Štvrtok, 28. január, 2021 | Meniny má AlfonzKrížovkyKrížovky

Turčianski vysokoškoláci

V súčasnosti majú stredoškoláci možnosť študovať na tridsiatich vysokých školách (20 z nich je verejných, 3 štátne a 7 súkromných). V tomto akademickom roku 2005/2006 nastúpilo do prvých ročníkov dennej formy štúdia viac ako 35 000 nových študentov a exte

rných študentov je o 17 300 viac. Ako sa im študuje, čo si myslia o kvalite štúdia, o svojom uplatnení a podmienkach na vzdelávania, hovoria v nasledujúcich riadkoch študenti z Turca. Svoje skúsenosti získali počas štúdia v rôznych slovenských i českých mestách. Nemáme ambíciu hodnotiť úroveň spomínaných vysokých škôl, ani vyslovovať odporúčania pre dnešných stredoškolákov. No odpovede turčianskych vysokoškolákov môžu byť istou pomôckou pre rozhodovanie. Nakoľko sa nimi necháte inšpirovať, to už necháme na vás.
Turčianskym vysokoškolákom sme položili tieto otázky:
1. Z čoho ste robili prijímacie skúšky (okruh predmetov)? Ako prebiehalo a z čoho pozostávalo prijímacie konanie ? Malo viac častí (test, pohovor, talentové skúšky?)
2. Čo ste očakávali od zvolenej školy? Čo ste si predstavovali, že vás na nej čaká, keď ste zmaturovali?
3. Naplnili sa vaše očakávania? Alebo naopak, čo vás prekvapilo?
4. Teraz už máte možnosť zhodnotiť, akí ľudia sa hodia na štúdium na vami zvolenom odbore. Aké predpoklady by mal spĺňať adept na štúdium? Čo by ho malo zaujímať..., skrátka, akí ľudia sa podľa vás nájdu v tomto odbore?
5. Posúďte náročnosť štúdia, v čom je ľahké, prípadne ťažké. Na čo by sa mali pripraviť budúci prváci?
6. Viete o nejakej zmene vo vašom štúdiu? Otvára sa, prípadne sa zatvára, nejaký odbor; nejaký odbor stráca akreditáciu; zmena prijímacieho konania...
Lucia Neumannová
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
Odbor: masmediálna komunikácia , 4. ročník
1. Prijímačky boli rozdelené na dve kolá. Prvé kolo tvorili tzv. talentovky a dva testy: všeobecno-vedomostný test a test z ekonómie. Druhé kolo tvorili test zo slovenčiny, angličtiny a ústny pohovor zameraný na verbálno-komunikačné schopnosti. V súčasnosti však prijímacie skúšky prebiehajú už trochu inak, zmeny majú len organizačný charakter.
2. Dúfala som, že si v prvom ročníku potvrdím svoje schopnosti
a urobím si jasnejšiu predstavu o tom, čo chcem v živote robiť.
3. Nečakala som, že ma daný odbor zaujme až tak, ako sa stalo. Zistila som, že sa chcem v živote venovať médiám a rôznym druhom medziľudskej komunikácie. Trochu ma prekvapilo pomerne málo učebných nárokov, ktoré sa však postupom do vyššieho ročníka stupňujú.
4. Jednoznačne by malo ísť o ľudí asertívnych, smelých a kreatívnych v určitom smere. Nesmelý jedinec tu veľa nezmôže, bude „ušlapaný„ davom. Mal by mať záujem o aktuálne dianie vo svete aj doma, byť pripravený pohotovo reagovať na podnety, byť flexibilný a adaptabilný.
5. Ako som už spomenula, náročnosť na tejto škole stúpa každým semestrom. Napriek tomu si však myslím, že pre človeka, ktorý má seriózny záujem stať sa žurnalistom, nebude táto škola žiadnym problémom. Výborný základ majú študenti z gymnázií, pretože to im poskytuje široký záber vedomostí, ktoré sa tu vyžadujú. Veľký dôraz sa kladie na spisovnú slovenčinu, gramatiku
a štylistiku. Tí, ktorí neboli na strednej škole zvyknutí kreatívne pracovať a používať fantáziu naplno, by mohli ostať zaskočení.
6. Neviem o tom, že by sa mal otvárať na FMK nový odbor, o strate akreditácie tiež nie, oboje je dosť nepravdepodobné. Snáď len to, že všetky odbory sú už v kreditnom systéme, ale to je zrejme súčasný štandard.

Skryť Vypnúť reklamu

Martin Kovalčík
Technická Univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta
Odbor: Drevárske inžinierstvo - 4. ročník
1. Prijímacie skúšky som robil
z matematiky a chémie, ale mohli sme si vybrať aj kombináciu matematika – fyzika. Skúšky mali formu testu (v každej otázke bolo 6 možností na odpoveď), žiadny ústny pohovor nebol. Do úvahy sa nebral ani priemer známok zo strednej školy.
2. Očakával som odbornosť v danej problematike a jednostrannosť výučby.
3. Prekvapil ma široký záber učiva z matematiky a chémie. S chémiou sa stretávam skoro každý semester. Moje predstavy o štúdiu sa začali viac-menej napĺňať až koncom tretieho ročníka, keď sme si volili špecializáciu a delili sme sa do menších študijných skupín.
4. Na tento odbor by sa mali hlásiť len ľudia s technickým myslením, technickou a priestorovou predstavivosťou a hlavne ľudia s pevnými nervami. Skúšky sa totiž vo väčšine prípadov s priemerným prístupom študenta nerobia na prvýkrát.
5. Pri štúdiu sa veľmi neoplatí „bifľovať„ naspamäť, ale skôr sa očakáva praktické vysvetlenie daného učiva. Neodporúčam si tento odbor dávať ako poistku, teda ako nejakú rezervu, pretože štúdium je tu náročné. Prvé dva ročníky sú zamerané na preriedenie počtu študentov a sú aj finančne náročnejšie ako ďalšie štúdium. Pre vysvetlenie uvediem príklad - do môjho ročníka nastúpilo 180 študentov a teraz sme ostali len 35.
6. O strate akreditácie nejakého odboru na našej škole neviem, ale zmena nastala v prijímacom konaní. Študent si volí špecializáciu hneď na prihláške a nie až po treťom ročníku, ako to bolo doteraz. Takisto ani matematika nie je až taká obsiahla a náročná, ako bývala.

Skryť Vypnúť reklamu

Pavel Taraba
Univerzita Tomáše Bati v Zlíne, Fakulta manažmentu a ekonomiky
Odbor: Manažment a marketing - 4. ročník
1. Prijímacie skúšky som robil z matematiky a angličtiny. Skúšky prebiehali v jeden deň formou testových otázok. Z obidvoch predmetov bolo možné dosiahnuť max. 50 bodov. Z matematiky mal uchádzač pri každej otázke na výber štyri možnosti odpovede. V súčasnosti sa úspešnosť prijatia pohybuje na úrovni približne 25 percent. Na začiatku môjho štúdia bolo na univerzite asi 3 500 v súčasnosti nás je 8 500 a plánuje sa v priebehu najbližších rokov zvýšiť počet študentov na 15 000.
2. Očakával som vysokú odbornú úroveň prednášajúcich, možnosť zapojenia sa do rôznych projektov.
3. Určite som nebol sklamaný. Hneď po príchode na univerzitu ma zaujala nová budova fakulty. Čo sa týka odbornej úrovne je značne vysoká, jedna z najvyšších v Českej republike. Hneď v prvom ročníku som mal možnosť spolupracovať s organizáciou AIESEC, ktorá sa zaoberá výmennými programami v spolupráci so zahraničnými univerzitami a domácimi firmami. Neskôr som sa podieľal na založení študentskej únie, ktorej som členom. Možnosti uplatnenia sa v rôznych organizáciách sú naozaj široké.
4. Na túto školu by som odporúčal mladých energických ľudí, ktorí sa chcú realizovať. Samozrejme činnosť na projektoch nie je podmienkou.
5. Aby som budúcich potenciálnych záujemcov nevyplašil, náročnosť zvládnutia učiva je primeraná a porovnateľná s ostatnými ekonomickými univerzitami. Budúcich študentov z gymnázia by som upozornil hlavne na účtovníctvo, naopak študentov z obchodných akadémií varujem pred matematikou. Tieto predmety robia ľuďom najväčšie problémy.
6. Naša univerzita patrí medzi najmladšie univerzity v ČR. Avšak tempo jej rastu je vysoké. V priebehu môjho štúdia sa otvorila štvrtá fakulta a uvažuje sa nad otvorením piatej. Fakultu technologickú, manažmentu a ekonomiky, multimediálnych komunikácií tak doplnila fakulta aplikovanej informatiky a uvažuje sa nad otvorením nejakého humanitne zameraného odboru. Univerzita začala s výstavbou kultúrneho centra, ktorého rozpočet prevyšuje 1miliardu českých korún. Som mimoriadne spokojný a Univerzitu Tomáše Bati v Zlíne môžem odporučiť.

Skryť Vypnúť reklamu

Miroslava Zubáňová
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Odbor: sociálna práca - 2.roník
1. Prijímacie skúšky som na túto školu nerobila. Bola som prijatá na základe výsledkov dosiahnutých na strednej škole. Prijímacia skúška pozostáva z testu, kde boli rôzne otázky z oblasti psychológie, práva, biológie, filozofie a sociológie. Poda spolužiakov bol tento test nároný, ale pomohla kniha (súbor otázok na prijímacie skúšky), ktorú si kúpili na seminári.
2. Od štúdia som oakávala, že mi viac priblíži prácu s umi z praktickej stránky. akala som skutoné príbehy a spôsoby riešenia jednotlivých prípadov. Taktiež som akala, že nám škola v spolupráci s rôznymi organizáciami ponúkne možnosti pre výkon dobrovoníckej innosti.
3. Moje oakávania sa splnili tak na 50 percent. Samotné štúdium zatia pozostáva z množstva teoretických informácií. Semináre prebiehajú formou dialógov a väšina z nás by privítala zábavnejšiu formu pomocou modelových situácií, na ktorých by nám vyuujúci vysvetlili jednotlivé postupy pri práci s klientom. o sa týka dobrovoníckej innosti máme vea možností, napríklad v neziskovej organizácii YMCA, Mladi filantropi, Detská linka istoty i Streetwork.
4. Na toto zameranie sa hodia udia, ktorých baví a majú seriózny záujem o prácu s umi. Sú empatickí, komunikatívni a majú chu pomáha.
5. Posúdi náronos štúdia je ažké. Závisí to od jednotlivých predmetov. Niektoré sa dajú zvládnu ahko a rýchlo, iné nie. Je to subjektívne, závisí aj od toho, ako sa študent k štúdiu postaví. Pre ma toto štúdium ažké nie je.
6. o sa týka organizaných zmien, nemám žiadne informácie.

Miroslav Mikšík
Univerzita: České vysoké učení technické (ČVUT) v Prahe
Fakulta elektrotechnická, Odbor: Výpočtová technika
Zameranie: Počítačová grafika - 4. ročník

1. Prijímaciu skúšku mi odpustili. Ale podľa toho, čo viem, prijímacia skúška momentálne pozostáva z 2 písomných testov: z matematiky
a z fyziky/informatiky (závisí od voľby študenta).
2. Očakával som, že sa naučím mnohým novým veciam, že budem prinútený na sebe pracovať a že nájdem spôsob sebarealizácie, ktorý ma bude napĺňať.
3. Uvedomil som si, že moje predstavy o štúdiu na VŠ boli značne zidealizované. Predstavoval som si, že budem študovať iba tie predmety, ktoré ma budú baviť. Žiaľ, musel som prejsť aj predmetmi, ktoré som vtedy vnímal ako zbytočnú záťaž. S odstupom času som si však uvedomil, že štúdium je o poskytnutí všeobecných základov, na ktorých človek musí ďalej stavať sám.
4. Myslím si, že univerzálnym predpokladom akéhokoľvek štúdia je to, aby mal človek o to záujem. V mojom prípade sú to počítače. Veľkou výhodou (avšak nie podmienkou) je, ak človek už má skúsenosti s programovaním. Za ďalší predpoklad považujem analytické myslenie a schopnosť riešiť problémy.
5. Náročnosť sa počas štúdia dosť mení a v istej miere záleží na študentovi. Ak študentovi vyhovuje mechanické učenie, uspeje v prvých ročníkoch, kde sa vyučujú všeobecné predmety. Naopak, ak má radšej samostatnú produktívnu činnosť, určite sa bude tešiť na 3. ročník, kde končí „pásová výroba„ a štúdium začína dostávať individuálnejší prístup.
6. Rok po tom, čo som nastúpil, sme prešli na štruktúrovaný systém. Všetci študenti musia absolvovať bakalársky stupeň a následne môžu pokračovať v inžinierskej etape. Taktiež študijné plány sa výrazne zmenili, preto nemôžem posúdiť ako sa zmenila kvalita štúdia.

Marika Zemáneková
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta
Odbor: Cestovný ruch - 2. ročník
1. Prijímacie skúšky pozostávali
z troch predmetov - ekonómia, cudzí jazyk a matematika.
2. Predstavovala som si, že sa počas svojho vysokoškolského štúdia budem stretávať výlučne s predmetmi z oblasti cestovného ruchu a škola bude pre svojich študentov organizovať zahraničné pobyty, aby získali nielen teoretické, ale aj praktické skúsenosti.
3. Najviac som bola prekvapená
v prvom semestri, pretože výučba pozostávala z minima ekonomických predmetov. Namiesto nich som mala informatiku, psychológiu, matematiku a právo. Cieľom Ekonomickej univerzity je v prvom rade pripravovať absolventov s komplexnými vedomosťami bez ohľadu na predmet, ktorý budú čo najoptimálnejšie odborne zabezpečovať. Predstavuje to pre mňa istotu, že po skončení štúdia sa budem môcť presadiť so svojimi vedomosťami aj v iných oblastiach, ako je cestovný ruch.
4. Je veľmi ťažké vymedziť presný typ osobnosti pre tento odbor, pretože samotná oblasť cestovného ruchu je široká. Ale všeobecným predpokladom by mal byť predovšetkým záujem študenta o cestovný ruch, o štúdium cudzích jazykov, ako aj flexibilita a záľuba cestovať a spoznávať cudzie kultúry.
5. Štúdium na Ekonomickej univerzite pozostáva z množstva odborných predmetov, cez ktoré sa musí študent „prehrýzť„. Každého baví niečo iné.
6. V študijnom roku 2005/2006 Obchodná fakulta akreditovala nove študijné odbory, a to pre prvý stupeň štúdia: Podnikanie v obchode a cestovnom ruchu a Zahraničnoobchodné podnikanie. Myslím, že Obchodná fakulta poľavila vo výučbe niektorých predmetov, pretože musí čeliť rastúcej konkurencii.

Lenka Sýkorová
Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta manažmentu
Odbor: Manažment -2.roník
1.Prijímacie skúšky pozostávali z matematiky a anglitiny formou písomných testov, ktoré boli poriadne nároné. Išlo hlavne o šastie.
2. Manažment je to, o ma skutone zaujíma, a preto som oakávala, že väšia as môjho štúdia bude zameraná práve na manažment. Preberáme však aj vea vecí, ktoré sa mi zdajú miestami úplne zbytoné. Zaujímavé je, že prvé tri roky máme všetci ekonomické zameranie a do štvrtého roníka si volíme špecializáciu.
3. Príjemným prekvapením pre ma bolo, že as výuby prebieha v anglitine. Pre niekoho je to možno nevýhoda, ma to však vemi potešilo a zárove mi to aj pomohlo zdokonali sa v anglitine. Výuba anglitiny je na vemi vysokej úrovni – preberáme hlavne bussines anglitinu. Potencionálnych prvákov musím však varova pred matematikou a štatistikou. Prvé dva roky sa doslova toia okolo derivácií a integrálov. Veký problém som videla najmä v útovníctve.
4. Manažment doslovne znamená prácu s umi, a preto sa na túto školu hodia udia, ktorí sa neboja kontaktu s umi. Mali by by komunikatívni, flexibilní, kreatívni a zodpovední.
5. Podklad pre dobré zvládnutie štúdia manažmentu dáva urite gymnázium vaka širokému záberu uiva.
6. O organizaných zmenách ni neviem. Zaujímavým však je program Sokrates - exchange student, ktorý podporuje naša škola. Študenti majú prostredníctvom neho možnos štúdia v zahranií na jeden, prípadne dva semestre. Vemi populárne je štúdium v Dánsku, Nemecku alebo Lotyšsku. Podmienkou však je výborný prospech a znalos cudzieho jazyka. Prednášajúci uznávajú takmer všetky zahraniné skúšky a ak ich študijný odbor neobsahuje, sú tolerantní a dá sa s nimi dohodnú.

Katarína Miškociová
Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského so sídlom v Martine
Odbor: Ošetrovateľstvo - 3. ročník
1. Prijímacie skúšky boli realizované formou testu, ktorý pozostával zo 100 otázok z chémie, biológie, somatológie, ošetrovateľstva, prvej pomoci, všeobecnej a vývinovej psychológie. V súčasnosti sa robia prijímačky iba z biológie a somatológie formou písomného testu.
2. Keďže som maturovala na strednej zdravotníckej škole, vedela som, do čoho idem. Vo všeobecnosti som však očakávala nové možnosti, zvýšenie kvalifikácie, zmenu stredoškolského systému učenia...
3. Nemilo ma prekvapil nedostatočný počet počítačov, ktoré má fakulta k dispozícii pre svojich študentov. Ale inak sa vo väčšine moje očakávania splnili.
4. Na ošetrovateľstvo sa hodia ľudia empatickí, trpezliví a mali by mať vzťah k ľuďom. Toto povolanie sa nedá robiť z donútenia.
5. Štúdium nie je jednoduché. Budúcich prvákov čakajú predmety, ako filozofia, anatómia, latinský jazyk, biofyzika, biochémia, psychológia, patológia, ošetrovateľstvo, potreby pacienta a ošetrovateľský proces a ďalšie. Niektoré predmety som vnímala ako ťažké, ale zase na druhej strane boli aj predmety, ktorých základy som získala už na strednej škole. K tomuto odboru nevyhnutne patrí aj praktická časť. Už v prvom ročníku sme mali v rámci predmetu potreby pacienta a ošetrovateľský proces povinnú prax v nemocnici. Teó-
ria sa teda dá porovnať s praxou.
6. Všetky odbory sú akreditované. Otvárajú sa ďalšie odbory, a to všeobecné lekárstvo ( MUDr.), ošetrovateľstvo (Bc.), verejné zdravotníctvo (Bc.), rádiologická asistencia (Bc.). Po splnení podmienok stanovených vedením fakulty môže študent pokračovať v magisterskom štúdiu aj v odbore ošetrovateľstvo.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Výpredaj zásob. Bezpečný nákup s garanciou dodania až k vám
 2. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 3. Viete, ako správne umyť ovocie? Čistá voda stačiť nemusí
 4. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 5. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 6. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 7. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 8. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 9. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 10. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 1. Neprekonaný VAM systém, ktorý zabráni krádeži vášho auta
 2. Výpredaj zásob. Bezpečný nákup s garanciou dodania až k vám
 3. Garmin predstavuje Lily, svoje najmenšie inteligentné hodinky
 4. Babylon Berlín: Najdrahší nemecký seriál
 5. Potravinové intolerancie bude KRAJ riešiť aj tento rok
 6. Viete, ako správne umyť ovocie? Čistá voda stačiť nemusí
 7. Závod zamestnáva 500 ľudí. Tatravagónka v Trebišove má 50 rokov
 8. Spoločnosť BILLA v novom e-booku radí, ako sa stravovovať zdravo
 9. Počas koronakrízy vzrástli obavy z dopadov práceneschopnosti
 10. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 1. Viete, ako správne umyť ovocie? Čistá voda stačiť nemusí 20 189
 2. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 19 836
 3. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 17 429
 4. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 16 594
 5. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci 9 090
 6. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat 7 666
 7. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 7 583
 8. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 7 345
 9. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 7 275
 10. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 6 778
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Po dvoch prehrách naši naplno zabrali a zdolali Levice.

Martinčania dokázali Levice zdolať aj tretíkrát v sezóne. V stredu mali výborný vstup do stretnutia a rutinérsky zvládli aj záver.

4 h
Konečne si mohli prísť na svoje aj bežkári.

Bežkári využili každú chvíľu, aby si mohli zašportovať. Pekné sú i prechádzky zasneženou prírodou.

6 h
Niekedy si treba poradiť so snehom aj ručne.

Prioritnou zónou v rámci zimnej údržby v Turčianskych Tepliciach je centrum mesta, prístupové cesty a chodníky vedúce ku školám a škôlkam, autobusovým zastávkam či k železničnej stanici, resp. zastávke.

10 h
Mobilné odberové miesto pri Kine Moskva.

Niekde sa objednávalo, niekde si bolo treba vystať rad.

27. jan

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Vo štvrtok dopoludnia zaznamenali ľudia v Handlovej aj Prievidzi otrasy zeme.

7 h

Poradia sa od včera zmenili.

27. jan

Mesto pracuje na tom, aby bol v Nitre dostatočný počet mobilných odberných miest počas celého týždňa.

23 h

Pokiaľ ste nezvestné deti videli, kontaktujte políciu.

27. jan

Už ste čítali?