Streda, 30. november, 2022 | Meniny má Ondrej, Andrej

Novoročný vietor v našich peňaženkách

„Ako na Nový rok, tak po celý rok,“ vraví sa. Ak by to tak bolo, Slováci by opäť mali pred sebou rok plný noviniek a zmien.


Najprv ľudí čaká ďalšie zdražovanie, keď stúpnu ceny plynu, vody, elektriny aj tepla. To môže ovplyvniť aj počet osôb v hmotnej núdzi, teda poberateľov dávky a príspevkov k nej. Ministerstvo sociálnych vecí podľa hovorcu Martina Danka na zdražovanie - aj benzínu, ku ktorému v priebehu roka dochádzalo - reagovalo, keď v poslednom čase dva razy zvýšilo príspevok na bývanie a raz niektoré iné príspevky. „Uvedomujeme si, že tieto opatrenia nemusia byť dostatočné, sú však koncentrované na najohrozenejšie skupiny.“
Tým chudobnejším ministerstvo mieni pomôcť aj rozšírením okruhu rodín, ktorých deťom sa poskytujú dotácie na stravu a školské pomôcky a prospechové štipendiá.
Sociologička Zuzana Kusá je napriek tomu skeptická. Podľa nej sa väčšinou mediálne a politicky utešujeme, že tieto deti dostávajú školské pomôcky zadarmo a teplé obedy za korunu a (malá) časť z nich aj pár stoviek prospechového štipendia. „No minimálne sa hovorí o tom, ako tieto deti bývajú, ako vyzerajú izby, kde spia alebo sa učia, či u nich svieti elektrina, tečie voda, či sa u nich kúri.“
Na Nový rok sa zvýšila aj sadzba spotrebnej dane z cigariet a liehu. Cena „pollitrovky tvrdého“ tak vzrástla o osem korún, za štamprlík zaplatia ľudia viac o 50 halierov. Zdražel nielen alkohol, ale aj cigarety. „Cieľom kampane vlády je okrem iného aj zmeniť myslenie ľudí a presadzovať myšlienku, že moderné je nefajčiť,“ povedal hovorca ministerstva financií Peter Papanek.
Nové sú aj Trestný zákon a Trestný poriadok, ktoré definitívne nahradili staré kódexy z roku 1961. Zločinci budú prísnejšie trestaní, ale tí občania, ktorí spáchajú menej závažný trestný čin, si môžu trest odpykať doma alebo ho odpracovať. Trestne už bude možné stíhať aj 14-ročné deti.
Energie
Teplo pre domácnosti by malo oproti minuloročnej priemernej cene zdražieť o 15 až 17 %.
Cena elektrickej energie pre domácnosti stúpne priemerne o 5,02 %. Najväčšie zvýšenie bude na východnom Slovensku - priemerne o 6,71 %. Na strednom Slovensku to bude 5,75 % a na západnom 3,46 %.
Za odber pitnej vody, tzv. vodné, a odvádzanie odpadovej vody a čistenie, tzv. stočné, dovedna domácnosti zaplatia priemerne o 23,2 % viac ako minulý rok. (Vodné sa zvýši priemerne asi o 14 %, stočné o 35,9 %.)
-- Najviac - o 25,9 % - vodné stúpne domácnostiam, ktoré odoberajú vodu od Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, najmenej - o 5,1 % - zákazníkom Trnavskej vodárenskej spoločnosti.
-- Zvýšenie stočného najviac pocítia (najvyššie stočné budú mať) odberatelia Podtatranskej, Severoslovenskej, Stredoslovenskej alebo Trnavskej vodárenskej spoločnosti, najmenej odberatelia Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti.
Plyn na varenie v bytoch zdražie priemerne o 25 %, na kúrenie v rodinných domoch o 5 %.
Dane a odvody
19,2-násobok životného minima, ktorý je nezdaniteľnou časťou základu dane z príjmov, teda takou, ktorá zdaneniu nepodlieha, predstavuje viac ako vlani. Kým v roku 2005 to na daňovníka bolo 87 936 korún (7 328 mesačne), teraz to je 90 816 korún (mesačne 7 568).
Aj daňový bonus na každé dieťa, ktoré daňovník živí, sa zvýši - zo 450 na 540 korún mesačne.
Naproti tomu odvodová úľava, ktorú dôchodkovo poistený rodič mal, keď na starobné poistenie (starobné + invalidné = dôchodkové poistenie) odvádzal o 0,5 % menej na jedno nezaopatrené dieťa, sa zrušila.
Zdravotné odvody
- ročné zúčtovanie sa posúva na jún,
- zvyšuje sa vymeriavací základ zamestnanca o príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie,
- zamestnanci budú platiť odvody aj z dividend,
- osobní asistenti zdravotne postihnutých sa stávajú poistencami štátu,
- zdravotné poisťovne dostali možnosť znížiť alebo odpustiť SZČO preddavky, ak jej hrozí platobná neschopnosť,
- za matku na materskej dovolenke platí odvody štát aj vtedy, ak dá dieťa na 4 hodiny denne do jaslí alebo škôlky. Poistencom štátu zostáva taktiež, ak si popri materskej privyrobí najviac 3450 korún.
- štát bude platiť poistné za všetky nemocensky poistené osoby počas práceneschopnosti, materskej dovolenky alebo keď ošetrujú blízku osobu,
- štát platí odvody za nezamestnaných, ktorí sú evidovaní na úrade práce ako uchádzači o zamestnanie. Títo nezamestnaní neplatia odvody dovtedy, kým ich príjem za mesiac nepresiahne 3450 korún.
Sociálne veci
Pomoc v hmotnej núdzi
- 25 % starobného dôchodku sa nepovažuje za príjem na účely pomoci v hmotnej núdzi bez ohľadu na dĺžku dôchodkového poistenia. No aj tak sa to o 1 % dôchodku za každý ďalší rok poistenia zvýši iba tomu, kto na dôchodky prispieval najmenej 25 rokov.
- 350 korún mesačne navyše môže dostávať občan v hmotnej núdzi alebo osoba, ktorá sa s ním spoločne posudzuje, ak je rodičom dieťaťa do 1 roku veku. Musí však potvrdením pediatra preukázať, že sa s dieťaťom zúčastňuje na preventívnych prehliadkach.
- Dotácie na stravu a školské pomôcky a prospechové štipendiá sa individuálne budú poskytovať aj rodinám, ktoré nie sú v hmotnej núdzi, ak ich príjem je nižší ako ich životné minimum.
- V škole, ktorej najmenej polovicu predstavujú deti z rodín v hmotnej núdzi, sa dotácie a štipendiá budú poskytovať aj ostatným deťom, teda všetkým.
- Dotácia na školské pomôcky sa bude poskytovať aj škôlkarom, ktorí majú v ďalšom školskom roku nastúpiť na základnú školu.
Služby zamestnanosti
Rekvalifikovať sa na štátne trovy môže iba taký nezamestnaný, ktorému niekto prisľúbil, že ho zamestná.
Toho, koho z evidencie nezamestnaných vyradili preto, že nelegálne pracoval, či s úradom práce nespolupracoval, môžu (znova) zaevidovať po 3 mesiacoch od vyradenia. Na 3 mesiace sa „čakacia lehota“ skráti aj tomu, koho z evidencie nezamestnaných vyradili na vlastnú žiadosť.
Tomu, kto sa zúčastňuje na odborných poradenských službách a popritom sa stará o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky, budú prispievať na pobyt dieťaťa v predškolskom zariadení alebo na opatrovateľku - príspevok na služby pre rodinu s deťmi.
Príspevok na absolventskú prax je o 200 korún vyšší, teda 1700 korún mesačne.
Praxovať je možné najviac 6 mesiacov.
Zamestnanému či živnostníkovi, ktorý bol najmenej 6 mesiacov znevýhodneným nezamestnaným, budú prispievať na dochádzku za prácou - tak dlho, ako bol naposledy v evidencii nezamestnaných, najviac však rok od nástupu do zamestnania, či otvorenia si živnosti. Výška príspevku je závislá od vzdialenosti pracoviska od miesta trvalého alebo prechodného pobytu, najviac to je dvetisíc korún.
Dávka v nezamestnanosti
Výška dávky, tzv. podpory, už nebude zhora ohraničená, takže zásluhovosť sa bude uplatňovať v plnej miere - „úplná zásluhovosť“. Dávka v každom prípade bude predstavovať 50 % denného vymeriavacieho základu, čiže, pokiaľ ide o bývalého zamestnanca, polovicu jeho priemernej dennej (hrubej) mzdy za 3 roky predo dňom, čo sa stal evidovaným nezamestnaným. Ak by sa v evidencii nezamestnaných ocitol niekto, kto istý čas predtým zarábal mesačne napríklad 40-tisíc korún, ako podporu by dostával 20-tisíc korún.
Dôchodky
Nábeh na úplnú zásluhovosť sa spomalí, takže najvyššie dôchodky ešte nebudú také vysoké a tie najnižšie také nízke, ako mali byť podľa pôvodného plánu. Keby koncom minulého roka (2005) parlament nebol zmenil zákon o sociálnom poistení, najvyšší dôchodok by tento rok bol 19 498 a ten najnižší 4274 korún. Po novom to bude 17 895 a 5115 korún. Rozdiel teda bude menší. V plnej miere princíp zásluhovosti majú dôchodky odzrkadľovať až od roku 2015.
Miestne dane
Najvyššia sadzba dane z pozemkov v obci nesmie presiahnuť 20-násobok tej najnižšej, najvyššia sadzba dane zo stavieb 40-násobok.
Pes so špeciálnym výcvikom sa nezdaňuje len vtedy, ak ho vlastní, alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím. Iný pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím, sa už zdaňovať môže.
Trestné právo
Trestné činy sa budú deliť na prečiny a zločiny. Prečinom bude trestný čin spáchaný z nedbanlivosti alebo úmyselný trestný čin, za ktorý hrozí trest odňatia slobody maximálne 5 rokov. Zločin je úmyselný trestný čin, za ktorý hrozí trest viac ako 5 rokov. Obzvlášť závažným zločinom je taký zločin, pri ktorom trestná sadzba je najmenej 8 rokov.
K doterajším trestom pribudnú alternatívne, ako trest povinnej práce a domáceho väzenia. Páchatelia násilných trestných činov, ako je vražda či znásilnenie, budú trestaní prísnejšie.
Hranica trestnej zodpovednosti bude nižšia - z 15 na 14 rokov.
Poľahčujúce a priťažujúce okolnosti sa budú posudzovať inak. Ak niekto zneužije na spáchanie trestného činu osobu, ktorá nie je trestne zodpovedná, alebo trestný čin spácha v dome niekoho iného, pôjde o priťažujúcu okolnosť.
Rozšíria sa možnosti nutnej obrany. Ak k vám do bytu neoprávnene niekto vnikne, možno proti nemu použiť zbraň.
Nie všetky prípady sa musia skončiť pred súdom. Prokurátor bude môcť s obvineným uzavrieť dohodu o vine a výške trestu. Súd posúdi, či je primeraná.
Poplatky u lekára sa
od januára nezvyšujú
Poplatky za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sa od januára nezvyšujú. Od začiatku roka 2006 vstúpila do platnosti novela zákona o zdravotnom poistení, ktorá stanovuje limity pre poplatky. Ide však len o stanovenie hornej hranice, ktorá doteraz neexistovala. Stanovenie výšky poplatkov ostáva naďalej v kompetencii vlády. Novela zákona o zdravotnom poistení upravuje tiež úhrady zdravotných poisťovní, resp. pacientov za diagnózy. Novela zákona ukladá zdravotným poisťovniam vytvárať čakacie listiny pre pacientov s odkladnými zdravotníckymi výkonmi.
Správne poplatky
Od nového roku sa za vybavenie dokladov vyberajú nové správne poplatky v kolkoch.
Za vydanie nového občianskeho preukazu občania zaplatia poplatok 150 Sk. Za jeho stratu či poškodenie alebo odcudzenie sa poplatok zvyšuje na 500 Sk, pri opakovanej strate až na 1 000 Sk. V prípade preukázaného odcudzenia občianskeho preukazu občan platí poplatok 150 Sk.
Vydanie nového vodičského preukazu bude občanov stáť 200 Sk. Pri jeho strate, poškodení zaplatí občan 400 Sk. Pri preukázanom odcudzení 200 Sk.
Od nového roka sa zvyšujú poplatky aj za vydanie nového zbrojného preukazu, medzinárodného vodičského preukazu a drahší bude aj zápis ďalšieho držiteľa motorového vozidla.
Všetky zmeny v správnych poplatkoch by mali byť vyvesené na tabuliach jednotlivých pracovísk vydávania dokladov.
Zmeny poplatkov sa netýkajú vydávania cestovných pasov.
Zmeny v súdnych poplatkoch
•Z návrhu na začatie konania, ak nie je ustanovená osobitná sadzba
1. z ceny (z úhrady) predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu 6%, najmenej 500 Sk, najviac 500 000 Sk,
2. ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi 3 000 Sk,
3. z návrhu na nariadenie alebo zrušenie predbežného opatrenia 1 000 Sk.
• Z návrhu na začatie konania v obchodných veciach
1. z ceny (z úhrady) predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu 6 %, najmenej 2 000 Sk, najviac 1 000 000 Sk,
2. ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi 10 000 Sk,
3. návrhu na nariadenie alebo zrušenie predbežného opatrenia 2 000 Sk.
• Z návrhu na vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov -
2 000 Sk.
• Za vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov z predmetu konania 3%, najmenej 2 000 Sk, najviac 500 000 Sk.
• Návrh na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov 5 000 Sk.
• Z návrhu na začatie konania
1. o rozvode manželstva 2 000 Sk,
2. o neplatnosti manželstva alebo o určenie, či tu manželstvo je alebo nie je
2 000 Sk.
• Z návrhu na zníženie výživného medzi manželmi, z návrhu na zníženie príspevku na výživu rozvedeného manžela a z návrhu na zníženie vyživovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými 2 % z ceny predmetu konania, najmenej 500 Sk.
• Z návrhu na zrušenie vyživovacej povinnosti 2 % z ceny predmetu konania, najmenej 500 Sk.
• Za konanie o určenie rodičovstva a zapretie rodičovstva 2 000 Sk.
Zdroj: SME, MV SR

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Najčítanejšie na My Turiec

Inzercia - Tlačové správy

 1. Po pohlavnom styku by sa ženy mali čo najskôr vymočiť. Muži nemusia
 2. Ako vybrať správny televízor? QLED verzus QD OLED
 3. Vytvor si svoju budúcnosť
 4. Prejdite na zelený benzín, pomoc životnému prostrediu sa ráta!
 5. Diplom, na ktorý budeš právom hrdý. Študuj u nás.
 6. Liečba rakoviny sa u nás výrazne zlepší. Bude to stáť 300-tisíc
 7. Za kvalitným vzdelaním nemusíte do sveta! Príďte na EkF TUKE
 8. Ako sa dostať k darčeku výhodnejšie? Skúste túto možnosť.
 1. Ako sa účinne vyrovnať s energetickou krízou? Spôsobov je viac
 2. SPŠ strojnícka v Prešove úspešne realizuje program Erasmus+
 3. Kríza nie je dôvodom na zmrazovanie miezd
 4. Zmeny v systéme revíznych postupov
 5. Prvotriedne služby, nikoho iného by sme už nebrali
 6. Posledné voľné byty z úrody Jabloní. Nenechajte si ich ujsť.
 7. Prejdite na zelený benzín, pomoc životnému prostrediu sa ráta!
 8. Ako sa dostať k darčeku výhodnejšie? Skúste túto možnosť.
 1. Po pohlavnom styku by sa ženy mali čo najskôr vymočiť. Muži nie 15 060
 2. Hotely, strava, pláže, služby. Aká je dovolenka v Punta Cana? 6 918
 3. Niektorí ľudia nemajú pracovné návyky. Ako dlho trvá zmeniť to? 5 563
 4. Zarábame milióny, no jachtu na Malorke nemám 5 281
 5. TESCO pokračuje v raste.Otvorilo predajňu v Kysuckom Novom Meste 2 062
 6. Liečba rakoviny sa u nás výrazne zlepší. Bude to stáť 300-tisíc 1 365
 7. EUBA - Tvoja voľba, tvoja budúcnosť 1 171
 8. Diplom, na ktorý budeš právom hrdý. Študuj u nás. 1 091

Blogy SME

 1. Ľubomír Maretta: Odpustenie
 2. Michal Pavlík: Ako rastú výdavky slovenských domácností
 3. Unicef Slovensko: Ilustrácie, ktoré zachraňujú životy
 4. Dada Vozáriková: Namíbijský denník (6): Ako sme zablúdili
 5. Rudolfa Vallová: Mečiarizmus - problém uvalený na celú epochu
 6. Viktor Pamula: Futbalový klub- záchrana
 7. Anna Miľanová: Závislosť na droge... 2022
 8. Jozef Kozár: Vianočný Mars na večernej oblohe
 1. Grácz Ján: Po 62 odberoch končím s dobrovoľným darovaním krvi. Všeobecná zdravotná odmieta otcovi preplatiť liečbu. 224 899
 2. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia 15 866
 3. Michael Achberger: 7 tajných tipov na chudnutie: malé zmeny, veľké výsledky 6 154
 4. Jana Melišová: V závoji hmly 5 945
 5. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět 4 071
 6. Ľuboš Vodička: Železnica na Slovensku: Myjavský viadukt 4 040
 7. Ján Valchár: 9 mesiacov štvordňovej operácie (a najlepšia investícia histórie). 4 030
 8. Mária Križanová: Matematika a matikári. 2 807
 1. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět
 2. Jiří Ščobák: Je 6 000 mrtvých v Kataru moc?
 3. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 4. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX
 5. Jiří Ščobák: Nechci se otužovat, ale v praxi to trochu dělám
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 51. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 3/3, Prelet nad južným pólom
 7. Jiří Ščobák: Chcete výborný seriál s nestandardním příběhem? Chcete krásnou herečku a herce, kteří umí hrát? Teplo lidské duše? Strašidelný zámek a psychiatrii?
 8. Jiří Ščobák: Porazíme infláciu? Ako vznikla, kto za ňu môže a ako ju riešiť?
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Odborníci majú pred sebou ešte niekoľko rokovaní.

Milióny sa rozložia medzi desať samospráv.


10 h
V tíme Turčianskej Štiavničky sa snažia skĺbiť skúsenosť s mladosťou.

Počas letnej prestávky v Turčianskej Štiavničke zvažovali i možnosť prihlásiť mužstvo do prvej triedy. Tím však v priebehu jesennej časti ukázal, že by to bola škoda. Sučanci bojovali s viacerými problémami a zatiaľ sú v súťaži poslední.


12 h

Vlastníci starších rodinných domov na Slovensku majú novú možnosť, ako sa popasovať s rastúcimi cenami energií a nákladov na bývanie.


28. nov
Ján Gríger (vpravo) patril na jeseň medzi najlepších hráčov Bystričky.

Na Bystričke s umiestnením v strede tabuľky úplne spokojní nie sú. Blatničania síce v úvode ročníka zaplatili nováčikovskú daň, no z vlastných chýb sa dokázali poučiť.


29. nov

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Želiezovský dub bol jedným z troch najvýznamnejších stromov v Uhorsku.


29. nov

Agresor zamkol dvere a stiahol si tepláky. Keď odchádzal, podal žene ruku.


29. nov

Podľa nameraných hodnôt mohol spôsobiť výbuch.


29. nov

S plameňmi bojovali desiatky hasičov a dobrovoľníkov.


12 h

Blogy SME

 1. Ľubomír Maretta: Odpustenie
 2. Michal Pavlík: Ako rastú výdavky slovenských domácností
 3. Unicef Slovensko: Ilustrácie, ktoré zachraňujú životy
 4. Dada Vozáriková: Namíbijský denník (6): Ako sme zablúdili
 5. Rudolfa Vallová: Mečiarizmus - problém uvalený na celú epochu
 6. Viktor Pamula: Futbalový klub- záchrana
 7. Anna Miľanová: Závislosť na droge... 2022
 8. Jozef Kozár: Vianočný Mars na večernej oblohe
 1. Grácz Ján: Po 62 odberoch končím s dobrovoľným darovaním krvi. Všeobecná zdravotná odmieta otcovi preplatiť liečbu. 224 899
 2. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia 15 866
 3. Michael Achberger: 7 tajných tipov na chudnutie: malé zmeny, veľké výsledky 6 154
 4. Jana Melišová: V závoji hmly 5 945
 5. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět 4 071
 6. Ľuboš Vodička: Železnica na Slovensku: Myjavský viadukt 4 040
 7. Ján Valchár: 9 mesiacov štvordňovej operácie (a najlepšia investícia histórie). 4 030
 8. Mária Križanová: Matematika a matikári. 2 807
 1. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět
 2. Jiří Ščobák: Je 6 000 mrtvých v Kataru moc?
 3. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 4. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX
 5. Jiří Ščobák: Nechci se otužovat, ale v praxi to trochu dělám
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 51. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 3/3, Prelet nad južným pólom
 7. Jiří Ščobák: Chcete výborný seriál s nestandardním příběhem? Chcete krásnou herečku a herce, kteří umí hrát? Teplo lidské duše? Strašidelný zámek a psychiatrii?
 8. Jiří Ščobák: Porazíme infláciu? Ako vznikla, kto za ňu môže a ako ju riešiť?

Už ste čítali?