Utorok, 20. október, 2020 | Meniny má VendelínKrížovkyKrížovky
SOU STROJÁRSKE V MARTINE PRECHÁDZA VĎAKA PENIAZOM Z EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO FONDU ROZSIAHLOU MODERNIZÁCIOU VYUČOVACIEHO PROCESU

Nové šance vo vzdelávaní strojárov

Pred 2,5 rokom, keď EÚ otvorila Európsky sociálny fond (ESF) sa Stredné odborné učilište strojárske a Strednej školy podnikania v Martine, ktoré sídlia v jednom areáli, zapojili do grantových programov, ktoré umožňujú čerpanie peňazí EÚ na vybrané projekt

SOU strojárske v Martine prechádza vďaka peniazom z Európskeho sociálneho fondu rozsiahlou modernizáciou vyučovacieho procesu
y. So štyrmi projektmi, ktoré sme vypracovali viac menej živelne sme neuspeli na Ministerstve školstva s rôznych dôvodov. Neúspech nás neodradil a časom sme vytvorili tím pedagógov, ktorý sa naučil vypracúvať projekty s nadšením a so skúsenosťami prišli aj úspechy. Úspešní sme boli pri troch grantoch SOU strojárskeho (dostali sme 3,9 milióna korún) a jednom projekte Strednej školy podnikania (dostali sme1,8 milióna korún). Peniaze sme dostali prostredníctvom Ministerstva školstva - sekcie európskej integrácie. 5,7 milióna korún v rámci štyroch grantov, to je pravdepodobne v Žilinskom kraji rarita,„ povedal nám v úvode riaditeľ SOU strojárskeho a Strednej školy podnikania Jozef Zanovit. Spomínané granty sa zameriavajú na rozvoj ľudských zdrojov.
Pomoc nezamestnaným strojárom
Prvý grant sa týkal projektu, ktorý nazvali Rozvoj celoživotného vzdelávania pre osoby s nedostatočnou kvalifikáciou. Jeho cieľom bolo vytvoriť moderné výukové moduly. Tie sú prispôsobené úrovni poznatkov žiakov, ktorí počas vyučovania pracujú so simulačným softwarom programu. Žiakmi sú nezamestnaní evidovaní Úradom práce sociálnych vecí a rodiny, ktorí majú nedostatočnú kvalifikáciu a neuplatnia sa na trhu práce. Prvým modulom je frézovanie a druhým sústruženie.
„Projekt sme začali realizovať 1. januára 2005 a končíme ho v marci 2006. Vytvorili sme centrum distančného vzdelávania sa a získali sme počítačové vybavenie a softwar pre vzdelávacie moduly vo forme e-learnigových programov. Moduly boli už otestované na skupinách ľudí s nízkou kvalifikáciou v okresoch Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok a Žilina. Hotové sú už aj skriptá a realizácia projektu je schválená Ministerstvom školstva SR. Projektový manažér každé tri mesiace vypracúva monitorovaciu správu v súlade s požiadavkami zmluvy a externého manuálu,„ pokračoval Slavomír Bella, zástupca riaditeľa SOU strojárskeho pre odborné vyučovanie.
Informačná tabuľa o projekte s logom Európskeho sociálneho fondu, ktorý poskytol grant je priamo vo vytvorenom centre a ďalšie informácie sú na webovej stránke školy. V učilišti preškolili nielen nezamestnaných ľudí, ale aj vlastných žiakov a učiteľov a učiteľov a študentov iných škôl. Škola získala na projekt z grantu 95 percent finančných zdrojov a zvyšných 5 percent financovala z vlastných zdrojov.
Prvým špecifickým cieľom projektu bolo vytvorenie moderného modulového pro-
gramu zameraného na vyučovanie mechanikov nastavovačov, mechanikov riadiacej techniky a obrábačov.
Ďalšími špecifickými cieľmi projektu boli - vytvorenie moderného distančného centra pre vzdelávanie v strojárskej výrobe, e-learningového programu pre čiastkové vyučovanie pripravených modulov a vyškolenie dvadsiatich učiteľov a lektorov na využívanie informačných technológií a moderného vý-učbového „softwaru„.
Modernizujú aj učebné osnovy
Druhý nenávratný príspevok dostalo SOU strojárske na projekt Modernizácia učebných osnov – zavádzanie počítačových simulácií. Existujú štyri špecifické ciele projektu. Prvým je modernizácia učebných osnov v odboroch mechanik nastavovač a mechanik číslicovo riadenej techniky (CNC). Tento cieľ súvisí so zmenami vo využívaní najmodernejších technológií, ktoré sa v súčasnosti využívajú v strojárskom priemysle. Druhým špecifickým cieľom projektu je vytvorenie odbornej učebnice pre modernizované učebné osnovy. Zvyšné špecifické ciele projektu sú zamerané na vyškolenie štyridsiatich pracovníkov pre prácu s modernými grafickými systémami, ktoré sa využívajú pre strojársky priemysel a rovnakého počtu pedagógov na prácu so simulačným „softwarom„ pre vyučovanie najmodernejších CNC technológií. Bude sa týkať priamo aj 200 súčasných študentov školy a v ďalších rokoch 2-tisíc žiakov. Tento projekt prebieha v SOU strojárskom od septembra minulého roka a bude pokračovať do konca tohto roka. Jeho prioritou je cieľavedomá podpora vzájomného prepájania trhov vzdelávania a práce. S vyškolením učiteľov a modernizáciou učebných osnov súvisí aj príprava učebníc a učebných textov pre žiakov. V prvej fáze realizácie projektu vznikla expertná skupina zložená z pedagógov školy a zamestnávateľov. Expertná skupina sa podieľala na modernizácii učebných osnov, vytvorení 120-stranovej učebnice, ktorá slúži ako pomôcka pri vyučovaní na simulačných CNC strojoch. Publicitu projektu zabezpečili informačné tabule v priestoroch školy a na webovej stránke SOU strojárskeho. Po ukončení projektu sa uskutoční tlačová beseda. Finančné náklady na projekt dosiahnu 1,1 milióna korún, z ktorých 75 percent financoval Európsky sociálny fond, 20 percent štát a 5 percent tvorili vlastné zdroje SOU strojárskeho.
„V rámci spomínaných dvoch študijných odborov vytvoríme nové učebné osnovy pre predmety - technológia a programovanie číslicovo riadených strojov (CNC), odborná príprava, výpočtová technika, automatizácia obrábacích stojov, strojárstvo, laboratórne cvičenia CNC a technické kreslenie. Súčasné osnovy sú už zastaralé. Musíme pripraviť nové osnovy pre využitie novej techniky, ktorá sa v Turci a okolí využíva. a vylepšiť staré,„ pokračoval Slavomír Bella. Do 30 percent obsahu osnov môžeme zmeniť so schválením riaditeľa školy. Viac ako 30 percent spomínaných zmien musí schváliť Ministerstvo školstva SR.
Pripravujú správcov počítačových sietí
Tretí grant slúžil na tvorbu kurzu správcov počítačových sietí. Jeho prioritou je zvýšiť kvalifikáciu a adaptabilitu zamestnancov a ľudí, ktorí prichádzajú na trh práce, a to pomocou zvýšenia rozsahu, zlepšenia a rozšírenia vzdelávania. Ponuka vzdelávania by sa mala rozšíriť najmä v moderných CNC technológiách, pomocou zavedenia nových foriem vzdelávania s využitím informačných technológií. Vytvorenie moderného modulového programu ďalšieho vzdelávania zameraného na vyučovanie moderných prvkoch v CNC technológiách, ktoré sú základom moderného strojárskeho priemyslu, sú prvým špecifickým cieľom. K nemu treba priradiť aj vytvorenie moderného vzdelávacieho centra CNC technológií a pilotné otestovanie navrhnutých modulov s vyškolením 10 učiteľov a rovnakého počtu absolventov v používaní informačných technológií a vyučovacieho „softwaru„. „Projekt sme začali realizovať 1. januára tohto roku a potrvá do 28. februára 2007. Celkové náklady na projekt dosiahnu takmer 1,5 milióna korún, z ktorých 95 percent tvorí grant ESF. V súčasnosti už vyučujeme prvých študentov. Učebné osnovy existujú, ale potrebujeme ich vylepšiť
a pripraviť lepšie vybavené triedy. Podľa učebných osnov vytvoríme aj učebnice. Využívame triedu so šiestimi počítačmi a virtuálnymi programami, aby sa študenti naučili s nimi pracovať. Tento odbor študuje
v súčasnosti 34 žiakov.
Ako nám povedal Jozef Zanovit, zavádzanie nových študijných a učebných odborov a modernizácia školy, nie sú jednoduché úlohy, lebo projekty sú schopní vypracovať iba vzdelaní ľudia. „Okrem toho potrebujeme aj špičkové technické vybavenie. Na realizáciu projektov potrebujeme aj vlastné finančné zdroje, ktoré sa nám podarilo zabezpečiť. Projekt hodnotila aj kontrola z Ministerstva školstva a označila ho za ukážkový,
čo nás, samozrejme, teší. Škola má len niekoľko možností ako získať peniaze, ktoré po-
trebujeme na skvalitnenie vyučovania, zavedenie nových uče-bných a študijných odborov
a modernizáciu jej technického vybavenia. Granty sú jednou z najlepších možností na získanie peňazí. V SOU strojárskom sme zlepšili kvalitu vyučovacieho procesu a technické vybavenie školy,„ pokračoval Jozef Zanovit. Jednotlivé projekty sú naviazané na naše učebné odbory. Sú vhodné aj pre nezamestnaných
strojárov, ktorí sa u nás môžu rekvalifikovať.
„Naše učilište má veľkú tradíciu a do roku 1989 sme boli jednou z najlepších strojárskych škôl na Slovensku, a to nie len v kvalite pedagogického procesu, ale aj v inovácii strojov a výrobkov. Trend sme udržali a v súčasnosti má strojárstvo v okrese Martin ale aj v Žilinskom kraji opäť zelenú a myslím si, že aj naša škola dokáže pripraviť výborných odborníkov nielen na robotnícke profesie, ale aj na stredne technické kádre. Záujem o našich absolventov (strojárov) je niekoľkonásobne väčší, ako ich v skutočnosti máme a teší ma najmä to, že majú uplatnenie v praxi.

Skryť Vypnúť reklamu

Prezentácia nadaných študentov
V utorok 21. februára sa v Strednom odbornom učilišti strojárskom v Martine uskutočnil 28. ročník stredoškolskej odbornej činnosti.Do súťaže sa zapojili študenti s deviatimi prácami v odboroch - učebné pomôcky, elektrotechnika a elektronika a energetika. V odbore učebné pomôcky zvíťazil Peter Lúdik z 3.B triedy, 2.miesto získal Radek Novák z 3. A triedy a tretí bol Juraj Valášek z 3.B triedy. V odbore elektrotechniky a elektroniky zvíťazil Martin Kuka zo 4.B triedy, druhý bol Milan Koliba z 3.B triedy. V ten istý deň sa uskutočnilo školské kolo SOČ aj v Strednej škole podnikania v Martine. Do súťaže sa prihlásili študenti so siedmimi prácami v odboroch ekonomiky a riadenia, sociológie, pedagogiky a histórie. V odbore ekonomiky a riadenia najlepšiu prácu prezentovala Katarína Bálintová zo 4.P triedy, 2. a 3. miesto obsadili jej spolužiačky Katarína Delinčáková a Lenka Brandejská. V odbore sociológie súťažila práca žiačky Martiny Kapolkovej z 3.P a v odbore histórie práca Dominiky Kriššákovej z 1.P triedy. Po úspešnej prezentácii v školskom kole postupujú spomínaní študenti do okresného kola SOČ. Palce im budú držať nielen ich spolužiaci, ale predovšetkým ich učitelia, ktorí ich odborne viedli počas realizácie ich súťažných prác. Osobitné poďakovanie za organizačné zabezpečenie súťaže patrí pedagógom Karolovi Kuzmánymu a Denise Rojkovičovej.

Skryť Vypnúť reklamu


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Home (ale aj) Office
 2. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 3. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 4. Zamestnanec chcel príspevok na stravu, no šéf mal iný názor.
 5. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 6. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 7. Zelená Bratislava
 8. Znečistenie riek už možno nebude možné zastaviť
 9. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové
 10. Záujem o akcie Pilulky prekonal naše očakávania
 1. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 2. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 3. Zelená Bratislava
 4. Ruža zmeny
 5. Úpravy automobilov pre ZŤP
 6. No Finish Line v Bratislave sa presúva do virtuálneho priestoru
 7. Mladí ľudia vstupujú do druhého piliera už aj cez internet
 8. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové
 9. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 10. Zamestnanec chcel príspevok na stravu, no šéf mal iný názor.
 1. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 27 645
 2. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 23 166
 3. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 16 160
 4. Čo bude s gastráčmi a miliardy z EÚ ako prekliatie? 13 870
 5. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 13 665
 6. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 10 459
 7. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 779
 8. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 145
 9. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 8 958
 10. Budúcnosť v digitále je plná žien. V čom majú pred mužmi navrch? 8 619
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Prezidentka Zuzana Čaputová v Martine, vyjadrila sa aj k celoplošnému testovaniu

So zdravotným personálom nemocnice sa rozprávala o tom, ako zvládajú nápor nových pacientov nakazených ochorením Covid –19, ale aj o tom, či sú personálne i lôžkové kapacity nemocnice dostačujúce.

Prezidentka Zuzana Čaputová dnes v Martine poďakovala všetkým lekárom aj zdravotníckemu personálu.

Biatlonistom sa vrchol letnej sezóny vydaril

Letná biatlonová sezóna vyvrcholila v Revúcej majstrovstvami Slovenska. Darilo sa aj Martinčanom.

Martinčanom sa na slovenskom šampionáte v letnom biatlone darilo.

ONLINE DISKUSIA: Môže byť Žilina moderné a životaschopné mesto?

Ako dostať Žilinu na mapu moderných miest? Má krajské mesto priestor na rozširovanie? Aj tieto témy odznejú v LIVE diskusii už v stredu o 9. hodine na FB Žilina na Facebooku.

Ilustračné foto.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Najviac nakazených pribudlo v Košiciach a v okrese Čadca

Nedeľňajší rekord sa vyšplhal na číslo 860.

V Nitre pribudli hospitalizovaní aj mŕtvi. Ohniská na Borovej stráži polícia

Viac ako dve tretiny reprofilizovaných lôžok pre COVID pacientov sú obsadené. Vytvoria ďalšie.

Nedeľný rekord. V Trenčianskom kraji pribudlo 104 pozitívne testovaných

Laboratóriá na Slovensku otestovali 5 025 vzoriek, celkový počet pozitívnych bol 860.

KORONAVÍRUS: Žilina hlási menej nakazených, Čadca medzi najhoršími

V nemocniciach je hospitalizovaných 638 pacientov.

Už ste čítali?