Streda, 28. október, 2020 | Meniny má DobromilaKrížovkyKrížovky

Maturitou sa skúška dospelosti iba začína

Často diskutovanou májovou témou

sú maturity,po ktorých sa rozho-

dujú mladí ľudia o svojom ďalšom

životnom smerovaní.To vedie buď

priamo do praxe a v súčasnosti čas-

tejšie k ďalšiemu štúdiu na vysokej

škole,ale,žiaľ,aj na úrady práce.V

oboch úradoch práce v Turci (mar-

tinskom a turčianskoteplickom),

registrujú 528 nezamestnaných

absolventov stredných a vysokých

škôl z celkového počtu viac ako 10,5

tisíc evidovaných nezamestnaných.

V Martine bolo dominantným

Skryť Vypnúť reklamu

strojárstvo a v Turčianskych Tepli-

ciach má takmer storočnú tradíciu

vzdelávanie pedagógov,preto sme

minulý týždeň navštívili Strednú

priemyselnú školu v Martine a

Pedagogickú a sociálnu akadémiu

v Turčianskych Tepliciach,aby sme

sa pozhovárali s maturantami o ich

životných cieľoch.Zaujímalo nás

najmä to,aké možnosti uplatnenia

majú novopečení absolventi týchto

škôl,aké su ich predstavy o práci.

Zo strojárov môžu byť aj právnici

Cez akademický týždeň sme na SPŠ

v Martine stretli vo vestibule školy

troch maturantov odboru elektro-

techniky s vypracovanými maturit-

nými otázkami v rukách,ktorí prišli

na doučovanie z odborných pred-

metov.Tento týždeň maturujú zo

slovenčiny a odborných predmetov,

Skryť Vypnúť reklamu

jedného voliteľného –matematiky,

fyziky,alebo cudzieho jazyka.

Prvým želaním Vladimíra Kubiša

po zvládnutí prvých skúšok dospe-

losti,je dostať sa na vysokú školu.

„Hneď týždeň po maturitách mám

prijímačky.Ak sa nedostanem do

školy,chcem ísť do práce,“povedal

nám.Na vysokej škole chce síce po-

kračovať v štúdiu v odbore,ale skôr

s informatickým zameraním.

Ako sa všetci traja zhodli,pri-

hlášky na vysoké školy boli dosť

„drahé “.„Ak sa študent prihlási

na viac ako tri školy,tak to rodičov

niečo stojí.Napríklad,náš spolužiak

má až osem prihlášok.Jedna pri-

hláška vyjde minimálne na päťsto

korún.Niektorí naši spolužiaci si

preto na prihlášky museli nasporiť

sami,iným dali peniaze rodičia,“

Skryť Vypnúť reklamu

dodal na vysvetlenie

Aj Ondrej Vaják chce pokračovať

v štúdiu.Zlákala ho matematická fa-

kulta v Prahe a Bratislave.Ak sa mu

nepodarí dostať sa na vysokú školu,

verí,že nastúpi do práce.„Bolo by

to pri počítačoch.V Martine sa veľ-

mi ťažko hľadá zamestnanie,treba

mať kontakty,to je pravda.Ja som

sa tam tiež dostal len vďaka známe-

mu a ešte to nie je isté,či budú mať

pre mňa prácu,“uvažoval nahlas.

Dosiahnuté odborné vzdelanie by

mu v praxi malo stačiť.Veľmi si

pochvaľoval možnosť,ktorú dáva

škola študentom,a to,urobiť si elek-

trotechnické skúšky.Bez nich sa

v odbornej praxi zamestnať nemôže

a okrem toho by ho vyšli na dvetisíc

korún.Ich spolužiak Michal bol už

spokojný.Jemu stačí už len zmatu-

rovať,pretože jeho budúcnosť je už

istá.Povedal nám:„Mal som šťastie.

Prijali ma bez skúšok,počas celých

štyroch rokov som mal dobrý pro-

spech.V septembri nastupujem na

elektrotechnickú fakultu do Žiliny.

Som veľmi rád.Nikde inde som sa

nehlásil.“

Riaditeľ SPŠ v Martine Ing.Mari-

án Najšel nás informoval,že v tomto

školskom roku navštevovalo matu-

ritný ročník 110 žiakov.Z nich päť

nesplnilo podmienku pripustenia

k maturitnej skúške,čo znamená,

že boli hodnotení nedostatočnou

z niektorého predmetu.„Naším pr-

voradým cieľom,napriek tomu,že

sme stredná odborná škola,ktorá

vychováva pre prax,je pripraviť

žiakov tak,aby mohli pokračovať na

vysokej škole.Celkom sa nám darí.

Priemerné percento hlásiacich sa

na ďalšie štúdium na vysokej škole

je 70 percent.Podľa odhadov sa 50

percent žiakov prinajmenšom dostá-

va na vysoké školy,väčšina z nich

ukončí vysokoškolské štúdium v

prevažnej miere v tom odbore,kto-

rý vyštudovali u nás.Sú samozrejme

aj výnimky,že sa naši žiaci hlásia na

právo a podobne.“

Do roka sa na trhu práce uplatní

zhruba 85 percent čerstvých absol-

ventov SPŠ.Vzhľadom na to,že

väčšina z nich pochádza z regiónu

Turca a blízkeho okolia,sa uplat-

ňujú v priemyselných firmách,či už

súkromných alebo štátnych,celkom

úspešne.Je to však už vecou indi-

viduálneho záujmu a schopností

absolventa.

Pri maturitnom stole v prevaž-

nej väčšine chlapcov sa ocitne

aj 21 dievčat,a to iba v jedinom

študijnom odbore -technické a

informatické služby.„Tento odbor

je šitý na mieru aj dievčatám.Po

zrušení smerných čísel,ktorými

sme sa v minulosti museli riadiť,

je na absolútne voľnom výbere

uchádzača o štúdium,aký odbor

si zvolí.Tento odbor je zameraný

na výchovu odborných asistentov

prevažne v technických firmách,“

dodal M.Najšel.

Teplické „pégečky “

sú hľadanými „operkami “

Študentky Pedagogickej a sociálnej

akadémie v Turčianskych Tepli-

ciach(PaSA)minulý týždeň akurát

maturovali.My sme sa zhovárali

s niekoľkými žiačkami 4.B triedy,

ale aj s výchovnou poradkyňou tejto

školy PhDr.Tatianou Krelovou.

Od nej sme sa dozvedeli,že

učiteľstvo pre materské školy a vy-

chovávateľstvo a špecializácia kul-

túrnovýchovný pracovník nepatria

medzi študijné odbory,ktoré by pre

absolventov PaSA zabezpečovali

isté pracovné príležitosti.Naopak,

absolventi sa musia poriadne ob-

racať,aby si na Slovensku našli

nejakú prácu.

„Na vysoké školy sme posielali 147

prihlášok (niektorí si podávali aj nie-

koľko prihlášok,takže na vysoké ško-

ly sa hlásilo približne 80 z celkového

počtu 180 maturantov,ale chýba nám

spätná väzba,takže nevieme,koľkí

z našich študentov sa v skutočnosti

na vysoké školy dostanú,ale pokiaľ

viem,väčšinou sú úspešní.Najviac

žiakov a žiačok sa hlási sa na pedago-

gickú fakultu,konkrétne na študijný

odbor učiteľka základnej školy pre

prvý až štvrtý ročník,ale niektorí

maturanti sa hlásia aj na štúdium

medicíny,technických univerzít,do-

konca aj herectva a práva.Obdivujem

cieľavedomosť niektorých študentov,

lebo sa systematicky už na strednej

škole pripravujú na štúdium úplne

iných vysokoškolských odborov,aké

študovali na strednej škole.Tento rok

prvý raz naše študentky nemuseli

robiť na pedagogické školy ani talen-

tové prijímacie skúšky.Myslím si,že

všetko záleží od toho aký je študent

cieľavedomý a usilovný.Naše absol-

ventky získajú v praxi uplatnenie ako

vychovávateľky v školských kluboch

detí,a to častejšie než v profesii uči-

teliek materských škôl.Po roku 1989

bola tendencia materské školy zatvá-

rať a predškolská výchova začala stag-

novať.V súčasnosti sa uvažuje opäť,

že predškolská príprava detí bude

povinná,takže učiteliek materských

škôl bude treba viac,hoci teraz ich

je dosť.V praxi sa môžu uplatniť aj

tie študentky,ktoré sa zameriavajú na

štúdium jazykov.Po ukončení PaSA

sa často hlásia za „operky “,rok po-

budnú v cudzine,potom sa prihlásia

na vysokoškolské štúdium odboru

tlmočníctva a prekladateľstva.Viem

o prípadoch,že niektoré naše absol-

ventky sa ako „operky “usadili v za-

hraničí (najčastejšie v Nemecku),

pokračovali v štúdiu,pričom niektoré

predmety im uznali aj z našej školy a

z ďalších si museli robiť skúšky.Po

dokončení vzdelania potom pracovali

v materských školách a zariadeniach

pre deti.Samozrejme,nevieme aké

percento našich absolventiek takto

postupuje,ale vieme o viacerých kon-

krétnych prípadoch,že tak urobili.“

Keďže učiteľstvo pre materské

školy a vychovávateľstvo v Turčian-

skych Tepliciach sa učia,najmä

dvojročné pomaturitné štúdium,aj

dievčatá z iných okresov,dokonca aj

zo Svitu alebo Svidníka,presné štatis-

tické údaje o tom,koľko z absolven-

tov je registrovaných na úradoch prá-

ce,nemajú.Chlapci,ktorí absolvujú

PaSA pracujú väčšinou manuálne

v rôznych firmách,málokedy získajú

zamestnanie v odbore,ktorý sa vyu-

čili.Ďalším dôvodom prečo chlapci,

ktorí vyštudovali PaSA,hľadajú

zamestnanie v iných odboroch ako je

školstvo,je nízke finančné ohodnote-

nie.Priamo na PaSA v Turčianskych

Tepliciach sa obracajú aj firmy,ktoré

sa zaoberajú sprostredkovaním práce

pre „operky “,lebo s absolventkami

tejto školy majú v zahraničí veľmi

dobré skúsenosti.

Maturita stačiť nemusí

Na chodbe školy sme stretli nie-

koľko maturantiek,ktoré už mali

skúšku z nepovinného voliteľného

predmetu za sebou.

„Myslím si,že ďalšie uplatnenie

absolventiek pedagogickej školy je

pomerne veľké.Dá sa pokračovať

v štúdiou na vysokej škole,robiť uči-

teľku v materskej škole,alebo výni-

močne,a takou výnimkou som aj ja,

pokračovať v štúdiu na vysokej ško-

le úplne iného zamerania.Ja by som

sa chcela dostať na „medicínu “.Ak

sa na lekársku fakultu nedostanem,

rok pobudnem na zdravotnej škole

na pomaturitnom štúdiu a znova

sa prihlásim na štúdium medicíny.

Budem to skúšať dovtedy,kým

ma nevezmú a mňa sa tak ľahko

nezbavia,“ povedala nám o svojich

cieľoch usmievavá Marianna Hajso-

vá zo 4.B triedy.

Oslovili sme aj jednu z absolven-

tiek pomaturitného dvojročného

štúdia odboru učiteľky pre materské

školy a vychovávateľstvo Alenu

Jankovú z Heľpy,ktorá predtým

vyštudovala gymnázium.Povedala

nám,že toto nadstavbové štúdium

si vybrala preto,lebo by veľmi rada

pracovala s deťmi.V súčasnosti si

už hľadá miesto učiteľky základnej

školy,a ak ho dostane,určite si bude

musieť dorobiť aj vysokú školu.

Predstavy študentov o ich budú-

cej práci sú teda podobné.Je dobré,

že nie sú viazané iba na jediný cieľ,

na odbor,ktorý študovali.Pozitívne

je aj to,že súčasní maturanti sú

ochotní ďalej sa vzdelávať a uve-

domujú si,že maturita im už ani

zďaleka nemusí stačiť.

Braňo GREGOR

Monika VAJDOVÁ

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 2. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 3. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 4. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 5. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 6. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 7. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 8. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
 9. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 10. Pomáhajte čítaním
 1. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 2. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 3. Neodkladajte pre koronavírus vyšetrenie svojich očí
 4. BILLA podáva v kritickom období pomocnú ruku ľuďom z kultúry
 5. Vynovená predajňa v Smrdákoch
 6. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 7. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 8. Pandémia spomaľuje inovácie. Spoločnosti šetria
 9. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
 10. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 32 703
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 23 850
 3. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 21 219
 4. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 16 990
 5. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 14 264
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 577
 7. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 10 691
 8. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 689
 9. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 562
 10. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 9 541
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Slnečnica v oblakoch

Seniorovi z Koštian nad Turcom sa podaril pestovateľský úspech.

Vysoká slnečnica teší okoloidúcich.

Vidieckou ženou roka je aj starostka zo Žabokriek

Ženy netreba brať ako samozrejmosť. Sú inšpiratívne a robia život na vidieku lepším. I to je hlavná myšlienka súťaže Vidiecka žena roka. Jednou zo štyroch ocenených je aj Zuzana Valocká, starostka Žabokriek.

Zuzana Valocká je Vidieckou ženou roka v kategórii politička.

Zoznam odberných miest v Turčianskych Tepliciach

Testovanie sa uskutoční na odberných miestach v lokalitách, na ktoré sú obyvatelia mesta zvyknutí pri konaní volieb.

Celoplošné testovanie: Hľadajú sa najmä zdravotníci

Mestá a obce v Turci dostali prvé pokyny k celoplošnému testovaniu, ktoré spolu s armádou pripravujú, vo štvrtok. Veľa záležitostí sa bude doťahovať na poslednú chvíľu.

Orava má už prvé kolo celoplošného testovania za sebou.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Zomrel majiteľ známej nitrianskej firmy Turancar

Viliam Turan mal 66 rokov. Podnikať začal krátko po nežnej revolúcii.

Banská Bystrica zverejnila zoznam odberných miest ( + Zoznam)

Mesto sa pripravuje na celoplošné testovanie obyvateľov, sú známe odberné miesta. Bude ich 68.

Celoplošné testovanie v Nových Zámkoch a Šuranoch: ZOZNAM odberných miest

Testovať sa bude aj v kine či športovej hale. Fungovať bude aj pojazdné odberné miesto.

Už ste čítali?