Váš dôchodok. Jednoduchý a vcelku presný návod ako ho vypočítať za 3 minúty. 17 218
 2. Tereza Krajčová: Anglický denník: 15. Ak vás anglické zdravotníctvo nezabije, tak aspoň prizabije 8 558
 3. Martin Kugla: Zachráňme Petržalku! 6 924
 4. Karol Labaš: S čím sa Richard Raši verejne nechváli 6 152
 5. Pavel Dvořák: Toto sú nepokojné časy 6 141
 6. Peter Chudý: Pribudnú ďalšie „biele kone“ v policajnej uniforme, prečo vyšetrovateľka Santusová neabsolvovala detektor lži, aké sú dôvody jej konca na inšpekcii? 3 646
 7. Monika Nagyova: Luník IX. Myslela som si, že som naň pripravená, ale nebola som. 3 446
 8. Peter Chudý: Norbert Bödör je bezúhonný človek alebo čo mi povedal o svojom príbuznom Tibor Gašpar. 3 433
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 2. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 5. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 6. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 7. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 8. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Ilustračné foto.

V sobotu v Blatnici privítajú Trebostovo. Obidva celky majú v tabuľke prvej triedy rovnaký počet bodov a fanúšikovia si tak môžu vychutnať šláger turčianskej futbalovej jesene.


9 h
Jedinečná divadelná atmosféra Scénickej žatvy v Martine v roku 2019.

Súťaž Turčianske javisko, ktoré organizuje Turčianske kultúrne stredisko v Martine a festival Scénická žatva sa spojili. Diváci zažijú štyri dni nabité kvalitným divadlom. Program sa uskutoční v režime OTP.


15 h
Stolný tenis sa prihlásil o slovo a všetci veria, že súťaže sa dohrajú.

Stolnotenisová sezóna sa rozbehla na všetkých úrovniach.


19 h

Túto tému sme v našom podcaste podrobne rozobrali s odborníkom z Intersportu, Petrom Káczorom.


22 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Nemocnica začala očkovať medzi prvými.


MOJ a 1 ďalší 14. okt

V okresoch Trnava, Hlohovec a Piešťany zaevidovali až 80 percentný nárast počtu prípadov.


19 h

Náhoda zariadila, že práve v čase výročia našli diela umelca, ktoré boli roky nepoznané.


14. okt

Výhody čakajú najmä martinských seniorov. Prvé dopravné karty sa začnú na predajných miestach vydávať už dnes.


Henrieta Paulovičová 14. okt

Blogy SME

 1. Anton Kovalčík: Ako sa (ne)bojuje za sociálnu spravodlivosť.
 2. Eva Gallova: Nevšimli sme si, že bol Deň starých rodičov
 3. Eduard Gemza: Človek je bytosť bio-psycho-sociálna a aj tvor spoločenský
 4. Irena Šimuneková: Sedliská - Podčičava
 5. Irena Šimuneková: Po hradoch - 47. Čičva
 6. Michaela Hustá: Herliansky gejzír - (ne)zabudnutá pamiatka?
 7. Tomáš Vodvářka: Svobodně žít, ale taky svobodně zemřít (polemika)
 8. Miriam Studeničová: Fatálny omyl kresťanstva vo vzťahu ku Kráľovnej Nebies
 1. Roland Vizner: Aký bude Váš dôchodok. Jednoduchý a vcelku presný návod ako ho vypočítať za 3 minúty. 17 218
 2. Tereza Krajčová: Anglický denník: 15. Ak vás anglické zdravotníctvo nezabije, tak aspoň prizabije 8 558
 3. Martin Kugla: Zachráňme Petržalku! 6 924
 4. Karol Labaš: S čím sa Richard Raši verejne nechváli 6 152
 5. Pavel Dvořák: Toto sú nepokojné časy 6 141
 6. Peter Chudý: Pribudnú ďalšie „biele kone“ v policajnej uniforme, prečo vyšetrovateľka Santusová neabsolvovala detektor lži, aké sú dôvody jej konca na inšpekcii? 3 646
 7. Monika Nagyova: Luník IX. Myslela som si, že som naň pripravená, ale nebola som. 3 446
 8. Peter Chudý: Norbert Bödör je bezúhonný človek alebo čo mi povedal o svojom príbuznom Tibor Gašpar. 3 433
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 2. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 5. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 6. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 7. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 8. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal

Už ste čítali?