Utorok, 26. október, 2021 | Meniny má DemeterKrížovkyKrížovky

ZADANÉ PRE OBČANA

Aj príspevky našich čitateľov majú svoju históriu. Osobitú má ten, ktorý nám predminulý týždeň priniesli Ján Oravec a Stanislav Veselý. Keďže sme príspevok prečítali a zistili, že obsahuje mnoho obvinení, rozhodli sme sa, že ho uverejníme, ale aj s reakciami tých, na ktorých hlavu padali kritické slová – teda Martinskej teplárenskej akciovej spoločnosti a rovnako aj distribútora tepla firmy Martico. Tento postup bol autormi akceptovaný. Lenže na druhý deň prišiel do redakcie jeden z nich, s tým, že ho sťahuje, a príspevok si zobral. Tým sa ale len odštartovala ďalšia etapa – súrenia uverejnenia príspevku. A tak sa o vec začali zajímať aj na riaditeľstve našej divízie, kde sme obhájili svoj postup. Napokon nám do redakcie príspevok predsa len opäť priniesol Ján Oravec, pričom sme mu vysvetlili, že toto je pre nás obvyklý postup a nemienime ho ani v tomto prípade meniť. A tak na priestore, ktorý býva pravidelne raz do mesiaca zadaný pre občana a rieši občianske problémy, dnes uverejňujeme vlastne korešpondenciu – jednej strany, ktorá by mala zastupovať spoločenstvo vlastníkov bytov a na druhej strane odpovede zainteresovaných – výrobcu a distribútora tepla. Problém je akútny, ale zároveň aj zložitý a redakcia sa v ňom stala iba prostredníkom, lebo akiste nemá také páky, aby ho dokázala vyriešiť. Napokon, šermuje sa v ňom aj paragrafmi a podľa jednotlivých stanovísk, pravdepodobne, budú mať prácu aj súdy... List i odpovede uverejňujeme v plnom znení - bez redakčných úprav.

Skryť Vypnúť reklamu

Z predražovaného tepla búrka

Demokratizačný proces a vytváranie občianskej spoločnosti prináša so sebou riziká zneužívania slabej informovanosti občanov, a tým aj k ich poškodzovaniu rôznymi špekulatívnymi možnosťami. Na ochranu občanov – spotrebiteľov vznikajú občianske združenia ako nástroj informovania a ochrany pred zneužívaním postavenia najmä v oblasti obchodu.

V domácnosti takúto oblasť predstavujú vysoké náklady na dodávku tepla. Za účelom informovania konečných spotrebiteľov tepla, zorganizovali občianske združenia - Regionálne združenie spoločenstiev vlastníkov bytov a Združenie uživateľov bytov dňa 11. 6. 2002 stretnutie časti predsedov – zástupcov SVB. Na stretnutí boli riešené otázky retroaktivity cenových výmerov vydaných okresným úradom, zmluvných vzťahov k transformačným zariadeniam tepla, tzv. výmenníkovým staniciam (OST). Vo vzťahu k právnym predpisom bolo konštatované ich zásadné porušovanie v neprospech občanov. Cenové výmery podľa § 11. ods. 2 zákona o cenách 18/1996, musia byť zverejnené vo Finančnom spravodaji MF SR, a teda nadobudnú účinnosť dňom zverejnenia. Ich uplatňovanie od 1. januára roka je protiprávne. Len v roku 2002 boli spotrebitelia tepla pri dodávke 350 000 GJ za polrok poškodení o zvýšenie cien – tepláreň z 260 Sk na 280 Sk, teda o 20 Sk, a zbytočným medzičlánkom z 360 Sk na 389 Sk, teda o 29 Sk. To potom znamená súčet týchto zvýšení 49 Sk krát 350 000 GJ, čo predstavuje neoprávnené fakturovanie cien tepla vo výške 17 miliónov korún.

Skryť Vypnúť reklamu

Ďalším nedostatkom je nedodržiavanie prílohy č. 24 k výmeru č. R/1996 vydaného MF SR zo zákona o cenách č. 18/1996. Táto príloha stanovuje, že do ceny tepla možno zahrnúť len v bode 1. ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk (5 percent) po odberné miesto, teda merač pred odovzdávacou stanicou tepla, resp. na päte domu u jednotného tepelného okruhu. V našom prípade na okruhu výrobcu tepla – teplárne. Týmto pochybením boli priamym odberateľom tepla neoprávnene fakturované čiastky pri 700 000 GJ/rok a rozdielne ceny – tepláreň 260 Sk/GJ a medzičlánok 360 Sk/GJ, rozdiel 100 Sk/GJ, potom pochybenie činí 70 miliónov Sk za rok. Objektívne treba povedať o odpočítaní skutočne vynaložených nákladov na opravy a na údržbu zariadení za meračom tepla. Tie ale musia byť samostatne kontrolované a objednané SVB. Nie paušálne od buka do buka v cene tepla.

Skryť Vypnúť reklamu

Daný stav je na úkor občanov, preto na stretnutí bolo dohodnuté zradikalizovanie postupu proti porušovaniu práv SVB. Ako zástupcovia spotrebiteľov – právnické osoby majú nárok na neoprávnene fakturované čiastky za roky 2000, 2001 a 2002. Musia vo veci konať samostatne, podľa spotreby tepla za spravovaný objekt. Ak chcú, ak nechcú, nech zbytočne platia.

Priestor pre poškodzovanie občanov bol vytvorený „zakalením mútnych vôd„ vo vlastníctve výmenníkových staníc – odovzdávajúcich staníc tepla (OST). Tieto OST zo zákona boli a sú majetkom štátu. U nás, teda, patria do vlastníctva výrobcu tepla – štátnej akciovej spoločnosti Martinskej teplárenskej. Arogancia, bezohľadnosť a neodbornosť štátnych úradníkov platených z našich daní sú pôdou pre špekulácie na náš úkor. Nemalý podiel patrí ustráchanému manažmentu Martinskej teplárenskej, ktorý radšej koná protiprávne, ako by mal vec urovnať so zákonom. Tu bola reč o § 9 ods. 12 Zákona o energetike 70/1998, kde držiteľ licencie na rozvod tepla je povinný uzatvoriť zmluvu s priamym odberateľom – t.j. SVB, ktorý spĺňa podmienky § 32 citovaného zákona o teple. Túto podmienku, naopak, nespĺňa medzičlánok, nakoľko nie je priamym odberateľom tepla. A tak zmluva medzi teplárňou a medzičlánkom je právne neplatná. Nie je potrebné následné zmluvy ani vypovedávať. Treba tu len pripomenúť, že zákon o energetike je zákonom o podnikaní v energetických odvetviach, teda o tom, kto môže podnikať, ako a s kým obchodovať s tovarom – teplom. Nie je zákonom o vlastníctve tepelných zariadení. To riešia iné zákony – napr. zákon 92/1991, prípadne zákon 182/1993.

Občania, koneční spotrebitelia tepla, sa teda, musia sami brániť svojvôli a poškodzovaniu, na tom sa zhodli všetci účastníci stretnutia. Naťahovanie riešenia vzťahov okolo tepla je v záujme a prospechu poškodzovateľov a proti záujmu občanov. Zo stretnutia vyplynuli požiadavky na Občianske združenia pomôcť SVB osloviť listom poslancov mestského zastupiteľstva, aby títo iniciovali a zasadili sa v zastupiteľstve o zmenu nájmu odovzdávacích staníc tepla napojených na rozvod teplárne. Do vyriešenia majetkových vzťahov k OST tieto prejdú do správy Martinskej teplárenskej akciovej spoločnosti ako vysoko kvalifikovanej organizácie. Tým dôjde k zásadnému zníženiu ceny tepla o minimálne 500 Sk na domácnosť za mesiac. Ďalej vypracujú vzor listu na uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi dodávateľom tepla – Martinskou teplárenskou akciovou spoločnosťou a priamym odberateľom tepla – SVB. Tiež vypracujú vzor listu na vrátenie neoprávnene fakturovaných čiastok v rokoch 2000, 2001 a 2002 z titulu retroaktívnych cenových výmerov.

Pomoc občianskych združení, ako na tomto prípade vidieť, je bezplatnou a neoceniteľnou pri ochrane zákonných práv občanov – spotrebiteľov. Konať však vo svojom mene musia sami občania, sami sa musia postaviť proti bezpráviu. Radi vám pomôžeme.

Ponúkajú účasť

na vecnej diskusii

V kauze, nazvime ju „Oravec“, (vieme o tom, že on je v pozadí príspevku do NŽT), pribúdajú stanoviská, listy inštitúcií (kvalifikované i menej kvalifikované), ale hlavne pribúda blenu, nenávisti, poloprávd a klamstiev v stanoviskách a výrokoch samotného pána Oravca, predsedu SVB Šoltésovej 8, 9, 10. Kauza je už dosť stará, podanie na súdny spor pán Oravec vo veci vlastníctva výmenníkovej stanice uskutočnil 28. 6. 2000. Takže Martico, a.s., sa stalo i dedičom tohto prípadu, ktorým pisateľ náležite zamestnáva všetky kompetentné úrady a orgány na Slovensku. Za zmienku však stojí spomenúť spôsob, akým to robí. Totiž zamlčuje podstatu celého prípadu - vlastníctvo technológie výmenníkovej stanice, ktoré je podstatné vo veci zmluvných a prevádzkových. Preto chceme zaujať stanovisko k tomuto problému.

K vlastníctvu technológie VS

V kúpnej zmluve o prevode vlastníctva bytu, napr., aj u pána Oravca v zmienenom dome na Šoltésovej 8, 9, 10 sa v čl. IV píše, že technológia domovej VS nie je predmetom predaja. To znamená, že vlastníkom technológie je mesto Martin, ktoré nájomnou zmluvou zo dňa 20. 12. 2000 prenajalo rakúsko-slovenskej spoločnosti Martico, a.s., technológie domových a sídliskových staníc na 30 rokov. Medzi zariadeniami je aj zmienená domová VS s uvedením jej znaleckej hodnoty (pod položkou 96). Taký je skutočný právny stav. Bohužiaľ, výsledok súdneho sporu je zatiaľ neznámy, ale správanie pána Oravca zaváňa anarchiou.

Dňa 6. 6. 2002 mesto Martin predložilo na Okresnú prokuratúru v Martine návrh na začatie trestného stíhania voči pánovi Oravcovi vo veci užívania cudzej veci. Okrem toho treba podotknúť, že v stanovisku JUDr. Zániova, riaditeľka odboru MF SR, Sekcia legislatívna a právna zo dňa 18. 2. 2002 potvrdila skutočnosť, že zo zákona nie je mesto Martin, alebo iný vlastník, povinný technológiu odpredať do vlastníctva nájomcom.

Martico, a.s., Martin má udelenú licenciu na výrobu a na rozvod tepla č. T 0101/2002 z Úradu pre reguláciu (malo aj v r. 2001 z MH SR) a medzi zariadeniami je správne uvedené od mesta Martin prenajaté zariadenie domovej VS na Šoltésovej ulici 8, 9, 10.

Problematika

cenotvorby

Problematika je taká široká, že je zložité ju vyloži na obmedzenom priestore. Ale poznanie predpisov v cenotvorbe je alfou-omegou innosti firmy v tejto oblasti. Cenotvorba je najslabšia oblas pisatea, lebo zámerne, alebo z nevedomosti, predkladá svoje názory za výklad zákona i smernice, hoci spôsob stanovenia ceny je presne stanovený organizane i z vecnej náplne položiek ceny. Cena tepla pre výrobcu i distribútora sa tvorí poda tých istých predpisov Zákona . 18/1996 Z.z. o cenách. Podrobnejšie pokyny pre jednotlivé roky vydáva MF SR svojim opatrením. Pre koneného odberatea sa cena predstavuje v Martine stavebnicovým spôsobom ako súet cien na odberných miestach, tzn.: tepláre - cena za výrobu + primárne rozvody po vstup do VS. Martico - prevádzka VS + sekundárne rozvody po vstup do domu. Je tiež dovolené priemerova cenu z viacených VS v rámci jedného zdroja, a tým je tepláre alebo každá plynová kotola. Poda uvedených zásad je spracovaný návrh ceny tepla na základe oprávnených nákladov a primeraného zisku. Na základe oponentúry tohto návrhu stanoví cenový orgán, ktorým je okresný úrad, maximálnu cenu tepla pre jednotlivé zdroje. Pisateovi leží v žalúdku tzv. pridaná hodnota Martica k cene teplárne. Už ako bolo spomenuté, aj prevádzka VS má svoje náklady. V skladbe tie isté ako výroba, okrem paliva. Nie je to len údržba, ktorú on uvádza. Spomeniem alšie: elektrická energia - pohon erpadiel, náklady na údržbu a opravy, náklady na revízie zariadení, odpisy HIM a DIM, mzdy obsluhy a poistenie, náklady na odpoty meraov tepla, vody a TÚV, atesty zariadení, režijný materiál, správna réžia spolonosti, zrážky z nehospodárnosti zariadení, zisk (ten je do 7 % u distribúcie,

10 % u výrobcov).

Podiel jednotlivých nákladov z konenej ceny 389,- Sk/GJ pre odberatea je takýto: - primárne teplo z teplárne 72,0 %, údržba 5,6 %, odpisy 5,0 %, zisk 3,6 %, správna réžia 3,8 %, elektrický prúd 3,4 %, mzdy obslúh 0,1 %, sekundárne straty tepla 2,2 %, ostatné položky 4,3 %.

Pripomíname, že na investovanie boli použité v rokoch 1997-2002 - zdroje vo výške 126 mil. Sk. Išlo o prostriedky Martica, - za nami je 80 % zrekonštruovaných DVS na Podháji, kotola v Priekope, stanice v Martine-Stred, centrálny dispeing, nové VS na Severe, adovni, Priekope.

Svojským stanoviskom o erpaní prostriedkov „od buka do buka“ nepodložene podceuje odbornú zdatnos a výsledky Martica, s.r.o., a aj akciovej spolonosti v oblasti prevádzkovania tepelných zariadení.

Nevieme, o o ide pisateovi a v argumentácii o retroaktívnosti cenových výmerov. Martico a aj tepláre mala pre r. 2002 stanovené ceny tepla pred prvou fakturáciou za január t. r. Kópie výmeru boli každému odberateovi zaslané s prvou faktúrou v súlade so zmluvou. Podklady pre stanovenie ceny boli z Martica predložené v 12/2001. Takže naozaj nikto nikomu naviac nevyfakturoval. Má zverejnenie vo finannom spravodaji vyššiu právnu silu ako platnos zaslaného výmeru? Ak by mali by ceny zverejnené v spravodaji pred 1. 1., museli by sa stanovova v 9. mesiaci, a to je neprirodzené.

Pri množstve sažností a „mítingov“ pán Oravec zabúda na svoje spoloenstvo. Zabúda tým, že svojvone a neodborne reguluje a riadi cudziu technológiu VS takým spôsobom, že za prvé 3 mesiace t.r. má o 49 % vyššiu spotrebu tepla ako také isté domy na Hviezdoslavovej ulici, o znamená, že i pri nižšej cene tepla „bez medzilánku“, zaplatil pán Oravec za svoj dom o 11 tisíc korún viac, ako dom na Hviezdoslavovej ulici .22, v ktorom prevádzkuje domovú stanicu Martico. A to nesvedí o tom, že mu naozaj ide o spoluobanov. O teplotnom vydieraní susedov ani nehovoriac.

Druhá strana Martico a mesto Martin zatia sa snaží právnymi cestami urovna túto kauzu, ale zdá sa, že zakrátko príde aj „obdobie búrky“ v podobe demontáže tepelnej technológie, ktorá je majetkom mesta Martin a ktorú bezodplatne využíva.

Ak sa uvedené obianske združenie „hrajú” na de­mokratizaný proces, bolo samozrejmosou na ich stretnutie 11. 6. 2002 prizva aj tých, o ktorých hovorili - Martico a Martinskú teplárenskú tak, aby mohla by diskusia vedená vo vecnej a odbornej rovine. Alebo sa toho báli? Ale práve toto sú praktiky pisatea. Martico stále ponúka úas na vecnej a konkrétnej diskusii k tomuto problému.

Správnosť tvorby ceny potvrdila aj nedávna kontrola

Martinská teplárenská, a.s. bola založená zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľa (FNM SR) dňa 17. 12. 2001 ako jeden z právnych nástupcov zrušeného štátneho podniku SSE, š.p., Žilina. Spoločnosť bola zapísaná do Obchodného registra dňa 1. 1. 2002. Hlavný predmet podnikania tejto spoločnosti je výroba a rozvod tepla. Túto činnosť sa snažíme vykonávať s maximálnym úsilím k plnej spokojnosti našich zákazníkov, preto nás veľmi prekvapil a zároveň aj rozčaroval list, ktorý sme dostali od redakcie NŽT. Podľa autora tohto listu naša spoločnosť „porušuje zákony, okráda občanov, zamlčuje im dôležité informácie a poškodzuje ich rôznymi špekulatívnymi možnosťami„. Našou prvou reakciou bolo vôbec sa nevyjadrovať a autora, ako aj redakciu NŽT zažalovať, ak tento list bude zverejnený. Nakoniec sme sa rozhodli stanovisko poskytnúť a využiť možnosť objektívnejšie problém popísať. Teraz k jednotlivým tvrdeniam v uvedenom liste, ktoré sú podľa nášho názoru skresľujúce, resp. nepravdivé:

Retroaktivita ceny tepla vo väzbe na publikovanie cenového výmeru vo Finančnom spravodaji MF SR – tvrdenie autora o protiprávnom uplatnení cien pred zverejnením vo Finančnom spravodaji nemá žiadnu právnu oporu – čiže tvrdenie je nepravdivé. Zverejnenie informácií, že: „Ich uplatňovanie od 1. januára roka je protiprávne„, „spotrebitelia tepla boli poškodení o zvýšenie cien„ a „neoprávnené fakturovanie cien„ v súvislosti s menom našej spoločnosti pokladáme za poškodenie jej mena. Podľa § 11, odst. 2 Zákona o cenách 18/1996 Z.z. cit. „Rozhodnutia Okresných úradov sa zverejňujú v publikačnom orgáne MF SR„, t. j. vo Finančnom spravodaji. Uplatnenie ceny je určené práve cenovým výmerom okresného úradu, ktorý určuje dátum platnosti novej ceny v našom prípade to bol vždy 1. január príslušného roku. Účinnosť cenového výmeru nie je podmienená zverejnením vo Finančnom spravodaji.

Podľa autora článku sme porušili základné pravidlo, že v cene tepla môžu byť zahrnuté len „ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk„. V minulom mesiaci Správa finančnej kontroly Zvolen vykonala kontrolu tvorby a vyúčtovania cien tepelnej energie za obdobie od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000 v spoločnosti Martinská teplárenská, a.s., ako právneho nástupcu SSE š.p. V správe sa konštatuje: „Vo výsledných kalkuláciách nie je započítaný zisk, resp. je započítaný v nulovej výške„. Správnosť tvorby ceny potvrdzuje aj záverečné konštatovanie, že „kontrolou tvorby a vyúčtovania cien tepelnej energie zo zdroja a na vstupe do výmenníkových staníc za rok 2000 nebolo zistené porušenie cenovej disciplíny„.

Ďalej autor tvrdí: „OST (odovzdávacia stanica tepla) zo zákona boli a sú majetkom štátu. U nás teda patria do vlastníctva výrobcu tepla – štátnej a.s., Martinská teplárenská“ – OST neboli pri transformácii štátneho majetku delimitované na výrobcu tepla a ani v súčasnej dobe nie sú v majetku alebo správe Martinskej teplárenskej, a.s.

Záverom autor spochybňuje platnosť zmluvy medzi Martinskou teplárenskou, a.s., a Marticom, a.s., o dodávke tepla. Martico, a.s., má príslušným orgánom štátnej správy vydanú licenciu na rozvod tepla na vymedzenom území, a je teda pre našu spoločnosť v súčasnosti plnohodnotným obchodným partnerom.

Na záver chceme pripomenúť, že naša spoločnosť veľmi intenzívne vníma dopad cien tepla na obyvateľov mesta a na tomto mieste ubezpečujeme všetkých odberateľov tepla napojených na naše tepelné rozvody, či už priamo, alebo prostredníctvom a.s., Martico, že robíme všetko pre to, aby sme dosiahli maximálne vyváženie dvoch zásadných parametrov: „ceny tepla„ a „schopnosti našej spoločnosti teplo dlhodobo vyrábať a dodávať„.

Pre informáciu uvádzame, že cena tepla pre konečného spotrebiteľa odoberajúceho teplo z CZT v Martine je pod priemernou cenou tepla na Slovensku a v roku 2002 dosahuje len 86% z maximálnej ceny tepla stanovenej MF SR.

Najčítanejšie na My Turiec

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch
 2. Ocenenie získali Innovatrics, Kellys Bicycles a Bivio
 3. Adecco: Personálna agentúra má byť pre klienta partnerom
 4. Nechajte kryptomeny na Fumbi
 5. Pracoviská zmenila pandémia. Búšiť do klávesnice môžete aj doma
 6. Vraciame spoločnosti priazeň, ktorú nám už 30 rokov prejavuje
 7. Ako získať nabíjaciu kartu k novému elektromobilu?
 8. NDS otvára nový úsek diaľnice D1, západný obchvat Prešova
 9. Rebríček: Kto sú najlepší zamestnávatelia na svete podľa Forbes?
 10. Profesor Alexy: S plastmi sa musíme naučiť zaobchádzať
 1. Adecco: Personálna agentúra má byť pre klienta partnerom
 2. Jesenný školský zber papiera je v plnom prúde
 3. Počúvali ste na cestách kazety v aute? Vieme, kto za tým stál
 4. NDS otvára nový úsek diaľnice D1, západný obchvat Prešova
 5. 365.invest prináša investíciu s garantovaným výnosom
 6. Ako uľahčiť opatrovanie seniorov doma
 7. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 8. Rebríček: Kto sú najlepší zamestnávatelia na svete podľa Forbes?
 9. Vraciame spoločnosti priazeň, ktorú nám už 30 rokov prejavuje
 10. Tristo nových lavičiek pre Bratislavu vďaka ČSOB nadácii
 1. Ako budú tento rok vyzerať vianočné dôchodky a kedy ich vyplatia 14 805
 2. Chladené halušky? Od tejto firmy si ich obľúbili na Slovensku 8 972
 3. Kaufland otvára prvú predajňu s fotovoltaickým systémom 8 422
 4. Ako je na tom naša ekonomika? Začína sa konferencia #akonato 6 348
 5. Najtajnejšie ponuky módnych kúskov v Európe – iba na pozvanie 4 960
 6. Oprášte cestovateľské plány, jeseň sa nesie v znamení poznávania 3 651
 7. Prichádzame o pamiatky? Obnoviť všetky by trvalo 180 rokov 3 605
 8. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch 3 195
 9. NDS otvára nový úsek diaľnice D1, západný obchvat Prešova 3 123
 10. Martinus vykupuje čítané knihy, spustil službu Knihovrátok 2 817

Blogy SME

 1. Štefan Vidlár: Porekadlá a príslovia zo Súmračnej
 2. Miroslav Galovič: Stověžatá Praha trocha jinak aneb sedm pražských zastavení. Dnes páté, Olšanské hřbitovy (Memento Mori)
 3. Ján Marton: Čo vymyslí hlava dutá - zákon z dielne Vlčan - Karahuta.
 4. Nina Erneker: Pozrieť sa do zrkadla je „dobrý nápad“
 5. Tupou Ceruzou: Prirodzený habitat chobotnice
 6. Tomáš Tenczer: My weekly pickup's - wk 42
 7. Filip Balint : Cesta do Holandska
 8. Anna Milanová: Dobrý deň...
 1. Robert Fico: Pán Kovačič z Markízy, ďakujem, vyhral som vďaka Vám 50 Eur! 31 086
 2. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia 17 270
 3. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 12 764
 4. Jiří Ščobák: Paní Záborská, jste zbabělec! Dovedete cílit jen na nejsnadnější cíl - ženy 8 566
 5. Rastislav Čurma: Kde zobrať vodičov kamiónov (Hommo na ceste zavadzalis) 7 010
 6. Martina Hilbertová: Zomrela Gruberová, ktorú sme za komunizmu nemohli počúvať 6 563
 7. Stanislav Martinčko: Veno pre drahú nevestu z úradu práce v Pezinku?? 5 202
 8. Július Kovács: Kaliňák a Počiatek ma chcú dostať do basy pomocou justičnej a policajnej mafie, dodnes ju riadi Fico, lebo som upozornil na ich zlodejstvá. 4 874
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 3. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 4. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 7. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 8. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

V domácnosti Veroniky Štafenovej žiadne vajíčko nerozbijú – ale vyfúkajú. K domácej panej neodmysliteľne patrí zdobenie kraslíc, takže treba mať poriadnu zásobu materiálu.


7 h
Jeseň v Turci je očarujúca.

Turiec je na jeseň ako maľovaný. Mnohí Turčania strávili víkend v prírode, oddýchli si a načerpali potrebnú energiu. So zábermi nádhernej turčianskej prírody sa s nami radi podelili. To, aký je Turiec na jeseň čarokrásny si môžete pozrieť v našej galérii.


RED 8 h
Aj Peter Jasenovský podáva v poslednom období veľmi kvalitné výkony.

Sériu bez prehry natiahol Fomat na sedem zápasov. Duel v Liptovskej Štiavnici kontroloval od začiatku až do konca a vďaka víťazstvu sa posunul na druhú priečku tabuľky.


8 h
Nové hracie prvky na ihriskách potešili deti.

V mestskej časti Podháj-Stráne rozbehli revitalizáciu okolia. Po dlhých rokoch pribudlo na troch miestach tejto mestskej časti osem hracích prvkov určených pre deti, ktoré ich od minulého týždňa s nadšením naplno využívajú. V dvoch vytypovaných lokalitách ešte majú osadiť ďalšie.


Henrieta Paulovičová 12 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Výrazné obmedzenie v tvrdošínskom okrese sa od 25. októbra týkajú už aj očkovaných.


18 h

Na nájomné bude prispievať Európska únia.


15 h

Okres Banská Bystrica má reálnu šancu vyhnúť sa prísnym opatreniam, ktoré ohrozujú aj chod prevádzok.


12 h

Trnava má málo bytov, ľudia vyhľadávajú domy ďalej od mesta. Realitní makléri sa zhodli, že ceny za byty v Trnave išli hore až o 20 percent. Oveľa drahšie vyjdú v súčasnosti pozemky.


17 h

Blogy SME

 1. Štefan Vidlár: Porekadlá a príslovia zo Súmračnej
 2. Miroslav Galovič: Stověžatá Praha trocha jinak aneb sedm pražských zastavení. Dnes páté, Olšanské hřbitovy (Memento Mori)
 3. Ján Marton: Čo vymyslí hlava dutá - zákon z dielne Vlčan - Karahuta.
 4. Nina Erneker: Pozrieť sa do zrkadla je „dobrý nápad“
 5. Tupou Ceruzou: Prirodzený habitat chobotnice
 6. Tomáš Tenczer: My weekly pickup's - wk 42
 7. Filip Balint : Cesta do Holandska
 8. Anna Milanová: Dobrý deň...
 1. Robert Fico: Pán Kovačič z Markízy, ďakujem, vyhral som vďaka Vám 50 Eur! 31 086
 2. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia 17 270
 3. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 12 764
 4. Jiří Ščobák: Paní Záborská, jste zbabělec! Dovedete cílit jen na nejsnadnější cíl - ženy 8 566
 5. Rastislav Čurma: Kde zobrať vodičov kamiónov (Hommo na ceste zavadzalis) 7 010
 6. Martina Hilbertová: Zomrela Gruberová, ktorú sme za komunizmu nemohli počúvať 6 563
 7. Stanislav Martinčko: Veno pre drahú nevestu z úradu práce v Pezinku?? 5 202
 8. Július Kovács: Kaliňák a Počiatek ma chcú dostať do basy pomocou justičnej a policajnej mafie, dodnes ju riadi Fico, lebo som upozornil na ich zlodejstvá. 4 874
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 3. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 4. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 7. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 8. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal

Už ste čítali?