Štvrtok, 9. február, 2023 | Meniny má Zdenko

Až radosť ľudí dáva športovej drine zmysel

Redaktori Nového ŽIVOTA TURCA besedovali s držiteľ

Už sme sa ich nemohli dočkať.Martinskej trojice,ktorá sa podielala na doteraz najväčšom úspechu sloven-

ského hokeja a na jednom z najväčších úspechov slovenského športu vôbec.Napokon prišli minulý týždeň do

Martina iba dvaja -hráč Radovan Somík a reprezentačný lekár Dalimír Jančovič.Obranca Peter Smrek,ktorý

patril medzi benjamínkov zlatého mužstva,mal nejaké technické problémy a z Bratislavy sa do Martina v

dohovorenom termíne nedostal.Aj tak sa v našej redakcii odvíjala veľmi zaujímavá a otvorená beseda,z ktorej

SkryťVypnúť reklamu

časť ponúkame aj našim čitateľom.Za NŽT kládli otázky Igor Gabaj a Ján Kŕč.

Stihli ste si za tých hektických päť dní,

ktoré od MS uplynuli,uvedomiť,aký

obrovský úspech ste vlastne na švéd-

skom ľade dosiahli?

R.Somík:-Ja si myslím,že všet-

ky tie pocity,že to stále ešte prebieha.

N stihol som sa nejako hlbšie zamýš-

ľať,myslím si,že to ešte len príde po-

stupom času.T raz je tá doba,keď si

titul v podstate vychutnávame a vní-

mame radosť ľudí.Hneď po finálo-

vom zápase sa mi hlavou prehnal sled

myšlienok,nedá sa povedať,že som

myslel na niečo konkrétne -bol to

akoby film:myslel som na rodinu a

blízkych,na to všetko,čo som v ho-

k ji preskákal a bol to pocit zadosťu-

činenia a odmeny.Myslím si ale,že

SkryťVypnúť reklamu

hlavná radosť prišla až po návrate na

Slovensko,keď sme vystúpili z lieta-

dla a videli sme tie davy šťastných ľu-

dí.

Slovenský hokej zažil za jediný štvrť-

rok dve neuveriteľné veci.Na ZOH v

Salt Lake City bojoval,aby neskončil

úplne posledný,no a o pár mesiacov

zvíťazil vo finále MS!Tento doslova

„šokový paradox “si rozhodne zaslúži

omentár člove a,ktorý zažil oba jeho

póly...A ešte jedna otázka -nenaštval

v dobrom slova zmysle olympijský ne-

úspech našich hokejistov,aby ukázali

svetu,kam naozaj patria?

D.Jančovič:-Aj ten neúspech,a

tak sme to hodnotili hneď po olympi-

áde,aj keď to vyzeralo v prvom mo-

mente ako výhovorka,nebol vlastne

neúspechom slovenského hok ja.N -

bol to ani neúspech realizačného tí-

SkryťVypnúť reklamu

mu či hráčov,ale bol to neúspech ur-

čitého hracieho systému,ktorý nám

nedovolil to,čo umožnil iným muž-

stvám -zúčastniť sa olympiády s naj-

lepšími hráčmi.Samozrejme,že sme

chceli v krátk j dobe odčiniť nepriaz-

nivý výsledok a postaviť slovenský ho-

k j na nohy.Chceli to aj všetci hráči,

ktorí už počas olympiády vyslovovali

obrovskú podporu reprezentácii,oni

chceli hrať,len nemohli -a v tom je

ten paradox.No a tí,čo prišli do re-

prezentácie pre MS,túžili po dobrom

výsledku.O tom,že budeme majstra-

mi,o tom sa nehovorilo,ale určite

sme sa chceli rehabilitovať.

Na začiatku svetového triumfu bolo

sústredenie reprezentácie v Martine,

ktoré bolo aj liečbou z olympijského

neúspechu.Martinskí diváci navzdory

tomu prijali reprezentantov aj s celým

realizačným tímom vynikajúco.Ako sa

tento moment odrazil na smerovaní

k zlatu?

D.Jančovič:-Skúsenosti s Marti-

nom má reprezentácia dlhodobejšie.

Tu sa pripravovala aj minulý rok.Prá-

v preto sa uskutočnila aj tento rok

v Turci podstatná časť prípravy.Odo-

hrali sme tu aj dve stretnutia.Vede-

nie slovenského hok ja rátalo s tým,

že tu nájdu reprezentanti optimálne

podmienky a priaznivci budú mať zá-

ujem o medzištátne zápasy.Rozho-

dla aj správna martinská hok jová at-

mosféra.Martinčania sú nielen nadše-

ní fanúšikovia,ale aj objektívni.Teda,

náš výber miesta pre sústredenie vô-

bec nebol náhodný.Všetko,s čím v -

denie slovenského hok ja rátalo,sa

aj potvrdilo.Atmosféra na dvoch prí-

pravných stretnutiach bola fantastic-

ká,čo pomohlo nielen nabrať správ-

nu náladu,ale aj dostať kolektív do

pohody.

Keď sme sa po martinskom príprav-

nom stretnutí spolu rozprávali,ešte ste

nevedeli,či sa do záverečnej nominácie

dostanete.Kedy ste začali cítiť,že to

môže vyjsť a šampionát vám neujde?

R.Somík:-Nik z tých,ktorí zača-

li prípravu,si nemohol byť istý svo-

jím flekom.Vedelo sa,že prídu hráči

z NHL,v mužstve ktoré sa pripravo-

valo,bola veľká konkurencia.Ťažko

povedať,kedy som začal naisto veriť.

Ale ono je to vždy tak,že každý v to

verí a každého to aj musí svojim spô-

sobom motivovať.V prvých zápasoch

–v Martine a Olomouci -sme ne-

dokázali presvedčiť,ale dobrý kurz

to začalo naberať v zápase proti Če-

chom v Brne a potom to vygradovalo

vo Švajčiarsku.Tam už bolo mužstvo

kompaktnejšie,a tak sa aj rozhodlo

o tom,kto pôjde ďalej.Vtedy som

už trochu veril,že mi šampionát neuj-

de,lebo našej útočnej formácii s Hlin-

kom a Tomíkom sa začalo dariť.Od

začiatku,ako sme sa stretli,sme našli

spoločnú reč.Som rád,že nám to aj

s prípravnými zápasmi vydržalo de-

väť stretnutí.

S akými povinnosťami ste vychá-

dzali na ľad?Nám sa zdalo,že ste mali

skôr obranné ako útočné úlohy...

R.Somík:-Naša formácia síce ne-

hrala systém s brániacim ľavým kríd-

lom,ale predsa to,že som ho počas

sezóny hrával v Zlíne,mi na šampi-

onáte pomohlo,pretože v zápasoch

proti silným bolo treba pomáhať vza-

du.Dnešný hok j vychádza z dôsled-

nej obrany – bráni a útočí celá päťka..

Dôležité je zvládnutie brejkových ak-

cií.Náš tím bol zložený z hviezd,kto-

ré sú aj brejkovými typmi hráčov,ale

rovnako tých,ktorí sú mimoriadne

platní v obranných činnostiach.To

bol podľa mňa základ nášho úspe-

chu.

Úspech môže dosiahnuť iba zdravé

mužstvo,zdraví a dobre pripravení hrá-

či.Mal lekár počas šampionátu nejaké

závažnejšie problémy?

D.Jančovič:-Dôležitá je príprava

celého mužstva.Hráči sú informova-

ní o tom,čo môžu,o vitamínoch,mi-

neráloch,aj v stravovaní –to je zá-

klad.Ak toto všetko je na dobrej úrov-

ni,regenerácia je rýchlejšia,hráči sú

menej unavení,majú menej úrazov –

lebo všetko so všetkým súvisí.Myslím

si,že nie náhodou,je to,že štyri roky,

čo pôsobím pri reprezentáciách,som

nemal jedného hráča,ktorý by vyne-

chal čo len jeden zápas –či už pre

chorobu alebo úraz.Jediný Sekeráš

v mal v P trohrade otras mozgu,na-

koniec však predsa hral.Aby chlapci

dobre regenerovali,to je na nich -sú

to profesionáli,všetci v dia čo môžu,

čo nie.Ak sa však pritrafí nejaký úraz,

ako teraz Štrbákovi,ktorý mal zlo-

mený článok na prste ruky,tak je

to aj záležitosť komunikácie medzi

mnou a hráčom pričom spolu hľadá-

me kompromisné riešenie.Myslím si,

že už mám toľko skúsenosti na to,

aby som vedel,do akého rizika mô-

žem ísť.S hok jistami nie je problém.

N vedel by som si však predstaviť,či

by som vedel robiť futbal.V hok ji

skôr musím chlapcov odhovárať od

hry,ako prehovárať,aby hrali.Sú to

tvrdí chlapi.

Na svoj prvý gól na MS ešte čaká-

te,ale jeden dôležitý ste na týchto pri-

pravili,a to víťazný v prvom stretnutí

so Švédskom,eď ste „nabili “na stre-

lu Dušanovi Milovi.Bola to jedna z

najkrajších gólových akcií našej zlatej

cesty.Ako ju vidíte teraz?

R.Somík:-Dostal som puk do

stredného pásma,tam sa odkryl

priestor,pretože obrancovia boli dosť

vzadu.Vošiel som do útočného pásma,

puk som iba nechal za sebou a snažil

som sa natlačiť pred bránku,aby Salo

nevidel strelu a v prípade,že ju vyrazí,

aby som ju mohol doraziť.No Duš-

ko mi perfektnou strelou nedal žiad-

nu šancu na dorážku,za čo mu vlast-

ne ďakujem.

Zastavme sa pri zrejme kľúčovom

zápase turnaja -pri štvrťfinálovom sú-

boji s Kanadou.Tam sa rozhodovalo o

tom,či budeme hrať o medaily,alebo

pocestujeme domov...

R.Somík:-Áno,celé MS sú po-

stavené na štvrťfinálovom zápase,ten

rozhoduje o úspechu či neúspechu.

K by sme boli prehrali,tak pre nás

by sa MS skončili neúspešne.Obsa-

dili by sme 7.miesto a vracali sa do-

mov s tým,že sme dosiahli povinné

umiestnenie a neurobili nič naviac.

Víťazstvom nad Kanadou sme sa do-

stali do inej kategórie,nechali sme za

sebou svetové tímy a boli v boji o me-

daily.S Kanadou to bol ťažký zápas,

výborne bránili,dali nám dva rýchle

góly,a to je náskok,ktorý sa nezvyk-

ne v takýchto zápasoch ľahko dohá-

ňať.Dali sme ale do hry všetko a ma-

li sme v tíme hviezdy,ktoré to gólmi

dokázali otočiť.

Nevadilo vám,myslím hráčom štvr-

tého útoku,že vás tréner v poslednej

tretine proti Kanade nechal sedieť?

R.Somík:-Určite nevadilo,preto-

že výkon mužstva bolo treba dostať

do vyšších obrátok,a to bola dobrá

vec,čo urobili tréneri.Všetci traja,čo

sme zostali sedieť,sme to brali tak.

Tam už nešlo o nejaké osobné záuj-

my,jednoducho týmto ťahom malo

mužstvo väčšiu šancu na víťazstvo a

nakoniec ho aj dosiahlo.

Keď spomínate hviezdy v tíme -akí

sú to vlastne chlapi?

R.Somík:-Sú to skutočné osob-

nosti.Nielen na ľade,ale aj v súkromí.

Cítili sme to v kabíne,nemali k nám

taký postoj,že my sme tu hviezdy a vy

ste tu na to,aby ste voľačo robili.Nie,

oni to brali tak,že sú takí istí hráči

ako všetci ostatní a správali sa úplne

normálne.Klobúk dole pred ich ume-

ním na ľade,ale umenie na ľade,to

nie je všetko,čo ich robí osobnosťa-

mi.Je to najmä ich charakter.

Po zápase s Kanadou,ktorý sme vy-

hrali,malo Slovensko splnený základ-

ný plán a v boji o postup so Švédmi do

finále mohlo iba prekvapiť.Pociťovali

ste to ako výhodu?

R.Somík:-Opäť zohrali v ľkú

úlohu hráči z NHL –najmä Peter

Bondra,Miro Šatan,Žigo Pálffy,ale

aj ďalší,lebo všetkých strhli tvrde-

ním,že toto nie je cieľ,že cieľ je

niekde inde,ďalej,že je to síce super,

že sa postúpilo,ale to nestačí.A všetci

sme to potom cítili tak -keď sme sa

už dostali tak ďaleko,prečo sa tak j

šance vzdať.Tri posledné stretnutia

boli psychicky veľmi vypäté a nároč-

né,išli sme naozaj nadoraz.

Ako ste sa cítili pred trestnými strie-

ľaniami,ktoré napokon rozhodli asi

najkrajší súboj šampionátu a nás po-

slali do finále?

R.Somík:-Verili sme,že v tomto

nerváku usp jeme my.Švédi zahrali

v ľmi dobre predĺženie,ale nerozhod-

li,pretože Jano Lašák im chytil dva

čisté góly.Oni už mali nôž na krku.

Verili sme,že môžeme postúpiť do

finále,cítili sme,že Lašák chytá v

nenormálnej pohode a že na druhej

strane máme hráčov,ktorí vedia z ná-

jazdov dať gól a rozhodnúť.

Najkrajšie sú pocity víťazstva,eď

sa dá voľný priechod aj emóciám.Ab-

solvovali ste aj tanečnú prípravu pred

šampionátom,eď ste po víťaznom zá-

pase nad Švédskom zatancovali divá-

om perfektnú lambadu?

D.Jančovič:-Musím sa priznať,

že som to robil podvedome,lebo

o tom,že som tancoval,som sa do-

zvedel až na Slovensku.Inak,ja som

zlý tanečník,netancoval som ani ne-

viem koľko rokov...Celému reali-

začnému tímu po olympiáde vytý-

kali,že je na lavičke chladný,tak

sme si dali aj jednu úlohu,že sa bu-

deme usmievať,zabávať sa a objí-

mať.Lambada,ako ste to nazvali,

však bola spontánnym prejavom ra-

dosti.Bola to aj reakcia na jedného

švédskeho fanúšika,ktorý stál za na-

šou striedačkou a po anglicky nám

znepríjemňoval život.Hráči to ne-

vnímali,ale ja áno,mal som s ním

aj menší dialóg a tým tancom som

mu nakoniec odpovedal.

Finále bolo iné než zápasy predtým.

Po dvoch nervá och,eď sme dvakrát

doťahovali náskok súpera,sme zrazu

viedli o dva góly my.Keď Rusi v posled-

nej tretine vyrovnali,prišiel zrejme naj-

ťažší okamih celého turnaja aj pre la-

vičku...

D.Jančovič:-Áno,to bolo azda to

najväčšie rozčarovanie,ktoré sme za-

žili na šampionáte.Ale zároveň bolo

aj najľahším,pretože netrvalo dlho.

K by trvalo tretinu,tak možno zo-

šediviem...Keďže to bolo iba niekoľ-

ko minút,tak sme to nestihli až tak

bolestne precítiť a po víťaznom góle

Bondru,prišla opäť radosť a viera...

Vedeli ste,čo sa deje doma?

R.Somík:-Bol som v telefonic-

kom kontakte s priateľmi,aj s rodi-

nou.V kabíne sa hovorilo o tom,aká

je eufória na Slov nsku.Vedel som aj

to,čo sa deje v Martine,že sú tu osla-

vy,ako na Silvestra.Potom sme to aj

zažili,je to pekný pocit,pri ňom člo-

vek zisťuje,že čo je zmysel športu.Že

hráme pre radosť našich fanúšikov.

Vieme,že po finálovom zápase vás

prezident Schuster ponúkol svojou ob-

ľúbenou pálenkou -boli aj víťazné ci-

gary?A ako vlastne chutí tá povestná

drienkovica?

R.Somík:-Cigary boli a v kabíne

to vtedy vyzeralo ako v nejakom ko-

lumbijskom filme.A drienkovica bola

nečakane tuhá...

Rado,vy ste mali na šampionáte o

jeden dôvod viac na oslavu.V jeho prie-

behu ste oslávili svoje 25.narodeniny.

A,vraj,tam bola kopa šľahačky...

R.Somík:-Boli sme na ľade,tré-

ner nám ešte niečo vysv tľoval,ja si

myslím,že to robil zámerne,aby od-

viedol našu pozornosť,pretože aj Ži-

go Pálffy oslavoval ten deň svoju trid-

siatku.Chlapci nám potom zo zadu

natlačili do tváre šľahačku.Žigovi P -

ter Bondra a mne Jerguš Bača.Po-

v dal mi,že ako najstarší v tíme do-

stal túto úlohu...Bolo to také príjem-

né uvoľnenie.Aj to hovorí,že nálada

v mužstve bola veľmi dobrá.

Škoda,že tu nie je Peter Smrek,to

by bola otázka na neho.Ale opýtam

sa aj vás -v televízii sme videli,ako Pe-

ter Bondra nejakým skrutkovačom do-

loval z ľadu primrznutú zlatú medailu,

ktorá ako sa neskôr ukázalo,patrila

práve Petrovi Smre ovi.Ako sa tam,

preboha,dostala?

R.Somík:-Tie švédsk medaily

sú trochu slabšie pripevnené na stu-

he,a ako sme skákali rôzne rybičky,

tak viacerým odpadli,nielen P ťovi

Smrekovi.Ja som si ju preventívne

dal pod dres.Keď som skončil šípku,

mne vydržala,no ostatným zostali iba

šnúrky na krku.Potom zo desiati hľa-

dali svoje medaily po ľade...Ja som si

ju už potom pre istotu držal po celý

čas v ruke...

Aké privítanie vás čakalo doma v ro-

dine?

R.Somík:-Bol som šťastný,že

rodičia aj s mojou priateľkou,mohli

byť pri našom úspechu v Göteborgu,

takže hneď mi gratulovali po zápase.

Spoločné oslavy doma prebehnú ten-

to víkend.Mne dal tento úspech aj

vnútorne dobrý pocit,že som sa mo-

hol týmto spôsobom odvďačiť mojím

rodičom a priateľke,pretože mi vy-

tvárajú dobré prostredie na to,aby

som mohol počas celej sezóny podá-

vať kvalitné výkony.Rodičia ma viedli

odmalička,je to ich zásluha.

Po návrate zo Švédska ste sa poná-

hľali do Zlína.Ako tam prijali svojho

majstra sveta?

R.Somík:-Bol som skoro zo

všetkými spoluhráčmi,aj trénermi,za-

šiel som za nimi do kabíny a všetci mi

dávali najavo úprimnú radosť.Mys-

lím si,že keď vypadla česká reprezen-

tácia,tak celá Morava fandila nám.

Ale nielen Morava,určite ste videli

zábery z Václavského námestia,kde

ľudia šaleli,že Slov nsko porazilo vo

finále Rusov...Myslím si,že to bola

úprimná radosť.Cítil som ju aj v Zlí-

ne,kde mi všetci gratulovali.Tréneri

boli nadšení nielen našim víťazstvom,

ale najmä hok jom,teda spôsobom,

akým sme titul získali.

Pre viacerých to môže byť prekvapi-

vé,že v Čechách sa tak spontánne

pridali k oslavám slovenského titulu.

Zrejme je tu ešte stále reminiscencia

spoločnej cesty -ono zrejme čosi ako

československá hokejová škola ešte

existuje...

D.Jančovič:-Veľa slov nských hrá-

čov hrá v Čechách,Česi hrajú v slov n-

sk j lige,tá kontinuita stále ešte trvá...

R.Somík:-Ja osobne som Če-

chom fandil napríklad na olympiáde

v Nagane,ako k by tam hralo Sloven-

sko.Alebo,keď Slovensko vypadlo na

MS,mal som tam hneď svojho favori-

ta -českú reprezentáciu.Ja si myslím,

že oni to berú podobne a teraz držali

palce oni nám.

Zatiaľ ste hráčom Zlína.Zostane

to tak aj pre novú sezónu?Alebo čaká-

te na zaujímavejšiu zmluvu,napríklad

od mužstva NHL,ktoré vás draftovalo

-od Philadelphie Flyers?

R.Somík:-Pre mňa je to stále

otvorená otázka.Najmä,čo sa týka

možného pôsobenia v zámorí.Ťažko

v tejto situácii povedať,kde budem

hrať,ešte n viem nič konkrétne.Zále-

ží to od Fly rs,či budú mať záujem o

moje služby.V prípade,že by som do

Ameriky nešiel,tak zrejme zostanem

v Zlíne.Som tam spokojný a v česk j

lige sa hrá kvalitný hok j.Ale,ak by

prišla ponuka z USA,určite by som

ju uprednostnil.

Je to trochu trúfalé v čase,eď vás

možno čaká ariéra v NHL,spomínať

Martin,ale predsa -uvidia martinskí

fanúšikovia svojho Rada Somíka nieke-

dy ešte v martinskom drese?

R.Somík :-O tom je naozaj pred-

časné hovoriť,ale ja zvyknem vravieť

svojim najbližším,že záver kariéry si

viem celkom dobre predstaviť práv v

Martine...

Mnohí mladí hokejisti by radi na-

sledovali váš príklad.Martinskí juniori

sa stali majstrami republiky,sledovali

ste ich púť za majstrovským titulom?

R.Somík:-Sledoval som,ako sa

im darí.Mrzí ma veľmi,že som sa

nemohol dostať domov a pozrieť si

finálový zápas,lebo tiež my sme hra-

li play off.Po zápase však bola prvá

vec,čo ma zaujímala,ako hral Mar-

tin.Od Riša Pobehu som sa dozvedel,

že to bolo super.Pre mňa a pre Mar-

tin to znamená v ľa.Tu sa vždy v -

novali mládeži,kvalitní tréneri vedeli

vychovať kvalitných hráčov.Škoda,

že teraz je problém s finančnými

prostriedkami,to ma trošku zarmu-

cuje.Chlapci nemajú dnes také mož-

nosti,ako som mal ja.Keď som začí-

nal,bola podpora štátu,každý mladý

mal rovnakú šancu –kto chcel,mo-

hol hrať hok j.T raz je situácia zloži-

tejšia,teraz je to tak,že rozvíjať svoj

talent bude môcť len ten,kto na to

má a to je obrovská škoda.Slovenský

hok j prichádza o to zdravé jadro.

S tým by sa malo začať niečo robiť.

Najčítanejšie na My Turiec

Inzercia - Tlačové správy

 1. Lesníctvo, drevárstvo, ekológia a technika sú životný štýl!
 2. Sme Univerzita, ktorá nosí úspech v mene
 3. Za kvalitným vzdelaním nemusíte do sveta! Príďte na EkF TUKE
 4. SME ženy a Jamie Oliver: Toto menu platí iba vo februári
 5. Európu sužuje chrípka nebývalých rozmerov. Ako sa chrániť?
 6. Nový diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 7. INDEX: Prečo stále nemáme diaľnicu do Košíc
 8. Vyšlo februárové Doma v záhrade
 1. Trhu s ojazdenými autami sa darí
 2. Bezpečnosť pri šoférovaní vychádza z dobrého videnia
 3. Lesníctvo, drevárstvo, ekológia a technika sú životný štýl!
 4. Za kvalitným vzdelaním nemusíte do sveta! Príďte na EkF TUKE
 5. Sme Univerzita, ktorá nosí úspech v mene
 6. SME ženy a Jamie Oliver: Toto menu platí iba vo februári
 7. Chýbajúce zuby? Toto je trvácne riešenie, ktoré nebolí
 8. Na bezpečnom internete záleží
 1. Ktorá banka dvíha úroky na termiňáku? A čo pre to treba spraviť? 4 529
 2. Dom postavený z konope? Nápad, ktorý si zaslúžil envirocenu 4 046
 3. Chýbajúce zuby? Toto je trvácne riešenie, ktoré nebolí 3 630
 4. Dodajte vašej pokožke šťavu 2 287
 5. Ako skĺbiť remeslo a moderné technológie? Inšpirujte sa Bajkery 751
 6. Wüstenrot aktívne čelí výzvam trhu a mení svoj obchodný model 711
 7. McDonald's opäť medzi lídrami v ankete Najzamestnávateľ roka 643
 8. Šetriť energiu sa oplatí. Špecialisti poradili, ako na to 287

Blogy SME

 1. Samuel Zubo: Počet hlasov zo zahraničia sa môže zvojnásobiť - Voľby 2023
 2. Miroslav Lisinovič: Putovanie slovenskými Kalváriami - Štiavnik
 3. Pavel Macko: Pán Žilinka, cítim s Vami, ale zastavte mafiánske praktiky prokuratúry!
 4. Ján Bilohuščin: Koalície pred voľbami - ako môžu vyzerať?
 5. Jan Pražák: Služkou proti své vůli?
 6. Ľuboš Vodička: O psoch záchranároch
 7. Matúš Lazúr: Teplý obed je mýtus. V bohatom Nórsku deti v škole obed nemajú.
 8. Tupou Ceruzou: Norbert Bödör je obžalovaný v ďalšej kauze
 1. Peter Sarkocy: 4 dôvody prečo by som si už nekúpil Škodu Enyaq 30 106
 2. Štefan Vrátny: Pohľad zvonku na Budajove vzťahy s ŠtB 18 905
 3. Richard Sulík: Ako sme vyriešili najväčší problém tejto krajiny a teraz ponúkame reštart 9 672
 4. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť Vb - bludy a klamstvá) 6 600
 5. Jana Melišová: Vdýchava drevu nový život a dušu 4 613
 6. Igor André: Dve poznámky ku „rómskemu Kanaánu“ vo Veľkej Británii 3 502
 7. Ľudmila Križanovská: Veľká Británia a USA sú najväčšie zlo na svete 2 540
 8. Helena Smihulova Laucikova: Predtým ako som zostarla 2 513
 1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Východniarom tu čas beží rýchlejšie
 2. Jiří Ščobák: Bude rok 2023 na Slovensku ekonomicky príjemný? Aká bude inflácia na konci roka?
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 56. - Arktída - Edmund Hillary, Neil Armstrong a ich výlet na severný pól (1985)
 4. Martina Hilbertová: Keď prišla na Slovensko, nechcela žiť. Pomohlo jej divadlo
 5. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 55. - Antarktída - Ako sa vydali Vivian Fuchs a Edmund Hillary naprieč Antarktídou (1955-1958)
 7. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 54. - Antarktída - Posledné tri Byrdove expedície (1939 - 1956)
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Mužovi bola zadržaná plynová pištoľ.

Na 42-ročného muža bol podaný návrh na vzatie do väzby.


20 h
Neurológ Marek Tarčák odporúča nepodceňovať bolesti hlavy.

Spúšťačom migrény môže byť čokoláda či plesnivý syr.


8. feb
Jozef Huťka (vpravo) so svojím dlhoročným „spolubojovníkom“ Jánom Diabelkom.

Legendárny Jozef Huťka oslávil na konci januára 75. narodeniny. Ak spočítame všetky prípravné, pohárové i majstrovské zápasy, za Martin odohral 1 124 duelov.


8. feb
Predstavenie knihy sprevádzal aj hudobný doprovod.

Novinky z Belej-Dulíc, Príboviec a Trebostova.


7. feb

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Zákon zakazuje znečisťovať cesty.


24 h

O incidente informovala mestská polícia Liptovského Hrádku.


7. feb

Zákazník od októbra čaká na preplatok od plynárov. Pošlú ho vraj o niekoľko dní.


20 h

Mladej žene polícia na mieste zadržala vodičský preukaz.


8. feb

Blogy SME

 1. Samuel Zubo: Počet hlasov zo zahraničia sa môže zvojnásobiť - Voľby 2023
 2. Miroslav Lisinovič: Putovanie slovenskými Kalváriami - Štiavnik
 3. Pavel Macko: Pán Žilinka, cítim s Vami, ale zastavte mafiánske praktiky prokuratúry!
 4. Ján Bilohuščin: Koalície pred voľbami - ako môžu vyzerať?
 5. Jan Pražák: Služkou proti své vůli?
 6. Ľuboš Vodička: O psoch záchranároch
 7. Matúš Lazúr: Teplý obed je mýtus. V bohatom Nórsku deti v škole obed nemajú.
 8. Tupou Ceruzou: Norbert Bödör je obžalovaný v ďalšej kauze
 1. Peter Sarkocy: 4 dôvody prečo by som si už nekúpil Škodu Enyaq 30 106
 2. Štefan Vrátny: Pohľad zvonku na Budajove vzťahy s ŠtB 18 905
 3. Richard Sulík: Ako sme vyriešili najväčší problém tejto krajiny a teraz ponúkame reštart 9 672
 4. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť Vb - bludy a klamstvá) 6 600
 5. Jana Melišová: Vdýchava drevu nový život a dušu 4 613
 6. Igor André: Dve poznámky ku „rómskemu Kanaánu“ vo Veľkej Británii 3 502
 7. Ľudmila Križanovská: Veľká Británia a USA sú najväčšie zlo na svete 2 540
 8. Helena Smihulova Laucikova: Predtým ako som zostarla 2 513
 1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Východniarom tu čas beží rýchlejšie
 2. Jiří Ščobák: Bude rok 2023 na Slovensku ekonomicky príjemný? Aká bude inflácia na konci roka?
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 56. - Arktída - Edmund Hillary, Neil Armstrong a ich výlet na severný pól (1985)
 4. Martina Hilbertová: Keď prišla na Slovensko, nechcela žiť. Pomohlo jej divadlo
 5. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 55. - Antarktída - Ako sa vydali Vivian Fuchs a Edmund Hillary naprieč Antarktídou (1955-1958)
 7. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 54. - Antarktída - Posledné tri Byrdove expedície (1939 - 1956)

Už ste čítali?