Utorok, 4. október, 2022 | Meniny má František

Správa o stave Turca k I. polroku 2004

V okrese Martin k 31. 12. 2003 ubudlo za rok 104 obyvateľov, v okrese Turčianske Teplice deväť osôb. Počet obyvateľov v okrese Martin dosiahol 97 808 osôb v okrese Turčianske Teplice 16 731. V okrese Martin sa narodilo viac osôb ako zomrelo (873 narodenýc

Koľko nás bolo
h, 796 zomretých), ale viac osôb sa vysťahovalo, ako prisťahovalo (541 prisťahovalo, 722 odsťahovalo). Okres Turčianske Teplice išiel inou cestou. Zaznamenal 133 novorodencov, ale 223 úmrtí. Do okresu sa prisťahovalo 223 osôb a vysťahovalo 141. V Martinskom okrese žije 51,3 %, v teplickom 50,8 % žien.
K 31. 12. 2003 v okrese Martin poberalo starobný dôchodok 15 125 osôb, v okrese Turčianske Teplice
3 091. Invalidný a čiastočne invalidný dôchodok poberalo 5 202 osôb v okrese Martin a 1 035 v Turčianskych Tepliciach. Každý piaty človek v Turci je teda poberateľom dôchodku. Čo sa kraja týka, najvyšší starobný dôchodok sa poberá v okrese Martin 6 619 korún. Priemerný dôchodok v okrese Turčianske Teplice 6 400 korún znamená piate miesto v kraji.
K 30. 6. 2004 bolo v okrese Martin evidovaných 2 181 právnických osôb a 6 308 fyzických osôb – podnikateľov, čo je po Žilinskom okrese druhý najvyšší počet v kraji. Okres Turčianske Teplice, počtom obyvateľov najmenší okres v kraji, má i najmenej podnikateľských subjektov, 251 právnických osôb a 961 fyzických osôb - podnikateľov.
Tiger v číslach
Slovenská republika sa považuje za stredoeurópskeho hospodárskeho tigra. Niektoré ukazovatele podporujú tento názor. Jedným z nich sú tržby za vlastné výkony a tovar v stálych cenách. V republike bol ročný index rastu 113,1. Žilinský kraj za touto úrovňou mierne zaostáva - 111,7. Martin dosiahol rast vo výške 107,7, ale Turčianske Teplice skutočne vo výrobe prepadávajú, index 83,4.V kraji sa pod úroveň rovnakého obdobia minulého roka dostal ešte okres Bytča, index 93,2. V absolútnych číslach sú hodnoty jednotlivých okresov za 1. polrok 2004 nasledovné: Žilina 17,1 mld. Sk, Ružomberok 9,5 mld. Sk, Martin 7,6 mld. Sk, Liptovský Mikuláš 4,6 mld. Sk, Dolný Kubín 4,4 mld. Sk, Kysucké Nové Mesto 3,6 mld. Sk, Námestovo 3,5 mld. Sk, Tvrdošín 2,4 mld. Sk, Čadca 1,4 mld. Sk, Bytča 1,4 mld. Sk a Turčianske Teplice 327 mil. Sk.
Ukazovateľ tržby z predaja na vývoz je za Slovensko veľkolepý, medziročný rast indexom 117,8. Ešte lepšie je na tom Žilinský kraj, index 122,2. Martin 113, Turčianske Teplice 111,7. Najväčší exportér v kraji je okres Ružomberok, za 1. polrok 2004 vyviezol výrobky za 6 mld. korún, druhý najväčší vývozca v kraji je okres Martin 4,2 mld. korún. Tretí je okres Dolný Kubín a až za ním okres Žilina. V medziročnom porovnaní vývozu dosiahol najvyšší rast v kraji okres Námestovo, index 354,8, v korunovom vyjadrení 2,7 mld. Sk.
Propaganda?
O tom, že nie vždy sa zhoduje štatistika s oficiálnymi vyhláseniami svedčí ukazovateľ priemerný evidovaný počet zamestnancov. Vyhlásenia typu - klesá zamestnanosť, vytvárajú sa nové pracovné miesta, sú zväčša propagandou určenou pre uspokojenie verejnosti. Index, priemerný evidenčný počet zamestnaných (fyzické osoby) za Slovensko v medziročnom porovnaní je 96,5. V Žilinskom kraji 95,2. Okres Martin 97,2, okres Turčianske Teplice 86,2. Na Slovensku rast zamestnanosti nastal len v Trnavskom kraji a Nitrianskom kraji. „Medziročné znižovanie miery nezamestnanosti„, zároveň znižovanie počtu zamestnaných pri zhruba rovnakom počte obyvateľov je slepá cesta. Úplne nepochopiteľne sa o chýbajúci rozdiel ľudí exekutíva nezaujíma. Uspokojuje sa, že ľudia si našli prácu v zahraničí, či už legálne alebo načierno. Pre potreby plánovania vývoja spoločnosti je však potrebné poznať ich počet. Rovnako nebezpečná je vládna doktrína, vyraďovanie osôb z evidencie nezamestnaných pre tzv. nespoluprácu. Je to časovaná bomba, lebo táto skupina ostáva na území republiky a svojou neriešenou biedou ohrozuje chod usporiadanej spoločnosti.
Miera evidovanej nezamestnanosti k 30. 6. 2004 v okrese Martin bola 12,11 %, v okrese Turčianske Teplice 14,16 % - v oboch okresoch je vyššia, ako bol priemer za kraj (11,67 %). Najnižšia miera nezamestnanosti bola v okrese Námestovo 9,14 % a v okrese Žilina 9,23 %. Najvyššia v okresoch Bytča 14,6 %, Ružomberok 14,21 % a Turčianske Teplice.
Proti dôstojnému životu
Priemerná nominálna mesačná mzda vo výrobných podnikoch SR dosiahla v 1. polroku 2004 hodnotu 17 219 korún. V medziročnom porovnaní je to nárast o 10,5 %. V Žilinskom kraji bol priemer 15 941 korún. V Martinskom okrese bol priemerný zárobok 16 895 korún. V Turčianských Tepliciach 12 267 korún. V kraji boli najvyššie zárobky v okresoch Ružomberok (19 825 Sk), Kysucké Nové Mesto (18 258 Sk), Žilina (17 001 Sk), najnižšie v Turčianskych Tepliciach a v okrese Čadca (10 573 Sk).
Bytová výstavba na Slovensku zaznamenala mierny nárast. Počet rozostavených bytov k 30. 6. 2004 bol 43 649 bytov, čo je rast o 9 % oproti stavu k 31. 12. 2003. V 1. polroku 2004 sa v okrese Martin začala výstavba 103 bytov, dokončených bolo 61 a rozostavaných je 623 bytov. V okrese Turčianske Teplice bolo začatých 46 bytov, dokončených 6 a rozostavaných 140 bytov. Dokončené byty sú zväčša v rodinných domoch. Výstavba nových bytov na predaj, ako podnikateľská činnosť, sa v Turci zamerala len na nadštandartné viacizbové byty. Trh si žiada lacnejšie jednoizbové a dvojizbové byty pre priemerne zarábajúce rodiny. Investori však vytrvalo ponúkajú troj až pätizbové. V Martine je tak niekoľko nových bytových domov s nepredanými bytmi. Bez zlikvidovanej strednej vrstvy je malá nádej na ich predaj. V okrese Martin nebol za 1. polrok 2004 dokončený ani jeden jednoizbový byt, 4 dvojizbové, 26 trojizbových, 19 štvorizbových a 12 päť a viacizbových. V okrese Turčianske Teplice za to isté obdobie bolo dokončených - 1 jednoizbový byt, 1 dvojizbový, 3 trojizbové, 1 štvorizbový a žiadny päť a viac izbový. Na Slovensku i v Žilinskom kraji dosahuje priemerná podlahová plocha bytu 129 m. V kraji sa z priemeru vymyká okres Námestovo s plochou 164,7m, ale aj okres Martin s plochou 141,2 m. Na opačnom konci sa nachádza okres Dolný Kubín s plochou 84,6m.
Chýba prepojenosť služieb
Tržby za vlastné výkony a tovar, vrátane DPH, vo vnútornom obchode, hoteloch a reštauráciách za podniky s 20 a viac zamestnancami za Slovensko vzrástli oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 10,4 %, v Žilinskom kraji o 5,8 %. V okrese Martin klesli o 20,4% V okrese Martin tento jav trvá už dlhší čas. V absolútnom vyjadrení najvyššie tržby boli v okrese Žilina 7,8 mld. Sk, ďalej v okresoch Liptovský Mikuláš 2,6 mld. Sk a Martin 1,7 mld. Sk. Ostatné okresy dosiahli tržby pod jednu miliardu korún.
Podnikateľská verejnosť si už zvykla na návštevy turistov a tranzitujúcich osôb a prispôsobila svoju činnosť ich potrebám. Skvelým príkladom sú rodinné penzióny na Orave. V turistike prestala vidieť ľahký zdroj príjmov bez poskytnutia kvalitnej protislužby. Chýba však vzájomné prepojenie doplnkových služieb v regióne, aby hosť dostal komplexné informácie o všetkých službách, ktoré mu môžu byť poskytnuté v lokalite, v ktorej sa nachádza.
Druhý stupeň v chove oviec
Z ukazovateľov poľnohospodárstva sú známe počty hospodárskych zvierat predaj niektorých produktov k 30. 6. 2004. Na Slovensku neustále klesá chov hovädzieho dobytka. Nie je tomu inak ani v okrese Martin, 9 591 kusov dobytka je 96,7 % stavu , ktorý ešte bol k 31. 3. 2004. V kraji len okresy Turčianske Teplice s počtom 5 821 kusov a Bytča s počtom 1 690 kusov, dokázali zvýšiť chov nad 100 % oproti stavu porovnávaného obdobia. Klesol aj chov ošípaných. Na Slovensku o 2,9 %, v Žilinskom kraji o 15,6 %, v okrese Martin o 17,2 %, v okrese Turčianske Teplice o 6,4 %. Na Slovensku i v kraji neustále stúpa chov hydiny. V okrese Turčianske Teplice však chov hydiny poklesol o 5,8 %.
Naďalej klesá chov oviec. Na Slovensku ani v jednom kraji, v Žilinskom kraji ani jeden okres, nedokázal udržať stav oviec oproti porovnávaciemu obdobiu. Malou útechou pre okres Martin je, že v absolútnom vyjadrení po okrese Liptovský Mikuláš (15 911 kusov) má druhý najväčší chov v kraji 11 390 kusov. V ich znižovaní má najmiernejšie tempo 6 % . Najvyššiu mieru znižovania chovu 33,5 % zaznamenal okres Bytča.
Pre poľnohospodárov Turca je škoda zlikvidovaných Martinských mliekární. Druhé miesto v kraji v produkcii mlieka, podľa jeho predaja, vyvracia rôzne dohady, prečo muselo k tomu dôjsť. V kraji najviac mlieka za 1. polrok 2004 predal okres Liptovský Mikuláš 13,5 mil. litrov. Druhý okres Martin 6,9 mil. litrov, piaty v poradí okres Turčianske Teplice 4,3 mil. litrov. Pre porovnanie, okres Žilina odpredal za to isté obdobie 2,5 mil. litrov mlieka. Pre producentov mlieka v Turci to má nepriaznivé hospodárske dopady. Za liter mlieka dostali chovatelia v okrese Martin 9,27 Sk, v Turčianskych Tepliciach 9,25 Sk, najnižšie ceny v kraji, ale napríklad producenti mlieka v okrese Žilina 9,36 Sk, alebo v Ružomberku 9,51 Sk. Určitou kompenzáciou tohoto stavu môžu byť kilogramové ceny za predaj hovädzieho mäsa. V okrese Martin dostávajú poľnohospodári v kraji najvyššiu kilogramovú cenu 30, 89 Sk, najnižšiu okres Ružomberok 24,17 Sk. Nadpriemerné kilogramové ceny dostávajú chovatelia jatočných ošípaných v okrese Martin (34,60 Sk) i v okrese Turčianske Teplice (34,75 Sk).Najnižšie v kraji chovatelia v okrese Kysucké Nové Mesto (31,80 Sk) a v okrese Liptovský Mikuláš (31,99 Sk).
Obmedzovanie chovu zvierat je prirodzenou reakciou poľnohospodárov na obchodnú politiku štátu a obchodných reťazcov. Vláda systémovo kráti poľnohospodárom dotácie, obchodné reťazce síce mäso i mliečne výrobky neustále pre radových zákazníkov zdražujú, ale od poľnohospodárov vykupujú ich produkty za čoraz nižšie ceny. V roku 2002 poľnohospodári dostávali za kilogram jatočného hovädzieho mäsa v priemere 34,19 korún. V roku 2003 ešte 32,04 korún a za 1. polrok 2004 už len 31,13 korún. Podobne sa vyvíjali ceny v bravčovine. V roku 2002 kilogramová cena bola 44,76 Sk, v roku 2003 nastal prepad na 37,48 korún a za 1. polrok 2004 sa cena ešte znížila na 34,30 Sk. Bolestivý je prechod poľnohospodárov k farmárom, no ukazuje sa, že 200-300 hektároví hrdí farmári budú ešte zraniteľnejší a viac vydaní napospas spracovateľom prvovýroby a obchodníkom.

Najčítanejšie na My Turiec

Inzercia - Tlačové správy

 1. Slováci a peniaze: Na čo sporíme a koľko investujeme?
 2. Hasič vyrába knedle. Denne ich uvarí tisíc a má vypredané
 3. V Žiline projektujú železnice pre Londýn, Austráliu i Čínu
 4. Dôležitosť duševnej pohody
 5. Nakupovať viac ovocia a zeleniny sa oplatí každý deň
 6. Druhý diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 7. Púštne kráľovstvo: Prečo by ste mali navštíviť Jordánsko?
 8. Notebook s dvomi obrazovkami. Ako dlho si naň budete zvykať?
 1. Zuzana Bednárová: V Prešove je ešte veľa vecí na zlepšovanie
 2. Dni nezábudiek prispejú na zachovanie prevádzky Linky dôvery
 3. Hasič vyrába knedle. Denne ich uvarí tisíc a má vypredané
 4. V Žiline projektujú železnice pre Londýn, Austráliu i Čínu
 5. Dôležitosť duševnej pohody
 6. Slováci a peniaze: Na čo sporíme a koľko investujeme?
 7. Metropolis ostáva bez inflačnej doložky
 8. Nakupovať viac ovocia a zeleniny sa oplatí každý deň
 1. Notebook s dvomi obrazovkami. Ako dlho si naň budete zvykať? 7 249
 2. Púštne kráľovstvo: Prečo by ste mali navštíviť Jordánsko? 7 093
 3. Riskovali viac než iní. Jeden z nich sa slávy nedožil 5 932
 4. Piešťanská firma ovládla svet zubárskych kresiel 5 843
 5. Nakupovať viac ovocia a zeleniny sa oplatí každý deň 5 801
 6. Hasič vyrába knedle. Denne ich uvarí tisíc a má vypredané 5 397
 7. Európska noc výskumníkov prináša zážitky s vedou opäť naživo 5 082
 8. Digitálne dvojča v Konštrukta-TireTech 3 708

Blogy SME

 1. Denisa Tomíková: Nie je vodič ako vodič
 2. Pavel Macko: Nie násiliu v uliciach a extrémistickému teroru!
 3. Eva Gallova: Vtipy, tipy, frky
 4. Marek Kytka: Skvelý Slafkovský, ukážkový gól Tomáša Tatara, či hviezdne duo večera Nečas s Burnsom
 5. Peter Kuchár: Moja cesta do pekla... (I.)
 6. Jozef Sitko: Azda diskusia na blogoch má byť názorovou stokou?
 7. Erik Kriššák: John Stagg - Vlk a pastier
 8. Marek Mačuha: Je zníženie daní politický zločin?
 1. Matúš Lazúr: Čo bude špendlíkom ktorý spôsobí prasknutie realitnej bubliny? 7 191
 2. Roman Kebísek: Malý prehľad prepadov Jánošíka, ku ktorým sa priznal 6 093
 3. Jana Melišová: Keď sa chce, tak sa dá 💗 5 430
 4. Ján Valchár: Mohylizácia ruských brancov. Presne podľa plánu. 4 810
 5. Ján Valchár: Keď už aj propagandisti plačú... 3 973
 6. Miroslav Kocúr: Progresívny fašizmus voči kresťanom? 3 710
 7. Ján Valchár: Gratulujeme, 60.000. A ruské tanky dostávajú defekty. 3 254
 8. Peter Slamenik: Dubák sem, dubák tam. 2 746
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Martinčania sa silného súpera nezľakli.

Martinčania síce na Považskú Bystricu nestačili, ale podali najlepší výkon v sezóne.


46m

Desiatky osobností z regiónu Turiec sa rozhodli verejne podporiť kandidatúru Ing. Stanislava Thomku na pozíciu primátora mesta Martin.


13 h
Turčianska Štiavnička získala v stretnutí proti Vavrečke cenný bod.

Posledný víkend bol z pohľadu turčianskych celkov o poznanie pozitívnejší ako tie predchádzajúce. Bystrička aj Blatnica zabrali naplno a svoju cenu má aj remíza Štiavničky.


19 h
Futbalisti Belej zvládli zápas proti Zubrohlave.

Hráči Dynama v Rosine na dobrý výsledok pomýšľať nemohli, keďže nestrelili ani gól, hoci si vybojovali aj výhodu penalty. Belá sa vytiahla a zdolala silnú Zubrohlavu.


3. okt

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Blogy SME

 1. Denisa Tomíková: Nie je vodič ako vodič
 2. Pavel Macko: Nie násiliu v uliciach a extrémistickému teroru!
 3. Eva Gallova: Vtipy, tipy, frky
 4. Marek Kytka: Skvelý Slafkovský, ukážkový gól Tomáša Tatara, či hviezdne duo večera Nečas s Burnsom
 5. Peter Kuchár: Moja cesta do pekla... (I.)
 6. Jozef Sitko: Azda diskusia na blogoch má byť názorovou stokou?
 7. Erik Kriššák: John Stagg - Vlk a pastier
 8. Marek Mačuha: Je zníženie daní politický zločin?
 1. Matúš Lazúr: Čo bude špendlíkom ktorý spôsobí prasknutie realitnej bubliny? 7 191
 2. Roman Kebísek: Malý prehľad prepadov Jánošíka, ku ktorým sa priznal 6 093
 3. Jana Melišová: Keď sa chce, tak sa dá 💗 5 430
 4. Ján Valchár: Mohylizácia ruských brancov. Presne podľa plánu. 4 810
 5. Ján Valchár: Keď už aj propagandisti plačú... 3 973
 6. Miroslav Kocúr: Progresívny fašizmus voči kresťanom? 3 710
 7. Ján Valchár: Gratulujeme, 60.000. A ruské tanky dostávajú defekty. 3 254
 8. Peter Slamenik: Dubák sem, dubák tam. 2 746
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926

Už ste čítali?