Streda, 25. november, 2020 | Meniny má KatarínaKrížovkyKrížovky

Dokáže sa budúcnosti dotýkať

Martinské Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha si v

Tak ako sa život neobíde bez prvolezcov, tak sa bez nich neobišli ani naše slovenské gymnáziá. Na prvý pohľad sú to také školy ako ostatné, ale pritom mohli vyrásť a hlavne prežiť celé desaťročia iba tam, kde niet prízemnosti, trochárstva, tam, kde sa ľudia dokážu dívať ďalej, ako chce deň či rok. Tam, kde sa v ktoromkoľvek okamihu svojej existencie budúcnosti dokážu dotýkať. Takou je aj martinské Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha, ktoré si v týchto dňoch pripomína 135. výročie svojho založenia. V súčasnosti škola patrí medzi najväčšie gymnázia na Slovensku. V školskom roku 2002/2003 má 26 tried s takmer 800 žiakmi.

Skryť Vypnúť reklamu

V toku času

Stredné školstvo v Turci má svoje tradície. V roku 1598 bola v Necpaloch založená latinská vyššia škola - Nationale institutum hungaricum a v roku 1834 bola preložená do Turčianskeho Svätého Martina ako Seniorale institutum hungaricum. O maďarskú školu v slovenskom prostredí záujem nebol a v roku 1863 pre malý počet žia­kov zanikla. Po vydaní Októbrového diplomu v Martine sa cirkevné zbory začali usilovať o založenie slovenského gymnázia v Martine. Podarilo sa to 23. septembra 1866, keď Michal Miloslav Hodža otvoril „Gymnasium Sv. Martinské“ s 30 žiakmi v dvoch triedach - v prípravnej a prvej a uviedol do úradu prvých učbárov - Martina Kramára a Jozefa Nedobrého. Budovu dala k dispozícii martinská evanjelická cirkev. Slovenské deti sa konečne aj v Martine mohli začať vzdelávať vo svojom materinskom jazyku.

Skryť Vypnúť reklamu

Hojže, bože, jak to bolí…

V tejto podobe mala škola len krátke trvanie. Jej zakladatelia sa báli, že cisársky patent bude odvolaný a gymnázium nebude môcť plniť svoju funkciu. Preto sa slovenskí národovci 11. augusta 1867 rozhodli, že založia školu na patronátnom základe. Funkciu správcu patronátu prijal novopečený Martinčan, prvý podpredseda Matice slovenskej - Viliam Pauliny-Tóth - a povinnosti s tým spojené vykonával až do zániku školy v januári roku 1875.

Martinské gymnázium navštevovalo za sedem a pol roka jeho existencie spolu 671 žiakov. Hoci šlo o školu evanjelickú, navštevovali ju aj žiaci rímsko-katolíckeho a izraelitského náboženstva. Študenti boli prevažne slovenskej národnosti vo veku od 8 do 17 rokov. Študovalo tu aj veľa chudobných žiakov, ktorým sa poskytovali úľavy pri platení školného, pri alumnických poplatkoch, pri udeľovaní štipendií. Žiaci neboli len z Turca, ale aj z Oravskej, Liptovskej, Zvolenskej, Hontianskej, Gemerskej, Tekovskej, Trenčianskej, Nitrianskej a Bratislavskej župy.

Skryť Vypnúť reklamu

Častým a ťažkým problémom gymnázia bola otázka finančného zabezpečenia jeho činnosti. Riešeniu tejto neľahkej záležitosti venoval veľa času a energie správca patronátu Viliam Pauliny-Tóth. Bol typom vynikajúceho organizátora. On vypracoval koncepciu školy, zvolával a organizoval patronátne výbory, zabezpečoval opravu budovy školy, budovanie zbierok, stravovanie žiakov, rozširovanie počtu tried, získavanie učiteľov a ich hmotné zabezpečenie. Množstvo síl a energie venoval obrane školy pred útokmi a intrigami. Aj keď vyšetrovacia komisia v novembri 1874 nenašla nič chybného v činnosti martinského gymnázia, prečo by ho bolo treba zatvoriť, stihol martinské gymnázium podobný osud ako gymnáziá v Revúcej a v Kláštore pod Znievom. 30. januára 1875 sa posledný raz zišli žiaci a profesori martinského gymnázia a so slzami v očiach a piesňou na perách „Hojže, bože, jak to bolí“ sa 98 chlapcov v krutej zime rozišlo do všetkých kútov Slovenska.

Bez gymnazistov ani krok

Aj napriek viacerým snahám o znovuotvorenie gymnázia, museli Martinčania 44 rokov čakať, kým sa v ich meste znovu otvorili brány slovenského gymnázia. Stalo sa tak až 5. októbra 1919, keď sa otvorili 4 triedy /I., II., V. a VI./ Štátneho reformného reálneho gymnázia Vilia­ma Paulinyho-Tótha v Turčianskom Svätom Martine. Nemalú zásluhu na tom má univerzitný profesor Jaroslav Vlček, ktorý bol na čele Slovenského oddelenia na Ministerstve školstva v Prahe. Niet záznamov o tom, prečo sa v Martine otvoril reálno-humanitný typ reformného reálneho gymnázia, ktorý bol neskôr veľmi kritizovaný. Od školského roku 1936/37 sa gymnázium zmenilo na reálne.

V Martine nebolo vhodných priestorov pre stredné školy, a tak bolo 2 roky gymnázium umiestnené v úplne nevyhovujúcich priestoroch spolu s obchodnou akadémiou, obchodnou školou a školami meštianskymi. Martinčania chceli gymnáziu poskytnúť vhodné priestory, a tak začali so stavbou budovy na Mudroňovej ulici. 1. septembra 1921 sa gymnázium sťahuje do budovy, ktorú za necelý rok postavili nákladom poldruha milióna korún.

V školskom roku 1921/22 sa gymnázium stáva úplným (otvárajú sa všetky triedy) a jeho brány opúšťa 6 prvých maturantov obnoveného gymnázia. Na tom, že martinské gymnázium malo výbornú úroveň a ani jedno z martinských podujatí sa nezaobišlo bez gymnazistov, sa nemalou mierou podieľali profesori martinského gymnázia. Mnohí z nich boli českí profesori, ktorých do Martina posielal Jaroslav Vlček. Boli to mladí výborní odborníci, predchnutí láskou k Slovensku. Niektorí tu našli svoj domov, priateľov i náplň svojich vedeckých a umeleckých ambícií. František Heřmanský bol druhým tajomníkom Matice slovenskej, Václav Vážný zbieral materiál k štúdiu turčianskeho nárečia, Jaroslav Vodrážka ilustroval nielen školskú kroniku, ale aj časopis Slniečko a knihy pre deti a mládež.

Sťahovanie do perspektívy

Gymnázium sa rozrástlo a podmienky pre prácu v takej veľkej škole sa stali nevyhovujúcimi. Učitelia aj študenti, s radosťou privítali slávnostné položenie základného kameňa novej budovy 28. októbra 1930. Mestu záležalo na tom, aby gymnázium získalo dôstojné priestory a podmienky pre svoju prácu, a preto škole darovalo nádherný rozsiah­ly pozemok na Malej hore. Základy stavby sa začali kopať až v roku 1937. Budovu stavala martinská firma Hlavaj - Palkovič - Uličný od 2. mája 1938 podľa projektov architekta Fuchsa z Brna a už 6. októbra 1940 sa gymnázium presťahovalo do priestorov na Malej hore. Budova po určitých úpravách slúži do dnešných čias.

Zložitá politická a spoločenská situácia zanechala svoju pečať aj v živote gymnázia. V roku 1939 bola škola premenovaná na Štátne slovenské gymnázium. Vyučovanie poznačila vojna, mnohí z učiteľov a študentov sa zapojili do protifašistického odboja. Po oslobodení martinské gymnázium prešlo svojimi metamorfózami. Školský zákon z roku 1948 zrealizoval myšlienku štátneho a jednotného školstva a zmenil aj štruktúru gymnázií, ktoré sa z osemročných škôl zmenili na štvorročné vyššie stredné školy. V toku času sa menili aj názvy školy. Pri príležitosti 100. výročia založenia martinského gymnázia bola škola premenovaná na Strednú všeobecnovzdelávaciu školu Viliama Paulinyho-Tótha. V auguste 1967 bola škola ocenená vysokým štátnym vyznamenaním - Radom práce. Od školského roku 1969/70 škola nesie názov Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha. Popri dennom štúdiu bola v škole v 60-tych rokoch zriadená aj stredná škola pre pracujúcich a maturitné kurzy pre dôstojníkov a od školského roku 1968/69 sa pri gymnáziu otvára 1-ročné nadstavbové štúdium - programovanie a počítačové systémy a 2-ročné nadstavbové štúdium knihovníctva. Nadstavbové štúdium sa skončilo v školskom roku 1982/83.

Od voliteľných predmetov

k astronómii

Od školského roku 1977/78 sa v súlade s vtedajšími požiadavkami na stredoškolské vzdelanie začínajú na gymnáziu učiť skupiny voliteľných predmetov odborného zamerania. V Martine ide o programovanie a počítačové systémy, základy strojárstva, základy technickej chémie, základy elektrotechniky a kultúrnovýchovná činnosť. Vyučovanie odborných predmetov malo význam najmä pre prírodovedné predmety. Vybudovali sa nové laboratóriá a výrazne sa zintenzívnila príprava študentov na vysokoškolské štúdium prírodovedného a technického zamerania. Úspešne zachytili nástup počítačov a rozšírenie počítačovej siete na jednotlivé pracoviská školy. V septembri 1994 bola škola ako jedna z prvých na Slovensku pripojená na medzinárodnú počítačovú sieť internet.

Na pamäti požiadavky praxe

Ukázalo sa, že odborné zamerania na gymnáziu sú pre študentov obmedzujúce, a preto postupne zanikajú. Od roku 1990 sa prechádza k systému výberu voliteľných predmetov, ktorý umožňuje kvalitnejšiu prípravu na jednotlivé typy vysokých škôl. Študenti majú možnosť použiť rozširujúce hodiny na voliteľné predmety. Táto skutočnosť je podstatným zlomom v prispôsobení sa školy študentom a napĺňaniu ich predstáv o štúdiu. Veľká časť hodín sa učí v odborných učebniach, pretože škola má vybudované odborné učebne na vyučovanie biológie, fyziky, chémie, cudzích jazykov, geografie, dejepisu, matematiky, slovenského jazyka a informatiky. Súčasťou areálu školy sú 2 telocvične a kuchyňa s jedálńou. V roku 1990 sa začala areáli budovať astronomická pozorovateľňa. Po mnohých peripetiách bola stavba s kupolou a ďalekohľadom, ktorá dnes slúži aj verejnsoti, odovzdaná do užívania v októbri 1998. Od mája 2002 nesie astronomická pozorovateľna meno významného predstaviteľa slovenského národa Milana Rastislava Štefánika.

V septembri 1991 vzniklo v škole Bilingválne anglicko- slovenské gymnázium, ktoré sídli v Sučanoch. Vzniklo vďaka podpore Britskej rady a britského Know How Fondu. Cieľom tejto školy je poskytovať úplné stredné vzdelanie, ktoré by kombinovalo prvky slovenského a britského vzdelávacieho systému. Po dvoch rokoch sa BSAG osamostatnilo. Od školského roku 1995/96 škola začala s experimentálnym overovaním 6-ročného gymnaziálneho štúdia s cieľom umožniť žiakom vo väčšom časovom priestore rozvinúť a zdokonaliť ich schopnosti a zručnosti. Projekt 6-ročného gymnázia využíva najnovšie poznatky pedagogiky a zohľadňuje požiadavky praktického života, a to: čo učiť a ako učiť. Učebný plán je širokým spektrom voliteľných predmetov vo vyššej hodinovej dotácii na záver štúdia v 6. ročníku. Samotné zameranie (profiláciu) si žiaci volia až po štyroch rokoch všeobecného zamerania. Študenti šesťročného gymnaziálneho štúdia absolvovali celý rad vedomostných a psychologických testov, pričom rovnaké testy pre porovnanie výsledkov boli aj na 8-ročnom a 4-ročnom štúdiu. Na základe výsledkov dosiahnutých v pedagogickej a psychologickej časti výskumu možno konštatovať, že ide o perspektívny model, stredoškolského štúdia, ktorý môže časti žiackej populácie poskytnúť kvalitné vzdelanie.

Z každého rožka troška

Študenti úspešne reprezentujú v súťažiach, olympiádach, SOČ nielen v krajských a celoslovenských kolách, ale aj na medzinárodnej úrovni. O tom, že patria skutočne k najlepším, svedčí aj to, že za ostatné štyri roky traja z martinských gymnazistov boli ministrom školstva ocenení Pamätným listom sv. Gorazda. Partnerské a družobné vzťahy sa počas existencie gymnázia rozvíjali so strednými školami v Novom Jičíne, Novej Pake, Gothe, Uzlovej, Báčskom Petrovci, Šalgotariáne, Rosslebene, Cesene, Blain, Terrassone, Eslov a Darlingtone. V rámci týchto vzťahov sa väčšinou uskutočňujú výmenné pobyty študentov.

Učitelia pracujú nielen v škole so žiakmi, ale sú organizátormi a spoluorganizátormi celoslovenských seminárov a podujatí (napr. Vanovičove dni), sú spoluautormi učebníc, aj individuálne reprezentujú školu v rôznych súťažiach, vydávajú publikácie, sú členmi spevokolov. Spomeňme aj bohatú športovú aktivitu našich študentov, školské akadémie a kultúrne programy, školské hudobné skupiny, vydávanie školských časopisov a zborníkov vlastnej tvorby vysielanie školského rádia, organizovanie pasovacích večierkov, gymnaziálneho plesu, gymnaziálnych hier, športových turnajov. Vzhľadom na to, že finančná situácia pre školstvo nie je veľmi priaznivá, založili v škole v roku 1995 Nadáciu Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha. Získané finančné prostriedky sú venované hlavne na nákup učebných pomôcok.

Martinské gymnázium je počas celej 135-ročnej existencie späté so životom mesta a regiónu. Veď od jeho vzniku za všetky roky opustilo brány gymnázia viac ako 11 400 študentov.

Podľa podkladov Anny Piškovej spracovala (rr)

Snímka: (js)

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Študuj na univerzite s viac ako 60 ročnou tracíciou!
 2. Máš dosť teórie a poučiek? Študuj, cestuj, pracuj a ži!
 3. Ako vybrať AKU reťazovú pílu
 4. Na VŠEMvs získaš kvalitné štúdium v moderných priestoroch
 5. Táto pomôcka zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 6. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny
 7. Imunitnú bombu do tela dostanete vďaka Vitaglucanu
 8. Rozbiehať biznis v čase korony? Ide to
 9. Hubert – keď život chutí už 195 rokov
 10. V mlieku už nie sme sebestační. Čo sa musí zmeniť?
 1. OFFICE ROKA 2020 poukáže na transformáciu pracovného prostredia
 2. V mlieku už nie sme sebestační. Čo sa musí zmeniť?
 3. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie
 4. Hubert – keď život chutí už 195 rokov
 5. Ako vybrať AKU reťazovú pílu
 6. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť
 7. Budúcnosť M&A v Európe
 8. Zdravá pečeň zlepšuje metabolizmus aj celkové zdravie
 9. Právo: Kto sú najväčší právnici a kde všade zostanú súdy
 10. Toto si zapamätajte! Takto určite nakúpite bezpečne
 1. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 27 302
 2. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 13 452
 3. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 12 261
 4. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 10 732
 5. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 869
 6. Spájame Slovensko - 4 nové expresné autobusové linky 8 565
 7. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 417
 8. Príbehy vyhorených, tandem okolo Bödöra a nová trať v Bratislave 8 383
 9. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 8 210
 10. Oslávte nový rok v teple: Cestujte na Zanzibar úplne bezpečne 8 162
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Vzdelávať namiesto zaúčať

Spoločnosť VIENA INTERNATIONAL s.r.o. sa pokúsila rozbehnúť odvážny projekt.

Školiace stredisko spoločnosti VIENA INTERNATIONAL s.r.o.

Samo Hlavaj môže skompletizovať šampionátový hetrik

Slovenská reprezentačná dvadsiatka sa na juniorský svetový šampionát bude pripravovať v izolovanom kempe vo Zvolene. Pozvánku dostal i brankár Samuel Hlavaj.

Zverenci Róberta Petrovického odštartujú prípravu na šampionát počas posledného novembrového dňa.

Zber lístia v Martine

Lístie sa vyzbiera ešte na štyroch sídliskách.

Ilustračné foto.

VII. ročník Kolokvia turistických informačných centier Slovenskej republiky

Kvôli opatreniam súvisiacim s pandémiou COVID-19 sa kolokvium konalo formou moderovaných rozhovorov s odborníkmi z praxe, ktoré sprístupnili na internete.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Pri inštalácii vianočnej výzdoby v Mlynoch prišiel mladý muž o nohu

Pracovník spadol z výšky približne 20 metrov. Utrpel množstvo zranení.

FOTO: Po obrovských tolstolobikoch prišli na rad skutoční králi priehrady Ružiná

Vo vodnom diele Ružiná prebieha už štvrtý deň záchranný odlov rýb.

Tragická nehoda na R1: Vodiča († 52) vymrštilo z auta

Nehoda sa stala na diaľničnom úseku medzi Zvolenom a Žiarom.

Vianočné trhy v Prievidzi budú, nevyhnú sa však obmedzeniam

Situácia s koronavírusom zasiahla aj do tradičných vianočných trhov v Prievidzi aj do fungovania ľadovej plochy na námestí.

Už ste čítali?