Nedeľa, 17. október, 2021 | Meniny má HedvigaKrížovkyKrížovky

Múzeum majstra majstrov

V septembri sme si pripomenuli tri desaťročia existencie jedinečného múzejného pracoviska, jednej z expozícií Slovenského národného múzea - Etnografického múzea v Martine, prezentujúcej život a dielo snáď každému známeho národného umelca Martina Benku. Múzeum Martina Benku bolo sprístupnené rok po smrti umelca 21. septembra 1972, v deň jeho 84. výročia narodenia. Pomerne krátky čas medzi smrťou tejto významnej osobnosti zakladateľskej generácie slovenskej výtvarnej moderny prvej polovice 20. storočia, prezentujúcej život a mýtus rodnej zeme a sprístupnením tohto múzea verejnosti bol daný i tým, že Martin Benka si už počas svojho života dobre premyslel, ako naloží so svojou výtvarnou tvorbou. Pre splnenie svojich predstáv podnikol aj potrebné kroky. Ktoré to boli a ako sa časom transformovali do podoby dnešného múzea, to nám priblížila kurátorka zbierkového fondu Múzea Martina Benku Anna Oláhová.

Skryť Vypnúť reklamu

Povedzme si najskôr, ako sa rodila myšlienka vzniku múzea?

Zbierkový fond Múzea Martina Benku spravujem len od roku 1993, a tak nepatrím k pamätníkom týchto dejinných udalostí. Vďaka dostupným materiálom nachádzajúcich sa v Archíve SNM v Martine, v Osobnom fonde Martina Benku, som však mala možnosť zistiť podstatu Benkovho úmyslu a jeho postupné snaženia, ktoré nakoniec vyústili k vzniku múzea. Je pravdou, že nielen umelcove predstavy, ale i jeho konkrétna podoba nebola náhodná, pretože mal všetko dôsledne zvážené. Krátko po príchode do Martina (1939) uvažuje o kúpe pozemku, pričom sa to netýkalo len nášho mesta. Robil si rôzne alternatívne náčrty skôr rodinného domu, ateliéru s príslušenstvom. Reálnu podobu to všetko dostalo v 50. rokoch, keď už pozemok pre stavbu na Kuzmányho ulici mal zakúpený a s veľkým elánom hľadal najvhodnejšie pôdorysné riešenie, ako i projektovú úpravu interiéru, predovšetkým ateliéru, na ktorom mu najviac záležalo. Vydanie stavebného povolenia v januári 1957, ako i stanovenie finančného rozpočtu bolo podnetom k začatiu stavby. Po dvoch rokoch bol objekt skolaudovaný a Benka sa mohol sťahovať. V marci 1959 sa týmto splnilo jeho mnohoročné želanie, pretože dovtedy, a to tak v Prahe ako i v Martine, býval i tvoril v ateliéri.

Skryť Vypnúť reklamu

Približne rok na to (presne 10. marca 1960) formou darovacej zmluvy odovzdal Martin Benka štátu časť svojej tvorby. Tvorilo toto, obrazne povedané, základ jeho múzea?

Áno. Základ zbierkového fondu tohto múzea bol položený ešte počas umelcovho života. Zásluhou tohto Benkovho počinu sa už v roku 1960 dostala do správy SNM v Martine podstatná časť jeho výtvarnej tvorby. Súhrnom išlo o 5200 výtvarných diel. Základ zbierky tvorili obrazy - olejomaľby väčšieho i menšieho formátu - farebné náčrty z prírody a rozličných krajov Slovenska i zo zahraničia a rôzne kresby. Obsahom darovacej zmluvy bol zoznam Benkových výtvarných diel, ako i diel iných umelcov, ba i predmety nevýtvarného charakteru - napríklad, korešpondencia a knižnica umelca. Vtedy sa tiež dohodlo, že ateliér bude spolu s malou obrazárňou sprístupnené širšej verejnosti v sprievode umelca jeden deň v týždni. Štátna zbierka Martina Benku dostala svojho kustóda, ktorý odborne spracovával Benkovo dielo a staral sa o jeho zdravotný stav. Druhou etapou rozšírenia tohto zbierkového fondu bola pozostalosť umelca. V roku 1973 pribudol k nemu testamentom poručený ostatný Benkov majetok, ktorý tvorili výtvarné diela študijného charakteru, finančná a písomná pozostalosť, celé zariadenie domu a ateliéru s jeho osobnými predmetmi, tvoriacimi teraz súčasť múzea. Do fondu sa tak dostali umelecké predmety, predmety muzeálnej hodnoty viažúce sa k osobe Martina Benku a tiež zariadenie interiéru, čo súhrnom predstavovalo viac ako 4 tisíc zbierkových predmetov.

Skryť Vypnúť reklamu

Aké ciele si múzeum na začiatku dalo?

Od samého začiatku išlo a stále ide o expozíciu, ktorá predstavuje autentické prostredie a výtvarné dielo významného a všestranne orientovaného umelca, hlavne maliara a ilustrátora, Martina Benku. Výstavné priestory umožňujú vidieť len malú časť zo zbierkového fondu tohto múzea, a preto okrem usporadúvania autorských výstav po Slovensku, robí sa reinštalácia autenticky nezariadenej časti stálej expozície. Stávajú sa tak jej súčasťou aj verejnosti menej známe diela, ktoré dotvárajú obraz o jeho maliarskom zameraní.

Ide viac-menej o unikát v slovenských pomeroch...

Možno to hodnotiť aj tak. V každom prípade má toto múzeum nenahraditeľné prvenstvo, pretože sa nachádza v dome, v ktorom Benka žil a tvoril posledných 12 rokov svojho života, od začiatku roku 1959 do roku 1971, pričom v meste Martin žil skoro 32 rokov. Podľa jeho poslednej vôle je obytná časť tohto domu, a to pracovňa, ateliér a spálňa, zariadená autenticky, tak ako slúžila umelcovi počas jeho života, a tak návštevníci oceňujú, že sa môžu v tomto prostredí nadýchnuť atmosféry, ktorá určite mala vplyv na umelcovu tvorbu. Ostatné expozičné priestory umožňujú prezentovať celú šírku Benkovho tematického záberu ako i význam jeho výtvarnej tvorby, priamo inšpirovanej bohatstvom krajinných a figurálnych motívov.

Je odborné hodnotenie Benkovho diela, ktoré zaiste patrí medzi úlohy múzea, ukončené?

Zatiaľ nie úplne. Chronologická evidencia a katalogizácia zbierkového fondu Múzea Martina Benku začala v roku 1972, dovtedy katalogizácia výtvarných diel postupovala podľa zoznamov darovacej zmluvy. Ako prvé boli odborne spracovávané olejomaľby na plátne, na kartóne, rôzne kresbové štúdie ako i rozsiahla ilustračná tvorba. Teraz je to hlavne Benkova úžitková tvorba. Pri neúplných údajoch o diele sa snažíme zistiť hlavne obdobie vzniku diela, lokalitu, jeho prípadné súvislosti s ostatnou umelcovou tvorbou. Postupne by sme chceli takto v rámci Benkovej úžitkovej tvorby uzavrieť jednotlivé výtvarné okruhy.

Môžete byť konkrétnejšia?

Okrem voľnej maliarskej tvorby spomeniem aspoň knižnú ilustračnú tvorbu a známkovú tvorbu. Ich odborné spracovanie vyústilo v roku 1996 do tematicky spracovaných výstav, prezentovaných na pôde SNM v Martine, s reedíciami na Slovensku a aj v zahraničí. Pozornosť vzbudilo vydanie poštovej známky s reprodukciou diela Krajina z Terchovej z roku 1936, ktorej inaugurácia bola súčasťou otvorenia výstavy v roku 1998. V tom istom roku sa stala treťou najkrajšou známkou sveta. V súčasnosti sa do pozornosti dostala hlavne Benkova písmová tvorba.

Je rozdiel medzi tým, čo ponúkalo múzeum návštevníkom na začiatku svojej činnosti a čo ponúka dnes?

Dá sa povedať, že nie. Rozdiel je akurát v reinštaláciách neautenticky zariadených častí múzea. Postupne predstavujeme výtvarné diela, ktoré verejnosť doteraz nemala možnosť vidieť.

Len v priestoroch múzea?

Samozrejme, že sa to netýka len expozičných priestorov Múzea Martina Benku. V priebehu rokov môžno hodnotiť prezentovanie Benkovho diela v istých časových súvislostiach. Od roku 1960 sa o ňu, ešte spolu s umelcom, staralo SNM. Pravidelne, väčšinou pri významných Benkových životných jubileách, bol prezentovaný výber z jeho rozsiahlej tvorby. Najprv to bola tá časť výtvarných diel, ktorá súvisela s darovacou zmluvou. Potom, po jeho smrti, to boli už aj diela z jeho pozostalosti. Najväčší boom v prezentovaní Benkovej tvorby bol pri oslavách storočnice umelcovho narodenia - v roku 1988. Vtedy múzeum spolupracovalo na príprave niekoľkých prierezových výstav v Martine a v Slovenskej národnej galérii v Bratislave, ktorá mala reprízu v Prahe i v Minsku. V tomto roku boli vystavené i krojové štúdie umelca na FF vo Východnej. Po roku 1989 dianie súvisiace s prezentovaním Benkovho diela prerušila plánovaná prístavba Galérie Martina Benku.

Prečo sa nakoniec prístavba napriek prípravám nerealizovala?

Práve pri oslavách Benkovej storočnice bol položený základný kameň tejto prístavby a prípravy na ňu dostali väčšie obrátky. Prístavba Galérie Martina Benku mala byť samostatným moderným objektom, stojacim v tesnej blízkosti terajšieho múzea. Mali v nej byť umiestnené expozičné a prevádzkové priestory galérie, kde malo byť vystavené hlavne umelcovo celoživotné dielo s dôrazom na maliarsku tvorbu. V rokoch 1989 a 1990 boli vytvorené podmienky, aby sa mohlo so stavebnými prácami začať. Problémy s financovaním, ktoré pri realizácii galérie už v roku 1990 nastali, výrazne ovplyvnili jej ďalšie pokračovanie, až nakoniec v roku 1991 muselo SNM ako investor pre nedostatok finančných prostriedkov realizáciu stavby pozastaviť. Nakoniec, v zmysle závetu umelca, uskutočnila sa reinštalácia pôvodnej expozície Múzea Martina Benku, sprístupnená v auguste 1993 a tak je tomu dodnes.

Je záujem o Benkovo dielo aj v súčasnosti?

Určite je a dôkazom toho je aj ostatné desaťročie. V rámci neho sme pripravili viacero výstav, ktoré sa stretli vo verejnosti s dobrým ohlasom. Okrem už uvedených výstav mapujúcich knižnú tvorbu Martina Benku a jeho známkovú tvorbu, sme prezentovali jeho diela získané do Múzea Martina Benku prevodom z FVU v Bratislave v rokoch 1974 - 1998, zakúpené z finančnej pozostalosti umelca. V roku 2000 mali možnosť vidieť výber z tvorby Martina Benku návštevníci v Galérii Klasic v Žiline. 30. výročie Benkovho úmrtia sme si v roku 2001 pripomenuli reprezentačným výberom z tvorby umelca v Zimnej záhrade SNM v Bratislave. Múzeum Juraja Jánošíka v Terchovej privítalo zas Benkovu tvorbu súvisiacu v týmto svojráznym krajom. 30. výročie vzniku nášho múzea sme tento rok oslávili dvoma výstavami, a to v rámci roka hôr v Tatranskej galérii v Poprade pod názvom Martin Benka - v zajatí vrchov a výberom z jeho tvorby v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne s orientáciou na Oravu, ktorú si umelec hneď v začiatkoch svojej tvorby zamiloval.

Má múzeum do budúcnosti prelomové plány?

Len robiť svoju prácu lepšie a prezentovať dielo Martina Benku tak, aby bolo zrozumiteľné a zaujímavé všade tam, kam s ním prídeme. V tejto súvislosti je veľmi interesantné sledovať návštevníkov galérií, ako spontánne reagujú na Benkovu tvorbu. Vždy sa totiž snažíme, aby výstavy v regiónoch zvýraznili tú stránku Benkovej tvorby, ktorá sa k nim osobitne viaže. Je to aj ďalšia príležitosť na štúdium jeho života i diela, ktoré môžeme takto predstaviť často aj z doposiaľ nepoznanej stránky.

Viera Legerská

Najčítanejšie na My Turiec

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch
 2. Nie je to prvýkrát, čo sa Vám bolesť chrbta vrátila?
 3. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie
 4. Očarujúce Cinque Terre a jeho päť svetov
 5. Ľudia v núdzi potrebujú pomoc, nakúpte potraviny aj pre nich
 6. K online predplatnému získate 30€ na nákup v sieti Intersport
 7. ŠFRB:Výstavbu a kúpu nájomných bytov podporujeme reálnymi krokmi
 8. Pracoviská zmenila pandémia. Búšiť do klávesnice môžete aj doma
 9. Bratislavu bude sprevádzať luxus
 10. Pandémia upozornila na automatizáciu. Nahradí ľudí technika?
 1. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 2. Nie je to prvýkrát, čo sa Vám bolesť chrbta vrátila?
 3. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 4. Wüstenrot rástol v predaji životného i neživotného poistenia
 5. Prvé bezbariérové fitko vo Zvolene otvára ZŤP cestu k športu
 6. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie
 7. Očarujúce Cinque Terre a jeho päť svetov
 8. S deťmi za zdravím do Vysokých Tatier
 9. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
 10. Šetrenie energie v domácnosti: Diaľkové meranie pomáha sporiť
 1. Stravovacie zlozvyky Slovákov. Odborníci radia čomu sa vyvarovať 19 448
 2. Pracoviská zmenila pandémia. Búšiť do klávesnice môžete aj doma 9 784
 3. Očarujúce Cinque Terre a jeho päť svetov 7 504
 4. V centre Bratislavy je na predaj 5-izbový apartmán. Takto vyzerá 6 422
 5. Bratislavu bude sprevádzať luxus 5 112
 6. Bratovražedná vojna navždy zmenila Ameriku 4 400
 7. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch 3 980
 8. Mäspoma a Kellys Bicycles či Bivio a Minifarma 3 753
 9. Aký polystyrén je najlepší na zatepľovanie? Sivý robí divy 3 332
 10. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie 3 080

Blogy SME

 1. Ján Marton: Aký otec taký syn - agrobarón Becík a 59 zmanipulovaných starostov pred úradom vlády.
 2. Věra Tepličková: S dojatím a slzou v jednom oku
 3. Marián Kozák: S Mariánom Kozákom hovoríme o 6. svetovom kongrese zdravotne postihnutých občanov v Japonsku
 4. Peter Slamenik: Otužovačka v plnom prúde
 5. Anna Milanová: Ako sviece... 2021
 6. Rudolfa Vallová: Globsec, globalizácia, glokalizácia
 7. Emil Lobotka: Sloboda a realita
 8. Kristína Jakubičková: Podporovateľ očkovania sa volá vaxer?
 1. Roland Vizner: Aký bude Váš dôchodok. Jednoduchý a vcelku presný návod ako ho vypočítať za 3 minúty. 19 603
 2. Tereza Krajčová: Anglický denník: 15. Ak vás anglické zdravotníctvo nezabije, tak aspoň prizabije 9 688
 3. Martin Kugla: Zachráňme Petržalku! 7 065
 4. Pavel Dvořák: Toto sú nepokojné časy 6 210
 5. Peter Chudý: Norbert Bödör je bezúhonný človek alebo čo mi povedal o svojom príbuznom Tibor Gašpar. 5 352
 6. Stanislav Martinčko: Chudoba v nedeľu na panské,do R.Soboty !!! 4 704
 7. Stanislav Martinčko: Ide 17.10. Smer-SD do Rimavskej Soboty ďakovať sebe sám za dobre odvedenú robotu ?? 3 385
 8. Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK: Homo Schizotikus alebo Ako sa mozog ľudský k schizofrénii dostal 3 374
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 2. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 3. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 4. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 5. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 6. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 7. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 8. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Fotografie Jozefa Morgoša obleteli svet.

Pozrite si prehľad dychberúcich záberov nadaných fotografov z Turca, Jozefa Morgoša, Juraja Gavuru, Laca Galamboša a Petra Matejčeka.


50m
Tanečný pár z Martina získal na súťaži zlato.

Tanečný pár s ľahkosťou pretancoval cez finále až k úspešnému koncu.


Henrieta Paulovičová 4 h
Miroslav Barčík opäť režíroval našu hru a stihol aj streliť jeden z gólov.

Futbalisti Fomatu síce v zápase proti Žarnovici inkasovali hneď na začiatku stretnutia, ale ich odpoveďou bolo päť gólov v sieti súpera a suverénne víťazstvo.


9 h
V tomto kryte civilnej ochrany sa stala hrôzostrašná vražda.

Podľa svedeckých výpovedí Rudolf D., ktorý bol už v minulosti trestaný pre ublíženie na zdraví a výtržníctvo, po vražde ukázal telo obete niekoľkým kamarátom.


SITA 16. okt

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Časť pacientov evakuovali.


a 1 ďalší 6 h

Nemocnica začala očkovať medzi prvými.


MOJ a 1 ďalší 14. okt

Žiadajú prejazd len z Oravy a Kysúc.


15. okt

Pri polnočnej nehode zomrel 17-ročný chlapec.


16. okt

Blogy SME

 1. Ján Marton: Aký otec taký syn - agrobarón Becík a 59 zmanipulovaných starostov pred úradom vlády.
 2. Věra Tepličková: S dojatím a slzou v jednom oku
 3. Marián Kozák: S Mariánom Kozákom hovoríme o 6. svetovom kongrese zdravotne postihnutých občanov v Japonsku
 4. Peter Slamenik: Otužovačka v plnom prúde
 5. Anna Milanová: Ako sviece... 2021
 6. Rudolfa Vallová: Globsec, globalizácia, glokalizácia
 7. Emil Lobotka: Sloboda a realita
 8. Kristína Jakubičková: Podporovateľ očkovania sa volá vaxer?
 1. Roland Vizner: Aký bude Váš dôchodok. Jednoduchý a vcelku presný návod ako ho vypočítať za 3 minúty. 19 603
 2. Tereza Krajčová: Anglický denník: 15. Ak vás anglické zdravotníctvo nezabije, tak aspoň prizabije 9 688
 3. Martin Kugla: Zachráňme Petržalku! 7 065
 4. Pavel Dvořák: Toto sú nepokojné časy 6 210
 5. Peter Chudý: Norbert Bödör je bezúhonný človek alebo čo mi povedal o svojom príbuznom Tibor Gašpar. 5 352
 6. Stanislav Martinčko: Chudoba v nedeľu na panské,do R.Soboty !!! 4 704
 7. Stanislav Martinčko: Ide 17.10. Smer-SD do Rimavskej Soboty ďakovať sebe sám za dobre odvedenú robotu ?? 3 385
 8. Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK: Homo Schizotikus alebo Ako sa mozog ľudský k schizofrénii dostal 3 374
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 2. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 3. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 4. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 5. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 6. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 7. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 8. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal

Už ste čítali?