Streda, 21. október, 2020 | Meniny má UršuľaKrížovkyKrížovky

Keď za detskú „chorobu„ môžu rodičia

So záškoláctvom nebojujú iba pedagógovia, ale aj ú

Záškoláctvo na základných školách nie je novým javom. Vyskytovalo sa vždy, ale v posledných rokoch sa u niektorých skupín žiakov rozbujnel tento neduh natoľko, že si s ním nikto nevie poradiť. Môže sa stať, že v budúcnosti sa stretneme so záškolákmi, ktorí už nebudú vedieť ani čítať a písať a nebudú mať ani žiadne zručnosti pre fyzickú prácu. Čo budú robiť mladí analfabeti, to si môžeme iba domyslieť. Je veľmi pravdepodobné, že sa budú živiť krádežami, lúpežami, podvodmi a inou trestnou činnosťou. Záhaľčivý život ich ničomu inému nenaučí.

Skryť Vypnúť reklamu

Tam, kde dobré slovo a napomenutie neplatí, môže zabrať nekompromisné presadzovanie zákona. Podľa paragrafu 18 zákonov 281/2002 Z. z. a 658/2002 Z. z. môže okresný úrad vydať rozhodnutie o zastavení vyplácania prídavku oprávnenej osobe (zväčša jeden z rodičov) a môže ho poukázať inej oprávnenej osobe alebo obci, v ktorej má nezaopatrené dieťa trvalé bydlisko, a to aj v prípade, ak z informácie o školskej dochádzke poskytovanej školou vyplýva, že dieťa zanedbáva túto povinnosť. Paragraf 217 Trestného zákona hovorí o tom, že ak niekto osobe mladšej ako 18 rokov umožní viesť záhaľčivý život, alebo ju k nemu, alebo k nemravnému životu, zvádza, hrozí mu trest odňatia slobody dva roky, alebo peňažný trest.

Navštívili sme niekoľko turčianskych škôl, kde sme sa riaditeľov, alebo ich zástupcov, pýtali na to, aké majú skúsenosti so záškoláctvom svojich žiakov a ako tento problém riešia.

Skryť Vypnúť reklamu

Možno zaberú odobraté prídavky

V Sučanoch sa učí v základnej škole veľa rómskych detí, hoci sa väčšinou hlásia k slovenskej národnosti. Podľa riaditeľky tejto školy Marty Lamošovej majú ale problémy nielen s rómskymi deťmi. V tejto škole s 555 žiakmi pedagógovia dali zníženú známku zo správania 26 deťom. Väčšinou to bola iba znížená známka zo správania prvého stupňa, čiže dvojka, a to v 22 prípadoch. Trojku zo správania dostali v Sučanoch 3 deti, ale v jednom prípade museli pedagógovia prikročiť k veľmi prísnemu opatreniu. Jednej žiačke dali zo správania štvorku. Ako nám povedala riaditeľka školy Marta Lamošová, pätnásťročná žiačka piateho ročníka má na svojom konte 197 ne­ospravedlnených hodín a už tretí alebo štvrtý rok je piatačkou. Hovorili sme o nej aj s dvoma učiteľkami, ktoré si neželajú byť menované a dozvedeli sme sa, že spomínaná pätnásťročná žiačka má drzé správanie, uráža učiteľov, chýbajú jej aj učebnice, ktoré vlani stratila, počas vyučovania chodieva fajčiť a do triedy sa potom vracia aj desať minút po zvonení. Občas učiteľom pohrozí päsťou a najlepšie nie sú ani jej hygienické návyky. Komunikácia tejto žiačky s učiteľkami je takmer nulová. Za prvý polrok tohto školského roku mala 197 neospravedlnených hodín. Tento rok po dovŕšení šestnástich rokov musí dokončiť ročník a skončí sa jej povinná školská dochádzka. V Sučanoch sa počas uplynulých dvoch rokov stretli ešte s jedným zarážajúcim prípadom. Rodičov istého 8-ročného dievčaťa vyzývali už tretí rok za sebou, aby so svojou dcérou prišli na zápis. Rodičia neprejavovali záujem. Toto zanedbané dieťa sa podarilo do školy dostať až tento rok. Ako nám povedala riaditeľka školy Marta Lamošová, žiaci, ktorí dostali zo správania dvojku, sa ešte môžu napraviť, horšie je to s trojkármi.

Skryť Vypnúť reklamu

Druhou školou, ktorú sme navštívili, bola ZŠ v Hornej Štubni. Predpokladali sme, že deti zo južného cípu Turca, kde je najväčšia nezamestnanosť a na hornoturčianske pomery aj veľa Rómov, bude mať so záškoláctvom veľké problémy. Boli sme ale prekvapení, že to tak nie je. Hornoštubniansku základnú školu navštevuje celkovo 253 detí. Z nich sú len 4 percentá Rómov. Ako nám povedala zástupkyňa riaditeľa školy Anna Kleinová, minimálne polovica z nich žije v sociálne slabších a problémových rodinách (nezamestnaní rodičia, neúplné rodiny, problémy s alkoholizmom a neusporiadaným životom rodičov).

"V predchádzajúcom školskom roku sme požiadali o pomoc odbor sociálnych vecí okresného úradu. Týkalo sa to dvoch detí v rodine, v ktorej rodičia majú problémy s alkoholizmom. Tento školský rok sme zatiaľ nemuseli riešiť problémy so záškoláctvom. Disciplínu žiakov v dochádzke môžem hodnotiť v našej škole ako dobrú. Dvojku zo správania sme v prvom polroku tohto školského roku kvôli záškoláctvu nikomu nedali.„

Deťom pomáha aj vychovávateľka

Základná škola na Ulici M. R. Štefánika vo Vrútkach zaevidovala už v polovici januára u deviatich žiakov v priemere 38 až 60 neospravedlnených hodín. Z tohto počtu je osem detí z prvého stupňa a jeden žiak z druhého stupňa. Ten mal v spomínanom období až 49 neospravedlnených hodín.

Ešte v prvom polroku škola zaregistrovala u troch deviatakov veľa neospravedlnených hodín. Dvaja z nich pochádzajú z priemerne finančne zabezpečenej slovenskej rodiny, tretí zo sociálne slabšieho domáceho prostredia. Za prvé tri mesiace školského roku mu nerobilo problém nazbierať až 157 neospravedlnených hodín.

Podľa riaditeľky školy Eriky Repkovej pre deti z málo podnetného prostredia má ZŠ už druhý rok k dispozícii prípravný ročník, ktorý je experimentálnym projektom vypracovaným na Ministerstve školstva, mládeže a telesnej kultúry SR. V regióne na ňom participuje ešte aj ZŠ na Jahodníckej ulici v Martine.

Hlavným cieľom prípravného ročníka je uviesť a pripraviť deti do školského prostredia. Od klasického prvého ročníka sa líši aj tým, že žiakom sa okrem učiteľky venuje aj vychovávateľka. Deti sa učia pomalším tempom, učivo prvého ročníka majú rozčlenené na dva školské roky. Spomínaný ročník dnes navštevuje deväť žiakov zo spádovej oblasti Vrútok. Všetky pochádzajú z rómskych rodín. Práca s deťmi v prípravnom ročníku je veľmi náročná. Obidve pedagogické pracovníčky ich najprv museli naučiť základným hygienickým návykom, ktoré mali poznať už dávno z domova. Takisto ich každý deň vedú k tomu, aby si uvedomili, aké je dôležité navštevovať školu a učiť sa. Pomoc zo strany rodičov je ale veľmi malá alebo takmer žiadna, a tak je aj absencia žiakov v prípravnom ročníku pomerne vysoká.

Školskí asistenti sa osvedčili

Minulý mesiac sa v tlači spomínal aj prípad zanedbania zabezpečenia povinnej školskej dochádzky dvoch detí Špeciálnej základnej školy v Martine. Rodičia 12 a 14-ročného chlapca sú podozriví z ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Starší z chlapcov mal v prvom polroku 112 neospravedlnených hodín a mladší chýbal o 13 hodín menej. Ako nám povedal riaditeľ ŠZŠ v Martine Peter Filip, značná časť detí v tejto škole žije v sociálne znevýhodnenom rodinnom prostredí. „Mnohým rodičom chýbajú základné zručnosti a zodpovednosť pri výchove dieťaťa, nereagujú na ponuku spolupráce zo strany školy a musíme prikročiť k postihom. Máme zavedený systém opatrení na riešenie nedbalej školskej dochádzky. Najskôr sú to iba upozornenia rodičov na nedbalú školskú dochádzku ich dieťaťa, a to pri dvoch až troch dňoch neprítomnosti žiaka v škole. Zároveň predvolávame rodičov do školy a upozorníme ich na tento fakt a s tým súvisiacu oznamovaciu povinnosť školy obci alebo mestu (podľa toho, kde má žiak trvalé bydlisko). Ďalším opatrením sú návštevy rodín detí so zanedbanou školskou dochádzkou. Rodičov žiakov navštevujú školskí asistenti, zástupca riaditeľa školy, triedny učiteľ alebo výchovný poradca. Samozrejme, osobná návšteva takýchto rodín je aj vecou ochoty pedagóga. V tomto školskom roku sme v spolupráci s Okresným úradom práce v Martine začali s projektom Školský asistent. Tento projekt priniesol pozitívne výsledky. Školskými asistentmi sú traja Rómovia, ktorí sú zamestnancami školy a ich mzda je zabezpečovaná peniazmi z Okresného úradu práce v Martine. Navštevujú rodiny záškolákov a komunikujú s nimi. Prínosom je, že takúto situáciu riešia ihneď. Spolupráca s rodičmi nadobúda na kvalite a máme reálnejší obraz o tom, v akých podmienkach naši žiaci žijú," povedal Peter Filip.

K preventívnym opatreniam Špeciál­nej základnej školy v Martine patrí aj spolupráca s odborom sociálnych vecí okresného úradu, lekármi, mestskou políciou. Ak nedochádza k náprave záškolákov, na rad prichádzajú výchovné opatrenia a postihy. Za 20 až 40 neospravedlnených hodín je to napomenutie triednym učiteľom, za 40 až 60 neospravedlnených hodín pokarhanie triednym učiteľom a za 60 a viac neospravedlnených hodín pokarhanie riaditeľom školy, zníženie známky zo správania a návrh na priestupkové konanie alebo podnet na trestné stíhanie za zanedbanie povinnej školskej dochádzky detí. V súčasnosti sú podané dva návrhy na trestné stíhanie rodičov detí zo Špeciálnej základnej školy v Martine. Rozhodnutím súdu môže byť deťom nariadená ústavná výchova. Problémom je, že rodičia si dodatočne môžu zabezpečiť ospravedlnenia od lekára, preto je veľmi dôležitá spolupráca školy s detskými lekármi.

"Vlani sme v našej škole riešili niekoľko prípadov záškoláctva, keď deti vymeškali 282 až 484 vyučovacích hodín. Ak preradíme dieťa do internátnej školy, tento problém sa môže vyriešiť. Najlepšie je, ak sa záškoláctvo podchytí do desiateho až jedenásteho roku života, lebo potom sa už žiak prevychováva veľmi ťažko. V posledných rokoch máme so žiakmi čoraz väčšie výchovné problémy. Títo majú v mnohých prípadoch narušené hodnoty. Zároveň sa zvyšuje počet rodičov, ktorí nedokážu zvládať výchovu svojich detí. Niektorí z nich nedokážu riešiť ani jednoduché problémy s deťmi, alebo ich riešia príliš radikálne - fyzickým trestom. Mnohí rodičia si deti neoprávnene zastávajú. Výsledkom nedostatočnej výchovnej pozornosti zo strany rodičov sú aj krajnosti - napríklad trestná činnosť detí, zriedkavo aj tehotenstvo dievčat,„ dodal k tomu Peter Filip. Zo skúseností turčianskych pedagógov sa dá usúdiť, že záškoláctvo je v súčasnosti vážnym problémom. Nedisciplinovanosť dieťaťa je v prvom rade odrazom zanedbanej rodičovskej výchovy. Jej dôkazom je aj to, ak rodičia nehľadajú chybu u seba, ale u pedagógov, ktorí si plnia svoju povinnosť a hlásia záškoláctvo obecným alebo okresným úradom.

Braňo Gregor

Monika Maruňáková

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zamestnanec chcel príspevok na stravu, no šéf mal iný názor.
 2. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 3. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 4. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 5. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 6. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 7. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 8. Zelená Bratislava
 9. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár
 10. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové
 1. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 2. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 3. Prebudili ste sa už v sude, sene alebo teepee? Je to zážitok!
 4. Počas pandémie je dôležité aj správne kúrenie
 5. Bezbariérové vozidlo
 6. Na NFŠ môže byť rýchlo 72 špeciálnych lôžok pre COVID 19
 7. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 8. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 9. Zelená Bratislava
 10. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár
 1. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 29 153
 2. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 16 118
 3. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 15 136
 4. Čo bude s gastráčmi a miliardy z EÚ ako prekliatie? 13 744
 5. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 12 762
 6. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 11 366
 7. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 409
 8. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 9 264
 9. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 184
 10. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 8 936
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Turčania takmer týždeň zápasili s povodňami

V Turčianskych Tepliciach sa liala voda z polí od Dolnej Štubne, na Dubovom museli pre zaliatu cestu meniť dopravné značenie, v Blažovciach živel ohrozoval príbytky, v Rakove ratovali gazdovstvá a v Košťanoch sa rieka Turiec vyliala na rozsiahle územia.

Aj v Blažovciach sa už chystali vrecia s pieskom.

Hokejisti by mohli dostať peniaze do dvoch týždňov

Spojenie dvoch najvyšších hokejových súťaží zväz nepodporil. Nedovoľujú to normy.

Na ľade naraz trénuje len päť hráčov a brankár.
V nemocnici pribudlo ďalšie odberové miesto, testy už robia dva tímy.

Prezidentka Zuzana Čaputová v Martine, vyjadrila sa aj k celoplošnému testovaniu

So zdravotným personálom nemocnice sa rozprávala o tom, ako zvládajú nápor nových pacientov nakazených ochorením Covid –19, ale aj o tom, či sú personálne i lôžkové kapacity nemocnice dostačujúce.

Prezidentka Zuzana Čaputová dnes v Martine poďakovala všetkým lekárom aj zdravotníckemu personálu.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Koronavírus si vyžiadal prvú obeť z radov zdravotníkov

Obvodný lekár v Lokci podľahol ochoreniu COVID-19, mal len 48 rokov.

Vojaci kontrolujú miesta určené na testovanie Oravcov

Samosprávy musia do piatka rána pripraviť priestory, kde sa uskutočnia odbery. Oravcov budú testovať trikrát.

V nemocnici v Čadci zomrel pacient na COVID-19

Čadca je červeným okresom, Kysucké Nové Mesto ostáva oranžovým.

Už ste čítali?