Piatok, 22. október, 2021 | Meniny má SergejKrížovkyKrížovky

Maturitou sa skúška dospelosti iba začína

Často diskutovanou májovou témou

sú maturity,po ktorých sa rozho-

dujú mladí ľudia o svojom ďalšom

životnom smerovaní.To vedie buď

priamo do praxe a v súčasnosti čas-

tejšie k ďalšiemu štúdiu na vysokej

škole,ale,žiaľ,aj na úrady práce.V

oboch úradoch práce v Turci (mar-

tinskom a turčianskoteplickom),

registrujú 528 nezamestnaných

absolventov stredných a vysokých

škôl z celkového počtu viac ako 10,5

tisíc evidovaných nezamestnaných.

V Martine bolo dominantným

Skryť Vypnúť reklamu

strojárstvo a v Turčianskych Tepli-

ciach má takmer storočnú tradíciu

vzdelávanie pedagógov,preto sme

minulý týždeň navštívili Strednú

priemyselnú školu v Martine a

Pedagogickú a sociálnu akadémiu

v Turčianskych Tepliciach,aby sme

sa pozhovárali s maturantami o ich

životných cieľoch.Zaujímalo nás

najmä to,aké možnosti uplatnenia

majú novopečení absolventi týchto

škôl,aké su ich predstavy o práci.

Zo strojárov môžu byť aj právnici

Cez akademický týždeň sme na SPŠ

v Martine stretli vo vestibule školy

troch maturantov odboru elektro-

techniky s vypracovanými maturit-

nými otázkami v rukách,ktorí prišli

na doučovanie z odborných pred-

metov.Tento týždeň maturujú zo

slovenčiny a odborných predmetov,

Skryť Vypnúť reklamu

jedného voliteľného –matematiky,

fyziky,alebo cudzieho jazyka.

Prvým želaním Vladimíra Kubiša

po zvládnutí prvých skúšok dospe-

losti,je dostať sa na vysokú školu.

„Hneď týždeň po maturitách mám

prijímačky.Ak sa nedostanem do

školy,chcem ísť do práce,“povedal

nám.Na vysokej škole chce síce po-

kračovať v štúdiu v odbore,ale skôr

s informatickým zameraním.

Ako sa všetci traja zhodli,pri-

hlášky na vysoké školy boli dosť

„drahé “.„Ak sa študent prihlási

na viac ako tri školy,tak to rodičov

niečo stojí.Napríklad,náš spolužiak

má až osem prihlášok.Jedna pri-

hláška vyjde minimálne na päťsto

korún.Niektorí naši spolužiaci si

preto na prihlášky museli nasporiť

sami,iným dali peniaze rodičia,“

Skryť Vypnúť reklamu

dodal na vysvetlenie

Aj Ondrej Vaják chce pokračovať

v štúdiu.Zlákala ho matematická fa-

kulta v Prahe a Bratislave.Ak sa mu

nepodarí dostať sa na vysokú školu,

verí,že nastúpi do práce.„Bolo by

to pri počítačoch.V Martine sa veľ-

mi ťažko hľadá zamestnanie,treba

mať kontakty,to je pravda.Ja som

sa tam tiež dostal len vďaka známe-

mu a ešte to nie je isté,či budú mať

pre mňa prácu,“uvažoval nahlas.

Dosiahnuté odborné vzdelanie by

mu v praxi malo stačiť.Veľmi si

pochvaľoval možnosť,ktorú dáva

škola študentom,a to,urobiť si elek-

trotechnické skúšky.Bez nich sa

v odbornej praxi zamestnať nemôže

a okrem toho by ho vyšli na dvetisíc

korún.Ich spolužiak Michal bol už

spokojný.Jemu stačí už len zmatu-

rovať,pretože jeho budúcnosť je už

istá.Povedal nám:„Mal som šťastie.

Prijali ma bez skúšok,počas celých

štyroch rokov som mal dobrý pro-

spech.V septembri nastupujem na

elektrotechnickú fakultu do Žiliny.

Som veľmi rád.Nikde inde som sa

nehlásil.“

Riaditeľ SPŠ v Martine Ing.Mari-

án Najšel nás informoval,že v tomto

školskom roku navštevovalo matu-

ritný ročník 110 žiakov.Z nich päť

nesplnilo podmienku pripustenia

k maturitnej skúške,čo znamená,

že boli hodnotení nedostatočnou

z niektorého predmetu.„Naším pr-

voradým cieľom,napriek tomu,že

sme stredná odborná škola,ktorá

vychováva pre prax,je pripraviť

žiakov tak,aby mohli pokračovať na

vysokej škole.Celkom sa nám darí.

Priemerné percento hlásiacich sa

na ďalšie štúdium na vysokej škole

je 70 percent.Podľa odhadov sa 50

percent žiakov prinajmenšom dostá-

va na vysoké školy,väčšina z nich

ukončí vysokoškolské štúdium v

prevažnej miere v tom odbore,kto-

rý vyštudovali u nás.Sú samozrejme

aj výnimky,že sa naši žiaci hlásia na

právo a podobne.“

Do roka sa na trhu práce uplatní

zhruba 85 percent čerstvých absol-

ventov SPŠ.Vzhľadom na to,že

väčšina z nich pochádza z regiónu

Turca a blízkeho okolia,sa uplat-

ňujú v priemyselných firmách,či už

súkromných alebo štátnych,celkom

úspešne.Je to však už vecou indi-

viduálneho záujmu a schopností

absolventa.

Pri maturitnom stole v prevaž-

nej väčšine chlapcov sa ocitne

aj 21 dievčat,a to iba v jedinom

študijnom odbore -technické a

informatické služby.„Tento odbor

je šitý na mieru aj dievčatám.Po

zrušení smerných čísel,ktorými

sme sa v minulosti museli riadiť,

je na absolútne voľnom výbere

uchádzača o štúdium,aký odbor

si zvolí.Tento odbor je zameraný

na výchovu odborných asistentov

prevažne v technických firmách,“

dodal M.Najšel.

Teplické „pégečky “

sú hľadanými „operkami “

Študentky Pedagogickej a sociálnej

akadémie v Turčianskych Tepli-

ciach(PaSA)minulý týždeň akurát

maturovali.My sme sa zhovárali

s niekoľkými žiačkami 4.B triedy,

ale aj s výchovnou poradkyňou tejto

školy PhDr.Tatianou Krelovou.

Od nej sme sa dozvedeli,že

učiteľstvo pre materské školy a vy-

chovávateľstvo a špecializácia kul-

túrnovýchovný pracovník nepatria

medzi študijné odbory,ktoré by pre

absolventov PaSA zabezpečovali

isté pracovné príležitosti.Naopak,

absolventi sa musia poriadne ob-

racať,aby si na Slovensku našli

nejakú prácu.

„Na vysoké školy sme posielali 147

prihlášok (niektorí si podávali aj nie-

koľko prihlášok,takže na vysoké ško-

ly sa hlásilo približne 80 z celkového

počtu 180 maturantov,ale chýba nám

spätná väzba,takže nevieme,koľkí

z našich študentov sa v skutočnosti

na vysoké školy dostanú,ale pokiaľ

viem,väčšinou sú úspešní.Najviac

žiakov a žiačok sa hlási sa na pedago-

gickú fakultu,konkrétne na študijný

odbor učiteľka základnej školy pre

prvý až štvrtý ročník,ale niektorí

maturanti sa hlásia aj na štúdium

medicíny,technických univerzít,do-

konca aj herectva a práva.Obdivujem

cieľavedomosť niektorých študentov,

lebo sa systematicky už na strednej

škole pripravujú na štúdium úplne

iných vysokoškolských odborov,aké

študovali na strednej škole.Tento rok

prvý raz naše študentky nemuseli

robiť na pedagogické školy ani talen-

tové prijímacie skúšky.Myslím si,že

všetko záleží od toho aký je študent

cieľavedomý a usilovný.Naše absol-

ventky získajú v praxi uplatnenie ako

vychovávateľky v školských kluboch

detí,a to častejšie než v profesii uči-

teliek materských škôl.Po roku 1989

bola tendencia materské školy zatvá-

rať a predškolská výchova začala stag-

novať.V súčasnosti sa uvažuje opäť,

že predškolská príprava detí bude

povinná,takže učiteliek materských

škôl bude treba viac,hoci teraz ich

je dosť.V praxi sa môžu uplatniť aj

tie študentky,ktoré sa zameriavajú na

štúdium jazykov.Po ukončení PaSA

sa často hlásia za „operky “,rok po-

budnú v cudzine,potom sa prihlásia

na vysokoškolské štúdium odboru

tlmočníctva a prekladateľstva.Viem

o prípadoch,že niektoré naše absol-

ventky sa ako „operky “usadili v za-

hraničí (najčastejšie v Nemecku),

pokračovali v štúdiu,pričom niektoré

predmety im uznali aj z našej školy a

z ďalších si museli robiť skúšky.Po

dokončení vzdelania potom pracovali

v materských školách a zariadeniach

pre deti.Samozrejme,nevieme aké

percento našich absolventiek takto

postupuje,ale vieme o viacerých kon-

krétnych prípadoch,že tak urobili.“

Keďže učiteľstvo pre materské

školy a vychovávateľstvo v Turčian-

skych Tepliciach sa učia,najmä

dvojročné pomaturitné štúdium,aj

dievčatá z iných okresov,dokonca aj

zo Svitu alebo Svidníka,presné štatis-

tické údaje o tom,koľko z absolven-

tov je registrovaných na úradoch prá-

ce,nemajú.Chlapci,ktorí absolvujú

PaSA pracujú väčšinou manuálne

v rôznych firmách,málokedy získajú

zamestnanie v odbore,ktorý sa vyu-

čili.Ďalším dôvodom prečo chlapci,

ktorí vyštudovali PaSA,hľadajú

zamestnanie v iných odboroch ako je

školstvo,je nízke finančné ohodnote-

nie.Priamo na PaSA v Turčianskych

Tepliciach sa obracajú aj firmy,ktoré

sa zaoberajú sprostredkovaním práce

pre „operky “,lebo s absolventkami

tejto školy majú v zahraničí veľmi

dobré skúsenosti.

Maturita stačiť nemusí

Na chodbe školy sme stretli nie-

koľko maturantiek,ktoré už mali

skúšku z nepovinného voliteľného

predmetu za sebou.

„Myslím si,že ďalšie uplatnenie

absolventiek pedagogickej školy je

pomerne veľké.Dá sa pokračovať

v štúdiou na vysokej škole,robiť uči-

teľku v materskej škole,alebo výni-

močne,a takou výnimkou som aj ja,

pokračovať v štúdiu na vysokej ško-

le úplne iného zamerania.Ja by som

sa chcela dostať na „medicínu “.Ak

sa na lekársku fakultu nedostanem,

rok pobudnem na zdravotnej škole

na pomaturitnom štúdiu a znova

sa prihlásim na štúdium medicíny.

Budem to skúšať dovtedy,kým

ma nevezmú a mňa sa tak ľahko

nezbavia,“ povedala nám o svojich

cieľoch usmievavá Marianna Hajso-

vá zo 4.B triedy.

Oslovili sme aj jednu z absolven-

tiek pomaturitného dvojročného

štúdia odboru učiteľky pre materské

školy a vychovávateľstvo Alenu

Jankovú z Heľpy,ktorá predtým

vyštudovala gymnázium.Povedala

nám,že toto nadstavbové štúdium

si vybrala preto,lebo by veľmi rada

pracovala s deťmi.V súčasnosti si

už hľadá miesto učiteľky základnej

školy,a ak ho dostane,určite si bude

musieť dorobiť aj vysokú školu.

Predstavy študentov o ich budú-

cej práci sú teda podobné.Je dobré,

že nie sú viazané iba na jediný cieľ,

na odbor,ktorý študovali.Pozitívne

je aj to,že súčasní maturanti sú

ochotní ďalej sa vzdelávať a uve-

domujú si,že maturita im už ani

zďaleka nemusí stačiť.

Braňo GREGOR

Monika VAJDOVÁ

Najčítanejšie na My Turiec

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako sa technologické spoločnosti starajú o bezpečnosť platieb
 2. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch
 3. Ocenenie získali Innovatrics, Kellys Bicycles a Bivio
 4. Ako zamestnať cudzinca: Čo musíte vedieť a na čo si dať pozor
 5. Nechajte kryptomeny na Fumbi
 6. Oprášte cestovateľské plány, jeseň sa nesie v znamení poznávania
 7. Vyberte sa s nami za strašidlami. Žiadny strach, bude to zábava
 8. Kaufland otvára prvú predajňu s fotovoltaickým systémom
 9. Ako je na tom naša ekonomika? Začína sa konferencia #akonato
 10. Tiguan eHybrid: bežné problémy plug-in hybridov sa ho netýkajú
 1. Oprášte cestovateľské plány, jeseň sa nesie v znamení poznávania
 2. Darujte úsmev dvakrát pre šťastie mnohých rodín
 3. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 4. Ocenenie získali Innovatrics, Kellys Bicycles a Bivio
 5. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 6. Ako získať nabíjaciu kartu k novému elektromobilu?
 7. Ako sa technologické spoločnosti starajú o bezpečnosť platieb
 8. Vyberte sa s nami za strašidlami. Žiadny strach, bude to zábava
 9. Kaufland otvára prvú predajňu s fotovoltaickým systémom
 10. 5. ročník Trhu kože bude po prvý raz aj v Košiciach
 1. Stravovacie zlozvyky Slovákov. Odborníci radia čomu sa vyvarovať 20 054
 2. Ako budú tento rok vyzerať vianočné dôchodky a kedy ich vyplatia 14 282
 3. Očarujúce Cinque Terre a jeho päť svetov 7 200
 4. Ako je na tom naša ekonomika? Začína sa konferencia #akonato 5 897
 5. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie 5 604
 6. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch 3 754
 7. Kaufland otvára prvú predajňu s fotovoltaickým systémom 3 522
 8. Prichádzame o pamiatky? Obnoviť všetky by trvalo 180 rokov 3 372
 9. Pracoviská zmenila pandémia. Búšiť do klávesnice môžete aj doma 2 886
 10. Martinus vykupuje čítané knihy, spustil službu Knihovrátok 2 693

Blogy SME

 1. Michal Porubän: "Nenávistná Čaputová" vs "Mierotvorca Blaha".
 2. Rudolf Pado: Podtatranské metastázy. TANAP i Budaj mlčia
 3. Tomáš Tenczer: Ivan Mikloš : Už dávno nevidím svet čierno-bielo
 4. Imunoblog: Praktické rady pre život s potravinovou alergiou
 5. Ján Serbák: Zaujímavosti zo storočných novín (22. - 28.10.1921)
 6. Miroslav Galovič: Stověžatá Praha trocha jinak aneb sedm pražských zastavení. Dnes druhé, procházka Vyšehradem s prohlídkou baziliky.
 7. Věra Tepličková: 24 miliónov je fuč
 8. Igor Bilák: Post Covid Príhodka #21 - Hmotnosť alebo váha
 1. Robert Fico: Pán Kovačič z Markízy, ďakujem, vyhral som vďaka Vám 50 Eur! 31 777
 2. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia 11 122
 3. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 8 040
 4. Jiří Ščobák: Paní Záborská, jste zbabělec! Dovedete cílit jen na nejsnadnější cíl - ženy 6 705
 5. Peter Chudý: Norbert Bödör je bezúhonný človek alebo čo mi povedal o svojom príbuznom Tibor Gašpar. 5 985
 6. Stanislav Martinčko: Chudoba v nedeľu na panské,do R.Soboty !!! 5 718
 7. Roland Vizner: Aký bude Váš dôchodok. Jednoduchý a vcelku presný návod ako ho vypočítať za 3 minúty. 4 947
 8. Martina Hilbertová: Zomrela Gruberová, ktorú sme za komunizmu nemohli počúvať 4 210
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 7. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 8. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

V dnešnej poradni si s odborníkom Rastislavom Magnom, ktorý sa v spoločnosti Intersport špecializuje na beh, preberieme doplnky výživy vhodné hlavne pre bežcov a vytrvalostných športovcov.


47m
Rekonštrukcia dielní v Spojenej škole by mala trvať do apríla 2022.

Dielne praktického vyučovania Spojenej školy v Martine zrekonštruujú za 451.119 eur.


TASR 14 h
Na vybavenie kartičky ľudia stoja v radoch.

Dopravné karty dopravcu SAD Žilina ostanú platné aj po 1. januári 2022. Platnosť končí len mestským kartám MultiCARD, a to 31. decembra 2021.


Henrieta Paulovičová 19. okt
Martin fantasticky zvládol súboj na ľade Humenného.

Naši poriadne zaskočili favorizované Humenné a domov si doviezli všetky body. Do útoku k Linetovi a Tiainenovi výborne zapadol navrátilec Paulíny.


22 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V úrade končí dnes.


TASR a 1 ďalší 20. okt

Môžu sa majitelia bytov brániť pred fajčiarmi na balkónoch? S otázkami sme sa obrátili na právnika, bytového správcu i realitného makléra.


18. okt

Židovskú školu postavili medzi vojnami. Bola aj súčasťou geta.


15 h

Od podelka sa bude najprísnejšími pravidlami riadiť až desať okresov v krajine.


a 1 ďalší 20. okt

Blogy SME

 1. Michal Porubän: "Nenávistná Čaputová" vs "Mierotvorca Blaha".
 2. Rudolf Pado: Podtatranské metastázy. TANAP i Budaj mlčia
 3. Tomáš Tenczer: Ivan Mikloš : Už dávno nevidím svet čierno-bielo
 4. Imunoblog: Praktické rady pre život s potravinovou alergiou
 5. Ján Serbák: Zaujímavosti zo storočných novín (22. - 28.10.1921)
 6. Miroslav Galovič: Stověžatá Praha trocha jinak aneb sedm pražských zastavení. Dnes druhé, procházka Vyšehradem s prohlídkou baziliky.
 7. Věra Tepličková: 24 miliónov je fuč
 8. Igor Bilák: Post Covid Príhodka #21 - Hmotnosť alebo váha
 1. Robert Fico: Pán Kovačič z Markízy, ďakujem, vyhral som vďaka Vám 50 Eur! 31 777
 2. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia 11 122
 3. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 8 040
 4. Jiří Ščobák: Paní Záborská, jste zbabělec! Dovedete cílit jen na nejsnadnější cíl - ženy 6 705
 5. Peter Chudý: Norbert Bödör je bezúhonný človek alebo čo mi povedal o svojom príbuznom Tibor Gašpar. 5 985
 6. Stanislav Martinčko: Chudoba v nedeľu na panské,do R.Soboty !!! 5 718
 7. Roland Vizner: Aký bude Váš dôchodok. Jednoduchý a vcelku presný návod ako ho vypočítať za 3 minúty. 4 947
 8. Martina Hilbertová: Zomrela Gruberová, ktorú sme za komunizmu nemohli počúvať 4 210
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 7. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 8. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho

Už ste čítali?