Utorok, 1. december, 2020 | Meniny má EdmundKrížovkyKrížovky

Riešenie, ktoré sťaží ľuďom život

S návrhom riešenia zóny „pred nemocnicou“ bola verejnosť zoznámená na verejnom prerokovaní návrhu dňa 13. júna 2005 za účasti aj riešiteľa a následne aj na stránkach NŽT 1. novembra tohto roku v článku Kohútová ulica zmení smer. Nikto nepochybuje o tom, ž

e je potrebné riešenému územiu dať podstatne vyššiu architektonickú a funkčnú kvalitu. Informácia, ktorá bola uverejnená NŽT predstavila len ideu riešenia a nie jeho praktické riešenie a jeho dôsledky na život v meste, ktoré obsahuje vlastný návrh plánu zóny. Preto si myslím, že informácia podaná verejnosti nie je objektívna.
Tento svoj názor si dovoľujem vysloviť hlavne preto, lebo vôbec nehodnotila dôsledky navrhovaného riešenia na dopravu, ako jedno z rozhodujúcich kritérií spolu s jej dopadom na životné prostredie v meste a na danú zónu. Spracované riešenie, ktoré bolo prezentované má však aj negatívne dopady na mesto. Tie neboli vôbec ani len naznačené, tak ako nebola ani zmienka k doteraz vzneseným pripomienkam a výhradám k riešeniu, vrátane výhrad samotného riešiteľa plánu zóny Ing. arch. Gaja. V živote existujú spravidla viaceré riešenia spoločenských úloh a nie len jeden spôsob riešenia problému. Riešenie by malo mať za cieľ, život občanom mesta a jeho návštevníkom uľahčiť a vytvoriť príjemnú atmosféru. Najmä preto by cieľom nemalo byť nadradenie jedného aspektu na úkor ostatných.
Ale teraz konkrétne k výhradám k územnému plánu zóny.
Bez vývojových trendov
a s rizikami
Spracovaný návrh plánu zóny má zásadný nedostatok v tom, že uvažuje vo svojom výhľade s dopravnou záťažou v horizonte r. 2010 a nie vo vývojových trendoch minimálne do roku 2030 až 2050. Riešiteľ na základe zadania exaktne neuvádza vývoj dopravy za obdobie od jeho zadania po rok 2010 a taktiež neanalyzuje, čo považujem za zásadný nedostatok, situáciu dopravy v dopravnej špičke. Svoje hodnotenie opiera len o všeobecné poznanie predpokladaného prudkého nárastu dopravy. Návrh predpokladá skutočnosť, že štátna cesta III/06553 prechádzajúca cez VMO bude preklasifikovaná ako mestská komunikácia. Ku cti riešiteľa však slúži to, že sa vyjadril ku koncepcii zadania aj riešenia, ktorú zásadným spôsobom diplomaticky kritizuje. Je zrejmé, že ako odborník vie, o čom hovorí, citujem: „V dlhodobom časovom horizonte, na princípe vývojových trendov upozorňuje ÚPN-Z Martin – Pred nemocnicou na potrebu riešenia cieľového stavu, s podstatnou elimináciou dopravnej záťaže v riešenej zóne, a tým aj možnosti žiadúcej jednosmernej premávky na preložke Kohútovej ulice. Rovnako sa tým sleduje dosiahnutie dopravného upokojenia priestoru zóny a plnohodnotnejších väzieb, vzťahov a prevádzky nadväzných funkčných štruktúr (obytné zóny, predpolie národného cintorína ...). Je to strategicky vážny moment pre budúci rozvoj mesta a je potrebné už v súčasnosti všetkými územnoplánovacími prostriedkami hľadať a zabezpečiť jeho budúce priestorové uplatnenie.“
V kapitole „Konfrontačno – dispozičný aspekt územno-priestorovej a významovej predikcie“ riešiteľ uvádza: „Uvedené základné východiská rozvojovej koncepcie zóny v synergii s potencionálnou potrebou aktualizácie ÚPN SÚ Martin sledujú možné výrazné oslabenie negatívneho účinku preložky Kohútovej ulice ako vnútromestského tranzitného segmentu štátnej cesty III/06553 a výrazné posilnenie jej vnútromestského významu v polohe centra mesta. Tento koncepčný zámer a cieľ nie je riešený v ÚPN SÚ Martin a preto je žiadúce, aby bol v záujme dosiahnutia priestorovej kvality centra mesta predmetom samostatnej overovacej urbanisticko-dopravnej priestorovej štúdie, prípadne generelu a záväzne riešený pri aktualizácii územného plánu mesta Martin.“
Lievikový efekt
K transformácii rámcových podmienok stratégie územného rozvoja SÚ Martin na lokálnu úroveň zóny Martin – Pred nemocnicou (s dôrazom na polohovanie Kohútovej ulice) riešiteľ uvádza: „Ťažiskovým problémom priestoru zóny, ktorý je nad možnosti a rámec ÚPN-Z, je riešenie súčasnej aj očakávanej nežiadúcej dopravnej záťaže, ktorá pri očakávanom trende vysokého nárastu dopravy je pre daný priestor s vysokou hodnotovou hierarchiou potencionálnej urbárnej štruktúry neadekvátna a neprijateľná. Vytvára precedens barierového efektu v ťažisku vyvrcholenia a priestorovej gradácie urbárnej štruktúry centra mesta.“
Pre mňa je nepochopiteľný postoj odborne zodpovedných pracovníkov Útvaru hlavného architekta mesta Martin, ktorí sa pri prerokovaní pripomienok dotknutých osôb dňa 24. 10. 2005 vyjadrili v tom duchu, že takéto hodnotenie riešiteľ tam, vraj, nemal právo napísať. Z vlastného poznania a aj zo samotnej správy návrhu a z nej uvedených citácií vyplýva, že zadanie nevychádza zo stavu cieľového riešenia a z precíznej urbanisticko-dopravnej priestorovej štúdie a koncepcie, ale je vytrhnutým zadaním riešenia bez nevyhnutných väzieb. Zároveň správa upozorňuje na zhoršenie situácie až s bariérovým efektom v ťažisku vyvrcholenia a v priľahlých zónach a súbežnou snahou eliminovať negatívne účinky preložky Kohútovej ulice. Pritom vlastné riešenie nemôže splniť úlohu dopravného upokojenia priestoru zóny, ale dosiahne sa opačne zvýšenie dopravného stresu a je pre nárast dopravnej záťaže neprijateľné. To vyplýva predovšetkým z titulu zníženia priepustnosti komunikácie ako dôsledok navrhovanej dvojprúdovej dvojsmernej dopravy uvažovanej na preložke Kohútovej ulice oproti súčastnej štvorprúdovej ceste. Všetkým je z toho zrejmý lievikový efekt zadania a navrhovaného riešenia.
Riešiteľ i pri dopravnej záťaži roku 2010 konštatuje, že riešenie dopravy je kritické. Uvádza, že nespĺňa príslušné normy, osobitne vo vzťahu k životnému prostrediu, keď stanovené limity výrazným spôsobom prekračuje. Chýba akákoľvek analýza, ktorá by hodnotila tieto skutočnosti voči súčasnému stavu, a to či ho zlepšuje alebo zhoršuje. Pritom je ale zrejmé, že v úseku navrhovanej prekládky dôjde k výraznému zhoršeniu stavu životného prostredia, osobitne hladiny hluku. Taktiež nedáva žiadnu odpoveď na inú alternatívu riešenia, lebo takéto zadanie nebolo. Konštatuje intenzitu dopravy v r. 2010 na úrovni 13.300 vozidiel za deň na dnešnej Kohútovej ulici. To je oproti Jesenského ulici hodnota vyššia o 1800 vozidiel za deň. Návrh sa vôbec nezaoberá hodnotením dopravnej špičky. Skutočnosťou je, že neboli vypracované varianty riešenia na úrovni konceptu i keď si to situácia vyžaduje. Treba podotknúť, že stavebný zákon to nenariaďuje, ale ani nezakazuje. Táto skutočnosť je zvýraznená riešiteľom aj tým, že následne po spracovaní návrhu požaduje riešiť širšie dopravné súvislosti až na úrovni generelu, ktorý by dal odpoveď na možné riešenie uvedeného problému. Ten konštatuje potrebu jednosmernej komunikácie v smere sever – juh a nie, vzhľadom na priestorové možnosti, dvojsmernú komunikáciu. Súčasná Kohútová ulica tvorí hlavný dopravný uzol VMO mesta Martin. Táto ulica tvorí priestorovo, hlavne kapacitne a dopravno–logicky vyhovujúce spojenie centrálnej mestskej časti v smere od východu na západ a počnúc od priestoru vyústenia Kollárovej ulice pri Jahodníckej ulici, resp. na Prieložteku pri Daňovom úrade až po Záborského ulici s pokračovaním cez Thurzovu ulicu, ktorý je dlhý asi 2,5 km. Pri vylúčení pešej dopravy a vytvorení dvoch kruhových objazdoch v priestore súčasnej Kohútovej ulice môže aj s veľkou časovou perspektívou zabezpečiť potrebu mesta.
Dopravný kolaps?
Je potrebné zdôrazniť, že navrhované riešenie uvažuje s ukončením súčasnej funkcie podchodu pod Kohútovou ul. a dáva mu inú funkciu. Navrhované riešenie vytvára zásadné zhoršenie kvality dopravy, zhoršenie dvojprúdového VMO, na ktorom sa vytvorí pri kruhových objazdoch a v priestore medzi nimi efekt zúženého lievika definovaného riešiteľom ako bariérový efekt. Ten vo svojich dôsledkoch, okrem zásadného zhoršenia všetkých aspektov životného prostredia súvisiacich s dopravou. Stane sa s vysokou mierou pravdepodobnosti miestom dopravného, a tým aj spoločenského kolapsu mesta s vytvorením hlukovej a nie len pešej zóny mesta. Toto v podstate konštatuje sprievodná správa návrhu riešiteľa. Keďže sprievodná správa to viackrát konštatuje, je potrebné pred schválením tohto čiastkového plánu zóny opätovne prehodnotiť ÚPN SÚ Martin, tak ako to navrhuje riešiteľ a až následne prijať rozhodnutie alebo vypracovať inú vhodnejšiu alternatívu tohto kritického dopravného uzla. Treba zvážiť iné alternatívy riešenia, ktoré by vytvorili akceptovateľný kompromis dopravnej obsluhy a súbežného riešenia historického centra mesta v zóne rimsko-katolíckeho kostola. Za koncepčne najvhodnejšie riešenie považujem zapustenie Kohútovej ulice v štvorprúdovej komunikácii približne v stávajúcom koridore. Takéto riešenie umožňuje bezkonfliktný vjazd i výjazd z uvažovaných podzemných parkovísk. Ak čiastočné zapustenie súčastnej Francisciho ulice vytvára akceptovateľný prvok architektonického riešenia centrálnej mestskej zóny pred nemocnicou, som presvedčený, že aj prípadné zapustenie stávajúcej Kohútovej ulice, ktoré som navrhoval už v roku 2000, bude takýmto vhodným riešením. Pritom je možno dodržať pri čiastočnom odklonení vozovky požadované ochranné pásmo 40 m archeologickej lokality od kostola. Takéto riešenie sa javí ako vhodnejšie, sledujúce prepojenie pešej zóny s priestorom pred nemocnicou, zapustením Kohútovej ulice, tak ako sa to navrhuje v prípade Francisciho ulice, pričom je možné dosiahnuť vo všetkých ohľadoch podstatne priaznivejšie dopravné kritéria ako v navrhovanej verzii plánu zóny a minimálne rovnocenné riešenie urbanisticko-spoločenskej funkcie územia, ktoré naviac nenaráža prakticky na žiadne majetko-právne otázky. Zároveň si nevyžaduje prakticky žiadne dodatočné finančné náklady voči návrhu, keďže ten uvažuje, tak či tak, s prekrytím plochy nad stávajúcou Kohútovou ulicou v dĺžke cca 85 m a nad prekládkou Kohútovej ulice cca 35 až 40 m.
A čo s hlukom?
Správa k štúdii konštatuje, že riešenie má hladinu hluku nad zákonom stanovené limity. Prípustné sú ekvivalenty 60/50 dB(A) pre dennú/nočnú dobu a pre nemocničný areál je prípustná hluková hladina 50/40 dB(A) pre dennú/nočnú dobu. Správa neposudzuje úroveň hluku v čase dopravnej špičky. Hladina hluku na Jesenského ulici je 69,3 dB(A) cez deň a 60,4 dB(A) v noci a je o 15,5 percent cez deň resp. 20,8 percent v noci vyššia ako to stanovuje norma. S nárastom objemu dopravy sa tento rozdiel bude zväčšovať, čo spolu s predpokladaným sprísňovaním podmienok – noriem ekologickej záťaže bude trvale vytvárať neúmernú záťaž územia a bude si vyžadovať dodatočné investície. Návrh vôbec nehodnotí emisie a vibrácie a ich vzťah na zdravie, a už vôbec nehodnotí tieto jednotlivé veličiny vo vzťahu k požadovanej výstavbe bytov podľa VZN. Hladina hluku spĺňa normu až vo vzdialenosti 55 m resp. 60 m, čím celá lokalita je vystavená nadmernému zaťaženiu hlukom, pričom hladina hluku vo vzťahu k nemocnici je na požadovanej úrovni až po 150 m a prekračuje normu až o 40 percent. Zvýšená hladina hluku zasahuje až pavilón chirurgie a ortopédie. Preto by bolo potrebné, aby sa k tejto otázke verejne vyjadrilo aj vedenie MFN. Z uvedeného vyplýva jednoznačný záver, že návrh zhoršuje doterajší stav. To je v rozpore so zákonom, a preto s tým jednoznačne nemožno súhlasiť!
No, a je tu viacero ďalších rizík, ktoré neuvádzam, len z priestorových dôvodov, ale uviedol som ich v pripomienkach, ktoré som Útvaru hlavného architekta adresoval ešte 29. júla tohto roku.
Dvakrát merať, raz strihať
Na záver chcem zdôrazniť, že návrh už vo svojom zadaní má závažné koncepčné nedostatky, a preto vlastné riešenie nedokázalo a ani nemohlo dokázať eliminovať jeho chyby. Kritériom pre schválenie a realizáciu tohto plánu nemôže byť len tá skutočnosť, že je to schválené v pláne mesta Martin. Na základe takéhoto plánu zóny by došlo k mimoriadne veľkému a zbytočnému vynaloženiu miliónov finančných prostriedkov daňových poplatníkov, pričom by to neprinieslo požadovaný spoločenský efekt. Navrhovaný architektonický prínos, ktorý sa dá dosiahnuť aj iným riešením, by bol negovaný sťažením každodenného života občanov a návštevníkov mesta Martin.
Všetky mestá na svete sa snažia koncepčne realizovať opatrenia k výraznému zlepšeniu dopravy a súbežne životného prostredia. Riešenie na základe zadania dosiahne pravý opak. Preto dôkladné zváženie takéhoto rozhodnutia má pre život občanov najvyššiu prioritu. Naši predkovia svoju múdrosť vyjadrili aj v prísloviach a porekadlách. Jedno z nich je „dva razy meraj a raz strihaj“. Preto považujem za veľmi vhodné, aby mesto Martin dalo vypracovať odborný oponentský posudok spracovaného návrhu plánu zóny dopravnými odborníkmi Žilinskej univerzity a dalo pred týmto rozhodnutím vypracovať dopravný generel. Na jeho základe prehodnotilo plán sídelného územia mesta Martin a až následne riešilo situáciu v hlavnom dopravnom uzle mesta Martin v kontexte na architektúru a funkcie tohto územia.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako inovácie menia naše návyky? Čo už dnes môžete robiť inak
 2. Nástrahy online vyučovania, o ktorých sa nehovorí
 3. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
 4. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 5. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom
 6. Máte problémy s trávením? Známy gastroenterológ radí ako na ne
 7. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy
 8. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 9. Venujte na Vianoce darček plný informácií
 10. Zdravé varenie: zábava pre celú rodinu
 1. Detský čaj COOP Jednoty získal unikátne medzinárodné ocenenie
 2. FMMR svojím výskumom reaguje na aktuálne živé témy
 3. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 4. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy
 5. Novinka medzi prefabrikátmi
 6. Virtuálne prechádzky ako pomoc turistom pri orientácií
 7. 3D virtuálne prechádzky pozdĺž maďarsko-slovenských hraníc
 8. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
 9. The future of M&A in Europe
 10. Prvé zamestnanie: 3 veci, na ktoré by ste nemali zabudnúť
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 34 646
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 15 455
 3. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 15 355
 4. Aká je chémia vôní 11 090
 5. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 381
 6. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 814
 7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 743
 8. Bývanie v meste predlžuje život 8 246
 9. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 7 775
 10. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 5 907
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Utečenci zo Sýrie sa po vystúpení z kamióna ocitli v Hornej Štubni

Zmeny sa dejú najmä v útoku

Vedenie martinského hokejového klubu však plánuje doplniť káder aj o defenzívnych hráčov.

Rastislav Špirko posilnil martinský prvoligový tím.
#MYtozvladneme

ONLINE DISKUSIA: Prohibícia hazardu? Správne riešenie alebo krok vedľa?

Diskusiu vysielame live vo štvrtok 3. decembra o 18.00 hod. Novela zákona o hazardných hrách dala do rúk miest a obcí možnosť zakázať na svojom území hazardné hry aj bez petície občanov. Odborníci varujú pred týmto krokom a poukazujú na vznik viacerých nebezpečenstviev.

Martin si zaslúži súčasnú kultúru

Súčasná kultúra je ako korenie, bez nej sa to dá, no nie je to ono.

Zakladatelia Party – Kultúrnej platformy. Zľava Juraj Marček, Jakub Gallo, Peter Trmos a Radoslav Kolek.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Kamión narazil do reštaurácie a pohostinstva (+VIDEO)

Vodič pravdepodobne za volantom zaspal, havaroval v centre Tvrdošína.

V Zámkoch otvorili nové nákupné centrum

Pre návštevníkov je k dispozícii osem obchodných prevádzok.

V trnavskej nemocnici je pozitívne testovaných takmer sto zamestnancov

Počet hospitalizovaných pacientov s COVID-19 je vo Fakultnej nemocnici v Trnave približne rovnaký v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

Už ste čítali?