Štvrtok, 7. júl, 2022 | Meniny má Oliver

Dokáže sa budúcnosti dotýkať

Martinské Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha si v

Tak ako sa život neobíde bez prvolezcov, tak sa bez nich neobišli ani naše slovenské gymnáziá. Na prvý pohľad sú to také školy ako ostatné, ale pritom mohli vyrásť a hlavne prežiť celé desaťročia iba tam, kde niet prízemnosti, trochárstva, tam, kde sa ľudia dokážu dívať ďalej, ako chce deň či rok. Tam, kde sa v ktoromkoľvek okamihu svojej existencie budúcnosti dokážu dotýkať. Takou je aj martinské Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha, ktoré si v týchto dňoch pripomína 135. výročie svojho založenia. V súčasnosti škola patrí medzi najväčšie gymnázia na Slovensku. V školskom roku 2002/2003 má 26 tried s takmer 800 žiakmi.

SkryťVypnúť reklamu

V toku času

Stredné školstvo v Turci má svoje tradície. V roku 1598 bola v Necpaloch založená latinská vyššia škola - Nationale institutum hungaricum a v roku 1834 bola preložená do Turčianskeho Svätého Martina ako Seniorale institutum hungaricum. O maďarskú školu v slovenskom prostredí záujem nebol a v roku 1863 pre malý počet žia­kov zanikla. Po vydaní Októbrového diplomu v Martine sa cirkevné zbory začali usilovať o založenie slovenského gymnázia v Martine. Podarilo sa to 23. septembra 1866, keď Michal Miloslav Hodža otvoril „Gymnasium Sv. Martinské“ s 30 žiakmi v dvoch triedach - v prípravnej a prvej a uviedol do úradu prvých učbárov - Martina Kramára a Jozefa Nedobrého. Budovu dala k dispozícii martinská evanjelická cirkev. Slovenské deti sa konečne aj v Martine mohli začať vzdelávať vo svojom materinskom jazyku.

SkryťVypnúť reklamu

Hojže, bože, jak to bolí…

V tejto podobe mala škola len krátke trvanie. Jej zakladatelia sa báli, že cisársky patent bude odvolaný a gymnázium nebude môcť plniť svoju funkciu. Preto sa slovenskí národovci 11. augusta 1867 rozhodli, že založia školu na patronátnom základe. Funkciu správcu patronátu prijal novopečený Martinčan, prvý podpredseda Matice slovenskej - Viliam Pauliny-Tóth - a povinnosti s tým spojené vykonával až do zániku školy v januári roku 1875.

Martinské gymnázium navštevovalo za sedem a pol roka jeho existencie spolu 671 žiakov. Hoci šlo o školu evanjelickú, navštevovali ju aj žiaci rímsko-katolíckeho a izraelitského náboženstva. Študenti boli prevažne slovenskej národnosti vo veku od 8 do 17 rokov. Študovalo tu aj veľa chudobných žiakov, ktorým sa poskytovali úľavy pri platení školného, pri alumnických poplatkoch, pri udeľovaní štipendií. Žiaci neboli len z Turca, ale aj z Oravskej, Liptovskej, Zvolenskej, Hontianskej, Gemerskej, Tekovskej, Trenčianskej, Nitrianskej a Bratislavskej župy.

SkryťVypnúť reklamu

Častým a ťažkým problémom gymnázia bola otázka finančného zabezpečenia jeho činnosti. Riešeniu tejto neľahkej záležitosti venoval veľa času a energie správca patronátu Viliam Pauliny-Tóth. Bol typom vynikajúceho organizátora. On vypracoval koncepciu školy, zvolával a organizoval patronátne výbory, zabezpečoval opravu budovy školy, budovanie zbierok, stravovanie žiakov, rozširovanie počtu tried, získavanie učiteľov a ich hmotné zabezpečenie. Množstvo síl a energie venoval obrane školy pred útokmi a intrigami. Aj keď vyšetrovacia komisia v novembri 1874 nenašla nič chybného v činnosti martinského gymnázia, prečo by ho bolo treba zatvoriť, stihol martinské gymnázium podobný osud ako gymnáziá v Revúcej a v Kláštore pod Znievom. 30. januára 1875 sa posledný raz zišli žiaci a profesori martinského gymnázia a so slzami v očiach a piesňou na perách „Hojže, bože, jak to bolí“ sa 98 chlapcov v krutej zime rozišlo do všetkých kútov Slovenska.

Bez gymnazistov ani krok

Aj napriek viacerým snahám o znovuotvorenie gymnázia, museli Martinčania 44 rokov čakať, kým sa v ich meste znovu otvorili brány slovenského gymnázia. Stalo sa tak až 5. októbra 1919, keď sa otvorili 4 triedy /I., II., V. a VI./ Štátneho reformného reálneho gymnázia Vilia­ma Paulinyho-Tótha v Turčianskom Svätom Martine. Nemalú zásluhu na tom má univerzitný profesor Jaroslav Vlček, ktorý bol na čele Slovenského oddelenia na Ministerstve školstva v Prahe. Niet záznamov o tom, prečo sa v Martine otvoril reálno-humanitný typ reformného reálneho gymnázia, ktorý bol neskôr veľmi kritizovaný. Od školského roku 1936/37 sa gymnázium zmenilo na reálne.

V Martine nebolo vhodných priestorov pre stredné školy, a tak bolo 2 roky gymnázium umiestnené v úplne nevyhovujúcich priestoroch spolu s obchodnou akadémiou, obchodnou školou a školami meštianskymi. Martinčania chceli gymnáziu poskytnúť vhodné priestory, a tak začali so stavbou budovy na Mudroňovej ulici. 1. septembra 1921 sa gymnázium sťahuje do budovy, ktorú za necelý rok postavili nákladom poldruha milióna korún.

V školskom roku 1921/22 sa gymnázium stáva úplným (otvárajú sa všetky triedy) a jeho brány opúšťa 6 prvých maturantov obnoveného gymnázia. Na tom, že martinské gymnázium malo výbornú úroveň a ani jedno z martinských podujatí sa nezaobišlo bez gymnazistov, sa nemalou mierou podieľali profesori martinského gymnázia. Mnohí z nich boli českí profesori, ktorých do Martina posielal Jaroslav Vlček. Boli to mladí výborní odborníci, predchnutí láskou k Slovensku. Niektorí tu našli svoj domov, priateľov i náplň svojich vedeckých a umeleckých ambícií. František Heřmanský bol druhým tajomníkom Matice slovenskej, Václav Vážný zbieral materiál k štúdiu turčianskeho nárečia, Jaroslav Vodrážka ilustroval nielen školskú kroniku, ale aj časopis Slniečko a knihy pre deti a mládež.

Sťahovanie do perspektívy

Gymnázium sa rozrástlo a podmienky pre prácu v takej veľkej škole sa stali nevyhovujúcimi. Učitelia aj študenti, s radosťou privítali slávnostné položenie základného kameňa novej budovy 28. októbra 1930. Mestu záležalo na tom, aby gymnázium získalo dôstojné priestory a podmienky pre svoju prácu, a preto škole darovalo nádherný rozsiah­ly pozemok na Malej hore. Základy stavby sa začali kopať až v roku 1937. Budovu stavala martinská firma Hlavaj - Palkovič - Uličný od 2. mája 1938 podľa projektov architekta Fuchsa z Brna a už 6. októbra 1940 sa gymnázium presťahovalo do priestorov na Malej hore. Budova po určitých úpravách slúži do dnešných čias.

Zložitá politická a spoločenská situácia zanechala svoju pečať aj v živote gymnázia. V roku 1939 bola škola premenovaná na Štátne slovenské gymnázium. Vyučovanie poznačila vojna, mnohí z učiteľov a študentov sa zapojili do protifašistického odboja. Po oslobodení martinské gymnázium prešlo svojimi metamorfózami. Školský zákon z roku 1948 zrealizoval myšlienku štátneho a jednotného školstva a zmenil aj štruktúru gymnázií, ktoré sa z osemročných škôl zmenili na štvorročné vyššie stredné školy. V toku času sa menili aj názvy školy. Pri príležitosti 100. výročia založenia martinského gymnázia bola škola premenovaná na Strednú všeobecnovzdelávaciu školu Viliama Paulinyho-Tótha. V auguste 1967 bola škola ocenená vysokým štátnym vyznamenaním - Radom práce. Od školského roku 1969/70 škola nesie názov Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha. Popri dennom štúdiu bola v škole v 60-tych rokoch zriadená aj stredná škola pre pracujúcich a maturitné kurzy pre dôstojníkov a od školského roku 1968/69 sa pri gymnáziu otvára 1-ročné nadstavbové štúdium - programovanie a počítačové systémy a 2-ročné nadstavbové štúdium knihovníctva. Nadstavbové štúdium sa skončilo v školskom roku 1982/83.

Od voliteľných predmetov

k astronómii

Od školského roku 1977/78 sa v súlade s vtedajšími požiadavkami na stredoškolské vzdelanie začínajú na gymnáziu učiť skupiny voliteľných predmetov odborného zamerania. V Martine ide o programovanie a počítačové systémy, základy strojárstva, základy technickej chémie, základy elektrotechniky a kultúrnovýchovná činnosť. Vyučovanie odborných predmetov malo význam najmä pre prírodovedné predmety. Vybudovali sa nové laboratóriá a výrazne sa zintenzívnila príprava študentov na vysokoškolské štúdium prírodovedného a technického zamerania. Úspešne zachytili nástup počítačov a rozšírenie počítačovej siete na jednotlivé pracoviská školy. V septembri 1994 bola škola ako jedna z prvých na Slovensku pripojená na medzinárodnú počítačovú sieť internet.

Na pamäti požiadavky praxe

Ukázalo sa, že odborné zamerania na gymnáziu sú pre študentov obmedzujúce, a preto postupne zanikajú. Od roku 1990 sa prechádza k systému výberu voliteľných predmetov, ktorý umožňuje kvalitnejšiu prípravu na jednotlivé typy vysokých škôl. Študenti majú možnosť použiť rozširujúce hodiny na voliteľné predmety. Táto skutočnosť je podstatným zlomom v prispôsobení sa školy študentom a napĺňaniu ich predstáv o štúdiu. Veľká časť hodín sa učí v odborných učebniach, pretože škola má vybudované odborné učebne na vyučovanie biológie, fyziky, chémie, cudzích jazykov, geografie, dejepisu, matematiky, slovenského jazyka a informatiky. Súčasťou areálu školy sú 2 telocvične a kuchyňa s jedálńou. V roku 1990 sa začala areáli budovať astronomická pozorovateľňa. Po mnohých peripetiách bola stavba s kupolou a ďalekohľadom, ktorá dnes slúži aj verejnsoti, odovzdaná do užívania v októbri 1998. Od mája 2002 nesie astronomická pozorovateľna meno významného predstaviteľa slovenského národa Milana Rastislava Štefánika.

V septembri 1991 vzniklo v škole Bilingválne anglicko- slovenské gymnázium, ktoré sídli v Sučanoch. Vzniklo vďaka podpore Britskej rady a britského Know How Fondu. Cieľom tejto školy je poskytovať úplné stredné vzdelanie, ktoré by kombinovalo prvky slovenského a britského vzdelávacieho systému. Po dvoch rokoch sa BSAG osamostatnilo. Od školského roku 1995/96 škola začala s experimentálnym overovaním 6-ročného gymnaziálneho štúdia s cieľom umožniť žiakom vo väčšom časovom priestore rozvinúť a zdokonaliť ich schopnosti a zručnosti. Projekt 6-ročného gymnázia využíva najnovšie poznatky pedagogiky a zohľadňuje požiadavky praktického života, a to: čo učiť a ako učiť. Učebný plán je širokým spektrom voliteľných predmetov vo vyššej hodinovej dotácii na záver štúdia v 6. ročníku. Samotné zameranie (profiláciu) si žiaci volia až po štyroch rokoch všeobecného zamerania. Študenti šesťročného gymnaziálneho štúdia absolvovali celý rad vedomostných a psychologických testov, pričom rovnaké testy pre porovnanie výsledkov boli aj na 8-ročnom a 4-ročnom štúdiu. Na základe výsledkov dosiahnutých v pedagogickej a psychologickej časti výskumu možno konštatovať, že ide o perspektívny model, stredoškolského štúdia, ktorý môže časti žiackej populácie poskytnúť kvalitné vzdelanie.

Z každého rožka troška

Študenti úspešne reprezentujú v súťažiach, olympiádach, SOČ nielen v krajských a celoslovenských kolách, ale aj na medzinárodnej úrovni. O tom, že patria skutočne k najlepším, svedčí aj to, že za ostatné štyri roky traja z martinských gymnazistov boli ministrom školstva ocenení Pamätným listom sv. Gorazda. Partnerské a družobné vzťahy sa počas existencie gymnázia rozvíjali so strednými školami v Novom Jičíne, Novej Pake, Gothe, Uzlovej, Báčskom Petrovci, Šalgotariáne, Rosslebene, Cesene, Blain, Terrassone, Eslov a Darlingtone. V rámci týchto vzťahov sa väčšinou uskutočňujú výmenné pobyty študentov.

Učitelia pracujú nielen v škole so žiakmi, ale sú organizátormi a spoluorganizátormi celoslovenských seminárov a podujatí (napr. Vanovičove dni), sú spoluautormi učebníc, aj individuálne reprezentujú školu v rôznych súťažiach, vydávajú publikácie, sú členmi spevokolov. Spomeňme aj bohatú športovú aktivitu našich študentov, školské akadémie a kultúrne programy, školské hudobné skupiny, vydávanie školských časopisov a zborníkov vlastnej tvorby vysielanie školského rádia, organizovanie pasovacích večierkov, gymnaziálneho plesu, gymnaziálnych hier, športových turnajov. Vzhľadom na to, že finančná situácia pre školstvo nie je veľmi priaznivá, založili v škole v roku 1995 Nadáciu Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha. Získané finančné prostriedky sú venované hlavne na nákup učebných pomôcok.

Martinské gymnázium je počas celej 135-ročnej existencie späté so životom mesta a regiónu. Veď od jeho vzniku za všetky roky opustilo brány gymnázia viac ako 11 400 študentov.

Podľa podkladov Anny Piškovej spracovala (rr)

Snímka: (js)

Najčítanejšie na My Turiec

Inzercia - Tlačové správy

 1. Náklady na bývanie môžu potrápiť váš rodinný rozpočet. Čo s tým?
 2. Našou prioritou je otvorená komunikácia so študentmi
 3. 30 rokov kvality spojenej so svetovými značkami automobilov
 4. Život na hradoch nebol romantickou rozprávkou
 5. Sky Park je inteligentný vďaka technológiám Siemens
 6. 5 dôvodov, vďaka ktorým je v roku 2022 cestovanie vlakom smart
 7. Prázdniny znamenajú oddych, ale aj riziká. Ako sa im vyhnúť?
 8. Akú trasu si vybrať do Chorvátska a koľko vás bude stáť
 1. Ako poistiť auto rýchlo a za tú najlepšiu cenu?
 2. Hotel Satelit sa mení na bytový komplex Camelia Residence
 3. Život na hradoch nebol romantickou rozprávkou
 4. Našou prioritou je otvorená komunikácia so študentmi
 5. Na Orave pribudne nová predajňa Kauflandu – v Tvrdošíne
 6. Sky Park je inteligentný vďaka technológiám Siemens
 7. Náklady na bývanie môžu potrápiť váš rodinný rozpočet. Čo s tým?
 8. 5 dôvodov, vďaka ktorým je v roku 2022 cestovanie vlakom smart
 1. Vodiči, pozor na drahé tankovanie v zahraničí! 16 642
 2. Mladá nádej Slovenska. Pracoval aj pre americkú armádu 14 067
 3. Kam na samozbery marhúľ, broskýň, levandule alebo malín 9 978
 4. Foodblogerka Nikoleta Kováčová: Prečo nechcem deti 8 271
 5. Akú trasu si vybrať do Chorvátska a koľko vás bude stáť 5 811
 6. Je pre vás oddych synonymom spoznávania? Vycestujte za zážitkami 5 700
 7. Vychádza nový časopis pre šikovné ruky a útulný domov 4 304
 8. Vypnite si reklamu na SME.sk a odomknite všetky články 3 322

Blogy SME

 1. Ján Galan: Politickí tupci vs. výrobné fabriky
 2. Juraj Ondruška: Poznáme riešenie kritickej dopravy vo Vajnoroch!
 3. Imunoblog: Poranenia, nehody a úrazy u detí - možné komplikácie a riešenia.
 4. Ján Slosiarik: Prvá príčina úpadku nášho školstva
 5. Jan Pražák: Když padla facka
 6. Ivan Mlynár: POKAZME SI PRÍBEH PRAVDOU
 7. Tomáš Jacko: Učitelia k miešačke a učiteľky na chodník
 8. Milan Removčík: Cez Martinské hole do Strečna.
 1. Ján Šeďo: Mám 46 rokov, 4 deti a veľa skúseností - bránil sa dnes E. Heger u B. Závodského.(Oprava mena). 24 300
 2. Martina Hilbertová: Utečenci spali na lehátkach a platili za nich ako v luxusnom hoteli. 10 362
 3. Vanda Tuchyňová: Svedectvo bývalého krajského predsedu OĽANO v Žiline 6 880
 4. Post Bellum SK: Návrat mohol byť ťažší ako útek 4 925
 5. Marián Kozák: Stretnutie s mojimi spolužiakmi z vysokej školy v Nitre po 16 rokoch 4 589
 6. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVb) 4 042
 7. Martin Greguš: Práca za 216 eur s DPH/hod? Pozrite si závery z kontrol v mestských podnikoch. Metropolitný inštitút - za dva roky na bežné výdavky o milión EUR viac 3 457
 8. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVa) 3 256
 1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Žijeme si tu ako v rozprávke
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
 3. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
 4. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
 5. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
 7. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
 8. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Bilbord s tematikou nájomných bytov.

Porušená mohla byť etika. Bilbord je kandidátom na podnet pre Radu pre reklamu.


50m
Hádzanári majú za sebou extraligový žreb.

Do extraligy sa martinský tím vracia po ôsmich rokoch.


22 h
Inscenácie v programe podali dôležitú správu o stave slovenskej spoločnosti očami divadelníkov.

Organizátori hodnotia festival ako jednoznačne úspešný.


a 1 ďalší 5. júl
Priamy súboj o tretie miesto medzi celkami T-klub a AC Roma skončil remízou.

Súboj prvých dvoch celkov museli odložiť, pretože obidvaja reprezentovali Martin na majstrovstvách Slovenska.


4. júl

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Blogy SME

 1. Ján Galan: Politickí tupci vs. výrobné fabriky
 2. Juraj Ondruška: Poznáme riešenie kritickej dopravy vo Vajnoroch!
 3. Imunoblog: Poranenia, nehody a úrazy u detí - možné komplikácie a riešenia.
 4. Ján Slosiarik: Prvá príčina úpadku nášho školstva
 5. Jan Pražák: Když padla facka
 6. Ivan Mlynár: POKAZME SI PRÍBEH PRAVDOU
 7. Tomáš Jacko: Učitelia k miešačke a učiteľky na chodník
 8. Milan Removčík: Cez Martinské hole do Strečna.
 1. Ján Šeďo: Mám 46 rokov, 4 deti a veľa skúseností - bránil sa dnes E. Heger u B. Závodského.(Oprava mena). 24 300
 2. Martina Hilbertová: Utečenci spali na lehátkach a platili za nich ako v luxusnom hoteli. 10 362
 3. Vanda Tuchyňová: Svedectvo bývalého krajského predsedu OĽANO v Žiline 6 880
 4. Post Bellum SK: Návrat mohol byť ťažší ako útek 4 925
 5. Marián Kozák: Stretnutie s mojimi spolužiakmi z vysokej školy v Nitre po 16 rokoch 4 589
 6. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVb) 4 042
 7. Martin Greguš: Práca za 216 eur s DPH/hod? Pozrite si závery z kontrol v mestských podnikoch. Metropolitný inštitút - za dva roky na bežné výdavky o milión EUR viac 3 457
 8. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVa) 3 256
 1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Žijeme si tu ako v rozprávke
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
 3. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
 4. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
 5. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
 7. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
 8. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?

Už ste čítali?