Nedeľa, 25. október, 2020 | Meniny má AurelKrížovkyKrížovky

Pilotmi v automobilovom priemysle

Združená stredná škola dopravná v Martine-Priekope je dlhé roky vyprofilovaná na železničnú a cestnú dopravu, pričom v poslednom období sa výrazne orientuje práve na celú škálu cestnej dopravy. V škole sa dostáva žiakom vzdelanie na úrovni stredných od

Hovoríme s riaditeľom Združenej strednej školy
dopravnej v Martine-Priekope Jánom Weissom
Združená stredná škola dopravná v Martine-Priekope je dlhé roky vyprofilovaná na železničnú a cestnú dopravu, pričom v poslednom období sa výrazne orientuje práve na celú škálu cestnej dopravy. V škole sa dostáva žiakom vzdelanie na úrovni stredných odborných škôl s maturitou, s maturitou a výučným listom a v trojročných odboroch s vyučným listom. Bližšie o zameraní školy, možnostiach vzdelávania a perspektívach jej rozvoja sme hovorili s jej riaditeľom Jánom Weissom.
Združená stredná škola dopravná má bohatú históriu, môžete spomenúť, kam až siaha?
Predchodkyňa súčasnej školy vznikla veľmi dávno. Bolo to v roku 1887 a jej vývoj bol v istých obdobiach veľmi zvláštny. Ale, čo je dôležité, stále si zachovala svoj obsah – orientáciu na dopravu. Škola vznikla preto, lebo vo Vrútkach sa opravovali železničné lokomotívy a popri dielni vznikla potreba vzdelávania tohto zamerania. Vychovávali sa v nej noví odborníci práve pre opravu lokomotív. Za roky existencie sa škola, pravdaže, menila, až dospela do súčasnej podoby, keď v nej prevládajú odbory, ktoré sú venované viac cestnej doprave ako železnici.
Škola dynamicky menila tvár. Prednedávnom sa stala, pod gesciou Združenia automobilového priemyslu, pilotným centrom, v ktorom sa pripravujú študenti pre odbory automobilového priemyslu. Čo to pre školu znamená a čo jej to prinieslo?
Projekt optimalizácie odborného vzdelávania a prípravy študentov pre predaj a servis motorových vozidiel, je celoštátnym programom, ktorý začiatkom tohto školského roku oficiálne potvrdilo Ministerstvo školstva SR. Prípravná časť prebiehala dlhšie – dva roky predtým. V novom modeli vzdelávania sa odbor autoopravár budú učiť všetci žiaci spoločne v prvom ročníku a v druhom ročníku sa rozdelia na zamerania – automechanik, autoelektrikár, autoklampiar a autolakovník. Pomohli to zmeniť zamestnávatelia, čo veľmi oceňujem. Sami zistili, že príprava mladých ľudí pre autodopravu, bola veľmi zanedbaná. Učilo sa podľa starých učebných osnov, nebolo potrebných dokumentov, a práve členovia Združenia automobilového priemyslu prišli s iniciatívou zmeniť to. A to považujem za podstatné. Pilotný projekt, ktorý sa aplikuje na deviatich školách v rámci Slovenska a my sme jeho súčasťou, bude overovať prax. Dôležité pritom je, že Združenie automobilového priemyslu bude pomáhať pri vybavovaní týchto škôl, a to už aj robí. Samozrejme, nemôže ich vybaviť úplne. Veď nemožno očakávať, že podnikatelia budú svoje kapitálové prostriedky dávať len do škôl. Predpokladá sa, že sa k tejto iniciatíve pridá aj ministerstvo školstva, čo by mohlo priniesť vybavenie škôl na takej úrovni, aby kvalita prípravy mládeže na uplatnenie v automobilovom priemysle bola vyššia, ako to bolo doteraz.
Pripravujete odborníkov pre oblasť strojárskeho priemyslu, teda pre niečo, čo istý čas stratilo na atraktivite. Tým, že sa prispôsobujete dobe, trendu moderných výrobkov, ale aj výrobe, je nádej, že sa to môže zmeniť. Pociťujete to na zvýšení záujmu o štúdium na vašej škole?
Záujem o našu školu je slušný. Momentálne u nás študuje 620 žiakov, pričom kapacita školy je okolo 700 žiakov. Ak sa škola bude aj naďalej pohybovať v týchto číslach, kapacitne sa bude využívať na sto percent. Záujem o štúdium u nás je a cítime, že sa zvyšuje. Chceme rozšíriť počty tried práve v odboroch v rámci spomínaného projektu pilotného centra. Očakávame, že v budúcom školskom roku otvoríme viac tried odboru autoopravár, aby sa v druhých ročníkoch mohli rozdeliť do štyroch zameraní, ktoré som už spomínal.
Myslíte si, že práve v týchto odboroch stúpa potreba nových odborníkov?
Určite. Prv než sa Združenie automobilového priemyslu SR začalo zaujímať o to, ako ďalej so vzdelávaním v tomto odbore, urobili sa analýzy. Jednou z nich bola analýza potreby takýchto odborníkov pre Slovensko. Zistilo sa, že síce veľa škôl učí tieto odbory a vychováva veľa žiakov, no aj takých, ktorí nemajú predpoklady začleniť sa do trhu práce. Predstava združenia bola taká, že keď sa sústredí vzdelávanie do pilotných centier a školy budú pripravovať také počty žiakov, ktoré sú v regióne uplatniteľné, určite budú žiaci pripravení kvalitnejšie a bude ich len toľko, koľko trh práce absorbuje.
Ste svojím spôsobom špecifická škola, ktorá má nadregiónálny charakter. Pripravujete žiakov aj z iných regiónov v rámci Žilinského kraja....
Máte pravdu. Máme žiakov aj z Oravy, Liptova, Považia a Kysúc. Mali sme s tým dobré skúsenosti, ale je tu jeden problém. Všetko dražie a drahšie sú aj cestovné a iné náklady. Takže prax je taká, že mnohí by aj chceli u nás študovať, ale situácia rodín im to často neumožňuje. Samozrejme, budeme sa usilovať, aby sme získali v novom školskom roku aj žiakov zo širšieho okolia a dokázať im, že lepšie podmienky pre štúdium sú priamo úmerné výsledku, teda lepším odborníkom, lepšie pripraveným pre život.
Pilotný projekt sa týka prípravy odborníkov pre automobilový priemysel, ktorý veľmi rýchlo technicky napreduje. Zodpovedá tomu technické zázemie školy?
V úvode som spomínal projekt optimalizácie. Mal by trvať 4-5 rokov. Preto tento horizont, lebo dĺžka vzdelávania odborov autoopravár je tri roky a potom by mali nasledovať dva roky nadstavbového štúdia. V ňom by sa mali žiaci pripravovať napríklad pre odbor, ktorý na Slovensku ešte nebol Ide o autopredajcu. Ďalším novým odborom je prijímací technik. Za rok sa ale nedá vybudovať všetko, čo nové odbory vyžadujú. Všetko je vecou peňazí a postupných krokov. To, čo je obsahom vyučovania v prvom ročníku, to škola musela mať a to sme aj zvládli. Súčasne pripravujeme pracoviská pre druhý ročník. Niektoré už sú vybavené na dobrej úrovni so slušným sortimentom pomôcok, ako sú napríklad prevodovky, motory, samostatné autá, diagnostika, autoelektronika. Už to nie sú len motory zo „stopäťky“, ale aj motory Fiat, Renault, Nissan... Dokonca, ako jediná škola na Slovensku, sme získali kompletný nový podvozok z VW Tuareg. Naši žiaci majú možnosť vidieť najnovšiu mechanickú časť podvozku, ale aj elektroniku.
V škole pripravujete aj odborníkov v iných odboroch, nielen pre automobilový priemysel. Môžete to špecifikovať?
Ešte stále sa cítime aj odborníkmi pre oblasť elektriky a elektroniky. Pretože sme roky pripravovali odborníkov pre železnicu, stále rozvíjame aj tieto odbory - ide o odbor technik zameraný na slaboprúd a silnoprúd. Keďže u nás ide o tradíciu, máme veľmi dobre vybudované učebne pre praktické vyučovania. Aj tu sa môžeme pochváliť niečím výnimočným. Máme vybudovanú takú skúšobňu točivých strojov, akú nemá žiadna škola na Slovensku. Učebňa sa kedysi robila za pomoci ŽOS Vrútky a dobudovali sme ju aj vlastnými silami cez rôzne projekty. Dodnes je funkčná a jedinečná. Učíme aj trojročný odbor elektromechanik, lebo je o neho záujem aj z výrobných závodov - najmä pre údržby a je tu tiež učebný odbor chladiar.
Škola je úzko prepojená s potrebami praxe. Prejavuje sa to aj v spolupráci s výrobnými závodmi?
Samozrejme. Každoročne máme podpísanú takmer šesťdesiatku zmlúv s pracoviskami, na ktorých sa žiaci pripravujú na svoje povolanie v poslednom ročníku. Spolupráca je veľmi dobrá a užitočná. Môžem povedať, že najmä v automobilovom priemysle sa naštartovala veľmi sľubne. Aj zamestnávatelia si uvedomujú, že keď nebudú spolupracovať so školou, vznikne vákuum dobrých odborníkov a nebudú mať absolventov s takým profilom, ako očakávajú. Máme takých partnerov, s ktorými spolupracujeme už roky a pribúdajú aj noví. Z novších je to aj už často spomínaná KIA. Aj odtiaľ boli u nás pracovníci, ktorí sa už rozprávali nielen s nami, ale aj so žiakmi. Pozreli si školu a vyslovili záujem perspektívne spolupracovať. Myslím si, že náš absolvent - automechanik, alebo autoelektrikár musí hravo zvládnuť napríklad montáž aj bez nejakého veľkého zaškolenia.
Pre školu je dôležitá aj spätná väzba, aby ste vedeli, ako sa vaši absolventi uchytili v praxi. Máte informácie o ich uplatnení?
Nemôžem povedať, že sto percent našich absolventov je po škole zamestnaných. Taká škola už asi ani neexistuje. Ale snažíme sa z úradov práce zisťovať tento stav. Chceme mať o tom informácie. Každým rokom sú čísla iné, ale pohybujú sa do úrovne asi 70 percent.
Zanedlho už začnete intenzívne pripravovať nový školský rok. Viete dnes, koľko žiakov budete v budúcom školskom roku prijímať do prvého ročníka?
Už som to spomenul. Predpokladáme, že otvoríme šesť-sedem tried, čo je na úrovni našich kapacitných možností. Budeme robiť ozaj všetko preto, aby sa nám podarilo splniť tento cieľ. Hovoril som, samozrejme, o dennom štúdiu. Popri ňom budeme otvárať aj nadstavbové štúdium – jednu až dve triedy.
Vieme, že vaša škola je zapojená vo viacerých projektov, niektoré presahujú aj rámec Slovenska. Môžete ich spomenúť?
Škola je zapojená v projekte Infovek a v rámci tohto projektu sme školou, ktorá vzdeláva aj pedagogických pracovníkov pre základné a stredné školy v oblasti informatiky. Máme na to podmienky a aj schopných pedagógov. Jednou z aktivít, ktorá s tým trošku súvisí, je aj tzv. E-twining. Naša škola zorganizovala v rámci dopisovania v angličtine spoluprácu s poľskou dopravnou školou v Čenstochovej. Vymieňame si rôzne zaujímavé správy – informácie v oblasti kultúry, športu, histórie, Slovenska a podobne. Tento spôsob komunikácie je veľkým prínosom pre žiakov, lebo sa zdokonaľujú v anglickom jazyku. Chceme to rozšíriť aj o iné krajiny.
Škola tvorí pekný, moderný komplex aj s ubytovacími kapacitami. Aké podmienky sú v nej na športové a spoločenské vyžitie?
Nerád sa chválim, ale naša škola ozaj tvorí veľmi pekný komplex so všetkým, čo potrebuje – nielen pre školskú, ale aj mimoškolskú činnosť. My nemusíme nikde nič hľadať, lebo všetko máme doma. Čo sme nemali, to sme dobudovali. Pre športovú a záujmovú činnosť máme veľa priestorov a aj možností. Sú tu všetky predpoklady pre to, aby sa žiaci nerozvíjali nielen po odbornej, ale aj záujmovej stránke. K dispozícií majú ihriská, telocvične, fittnescentrum, rôzne kluby. Spolu s pedagogickými pracovníkmi sa zapájajú do práce v rôznych krúžkoch. Teraz to funguje cez známe vzdelávacie poukazy. Podmienky na našej škole sú na rozvoj mimoškolských aktivít veľmi dobré. Ale chcem spomenúť aj niečo, čo nie je bežné na iných školách. Už dávno máme vybudovaný vnútorný televízny okruh a využívame rôzne odborné filmy, ako doplnok k vyučovaniu. Platí to nielen pre oblasť teoretického, ale aj praktického vyučovania. A určite budeme realizovať aj ďalšie myšlienky smerujúce k skvalitňovaniu technického vybavenia školy.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 3. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 4. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 5. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 6. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 7. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 8. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 9. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 10. Zelená Bratislava
 1. Kvalitné sporenie si dokážete vybaviť z pohodlia domova
 2. Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností
 3. Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?
 4. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
 5. Svet môžeme zlepšiť dobrými skutkami
 6. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 7. Najnovšie technológie a inovácie na Gemeri? Normálka
 8. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 9. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 10. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 1. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 20 321
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 18 664
 3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 13 975
 4. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 13 291
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 655
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 268
 7. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 10 526
 8. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 494
 9. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 10 214
 10. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 213
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Pri strete auta so zverou dochádza aj k zraneniam posádky

Dopravné nehody s lesnou zverou sú prakticky zriedkavé. Keď k nim ale dôjde, neskončí sa to len usmrtením zvieraťa a zničením auta, ale dochádza aj k zraneniam posádky.

Zničené BMW po nedávnej zrážke s jeleňom.

Sahajdovi nový tartan šťastie nepriniesol

Ostrý pretekársky krst nového atletického štadióna dopadol veľmi dobre. Menili sa na ňom slovenské historické tabuľky v behu na 10 000 metrov.

Tibor Sahajda.

Lekár z martinského infekčného: Koronavírus je zákerný, ubližuje slabším

S Martinom Babušíkom, lekárom Infekčnej kliniky a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice Martin, sme sa rozprávali o chorobe, ktorá hýbe celým Slovenskom. Koronavírus podľa neho mnohí ustoja aj bez príznakov, no pre nemálo ľudí má aj fatálne následky. A na tých musíme myslieť.

 Martin Babušík, vedúci lekár na jednotke intenzívnej starostlivosti 
Kliniky infektológie a cestovnej medicíny v Univerzitnej nemocnici Martin.

Vo Veľkom Čepčíne mali pilné leto

Tešia sa novým priestorom.

vo Veľkom Čepčíne zrekonštruovali aj obecný dom.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Už ste čítali?