Sobota, 5. december, 2020 | Meniny má OtoKrížovkyKrížovky

Večer úspešných

Tradične na sviatok Svätého Martina (11. novembra) a netradične, vlastne prvý raz v Štúdiu Slovenského komorného divadla ocenili prácu a zásluhy viacerých martinských osobností čelní predstavitelia radnice. Slávnostný večer, ktorý orámovalo vystúpenie Kom

Martinčania
odovzdávali
i preberali
ocenenia
orných sólistov z Bratislavy pod vedením Juraja Čižmaroviča, sa stane určite významným pre všetkých, ktorí prevzali vysoké mestské ocenenia. Cenu mesta odovzdali spisovateľovi a humoristovi Milanovi Lechanovi, šiesti laureáti prevzali cenu primátora a čestné občianstvo martinská radnica udelila dvom rodákom - svetoznámemu krasokorčuliarskemu odborníkovi Ivanovi Mauerovi a medzinárodne uznávanej herečke Barbore Bobuľovej. Tá žije v Ríme a pre zaneprázdnenosť nemohla prísť, preto cenu prevzal jej otec Milan Bobuľa. (ab)
Na sviatok Svätého Martina 11. novembra v Štúdiu Slovenského komorného divadla odovzdal primátor Martina
Stanislav Bernát a členovia vedenia radnice tradičné výročné ceny a pamätné listy martinským osobnostiam.

Skryť Vypnúť reklamu

ČESTNÍ OBČANIA MESTA MARTIN
Doc. PhDr. Ivan Mauer, CSc.
za vynikajúcu trénerskú a pedagogickú činnosť v krasokorčuľovaní, ktorá priniesla športové úspechy doma aj v zahraničí, ako aj za publicistickú činnosť.

Rodák z Martina nedávno oslávil krásne životné jubileum – 80. narodeniny. Po štúdiu na Fakulte telesnej výchovy a športu v Bratislave získal v roku 1970 doktorát filozofie. O pár rokov neskôr získal vedeckú hodnosť Kandidát pedagogických vied.

Meno Ivana Mauera sa spája s krasokorčuľovaním. S týmto krásnym športom sa „spriatelil“ práve v Martine. V rokoch 1945 až 1956 bol 12-krát majstrom Slovenska a 2-krát prvým v Československu. Po ukončení aktívnej pretekárskej činnosti sa venoval trénerskej a výchovnej činnosti. Pod jeho odborným vedením vyrástli tréneri, ktorí sa zaradili medzi svetové špičky. Od roku 1990 pracoval pre Medzinárodnú krasokorčuliarsku úniu, pre ktorú spracoval aj dve vedecké práce. Ivan Mauer sa môže pochváliť – ako prvý a doposiaľ jediný – ziskom vysokého vyznamenania za celoživotné dielo – za vedecký výskum, ktorý aplikoval do praxe a za pedagogiku pri školeniach trénerov. Toto prestížne ocenenie prebral v roku 1996 pred tisíckami divákov. Ivan Mauer je nositeľom desiatok ďalších vyznamenaní a uznaní.

Skryť Vypnúť reklamu

Mgr. art. Barbora Bobuľová
za reprezentáciu nášho mesta za hranicami Slovenskej republiky vo filmovom umení.


Barbora Bobuľová sa narodila v apríli 1974 v Martine. Je absolventkou Vysokej školy múzických umení v Bratislave, kde vyštudovala odbor herectvo. Jej filmová kariéra odštartovala r. 1986 vo filme Poľovačka na otca, nezabudnuteľnú úlohu stvárnila v českej rozprávke Nesmrteľná teta (1993). Bratislava ju na doskách SND obdivovala ako Júliu v Shakespearovskej tragédii Rómeo a Júlia. Rozhodujúcim momentom jej ďalšej cesty bol víťazný konkurz na taliansky film Infiltrato (1996). Presťahovala sa do Ríma a tu natočila viaceré vynikajúce filmy (Princ Homburský, Cudzinec, Posledná kráľovná, Sväté srdce...) a vytvorila v nich skvelé postavy.
Mimoriadne úspešným bol pre B. Bobuľovú minulý rok, keď získala cenu Guiseppe de Santis za herecký výkon roka. Za zveľaďovanie kultúrnych vzťahov medzi Slovenskom a Talianskom jej odovzdal medailu slovenský veľvyslanec v Ríme. Aj tento rok sa niesol v znamení ocenení: Donatelov Dávid, čo je najvyššie talianske filmové ocenenie, Zlatý glóbus či Zlatá klapka – to všetko sú ceny, ktoré zdobia ešte stále mladú herečku z Martina.

Skryť Vypnúť reklamu

CENA MESTA
Milan Lechan
za publicistickú a publikačnú činnosť.

Milan Lechan, rodák z Michaloviec, sa preslávil ako básnik, humorista, autor literatúry pre deti a mládež, redaktor, vydavateľský pracovník i zabávač. Je absolventom Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. V roku 1967 sa stal redaktorom Vydavateľstva Osveta v Martine. Od roku 1996 pôsobí v Knižnom centre v Žiline. Milan Lechan je členom Spolku slovenských spisovateľov a Slovenského syndikátu novinárov. Vydal 10 humoristicko-satirických kníh. Spolupracuje s humoristickými periodikami, ale taktiež aj s našimi verejnoprávnymi médiami – Slovenským rozhlasom a Slovenskou televíziou. Patrí medzi kmeňových a dlhoročných spolupracovníkov Nového ŽIVOTA TURCA. Vydavateľstvo Matice slovenskej mu práve v tomto roku vydáva výber z jeho tvorby pod názvom Slovo robí múza.

CENY PRIMÁTORA

Trojici lekárov Jesseniovej Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine
za tvorbu unikátneho odborného diela „Diferenciálna diagnostika pomocou laborátornej medicíny“, ktorá vyšla vo svetovom vydavateľstve a šíri dobré meno mesta Martin ďaleko za jeho hranicami.

Prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.
Profesor Dušan Meško pôsobí ako prednosta Kliniky telovýchovného lekárstva v Martine. Je absolventom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine. Na svojom konte má tri monografie, okrem toho je spoluatorom 4 monografií, 5 vysokoškolských skrípt. Je autorom a spoluautorom 64 pôvodných vedeckých prác, ako aj spoluriešiteľom mnohých vedecko-výskumných úloh. Je nositeľom desiatok rôznych ocenení. Medzi najvýznamnejšie patrí Jesseniova cena Predsedníctva Slovenskej lekárskej spoločnosti, Certifikát a Zlatá medaila Slovak Gold a Grand Prix Slovak Gold.

Prof. MUDr. Gabriela
Nosáľová, DrSc.
Profesorka Nosáľová pôsobí ako vedúca Ústavu farmakológie v Martine, kde pracuje takmer štyri desaťročia. Je poprednou odborníčkou v oblasti farmakoterapie ochorení dýchacích ciest. Výsledky jej vedecko-výskumnej práce sa stali podkladom monografie o kašli. Okrem toho vydala 153 vedeckých prác publikovaných nielen doma, ale aj v zahraničí. Je spoluautorkou dvoch patentov a držiteľkou množstva ocenení. V súčasnosti zastáva – okrem iných – aj funkciu podpredsedu Vedeckej rady Slovenskej akadémie vied v Bratislave, je predsedkyňou Etickej komisie Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine a členkou komisie pre liečivá Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.

Prof. MUDr. RNDr.
Rudolf Pullmann, PhD.

Profesor Pullman pôsobí ako prednosta Ústavu klinickej biochémie v Martine. Je absolventom Lekárskej i Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Je zakladateľom prvého Ústavu klinickej biochémie na Slovensku – ako vysokoškolskej inštitúcie. Je autorom, resp. spoluautorom 13 monografií. Publikoval 220 plnotextových vedeckých prác, 250 abstraktov. Je členom odborných spoločností klinickej biochémie v Spojených štátoch amerických, Nemecku a Veľkej Británii. Okrem toho je aj čestným členom Poľskej spoločnosti laboratórnej diagnostiky.

PhDr. Eva Pančuhová
za dlhoročné a precízne spracovávanie Kroniky mesta Martin.

Od prvého mája 1998 je kronika mesta Martin v rukách doktorky Evy Pančuhovej. Narodila sa v roku 1950 vo Vrbí. Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde jej učarovala etnológia. Od roku 1973 pôsobí v Slovenskom národnom múzeu v Martine - vo funkcii etnografky-kurátorky zbierkového fondu duchovnej a spoločenskej kultúry. O pár rokov neskôr sa začala venovať výskumu ľudovej kultúry Slovákov v zahraničí. Mnoho z jej výstav v oblasti ľudovej kultúry doma i v zahraničí mohli už obdivovať Nemci, Taliani, Poliaci, Rumuni či Holanďania.
Róbert Adamko
za účasť na rozvoji a činnosti mesta Martin, za podiel na jeho výstavbe a za zaujatie jednoznačného postoja v kritických augustových dňoch v roku 1968.

Róbert Adamko sa narodil v júni 1921. Je absolventom Vysokej školy politickej. V roku 1960 začal v Martine vykonávať funkciu tajomníka OV KSS pre priemysel. O dva roky neskôr bol povýšený na vedúceho ekonomického oddelenia, čo znamenalo aj zmenu pracoviska – z Martina do Banskej Bystrice. Do Martina sa vrátil do funkcie vedúceho tajomníka OV KSS. Osobitnú pozornosť venoval kultúre. Mesto Martin mu okrem mnohého vďačí aj za to, že sa tu darilo Slovesnej jari, celoštátnej Scénickej žatve, divadlu a kultúre ako takej. Samozrejme, nesmieme zabudnúť ani na jeho zanietenie pre oblasť telovýchovy a športu. Verejne odsúdil okupáciu v roku 1968 za čo bol dlhé roky perzekvovaný.

Ján Masár
za účasť na rozvoji a činnosti mesta Martin, za podiel na jeho výstavbe a za zaujatie jednoznačného postoja v kritických augustových dňoch v roku 1968.

Ján Masár sa narodil v auguste 1921. Je absolventom ekonomického odboru Vysokej školy politickej v Prahe. Od novembra 1961 pôsobil v Martine, kde bolo jeho úlohou – vo funkcii tajomníka OV KSS – zabezpečovať rozvoj priemyslu, stavebníctva, obchodu a služieb. Ján Masár bol osobne angažovaný na prípravách pre vytvorenie materiálnych podmienok pre príchod lekárskej fakulty do Martina. Jeho najdôležitejšou úlohou však bolo riešenie bytovej výstavby. Za svoju podporu reformných krokov smerujúcich k demokratizácii musel v roku 1968 ukončiť dlhoročné pôsobenie vo vedení okresu. Následne jeho pracovná cesta smerovala do strojární – v sekcii investičná výstavba.

ĎAKOVNÉ LISTY
Ing. Boris Seryj
za investičnú a publikačnú činnosť
v meste Martin

Boris Seryj sa narodil v máji 1930, je strojársky inžinier a v Martine žije a pôsobí od roku 1960. Medzi mnohými výsledkami jeho investičnej činnosti pre mesto Martin sa nachádzajú napr. Lakovňa lokomotív v Závodoch ťažkého strojárstva, Výskumný a vývojový závod, Stredné odborné učilište strojárske na Baranovej, nová náraďovňa na pravom brehu Turca, ale aj Dom odborov Strojár a mnoho iných. Boris Seryj je aj plodný publicista. Posledné dva roky sa venoval práci na druhom vydaní dejín mesta Martin v časti strojárskeho priemyslu.
Ing. Ivan Roll
za povznesenie slovenskej knižnej a mediálnej kultúry v Martine ako centra národnej kultúry Slovákov

Ivan Roll sa narodil v auguste 1922 v Martine. Je absolventom Vysokej školy obchodnej v Bratislave. Pracoval v Bratislave, neskôr vo viacerých funkciách v Martine, predovšetkým však ako výrobno-obchodný námestník riaditeľa v martinských tlačiarňach. Významným spôsobom sa pričinil o vybudovanie modernej ekonomickej štruktúry riadenia a technologickej inovácie slovenskej polygrafie, najmä martinskej Neografie a o výstavbu jej nového areálu v roku 1966 až 1973. Súhrn jeho pôsobenia je významným a unikátnym príspevkom k povzneseniu slovenskej knižnej a mediálnej kultúry, prestíže mesta Martin ako industriálneho centra i centra národnej kultúry Slovákov.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako inovácie menia naše návyky? Čo už dnes môžete robiť inak
 2. Na výpadok elektriny vás môže upozorniť aj SMS
 3. Mikuláš s Majkom Spiritom? Môžete si ho užiť u vás doma
 4. Do Turecka sa dostanete bezpečne z Bratislavy bez potreby testu
 5. Štedré dni s Niké: Vyhraj lyže s podpisom Petry Vlhovej!
 6. Tip na vianočný darček? Kvalitný zrak so zľavou 1 000 €
 7. Budeme môcť v budúcnosti pracovať len z domu?
 8. 8 inšpirácií, ako využiť zvyšky jedla a nič nevyhodiť
 9. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy
 10. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 1. Mikuláš s Majkom Spiritom? Môžete si ho užiť u vás doma
 2. Väčšina fajčiarov dalo deťom cigarety, ak si vypýtali
 3. Podcast: Jeden lístok, veľa tratí
 4. Čo musíte vedieť, ak chcete prežiť Vianoce v zdraví a so svojimi
 5. Nová škôlka 21. storočia na Kramároch
 6. Do Turecka sa dostanete bezpečne z Bratislavy bez potreby testu
 7. Štedré dni s Niké: Vyhraj lyže s podpisom Petry Vlhovej!
 8. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 9. Prvá 2-stupňová akumulátorová snehová fréza na trhu
 10. COOP Jednota je najdôveryhodnejším slovenským predajcom potravín
 1. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 15 736
 2. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 13 696
 3. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 9 717
 4. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 645
 5. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 9 235
 6. Aká je chémia vôní 9 126
 7. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom 8 633
 8. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 576
 9. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 8 024
 10. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy 8 003
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Deti vyučovali známe osobnosti, Vinczeová, Piško či Fischer

Hodinu so žiakmi základnej školy v Kláštore pod Znievom mala aj moderátorka Adela Vinczeová či novinárka Zuzana Kovačič Hanzelová. Na hodine, ktorú viedol kardiochirurg Fischer, nedýchali nielen žiaci, ale ani učitelia.

Netradičné vyučovanie v Kláštore pod Znievom.

FOTO: Vianočný stromček už v Martine svieti, prišiel aj Mikuláš

Krátko po 16. hodine sa v Martine rozžiarila vianočná výzdoba. Otvorili sa aj vianočné trhy, Mikuláš rozdal deťom sladkosti.

Vianočný stromček na Divadelnom námestí v Martine.

Na páračkách v škôlke

Deti sa učili niečo o starých tradíciách. Nechýbal spev, tanec a nezabudnuteľné zážitky.

Deti mali oblečené aj tradičné kroje.

II. TRIEDA: Ak klesne počet účastníkov pod osem, môže nastať problém

Cestu po turčianskych futbalových kluboch sme zakončili návštevou troch klubov druhej triedy. Vyspovedali sme zástupcov Krpelian, Podhradia a Malého Čepčína. Bavili sme sa aj o tom, ako dlho ešte bude fungovať druhá trieda.

Podhradiu prišli v niektorých zápasoch pomôcť aj hráči áčka.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Na stanici v Nitre napadli muža po tom, ako upozornil na rúško

Incident sa stal v čakárni na autobusovej stanici.

Zdravotná sestra z Čadce prekonala COVID-19: Myslela som si, že zomriem

Pri pociťovaní príznakov sa začala liečiť sama. Bola to chyba.

AKTUÁLNE: V Čadci našli ďalších utečencov

Ich strastiplná cesta sa skončila na Kysuciach.

Aktualizované o vyjadrenie Park Snow Donovaly a predsedu NR SR

Na Donovaloch otvorili lyžiarsku sezónu. Nie je jasné, ako dlho potrvá

Minister Doležal konštatoval, že minimálne do pondelka (7. 12.) môžu byť otvorené všetky lyžiarske strediská. Na pandemickej komisii očakáva vecnú a konštruktívnu diskusiu o osude tohtoročnej lyžiarskej sezóny.

Už ste čítali?