Nedeľa, 20. jún, 2021 | Meniny má ValériaKrížovkyKrížovky
BILANCUJEME DESAŤ ROKOV EXISTENCIE STREDNEJ ŠKOLY PODNIKANIA V MARTINE

Mládež viac motivujú, ako poúčajú

Stredná škola podnikania v Martine (SŠP) vznikla ako samostatný právny subjekt 1. septembra 1995. Sídli na prvom poschodí priestorov SOU strojárskeho. Ako jediná stredná škola v Žilinskom kraji slúži ako vzdelávacia inštitúcia pre potreby podnikateľskej p

raxe, čím sa pre žiakov základných škôl z Turca a iných regiónov rozšírila možnosť výberu strednej školy. V SŠP študujú chlapci a dievčatá z Liptovského Mikuláša, Považskej Bystrice, Popradu, Oravy… Štvorročný študijný odbor je vhodný pre chlapcov i dievčatá, ktorí absolvovali základnú školu. Absolventi SŠP v Martine získajú úplné stredné odborné vzdelanie, ktoré ukončia maturitnou skúškou. Ich študijné zameranie je orientované na súkromné malé a stredné podnikanie vo výrobných činnostiach alebo službách. Vďaka svojej špecializácii sú pripravení na kvalifikované riadenie spomínaných podnikov. Získavajú teoretické a praktické vedomosti na založenie si vlastnej podnikateľskej spoločnosti. Svoje vzdelanie môžu absolventi SŠP v Martine využiť aj pri riadení podnikovej činnosti. Získajú aj dobré jazykové a odborné vedomosti pre sféru súkromného podnikania, ako aj kvalifikáciu na prvý stupeň riadenia rôznych podnikov národného hospodárstva. Môžu však pokračovať v ďalšom štúdiu na vysokých školách a univerzitách ekonomického alebo právnického zamerania.
Vzdelávanie pre prax
Všeobecnovzdelávacie predmety dávajú žiakom vedomosti, ktoré si vyžaduje súčasná moderná spoločnosť, absolventi získajú široký rozhľad, schopnosť komunikovať v slovenčine a cudzom jazyku, dokážu sa orientovať vo svetových dejinách, v geografii, kultúre, morálke a problémoch podnikateľskej etiky. Všetci študenti sa učia dva cudzie jazyky. Majú možnosť výbrať si z ponuky anglického, nemeckého, ruského
a francúzskeho jazyka. V budúcnosti v SŠP plánujú rozšíriť ponuku jazykového vzdelávania
o španielsky alebo taliansky jazyk.
Odborné predmety poskytujú žiakom teoretický a praktický základ pre chápanie a uplatňovanie ekonomických javov a procesov
v neustále meniacich sa podmienkach trhového hospodárstva, konkurencie a prudkého rozvoja informačných technológií. Popri odborných predmetoch, ako sú ekonomika, manažment marketing, účtovníctvo, informatika, právna náuka a korešpondencia, ktoré sa vyučujú aj v ostatných školách ekonomického zamerania, sa v SŠP vyučuje aj podnikanie, podnikateľské analýzy, poradenstvo pre podnikateľov a podnikateľská komunikácia. Z voliteľných predmetov treba spomenúť podnikateľské právo, podnikové financie, štatistiku, cvičnú firmu, aplikovanú ekonómiu a podnikateľskú etiku. Súčasťou vyučovacieho procesu je praktická forma prípravy, založená na cvičeniach, práci v cvičnej firme, študentskej spoločnosti a v odbornej praxi vo vybratých firmách.
Cvičná firma
V 3. ročníku majú študenti možnosť vybrať si z dvoch voliteľných predmetov - aplikovanej ekonómie a cvičnej firmy (CF). Predmet CF je akýmsi mostom medzi teóriou a praxou. Je simuláciou práce v skutočnej firme a je dobrou prípravou na budúce povolanie. Študenti si založia obchodnú spoločnosť, obvykle spoločnosť s ručením obmedzeným, zvolia si predmet svojej činnosti, riaditeľa spoločnosti, vedúcich jednotlivých oddelení – právneho, personálneho, ekonomického, obchodno-marketingového, sekretariátu. Znamená to, že v CF prebiehajú všetky základné činnosti ako v skutočnej firme - písomné a telefonické kontaktovanie sa so zákazníkmi, bankami, poisťovňami, daňovým úradom a obchodnými partnermi, evidencia pracovníkov, výpočet miezd, nákup, predaj, fakturáciu a účtovanie tovaru. Jeho fiktívnymi dodávateľmi a odberateľmi sú iné CF. Študenti pritom pracujú s originálnymi tlačivami z praxe, avšak s fiktívnymi peniazmi. Všetky úrady, inštitúcie, banky, ktoré tvoria vonkajšie prostredie cvičnej firmy, simuluje Slovenské centrum cvičných firiem pri Štátnom inštitúte odborného vzdelávania v Bratislave.
Žiaci počas práce v CF získajú určité schopnosti a zručnosti, ktoré sú nevyhnutné v ich budúcej ekonomickej praxi. Popri schopnosti samostatne rozhodovať uplatňujú svoje organizačné schopnosti, vlastnú tvorivosť, prácu v tíme. Učia sa komunikovať a vhodne vystupovať, prezentovať vlastné názory a pracovať pre úspech firmy. Využívajú pritom aj vedomosti a zručnosti z ekonomiky, účtovníctva, podnikania, marketingu, korešpondencie, právnej náuky... Účasť na veľtrhu CF je pre študentov (pracovníkov CF) vyvrcholením ich činnosti a úsilia. V tomto školskom roku sú zaregistrované a pracujú dve cvičné firmy, a to ProPag, s.r.o., ktorá sa zaoberá reklamnou činnosťou a tyFunny, s.r.o., ktorej predmetom činnosti je usporadúvanie spoločenských a kultúrnych podujatí.
Aplikovaná ekonómia je príležitosťou pre študentov vyskúšať si podnikanie na vlastnej koži. Stredné školy majú takúto možnosť bezplatne, cez neziskovú organizáciu Junior Achievement Slovensko – Mládež pre budúcnosť. Študenti si zakladajú skutočnú firmu – študentskú spoločnosť na valnom zhromaždení, ktorá má svoje vedenie - riaditeľa spoločnosti, viceprezidentov pre výrobu, marketing a ľudské zdroje. Rozhodnú sa, v čom budú podnikať, ako svoj výrobok či službu predajú a ako si podnikanie zorganizujú. Všetky ich rozhodnutia sú podložené znalosťami ekonomickej teórie. Študenti si takto priamo overujú svoje poznatky v praxi. Najvyšším ocenením aktívnej práce v spoločnosti je získanie certifikátu. Súčasťou činnosti spoločnosti je aj účasť na rôznych súťažiach, napríklad o najlepšiu web stránku, Mladý leader a na Veľtrhu študentských spoločností. V predchádzajúcom školskom roku dve žiačky SŠP (Ivona Dudová a Veronika Hrtánková) získali diplom za účasť v krajskom kole súťaže Mladý leader 2005.
Od roku 1997 pracovalo v škole deväť študentských spoločností, kde sa vystriedalo takmer 170 študentov. Pre výučbu tohto predmetu majú certifikát štyria učitelia. SŠP je otvorená pre nové metódy výučby, uplatnenie ktorých pomáha pripravovať študentov tak, aby si sami hľadali a našli pre seba najlepšiu prácu.
Netradičná maturita
Podnikateľský plán je v SŠP praktickou maturitnou skúškou. Tým sa táto škola líši od iných škôl ekonomického zamerania. Na príprave podnikateľského plánu začína študent pracovať už v 3. ročníku, keď si sám zvolí predmet podnikateľskej činnosti. Väčšinou sú to obchodné činnosti alebo rôzne služby, niektorí si zvolia výročné činnosti. Pri spracovaní podnikateľského plánu študent využíva vedomosti a zručnosti z odborných predmetov (podnikania, účtovníctva, právnej náuky, informatiky, marketingu, manažmentu, ekonomiky, korešpondencie). Nevyhnutným predpokladom pre vypracovanie plánu sú poznatky o širokom okruhu právnych predpisov, ktoré musí budúci podnikateľ ovládať. Ak si študent vyberie netradičný alebo jedinečný predmet činnosti a doplní ho zodpovedajúcim spracovaním a prezentáciou, takýto podnikateľský plán má šancu dobre obstáť aj v stredoškolskej odbornej činnosti, a to nielen v rámci školy, ale aj v okrese, kraji. Nevyhnutným predpokladom pre vypracovanie plánu je znalosť právnych predpisov.
Úspechy študentov školy
SOČ
Juraj Cesnek – 1. miesto na celoslovenskom kole SOČ v ekonomike, Veronika Vaňková – účasť v krajskom kole SOČ, Petra Tomková – 1. miesto na krajskom kole SOČ, účasť na celoslovenskom kole, Michal Páleš – 2. miesto
v krajskom kole SOČ, Ivica Lačná – 1. miesto na okresnom kole SOČ, Zdenko Smrkal – 3. miesto na krajskom kole SOČ.
Olympiády
Školské kolá jazykových olympiád začala predmetová komisia organizovať v školskom roku 1998/99 a odvtedy ich pripravuje každoročne. Víťazi školských kôl postúpili do okresných kôl a z najúspešnejších treba spomenúť Máriu Simonidesovú (rok 1999/2000
– 2. miesto v nemeckom jazyku), Mateja Viciana (2002/2003 – 2.miesto), Petra Gašperáka (2003/2004 – 2. miesto v anglickom jazyku) a Petra Janíka (2005/2006 – 3. miesto v nemeckom jazyku). V školskom roku 1999/2000 sme sa zúčastnili celoštátnej súťaže na tému Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom, v ktorej práca Kataríny Jarkovskej postúpila do medzinárodnej súťaže vo Švajčiarsku.
Šport
Mimoriadne úspechy dosiahli naši študenti v športových súťažiach. V hokeji máme reprezentantov Jaroslava Markoviča, Petra Tabačka, Michala Valenta. Martina Žebráková a Martin Ratveiský sa stali dvakrát majstri Slovenska vo viacbojoch všestrannosti. V rádioorientačnom behu sa majsterkou Európy stala Barbora Šimečková, v džude bol trojnásobným majstrom SR a účastníkom ME Tomáš Zanovit.
Využitie voľného času
Študenti využívajú svoj voľný čas v záujmových, športových, technických, kultúrnych a jazykových krúžkov, v škole využívajú internet a tvoria články do školského časopisu Zvedavé oko. Nájdete tu rozhovory s novými pedagógmi, literárne hádanky, básne našich študentov, články o súťažiach, olympiádach, športovej a kultúrnej činnosti, pohľady na novú maturitu očami našich pedagógov a študentov, humor, krížovky, rébusy atď. Spomenúť treba aj školské akadémie, bohaté kultúrne programy, organizovanie pasovacích večierkov, športových turnajov, lyžiarskych výcvikov...
Súčasťou dní otvorených dverí pre žiakov deviatych ročníkov základných škôl je slávnostná akadémia. Viac ako hodinový program je veľmi náročný na čas i prípravu a je pod odborným vedením. Mladí ľudia radi ukážu, čo vedia (spev, tanec, hra na hudobné nástroje, scénky, ohňová show mala tento rok veľký úspech).
Výchovno-vzdelávací proces je veľmi zložitý a náročný. Pedagógovia SŠP v Martine chcú, aby vzťahy medzi nimi a študentmi boli založené na vzájomnej dôvere, úcte, humanite, tvorivosti, ale aj na náročnosti, samostatnosti a zodpovednosti. Dobrú pripravenosť absolventov SŠP dokazuje aj umiestnenie maturantov v roku 2005 na Univerzite Komenského v Bratislave, kde
v hodnotení všetkých stredných škôl na Slovensku a vyhodnotení ich úspešnosti podľa prijatých uchádzačov do 1. ročníka sme obsadili pekné 4. miesto (66,7 % úspešnosť).
Pri príležitosti 10. výročia vzniku SŠP ocenili kvalitnú a namáhavú prácu svojich pedagógov ich absolventi. „Veľmi rada spomínam na stredoškolské časy. Získala som tu množstvo odborných a všeobecných vedomostí, ktoré ďalej úspešne rozvíjam na štúdiách na VŠ. Oboznámila som sa s disciplínami, ako sú podnikanie, právo, účtovníctvo, financie, marketing, informatika, rozšírila som svoje jazykové znalosti a pod. Vďaka nim je štúdium ekonómie na VŠ pre mňa ľahším a jednoduchším. Musím povedať, že som mala šťastie na pedagógov, ktorí mi odovzdali veľa svojich skúseností, naučili ma objektívne myslieť a veciam porozumieť. Získala som tak sebavedomie,
s ktorým nemám problémy pri plnení svojich povinností,„ tvrdí Ivica Lačná, absolventka školy.

Inzercia - Tlačové správy

 1. Blíži sa leto a s ním aj zvýšené utrácanie peňazí našimi deťmi
 2. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 3. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 4. Crème de la crème po slovensky
 5. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový?
 6. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 7. Po Slovensku na motorke
 8. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 9. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom
 10. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni?
 1. Posledné dni nešťastnej Anny Boleynovej
 2. Čo všetko je potrebné vedieť o ochrane očí počas leta
 3. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 4. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 5. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 6. Driverama má strategické partnerstvo s nemeckým Stop + Go
 7. Správna strava po tréningu: Siahnite po 100 % smoothie a šťavách
 8. Zázračná škola so zelenou strechou
 9. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 10. Crème de la crème po slovensky
 1. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 28 997
 2. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom 12 088
 3. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový? 7 843
 4. Po Slovensku na motorke 6 518
 5. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 6 457
 6. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 6 046
 7. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku 5 809
 8. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom 5 310
 9. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku 4 212
 10. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 3 981
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Mladí hádzanári už začali trénovať.

Mladí martinskí hádzanári sa vrátili do tréningového procesu.


RR 5 h
Blatnický hrad je obľúbeným miestom mnohých Turčanov.

Mnoho Turčanov obľubuje návštevu Blatnického hradu. Po ceste k zrúcanine sa dá obdivovať krásna príroda a famózne výhľady na okolité hory.


6 h
Maroš si rád oddýchne na svojom obľúbenom kopci nad Belou.

Ľudia z nášho regiónu prezradili svoje tipy na výlety.


9 h
Dobré správy z MY

V tomto článku nájdete: Cukrovku úspešne liečia bez liekov. Obnovujú viac ako storočný zámok. Dva tipy na výlety s deťmi, nádherné fotky, ktoré dobyli svet a mnoho iného ;)


16 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Už ste čítali?