Sobota, 31. október, 2020 | Meniny má AurelaKrížovkyKrížovky

Martinský smetiarsky čardáš

„Som jeden z tých obyvateľov mesta Martin, ktorý už začiatkom februára obdržali exekučný príkaz na úhradu 350 Sk za odvoz smeti, samozrejme aj so 755 korunovým navýšením.

Áno, bol som prekvapený najmä tým, že som nenašiel ústrižok o zaplatení tejto čiastky za rok 2004 v príslušnom fascikli. Po dlhšom hľadaní som konečne našiel platobný výmer, ktorý sa zatúlal do šanónu s označením – vybavené, samozrejme nezaplatený. Aj to sa môže nechtiac prihodiť...„
Takto začal svoj list Ing. František Valentko. Je jedným z tých občanov Martina, ktorých postihla exekúcia za nezaplatenie poplatku za vývoz smetí. Názor občana:
Exekúcie nie sú potrebné
Vo svojom liste F. Valentko ďalej uvádza:
Ešte v ten deň som sumu uhradil nie exekútorovi, ale priamo mestu Martin na účet a upovedomil som exekútora o tejto skutočnosti, že nastali okolnosti, ktoré vedú k zániku vymáhaného nároku. Napriek tomu poslal exekútor vyúčtovanie vo výške 742 Sk aj s DPH 19%, hoci v prvotnom oznámení bolo uvedené DPH 19% - 0 Sk! Keď som podrobnejšie preštudoval platobný výmer, zistil som, že mestský úrad svojím postupom porušil ním nadiktovaný zmluvný vzťah z platobného výmeru, ktorý sám formuloval a ustanovil v zmysle platných zákonov a ktorý je uvedený v časti pod názvom „odôvodnenie„!Okamžite som sa nakontaktoval na poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý podal písomnú interpeláciu k rukám prednostu mestského úradu. Následne som vo svojom mene postúpil sťažnosť k rukám primátora mesta Martin.Po dvoch týždňoch došli odpovede z „dielne„ ekonomického odboru mestského úradu, skoro navlas rovnaké. Obsah odpovede je štylizovaný v obecnej rovine, snažiac vysvetliť a obhájiť svoj postup a vôbec sa nezmieňuje o mojej konkrétnej námietke, a preto ani nezaujali stanovisko k predmetnej veci. Po prečítaní článku v týždenníku NŽT z 15. marca pod názvom „Radšej zaplaťte, exekútor bude pýtať trikrát viac„, som sa rozhodol ozvať sa na stránkach novín NŽT, aby som informoval poškodených a oboznámil ich s danou skutočnosťou.
V podstate ide o platobný výmer, resp. o odstavec nazvaný: Odôvodnenie, kde v druhej vete tohto odstavca je uvedené: „Podľa § 11, odst. 2 zákona č. 544/1990 Zb. v znení neskorších zmien v nadväznosti na § 68 VZN mesta Martin o miestnych poplatkoch, ak nebude poplatok zaplatený včas alebo v správnej výške, mesto Martin zvýši poplatok o 50 %. Upozorňujem na slovo zvýši (imperatív slova zvýšiť neznamená, že môže, alebo nemusí, ale jednoznačne vykoná) - je to terminus technicus, ktorý je jednoznačný a nepripúšťa inú interpretáciu. To je podstata mojej námietky voči postupu Mestského úradu v Martine, že nerealizoval ním diktovaný sankčný postih, ale pristúpil priamo k exekučnému vymáhaniu. Je to prvý sankčný postih za porušenie tam uvedených podmienok s primeranou (50%) prirážkou k základnej sadzbe.
Neobstojí výhovorka ekonomického odboru mestského úradu, že finančné náklady na zaslanie výzvy na uhradenie 50% zvýšenia základnej sadzby sú neekonomické a neúmerne vysoké, resp. pre mesto stratové. Pri 50% sankčnom postihu (t. j. 175 Sk) pri zaslaní výzvy na zaplatenie predstavujú náklady približne, poštovné (doporučený list s návratkou) 41 Sk, nech ostatné náklady (papier, toner, práca ľudí a. i.) sú cca 34 Sk výmer spolu je 75 Sk. Pri počte 30 638 výmerov krát 100 to predstavuje prínos do mestskej pokladnice vo výške 3,06 mil. Sk. Čistého! Ak občan aj túto výzvu ignoruje, je potom mesto oprávnené exekučne vymáhať nie 350 Sk, ale 525 Sk, pričom exekučné náklady v oboch prípadoch sú rovnaké. V nijakom prípade nemôže byť tento postup pre mesto stratový!
Pre zaujímavosť a prehľadnosť uvediem záverom niekoľko čísiel. Pri exekučnom vymáhaní si pri 30 638 výmerov exekútor legálne strčí do vrecka 15,3 mil. Sk, štátna kasa zhrabe (19% DPH) sumu 2,9 mil. Sk, banka si zarobí 2,6 mil. Sk. Spolu je to 22 mil. Sk, samozrejme na úkor postihnutých občanov.
Čo na to vy, občania, ktorých sa to týka? Ste už takí „otrlí“, že je vám to jedno? Alebo vás neúmerne vysoké životné náklady zrazili až do sféry chudoby a biedy? A čo na to vy, páni, martinskí právnici, mám pravdu ja, alebo lampáreň?
Názor radnice: Boli sme nútení pristúpiť k exekúciám.
Toľko názor a výpočty Františka Valentka. Zdali sa nám byť natoľko závažné, že sme požiadali Vlastu Grajciarovú, vedúcu ekonomického oddelenia Mestského úradu v Martine, aby reagovala a vysvetlila postup úradu nielen v konkrétnom prípade tohto občana. V. Grajciarová vo svojom stanovisku píše:
Pán Valentko uvádza, že zabudol zaplatiť poplatok a uhradil ho až po výzve exekútora priamo na účet mesta. Splatnosť poplatku v roku 2004 bola do 31. mája a po tomto termíne sme ešte čakali do konca septembra na prípadné ďalšie úhrady od tých občanov, ktorí zabudli zaplatiť. Dlžníkov sme odstupovali na exekúcie až v októbri 2004. V prípade, že občan uhradil poplatok až po tom, ako bol vyzvaný exekútorom, je povinný zaplatiť exekútorovi aj trovy konania. Podľa platných predpisov si exekútor za každú exekúciu účtuje trovy konania a odmenu podľa príslušného zákona, a to vrátane DPH. Túto výšku v nijakom prípade nemôže mesto ovplyvniť. Pán Valentko písomne žiadal k exekúcii vysvetlenie od mestského úradu, aj od poslanca mestského zastupiteľstva. Na túto žiadosť dostal odpoveď nie od ekonomického, ale právneho odboru MsÚ.
Mesto ako správca daní má zákonnú povinnosť vymáhať nedoplatky. Z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré mesto vyberie, nesmie hradiť žiadne iné výdavky, iba výdavky spojené so zberom, prepravou a zneškodňovaním komunálnych odpadov. Nemôžu byť z neho hradené ani výdavky na poštovné a administratívne náklady spojené s výberom poplatku. Vzhľadom k vysokému počtu neplatičov a s tým súvisiacim nedostatkom finančných prostriedkov na nakladanie s odpadmi vedenie mesta bolo nútené rozhodnúť o tejto forme vymáhania, ktorá je v súlade so zákonom 511/92 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov. Túto formu akceptujú postupne všetky slovenské mestá.
Vo vyrubených platobných výmeroch na poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov v odôvodnení mesto upozornilo na tú skutočnosť, že v prípade neuhradenia poplatku včas alebo v správnej výške zvýši tento poplatok o 50%. Bola to určitá sankcia, ktorú mesto ako správca miestneho poplatku mohlo využiť podľa zákona č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Od 1. 1. 2005 bol tento zákon zrušený a poplatok za komunálne odpady sa vyberá podľa nového zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Prečo mesto nevyužilo zvýšenie o 50%? K 30. 9. 2004 sme za roky 2002 - 2004 evidovali 30 637 neuhradených platobných výmerov, pričom podstatná časť z nich bola od občanov, ktorí neuhradili poplatok ani za jeden rok. Predpokladali sme, že títo občania vedome nezaplatili, preto ani zvýšenie poplatku o 50% by nemalo žiadaný účinok. Pán Valentko vypočítal, aký by bol prínos pre mesto, ak by sme zaslali zvýšený platobný výmer, skutočnosť je však taká, že z evidovaných dlžníkov by určite nezaplatili zvýšenú čiastku všetci, práve naopak. Prevažná časť dlžníkov predstavuje skupinu občanov, ktorí si už zvykli „neplatiť„, a popri nich sa žiaľ, exekúcie dotkli alebo dotknú aj niektorých občanov, ktorí skutočne iba zabudli zaplatiť.
O rozhodnutí vymáhať poplatky sme opakovane upozorňovali v médiách. Bolo to v správach Televízie Turiec a v relácii Aktuálna téma, ktorá bola venovaná novým daniam a poplatku za komunálne odpady. Písal o tom viackrát aj Nový ŽIVOT TURCA, dočítať sa o tom občania môžu na internetovej stránke mesta, uverejnil to aj týždenník Martinsko... Na základe týchto informácií klesol k dnešnému dňu počet neuhradených výmerov cca o 10 tisíc, z toho exekútor vymohol asi desatinu.
Veríme, že v roku 2005 si občania uvedomia svoju povinnosť, poplatky zaplatia včas a my nebudeme nútení pristupovať k vymáhaniu prostredníctvom exekútorov.
Poznámka na záver
Aj v takej záležitosti, akou sú obyčajné smeti, môžu tancovať a veru aj tancujú milióny. Žiaľ, v martinskom prípade sú to väčšinou milióny, čo v mestskom rozpočte pre zabezpečenie odvozu smetí chýbajú (lebo občania poplatky nezaplatili v potrebnej miere) a musia sa nahradiť miliónmi, ktoré by sa dali využiť inak... Nemyslíme si ale, že v tomto čardáši stoja záujmy radnice a väčšiny občanov mesta proti sebe.
Ideálny stav by bol – všetci slušne plaťme, nebudú žiadne exekúcie. Keby bolo nezaplatených výmerov 300 a nie 30tisíc, určite by to nebolo finančne neúnosné upozorniť ľudí písomne s úvodnou vetou – asi ste pri ďalších svojich povinnostiach zabudli zaplatiť... Ale žiaľ, v našom meste ich je 30tisíc. Teda, vlastne už „iba„ niečo nad 20tisíc, ako spomínala V. Grajciarová. Významná časť občanov, čo nezaplatili (a to nie iba za rok 2004, ale aj za roky predchádzajúce) si takpovediac „dala povedať„, alebo si prekontrolovala, či naozaj má všetko v poriadku a záležitosti s radnicou si vyrovnala. Nič sa nestalo, len mesto má menej dlžníkov. Chvalabohu...
Ale čo tých zvyšných 20tisíc nezaplatených výmerov? To, samozrejme, nepredstavuje 20 tisíc občanov mesta. Je to skupina chronických neplatičov, ktorí nezaplatili ešte ani raz, preto ten počet treba deliť tromi. Aj tak je to skupina dosť početná. Sú to ľudia, ktorí neplatia nielen za smeti, ale neplatia za nič a ani nemienia nikdy platiť. Žiadne písomné upozornenia akokoľvek štylizované v ich prípade nemôžu znamenať žiadny úspech. Ako sa teda dá postupovať a nelegalizovať stav, že jedni platiť musia a druhí nie? Martinská radnica siahla po exekúciách. Hoci to znie možno paradoxne, ale myslíme si, že predovšetkým v záujme tých, čo slušne a pravidelne platia.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 2. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 3. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 4. Pracujete? Vaše odvody zachraňujú podvýživené zdravotníctvo
 5. 1,6 milióna stavených na Trumpa! Kto bude mať pravdu?
 6. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
 7. Magazín SME Ženy už v predaji
 8. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 9. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 10. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 1. Moringa a Ginkgo - pomocníci z prírody
 2. Pracujete? Vaše odvody zachraňujú podvýživené zdravotníctvo
 3. 1,6 milióna stavených na Trumpa! Kto bude mať pravdu?
 4. O prenájom auta majú čoraz väčší záujem aj malé firmy. Ušetria
 5. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
 6. Magazín SME Ženy už v predaji
 7. SPS ukončí rok miliónovými investíciami
 8. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 9. Trh s elektromobilmi stagnuje. Kríza by mu mohla pomôcť
 10. Fakulta drží tempo so súčasnými i budúcimi trendmi
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 37 849
 2. Aplikáciu tohto Slováka používajú v 150 krajinách. Ako začínal? 25 955
 3. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 18 766
 4. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť 16 775
 5. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 15 580
 6. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 14 737
 7. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi? 14 301
 8. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 12 523
 9. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 174
 10. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 10 902
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Testovanie: V obciach ide testovanie hladko

Starostovia si pochvaľujú plynulý priebeh testovania aj disciplínu občanov.

V Kláštore pod Znievom zatiaľ nie sú dlhé rady.

Primátor testuje Martinčanov: Bolo treba ísť trochu aj príkladom

Martinský primátor Ján Danko testuje ľudí na jednom z 50 odberných miest v Martine.

Primátor Jan Danko v akcii.
V Dolnom Kalníku vyhradili prvé tri hodiny pre seniorov, mamičky a ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Testovanie: Chvíľka napätia a potom úľava

Do 20 minút od registrácie prišiel výsledok.

Prví ľudia sa pred odberovým miestom na Ľadovni (Falcon) začali schádzať už okolo pol siedmej.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Koronavírus Banskobystrický kraj: Polícia zaregistrovala trestné oznámenie (minúta po minúte)

Sledujeme celoplošné testovanie na Covid-19 a monitorujeme odberné miesta v okresoch Banská Bystrica, Lučenec, Žiar nad Hronom, Zvolen a ostatných okresoch BB kraja.

V Nitre je mimoriadny tlak na drive-in odberné miesta

Sledujeme celoplošné testovanie na Covid-19 a monitorujeme odberné miesta v okresoch Nitrianskeho kraja.

Na nitrianskom letisku núdzovo pristál vrtuľník americkej armády

Dôvodom neplánovaného pristátia bolo zlé počasie.

Koronavírus Žilinský kraj: V obciach sa situácia upokojila, rady sa skrátili (minúta po minúte)

Sledujeme celoplošné testovanie na Covid-19 a monitorujeme odberné miesta v okresoch Žilina, Martin, Čadca, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš a ostatných okresoch ZA kraja.

Už ste čítali?