Utorok, 21. september, 2021 | Meniny má MatúšKrížovkyKrížovky

Znesie sa diaľnica s pitnou vodou?

Na svete je dilema, ako neuškodiť zdroju, ktorý na

Diaľnice na Slovensku sa stali v sedemdesiatych rokoch novým fenoménom v doprave a dnes predstavujú samozrejmý a perspektívny typ komunikácií, ktoré sú súčasťou hlavných európskych koridorov. Hustotou diaľničnej siete, ktorá v roku 2000 dosahovala približne 6 kilometrov na tisíc štvorcových kilometrov územia, sme dosahovali približne rovnakú úroveň ako Česká republika a Maďarsko, boli sme na tom podstatne lepšie ako Poľsko, ale napríklad Francúzsko a Rakúsko mali trikrát hustejšiu diaľničnú sieť ako Slovensko. Jeden z troch najdôležitejších medzinárodných koridorov vedie cez Turiec ďalej na východ a mal by skončiť až na Ukrajine. Diaľnica D1 z Bratislavy až po ukrajinskú hranicu, by mala mať dĺžku 513 kilometrov a viesť by mala severnou časťou Turca.

Skryť Vypnúť reklamu

Zvláštna pozornosť životnému prostrediu

Samozrejme, s výstavbou diaľnic sú spojené aj problémy. Slovensko má významné zdroje kvalitnej pitnej vody, ktoré sú aj na území Turca a treba ich ochraňovať pred znečistením. Za plánovaným tunelom medzi Višňovým a Dubnou skalou, pripomíname, že na tomto úseku už vlani dokončili prerazenie prieskumnej štôlne, povedie diaľnica medzi Vrútkami a Lipovcom, kde a nachádza aj zdroj pitnej vody. Ako sme sa dozvedeli od riaditeľa martinského závodu Severoslovenských vodární a kanalizácií Žilina Miroslava Čelinského, vodný zdroj pri Lipovci slúži v súčasnosti pre časť Vrútok. Voda z tejto studne sa prečerpáva do vodojemu v lokalite pri Ulici Karvaša-Blahovca vo Vrútkach. Vodou z tejto studne kedysi zásobovali aj Lipovec. V súčasnosti to nie je potrebné, lebo táto obec má dostatok pitnej vody z vyššie položeného zdroja a do domácností sa dostane samospádom. V prípade potreby môže aj nižšie položený zdroj „dotovať„ Lipovec pitnou vodou, ale jej dodávanie do vyššie položených miest je drahšie, preto sa v súčasnosti spomínaná studňa využíva iba pre potreby Vrútok.

Skryť Vypnúť reklamu

Vrútočania spracovávajú pripomienky

Od starostky Lipovca Zdenky Kellerovej sme sa dozvedeli, že rokovania na tému trasy diaľnice a s ňou súvisiacou ochranou vodného zdroja sa uskutočnili približne pred tromi rokmi. Na zachovaní tohto vodného zdroja má obec, samozrejme, záujem.

Mestský úrad vo Vrútkach v januá­ri 2001 poveril firmu Urkea v Banskej Bystrici vypracovaním zmluvy o dielo na koncept riešenia územného plánu mesta Vrútky. Etapa prieskumov a rozborov bola vyhotovená v priebehu roka 2001. V prvej polovici roka 2002 mestský úrad zabezpečil vypracovanie zadania územného plánu Vrútok. Tento dokument prerokovalo a schválilo mestské zastupiteľstvo v septembri 2002. Etapa konceptu riešenia územného plánu bola ukončená v decembri 2002. Všetky doteraz dokončené etapy úlohy boli spracované v súlade so zákonom NR SR o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Občania sa ku konceptu územného plánu mohli vyjadriť a mohli ho pripomienkovať do 4. marca. Ako sme sa dozvedeli na MsÚ Vrútky, keďže pripomienky sa ešte stále spracovávajú, stanovisko k územnému plánu v súvislosti s ochranou studne pri Lipovci, vraj, podali aj ochranári a Severoslovenské vodárne a kanalizácie.

Skryť Vypnúť reklamu

Návrh polohy diaľnice D1 je zakotvený v technickej štúdii spracovanej Dopravoprojektom. Na katastrálnom území Vrútok je vedená od Žiliny tunelom po lokalitu Dubná skala, ďalej povrchovo medzi vodnými plochami Záblatie a Krpelianskym kanálom. Smerom východným od Vrútok je návrh diaľnice v dvoch variantoch. Variant A - diaľnica ide popri Váhu severným okrajom Sučian, variant A 2 - diaľnica ide južne od Sučian. Obidva varianty počítajú s prepojením na súčasnú štátnu cestu I/18.

Využijú aj vody z Dubnej skaly?

Ako sa nám podarilo zistiť na odbore životného prostredia Okresného úradu v Martine, k výstavbe diaľnice dávali stanovisko zhruba pred tromi rokmi. Keďže jedna z variant výstavby diaľnice vážne ohrozuje studňu pri Lipovci, patriacu do druhého stupňa pásma hygienickej ochrany, z ktorej je zásobovaná pitnou vodou aj časť Vrútok, odbor odporučil zapracovať do územného plánu priamo jeho ochranu.

V katastrálnom území Vrútok sa v súčasnosti nevyužívajú žiadne vodárenské zdroje pre hromadné zásobovanie pitnou vodou. Z hľadiska zásobovania pitnou vodou je územie závislé na dodávke vody z územia mimo vlastného katastrálneho územia, a to verejným vodovodom Martin - Vrútky z rozvodnej siete mesta Martin a zo studne pri Lipovci. Koncepcia rozvoja územia, z hľadiska zásobovania pitnou vodou, zohľadňuje súčasný systém zásobovania zo skupinového vodovodu v Martine. Pre zabezpečenie potreby úžitkovej vody pre akciovú spoločnosť ŽOS Vrútky sa využíva povrchová voda z potoka Zázrivá v katastri Martina. V koncepcii územného rozvoja je rešpektovaný systém zásobovania úžitkovou vodou.

Ako sa nám podarilo zistiť z konceptu územného plánu Vrútok uverejneného na internete, v koncepcii územného rozvoja je zohľadnená stanovená legislatívna ochrana studne pri Lipovci ako vodárenského zdroja. Vzhľadom k stretu záujmov v pásme hygienickej ochrany a možnosti ohrozenia vodárenského zdroja (diaľnica, rozvoj rekreácie a športu) autor odporúča zabezpečenie náhradného vodárenského zdroja. Navrhuje posúdenie možnosti využitia podzemných vôd vytekajúcich zo štôlne budúceho diaľničného tunela na Dubnej skale na vodárenské účely a na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou rozšírením jestvujúceho verejného vodovodu Martin - na MsÚ Vrútky.

Zneistenia sa cestári neboja

My sme žiadali o stanovisko k tejto problematike aj SSC Bratislava a SeVaK Martin. V stanovisku SSC Bratislava sa uvádza: „V súčasnosti je úsek diaľnice D 1 Martin (Dubná skala) – Hubová, v ktorom sa nachádza vodný zdroj Lipovec, riešený na úrovni technickej štúdie z roku 2000. Na základe „Záverečného stanoviska„ procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, vydanom Ministerstvom životného prostredia v 11/2002, môže SSC pokračovať v technickej príprave tejto stavby (variant A1).

Súčasťou technickej štúdie diaľnice D 1 Martin (Dubná skala) – Hubová vypracovanej v januári 2000 boli vypracované aj hydrogeologické posudky a štúdie náhradných vodných zdrojov. Trasa navrhovanej diaľnice prechádza cez vonkajšie a čiastočne vnútorné pásmo hygienickej ochrany (PHO) 2. stupňa približne 220 m od využívaného vodného zdroja Lipovec. Trasa diaľnice je v oblasti vodného zdroja vedená výhradne v násype výšky 3 – 7 m.

Pred začatím stavebných prác bude vypracovaný havarijný a povodňový plán v zmysle platnej legislatívy. Vplyv stavby na podzemnú vodu sa bude sledovať pomocou štyroch hydrogeologických vrtov. Tieto sa vybudujú ešte pred začatím stavebných prác. Rozsah monitoringu vodného zdroja sa bude realizovať podľa príručky, ktorú si dala vypracovať SSC a schválilo ju Ministerstvo životného prostredia SR a Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR. Ak by monitoring preukázal, že prišlo k znehodnoteniu vodného zdroja, bude v rámci diaľnice premiestnený - posunutý tak, aby sa jeho vzdialenosť od diaľnice zväčšila podľa možnosti čo najďalej (približne 150 m).

Úsek diaľnice, ktorý bude prechádzať cez pásmo hygienickej ochrany (približne 2,6 km) bude opatrený zvodidlami, aby v prípade havárie nedošlo ku kontaminovaniu okolitého prostredia. Podložie krajnice a stredného deliaceho pásu bude odizolované a celý úsek diaľnice bude odkanalizovaný. Splachové vody z povrchu diaľnice budú odvedené do diaľničnej kanalizácie a odtiaľ do uzatváraných odlučovačov ropných látok, čím sa takmer úplne vylúči možnosť prestupu splachových vôd z vozovky do povrchových tokov, resp. podzemných vôd. Po prečistení budú vody vypustené do príslušných vodných tokov. Tesnosť kanalizácie bude pravidelne kontrolovaná a prípadné netesnosti odstraňované.

Počas prevádzky diaľnice sa dopravnými značkami upozorní na existenciu tohto pásma a zníženie rýchlosti v danom úseku, zákaz prejazdu vozidlám prepravujúcim veľké množstvá látok škodiacim vodám, zákaz predbiehania a zastavenia. Pri zimnej údržbe sa na tomto úseku diaľnice nebudú na posyp používať posypové soli a škvára.

Vplyv prevádzky diaľnice na podzemnú vodu sa bude sledovať 4 monitorovacími vrtmi a studňou vodného zdroja Lipovec. Vývoj kvality povrchových vôd sa bude monitorovať odbermi 4 vzoriek z povrchových vôd. Pri výstavbe ako aj počas prevádzky diaľnice v úseku blízkosti vodného zdroja budú prijaté všetky potrebné opatrenia na zabránenie zásahu do vodného zdroja Lipovec a znehodnotenia kvality pitnej vody. Ak by nastali nepredvídané okolnosti a napriek všetkým uvedeným opatreniam by došlo k porušeniu vodného zdroja, bude v rámci diaľnice vybudovaný nový, náhradný vodný zdroj.

Majú skúsenosti

Podobnú situáciu sme riešili napr. pri Piešťanoch, kde ide diaľnica v tesnej blízkosti vodného zdroja. Diaľnica je v prevádzke už roku 1985 bez akéhokoľvek negatívneho vplyvu na vodný zdroj. Všetky navrhované opatrenia budú podrobne riešené v ďalších stupňoch dokumentácie (pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie). V uvedených hydrogeologických posudkoch je navrhnutá aj zmena hranice pásma hygienickej ochrany 2. stupňa (štvorcovej plochy na kruhovú), čím by sa diaľnica dostala za jeho hranicu.

„K tejto problematike sme sa po dvoch rokoch vrátili v roku 1999, keď sme dostali žiadosť o stanovisko k depónii na vyvážaný materiál z prieskumnej štôlne na Dubnej skale na trasu budúcej diaľnice. My sme s touto depóniou nesúhlasili, lebo by zasahovala pásmo hygienickej ochrany 2. stupňa, a to nielen vonkajšie, ale aj vnútorné (vnútorné ochranné pásmo 2. stupňa je vzdialenosť, z ktorej voda do 50 dní dotečie do vodného zdroja, čo sa dá určiť iba hydrogeologickým prieskumom a vonkajšie ochranné pásmo je oblasť, z ktorej by sa mohlo znečistenie dostať do vodného zdroja). Potrubia by prechádzali pod touto skládkou a už v tom čase by bolo potrebné urobiť určité opatrenia na ich ochranu. Pri tejto príležitosti sme pripomenuli, že táto trasa nebola prerokovaná ani so SeVaK Žilina ani s jeho martinským odštepným závodom. Na rokovaní v júli roku 1997 dával SeVaK Žilina pripomienky, pretože by výstavbou diaľnice došlo k znehodnoteniu vodných zdrojov pri Lipovci a pri Krpeľanoch. V roku 1999 sme iba pripomenuli, že trváme na tomto stanovisku. Na ďalšom rokovaní (v roku 1999) v Mestskom úrade v Martine SSC trvala na navrhnutej trase diaľnice a my sme na ňom žiadali, aby bola zabezpečená ochrana vodného zdroja a v prípade, ak by napriek nim došlo k znehodnoteniu tohto vodného zdroja, aby bol zabezpečený náhradný vodný zdroj rovnakej výdatnosti a kvality. Potom nám prišlo stanovisko SSC, že súhlasí s týmto stanoviskom a viac sme o tejto problematike nerokovali,„ povedala nám výrobná námestníčka martinského odštepného závodu SeVaK Žilina Iveta Ouzká.

(br, nk)

Najčítanejšie na My Turiec

Inzercia - Tlačové správy

 1. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im?
 2. BLoKK: Z nevyužitých kancelárií v centre štýlové bývanie
 3. "Je to dravec!" Priznáva šéfkuchár Michal Konrád
 4. Profesionáli vedia, o čo ide. Ako si vybrať OZV a nepopáliť sa?
 5. Lekárne sa stanú miestom prevencie a edukácie pacientov
 6. Poznáte všetkých TOP 10 Bratislavy?
 7. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty
 8. Školy sa znova môžu zapojiť do zberu starých mobilov
 9. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 10. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
 1. Lekárne sa stanú miestom prevencie a edukácie pacientov
 2. Projekt KRAJa na podporu včelárov priniesol svoju úrodu
 3. Prečo čakať, keď teraz je najvyšší čas vykurovať eko-vedome?
 4. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
 5. Škola ich učí pracovať v tíme a pod tlakom
 6. Zateplenie strechy PUR penou či minerálnou vlnou?
 7. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 8. Poznáte všetkých TOP 10 Bratislavy?
 9. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty
 10. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 1. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 9 942
 2. Slovenský orloj – svetová atrakcia 7 758
 3. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 640
 4. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých? 3 382
 5. Radosť zachytiť tieto krásne krivky 3 244
 6. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 3 189
 7. 5 tipov, ako si užiť jeseň v Bratislave a okolí 3 062
 8. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu 2 643
 9. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im? 2 381
 10. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte 1 924

Blogy SME

 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 8. Pavol Koprda: Očkovacia lotéria: Čo môže priniesť a kde sú jej úskalia? Pohľad cez dáta, teóriu hier a hazardné hry
 1. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života
 2. Lucia Žárska: Technologická skupina FAANG silno rastie. Na pozíciu lídra má našliapnuté Apple
 3. Eva Gallova: Lúčne kvety, hmyz a rosa
 4. Ľubomír Belák: Na Novej scéne sa hrali na Jánošíka
 5. Jozef Javurek: Kúpele Nimnica
 6. Alžbeta Szomolaiová: Cez Prielom Hornádu na Letanovský mlyn
 7. Jozef Ivan: Nová Bermudská záhada? Tentoraz - obdĺžnik...
 8. Café Európa: Je cirkev zelená?
 1. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 15 833
 2. Dušan Koniar: Ostávajú možno dva mesiace 8 776
 3. Tomáš Mihalík: Ľuboš Blaha nechcene priznal, že vakcíny chránia pred covidom 7 902
 4. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 7 509
 5. Peter Chudý: Vyšetrovateľov NAKA treba umlčať a naordinovať im leopoldovskú diétu alebo ako nevinný človek môže skončiť za mrežami 6 518
 6. Stanislav Martinčko: Zatýkanie za spevu pápežskej hymny !! 5 977
 7. Peter Chudý: Budú obvinení všetci policajní vyšetrovatelia na Slovensku? Alebo pokrivené uznesenie o vznesení obvinenia vyšetrovateľom NAKA. 4 859
 8. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 4 536
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Držme Martinčanom palce, aby mali v priebehu novej sezóny čo najviac dôvodov na radosť.

Riaditeľa klubu Milana Murčeka mrzí, že v príprave sa rozpadol útok Protasenja – Murček – Poliaček. Upozorňuje, že súťaž bude vyrovnaná a o body sa bude tvrdo bojovať v každom zápase.


31m
Šofér nákladného auta podcenil situáciu, ťažká kovová konštrukcia mu v zákrute vypadla z vlečky.

Ťažkú kovovú konštrukciu pomáhali chlapi odtiahnuť na krajnicu.


2 h
Dom kultúry v Záturčí by mal slúžiť spolkom, umelcom aj organizáciám v rámci celého mesta Martin.

Renovácia priestoru stála mesto vyše 800-tisíc eur.


6 h
Po derby Bystrička – Turčianska Štiavnička boli spokojnejší domáci.

Futbalisti Belej v úvodných siedmich kolách strelili tri góly. V derby na ihrisku Diviak skórovali až štyrikrát a získali prvé tri body v sezóne. V päťke sa Sučany po výhre v Lieseku posunuli do vrchnej polovice tabuľky.


8 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Priniesť má aj pracovné miesta. Pôjde o jedno z troch moderných stredísk, aké zatiaľ na Slovensku nie sú.


20. sep

Z miesta činu unikalo biele auto.


20. sep

Múzeum čakajú organizačné zmeny.


TASR 20. sep

Obnova mosta cez Váh v Hlohovci sa už onedlho rozbehne.


20. sep

Blogy SME

 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 8. Pavol Koprda: Očkovacia lotéria: Čo môže priniesť a kde sú jej úskalia? Pohľad cez dáta, teóriu hier a hazardné hry
 1. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života
 2. Lucia Žárska: Technologická skupina FAANG silno rastie. Na pozíciu lídra má našliapnuté Apple
 3. Eva Gallova: Lúčne kvety, hmyz a rosa
 4. Ľubomír Belák: Na Novej scéne sa hrali na Jánošíka
 5. Jozef Javurek: Kúpele Nimnica
 6. Alžbeta Szomolaiová: Cez Prielom Hornádu na Letanovský mlyn
 7. Jozef Ivan: Nová Bermudská záhada? Tentoraz - obdĺžnik...
 8. Café Európa: Je cirkev zelená?
 1. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 15 833
 2. Dušan Koniar: Ostávajú možno dva mesiace 8 776
 3. Tomáš Mihalík: Ľuboš Blaha nechcene priznal, že vakcíny chránia pred covidom 7 902
 4. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 7 509
 5. Peter Chudý: Vyšetrovateľov NAKA treba umlčať a naordinovať im leopoldovskú diétu alebo ako nevinný človek môže skončiť za mrežami 6 518
 6. Stanislav Martinčko: Zatýkanie za spevu pápežskej hymny !! 5 977
 7. Peter Chudý: Budú obvinení všetci policajní vyšetrovatelia na Slovensku? Alebo pokrivené uznesenie o vznesení obvinenia vyšetrovateľom NAKA. 4 859
 8. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 4 536

Už ste čítali?