Štvrtok, 24. jún, 2021 | Meniny má JánKrížovkyKrížovky

Novoročný vietor v našich peňaženkách

„Ako na Nový rok, tak po celý rok,“ vraví sa. Ak by to tak bolo, Slováci by opäť mali pred sebou rok plný noviniek a zmien.


Najprv ľudí čaká ďalšie zdražovanie, keď stúpnu ceny plynu, vody, elektriny aj tepla. To môže ovplyvniť aj počet osôb v hmotnej núdzi, teda poberateľov dávky a príspevkov k nej. Ministerstvo sociálnych vecí podľa hovorcu Martina Danka na zdražovanie - aj benzínu, ku ktorému v priebehu roka dochádzalo - reagovalo, keď v poslednom čase dva razy zvýšilo príspevok na bývanie a raz niektoré iné príspevky. „Uvedomujeme si, že tieto opatrenia nemusia byť dostatočné, sú však koncentrované na najohrozenejšie skupiny.“
Tým chudobnejším ministerstvo mieni pomôcť aj rozšírením okruhu rodín, ktorých deťom sa poskytujú dotácie na stravu a školské pomôcky a prospechové štipendiá.
Sociologička Zuzana Kusá je napriek tomu skeptická. Podľa nej sa väčšinou mediálne a politicky utešujeme, že tieto deti dostávajú školské pomôcky zadarmo a teplé obedy za korunu a (malá) časť z nich aj pár stoviek prospechového štipendia. „No minimálne sa hovorí o tom, ako tieto deti bývajú, ako vyzerajú izby, kde spia alebo sa učia, či u nich svieti elektrina, tečie voda, či sa u nich kúri.“
Na Nový rok sa zvýšila aj sadzba spotrebnej dane z cigariet a liehu. Cena „pollitrovky tvrdého“ tak vzrástla o osem korún, za štamprlík zaplatia ľudia viac o 50 halierov. Zdražel nielen alkohol, ale aj cigarety. „Cieľom kampane vlády je okrem iného aj zmeniť myslenie ľudí a presadzovať myšlienku, že moderné je nefajčiť,“ povedal hovorca ministerstva financií Peter Papanek.
Nové sú aj Trestný zákon a Trestný poriadok, ktoré definitívne nahradili staré kódexy z roku 1961. Zločinci budú prísnejšie trestaní, ale tí občania, ktorí spáchajú menej závažný trestný čin, si môžu trest odpykať doma alebo ho odpracovať. Trestne už bude možné stíhať aj 14-ročné deti.
Energie
Teplo pre domácnosti by malo oproti minuloročnej priemernej cene zdražieť o 15 až 17 %.
Cena elektrickej energie pre domácnosti stúpne priemerne o 5,02 %. Najväčšie zvýšenie bude na východnom Slovensku - priemerne o 6,71 %. Na strednom Slovensku to bude 5,75 % a na západnom 3,46 %.
Za odber pitnej vody, tzv. vodné, a odvádzanie odpadovej vody a čistenie, tzv. stočné, dovedna domácnosti zaplatia priemerne o 23,2 % viac ako minulý rok. (Vodné sa zvýši priemerne asi o 14 %, stočné o 35,9 %.)
-- Najviac - o 25,9 % - vodné stúpne domácnostiam, ktoré odoberajú vodu od Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, najmenej - o 5,1 % - zákazníkom Trnavskej vodárenskej spoločnosti.
-- Zvýšenie stočného najviac pocítia (najvyššie stočné budú mať) odberatelia Podtatranskej, Severoslovenskej, Stredoslovenskej alebo Trnavskej vodárenskej spoločnosti, najmenej odberatelia Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti.
Plyn na varenie v bytoch zdražie priemerne o 25 %, na kúrenie v rodinných domoch o 5 %.
Dane a odvody
19,2-násobok životného minima, ktorý je nezdaniteľnou časťou základu dane z príjmov, teda takou, ktorá zdaneniu nepodlieha, predstavuje viac ako vlani. Kým v roku 2005 to na daňovníka bolo 87 936 korún (7 328 mesačne), teraz to je 90 816 korún (mesačne 7 568).
Aj daňový bonus na každé dieťa, ktoré daňovník živí, sa zvýši - zo 450 na 540 korún mesačne.
Naproti tomu odvodová úľava, ktorú dôchodkovo poistený rodič mal, keď na starobné poistenie (starobné + invalidné = dôchodkové poistenie) odvádzal o 0,5 % menej na jedno nezaopatrené dieťa, sa zrušila.
Zdravotné odvody
- ročné zúčtovanie sa posúva na jún,
- zvyšuje sa vymeriavací základ zamestnanca o príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie,
- zamestnanci budú platiť odvody aj z dividend,
- osobní asistenti zdravotne postihnutých sa stávajú poistencami štátu,
- zdravotné poisťovne dostali možnosť znížiť alebo odpustiť SZČO preddavky, ak jej hrozí platobná neschopnosť,
- za matku na materskej dovolenke platí odvody štát aj vtedy, ak dá dieťa na 4 hodiny denne do jaslí alebo škôlky. Poistencom štátu zostáva taktiež, ak si popri materskej privyrobí najviac 3450 korún.
- štát bude platiť poistné za všetky nemocensky poistené osoby počas práceneschopnosti, materskej dovolenky alebo keď ošetrujú blízku osobu,
- štát platí odvody za nezamestnaných, ktorí sú evidovaní na úrade práce ako uchádzači o zamestnanie. Títo nezamestnaní neplatia odvody dovtedy, kým ich príjem za mesiac nepresiahne 3450 korún.
Sociálne veci
Pomoc v hmotnej núdzi
- 25 % starobného dôchodku sa nepovažuje za príjem na účely pomoci v hmotnej núdzi bez ohľadu na dĺžku dôchodkového poistenia. No aj tak sa to o 1 % dôchodku za každý ďalší rok poistenia zvýši iba tomu, kto na dôchodky prispieval najmenej 25 rokov.
- 350 korún mesačne navyše môže dostávať občan v hmotnej núdzi alebo osoba, ktorá sa s ním spoločne posudzuje, ak je rodičom dieťaťa do 1 roku veku. Musí však potvrdením pediatra preukázať, že sa s dieťaťom zúčastňuje na preventívnych prehliadkach.
- Dotácie na stravu a školské pomôcky a prospechové štipendiá sa individuálne budú poskytovať aj rodinám, ktoré nie sú v hmotnej núdzi, ak ich príjem je nižší ako ich životné minimum.
- V škole, ktorej najmenej polovicu predstavujú deti z rodín v hmotnej núdzi, sa dotácie a štipendiá budú poskytovať aj ostatným deťom, teda všetkým.
- Dotácia na školské pomôcky sa bude poskytovať aj škôlkarom, ktorí majú v ďalšom školskom roku nastúpiť na základnú školu.
Služby zamestnanosti
Rekvalifikovať sa na štátne trovy môže iba taký nezamestnaný, ktorému niekto prisľúbil, že ho zamestná.
Toho, koho z evidencie nezamestnaných vyradili preto, že nelegálne pracoval, či s úradom práce nespolupracoval, môžu (znova) zaevidovať po 3 mesiacoch od vyradenia. Na 3 mesiace sa „čakacia lehota“ skráti aj tomu, koho z evidencie nezamestnaných vyradili na vlastnú žiadosť.
Tomu, kto sa zúčastňuje na odborných poradenských službách a popritom sa stará o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky, budú prispievať na pobyt dieťaťa v predškolskom zariadení alebo na opatrovateľku - príspevok na služby pre rodinu s deťmi.
Príspevok na absolventskú prax je o 200 korún vyšší, teda 1700 korún mesačne.
Praxovať je možné najviac 6 mesiacov.
Zamestnanému či živnostníkovi, ktorý bol najmenej 6 mesiacov znevýhodneným nezamestnaným, budú prispievať na dochádzku za prácou - tak dlho, ako bol naposledy v evidencii nezamestnaných, najviac však rok od nástupu do zamestnania, či otvorenia si živnosti. Výška príspevku je závislá od vzdialenosti pracoviska od miesta trvalého alebo prechodného pobytu, najviac to je dvetisíc korún.
Dávka v nezamestnanosti
Výška dávky, tzv. podpory, už nebude zhora ohraničená, takže zásluhovosť sa bude uplatňovať v plnej miere - „úplná zásluhovosť“. Dávka v každom prípade bude predstavovať 50 % denného vymeriavacieho základu, čiže, pokiaľ ide o bývalého zamestnanca, polovicu jeho priemernej dennej (hrubej) mzdy za 3 roky predo dňom, čo sa stal evidovaným nezamestnaným. Ak by sa v evidencii nezamestnaných ocitol niekto, kto istý čas predtým zarábal mesačne napríklad 40-tisíc korún, ako podporu by dostával 20-tisíc korún.
Dôchodky
Nábeh na úplnú zásluhovosť sa spomalí, takže najvyššie dôchodky ešte nebudú také vysoké a tie najnižšie také nízke, ako mali byť podľa pôvodného plánu. Keby koncom minulého roka (2005) parlament nebol zmenil zákon o sociálnom poistení, najvyšší dôchodok by tento rok bol 19 498 a ten najnižší 4274 korún. Po novom to bude 17 895 a 5115 korún. Rozdiel teda bude menší. V plnej miere princíp zásluhovosti majú dôchodky odzrkadľovať až od roku 2015.
Miestne dane
Najvyššia sadzba dane z pozemkov v obci nesmie presiahnuť 20-násobok tej najnižšej, najvyššia sadzba dane zo stavieb 40-násobok.
Pes so špeciálnym výcvikom sa nezdaňuje len vtedy, ak ho vlastní, alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím. Iný pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím, sa už zdaňovať môže.
Trestné právo
Trestné činy sa budú deliť na prečiny a zločiny. Prečinom bude trestný čin spáchaný z nedbanlivosti alebo úmyselný trestný čin, za ktorý hrozí trest odňatia slobody maximálne 5 rokov. Zločin je úmyselný trestný čin, za ktorý hrozí trest viac ako 5 rokov. Obzvlášť závažným zločinom je taký zločin, pri ktorom trestná sadzba je najmenej 8 rokov.
K doterajším trestom pribudnú alternatívne, ako trest povinnej práce a domáceho väzenia. Páchatelia násilných trestných činov, ako je vražda či znásilnenie, budú trestaní prísnejšie.
Hranica trestnej zodpovednosti bude nižšia - z 15 na 14 rokov.
Poľahčujúce a priťažujúce okolnosti sa budú posudzovať inak. Ak niekto zneužije na spáchanie trestného činu osobu, ktorá nie je trestne zodpovedná, alebo trestný čin spácha v dome niekoho iného, pôjde o priťažujúcu okolnosť.
Rozšíria sa možnosti nutnej obrany. Ak k vám do bytu neoprávnene niekto vnikne, možno proti nemu použiť zbraň.
Nie všetky prípady sa musia skončiť pred súdom. Prokurátor bude môcť s obvineným uzavrieť dohodu o vine a výške trestu. Súd posúdi, či je primeraná.
Poplatky u lekára sa
od januára nezvyšujú
Poplatky za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sa od januára nezvyšujú. Od začiatku roka 2006 vstúpila do platnosti novela zákona o zdravotnom poistení, ktorá stanovuje limity pre poplatky. Ide však len o stanovenie hornej hranice, ktorá doteraz neexistovala. Stanovenie výšky poplatkov ostáva naďalej v kompetencii vlády. Novela zákona o zdravotnom poistení upravuje tiež úhrady zdravotných poisťovní, resp. pacientov za diagnózy. Novela zákona ukladá zdravotným poisťovniam vytvárať čakacie listiny pre pacientov s odkladnými zdravotníckymi výkonmi.
Správne poplatky
Od nového roku sa za vybavenie dokladov vyberajú nové správne poplatky v kolkoch.
Za vydanie nového občianskeho preukazu občania zaplatia poplatok 150 Sk. Za jeho stratu či poškodenie alebo odcudzenie sa poplatok zvyšuje na 500 Sk, pri opakovanej strate až na 1 000 Sk. V prípade preukázaného odcudzenia občianskeho preukazu občan platí poplatok 150 Sk.
Vydanie nového vodičského preukazu bude občanov stáť 200 Sk. Pri jeho strate, poškodení zaplatí občan 400 Sk. Pri preukázanom odcudzení 200 Sk.
Od nového roka sa zvyšujú poplatky aj za vydanie nového zbrojného preukazu, medzinárodného vodičského preukazu a drahší bude aj zápis ďalšieho držiteľa motorového vozidla.
Všetky zmeny v správnych poplatkoch by mali byť vyvesené na tabuliach jednotlivých pracovísk vydávania dokladov.
Zmeny poplatkov sa netýkajú vydávania cestovných pasov.
Zmeny v súdnych poplatkoch
•Z návrhu na začatie konania, ak nie je ustanovená osobitná sadzba
1. z ceny (z úhrady) predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu 6%, najmenej 500 Sk, najviac 500 000 Sk,
2. ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi 3 000 Sk,
3. z návrhu na nariadenie alebo zrušenie predbežného opatrenia 1 000 Sk.
• Z návrhu na začatie konania v obchodných veciach
1. z ceny (z úhrady) predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu 6 %, najmenej 2 000 Sk, najviac 1 000 000 Sk,
2. ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi 10 000 Sk,
3. návrhu na nariadenie alebo zrušenie predbežného opatrenia 2 000 Sk.
• Z návrhu na vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov -
2 000 Sk.
• Za vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov z predmetu konania 3%, najmenej 2 000 Sk, najviac 500 000 Sk.
• Návrh na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov 5 000 Sk.
• Z návrhu na začatie konania
1. o rozvode manželstva 2 000 Sk,
2. o neplatnosti manželstva alebo o určenie, či tu manželstvo je alebo nie je
2 000 Sk.
• Z návrhu na zníženie výživného medzi manželmi, z návrhu na zníženie príspevku na výživu rozvedeného manžela a z návrhu na zníženie vyživovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými 2 % z ceny predmetu konania, najmenej 500 Sk.
• Z návrhu na zrušenie vyživovacej povinnosti 2 % z ceny predmetu konania, najmenej 500 Sk.
• Za konanie o určenie rodičovstva a zapretie rodičovstva 2 000 Sk.
Zdroj: SME, MV SR

Inzercia - Tlačové správy

 1. Holenie je umenie. A vy môžete byť jeho majstrom
 2. Vedci z BMC SAV vo vlakoch nový koronavírus nenašli
 3. Pôžička s výraznou zľavou z úroku? Vieme, kde ju nájdete
 4. Kde sa dá elektromobil nabiť a za koľko? Veľký prehľad nabíjania
 5. Výber auta na lízing môže byť slobodnejší, ako ste si mysleli
 6. Čo by som urobil inak, keby som znovu staval dom?
 7. Ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou
 8. Vážení poslanci, to naozaj?
 9. Česi vynašli revolučné tričká, na ktorých nie je vidieť pot
 10. Viete, prečo by nás mala zaujímať ochrana biodiverzity?
 1. V 95-tom sme netušili, že dnes budú naše prístroje zachraňovať
 2. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 3. Pôžička s výraznou zľavou z úroku? Vieme, kde ju nájdete
 4. Vážení poslanci, to naozaj?
 5. Koniec čakania na kuriéra
 6. Čo by som urobil inak, keby som znovu staval dom?
 7. Prvé mesiace 2021 vzrástol počet susedských sporov
 8. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 9. Václav Vydra: Ako nedostať pokutu v úseku kde je meraná rýchlosť
 10. Česi vynašli revolučné tričká, na ktorých nie je vidieť pot
 1. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový? 10 691
 2. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku 8 643
 3. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku 6 708
 4. Stiahnite si stovky e-kníh 5 896
 5. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 4 630
 6. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom 3 567
 7. Kde sa dá elektromobil nabiť a za koľko? Veľký prehľad nabíjania 2 997
 8. Nový Volkswagen Polo je najšikovnejšie malé auto 2 981
 9. Crème de la crème po slovensky 2 940
 10. Ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou 2 751
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Szilárd Németh v relácii MY športujeme.

Pozrite si exkluzívny rozhovor v relácii MY športujeme.


1 h
Keď naprší, brodia sa v kalužiach.

Vybuduje sa cesta až ku školskej jedálni, ktorá pôjde poza „zušku“. Na kraji komunikácie sa postavia aj parkovacie miesta.


3 h
Martin Švaňa sa obáva, ako sa v čase špičky na miesto 
dostane sanitka.

Situácia v obci je napätá. Vzťahy sa vyhrotili, niektorí ľudia sa búria.


16 h
Martin Bučko.

Odchovanec martinského hokeja MARTIN BUČKO sa po účasti na MS do 18 a 20 rokov prvýkrát prebojoval aj na seniorský svetový šampionát.


17 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Tragická dopravná nehoda uzatvorila rýchlostnú cestu. Policajti pripomínajú, čo robiť, ak vás na diaľnici sklame auto.


a 1 ďalší 22. jún

Zástupcovia ministerstva aj poľovníkov tvrdia, že pomôcť môže radikálne zníženie stavov diviačej zveri.


14 h

Situácia v obci je napätá. Vzťahy sa vyhrotili, niektorí ľudia sa búria.


16 h

Čadca aj Kysucké Nové Mesto si polepšili. Od pondelka platia nové opatrenia.


21 h

Už ste čítali?