Streda, 4. august, 2021 | Meniny má Dominik, DominikaKrížovkyKrížovky
SOU STROJÁRSKE V MARTINE PRECHÁDZA VĎAKA PENIAZOM Z EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO FONDU ROZSIAHLOU MODERNIZÁCIOU VYUČOVACIEHO PROCESU

Nové šance vo vzdelávaní strojárov

Pred 2,5 rokom, keď EÚ otvorila Európsky sociálny fond (ESF) sa Stredné odborné učilište strojárske a Strednej školy podnikania v Martine, ktoré sídlia v jednom areáli, zapojili do grantových programov, ktoré umožňujú čerpanie peňazí EÚ na vybrané projekt

SOU strojárske v Martine prechádza vďaka peniazom z Európskeho sociálneho fondu rozsiahlou modernizáciou vyučovacieho procesu
y. So štyrmi projektmi, ktoré sme vypracovali viac menej živelne sme neuspeli na Ministerstve školstva s rôznych dôvodov. Neúspech nás neodradil a časom sme vytvorili tím pedagógov, ktorý sa naučil vypracúvať projekty s nadšením a so skúsenosťami prišli aj úspechy. Úspešní sme boli pri troch grantoch SOU strojárskeho (dostali sme 3,9 milióna korún) a jednom projekte Strednej školy podnikania (dostali sme1,8 milióna korún). Peniaze sme dostali prostredníctvom Ministerstva školstva - sekcie európskej integrácie. 5,7 milióna korún v rámci štyroch grantov, to je pravdepodobne v Žilinskom kraji rarita,„ povedal nám v úvode riaditeľ SOU strojárskeho a Strednej školy podnikania Jozef Zanovit. Spomínané granty sa zameriavajú na rozvoj ľudských zdrojov.
Pomoc nezamestnaným strojárom
Prvý grant sa týkal projektu, ktorý nazvali Rozvoj celoživotného vzdelávania pre osoby s nedostatočnou kvalifikáciou. Jeho cieľom bolo vytvoriť moderné výukové moduly. Tie sú prispôsobené úrovni poznatkov žiakov, ktorí počas vyučovania pracujú so simulačným softwarom programu. Žiakmi sú nezamestnaní evidovaní Úradom práce sociálnych vecí a rodiny, ktorí majú nedostatočnú kvalifikáciu a neuplatnia sa na trhu práce. Prvým modulom je frézovanie a druhým sústruženie.
„Projekt sme začali realizovať 1. januára 2005 a končíme ho v marci 2006. Vytvorili sme centrum distančného vzdelávania sa a získali sme počítačové vybavenie a softwar pre vzdelávacie moduly vo forme e-learnigových programov. Moduly boli už otestované na skupinách ľudí s nízkou kvalifikáciou v okresoch Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok a Žilina. Hotové sú už aj skriptá a realizácia projektu je schválená Ministerstvom školstva SR. Projektový manažér každé tri mesiace vypracúva monitorovaciu správu v súlade s požiadavkami zmluvy a externého manuálu,„ pokračoval Slavomír Bella, zástupca riaditeľa SOU strojárskeho pre odborné vyučovanie.
Informačná tabuľa o projekte s logom Európskeho sociálneho fondu, ktorý poskytol grant je priamo vo vytvorenom centre a ďalšie informácie sú na webovej stránke školy. V učilišti preškolili nielen nezamestnaných ľudí, ale aj vlastných žiakov a učiteľov a učiteľov a študentov iných škôl. Škola získala na projekt z grantu 95 percent finančných zdrojov a zvyšných 5 percent financovala z vlastných zdrojov.
Prvým špecifickým cieľom projektu bolo vytvorenie moderného modulového pro-
gramu zameraného na vyučovanie mechanikov nastavovačov, mechanikov riadiacej techniky a obrábačov.
Ďalšími špecifickými cieľmi projektu boli - vytvorenie moderného distančného centra pre vzdelávanie v strojárskej výrobe, e-learningového programu pre čiastkové vyučovanie pripravených modulov a vyškolenie dvadsiatich učiteľov a lektorov na využívanie informačných technológií a moderného vý-učbového „softwaru„.
Modernizujú aj učebné osnovy
Druhý nenávratný príspevok dostalo SOU strojárske na projekt Modernizácia učebných osnov – zavádzanie počítačových simulácií. Existujú štyri špecifické ciele projektu. Prvým je modernizácia učebných osnov v odboroch mechanik nastavovač a mechanik číslicovo riadenej techniky (CNC). Tento cieľ súvisí so zmenami vo využívaní najmodernejších technológií, ktoré sa v súčasnosti využívajú v strojárskom priemysle. Druhým špecifickým cieľom projektu je vytvorenie odbornej učebnice pre modernizované učebné osnovy. Zvyšné špecifické ciele projektu sú zamerané na vyškolenie štyridsiatich pracovníkov pre prácu s modernými grafickými systémami, ktoré sa využívajú pre strojársky priemysel a rovnakého počtu pedagógov na prácu so simulačným „softwarom„ pre vyučovanie najmodernejších CNC technológií. Bude sa týkať priamo aj 200 súčasných študentov školy a v ďalších rokoch 2-tisíc žiakov. Tento projekt prebieha v SOU strojárskom od septembra minulého roka a bude pokračovať do konca tohto roka. Jeho prioritou je cieľavedomá podpora vzájomného prepájania trhov vzdelávania a práce. S vyškolením učiteľov a modernizáciou učebných osnov súvisí aj príprava učebníc a učebných textov pre žiakov. V prvej fáze realizácie projektu vznikla expertná skupina zložená z pedagógov školy a zamestnávateľov. Expertná skupina sa podieľala na modernizácii učebných osnov, vytvorení 120-stranovej učebnice, ktorá slúži ako pomôcka pri vyučovaní na simulačných CNC strojoch. Publicitu projektu zabezpečili informačné tabule v priestoroch školy a na webovej stránke SOU strojárskeho. Po ukončení projektu sa uskutoční tlačová beseda. Finančné náklady na projekt dosiahnu 1,1 milióna korún, z ktorých 75 percent financoval Európsky sociálny fond, 20 percent štát a 5 percent tvorili vlastné zdroje SOU strojárskeho.
„V rámci spomínaných dvoch študijných odborov vytvoríme nové učebné osnovy pre predmety - technológia a programovanie číslicovo riadených strojov (CNC), odborná príprava, výpočtová technika, automatizácia obrábacích stojov, strojárstvo, laboratórne cvičenia CNC a technické kreslenie. Súčasné osnovy sú už zastaralé. Musíme pripraviť nové osnovy pre využitie novej techniky, ktorá sa v Turci a okolí využíva. a vylepšiť staré,„ pokračoval Slavomír Bella. Do 30 percent obsahu osnov môžeme zmeniť so schválením riaditeľa školy. Viac ako 30 percent spomínaných zmien musí schváliť Ministerstvo školstva SR.
Pripravujú správcov počítačových sietí
Tretí grant slúžil na tvorbu kurzu správcov počítačových sietí. Jeho prioritou je zvýšiť kvalifikáciu a adaptabilitu zamestnancov a ľudí, ktorí prichádzajú na trh práce, a to pomocou zvýšenia rozsahu, zlepšenia a rozšírenia vzdelávania. Ponuka vzdelávania by sa mala rozšíriť najmä v moderných CNC technológiách, pomocou zavedenia nových foriem vzdelávania s využitím informačných technológií. Vytvorenie moderného modulového programu ďalšieho vzdelávania zameraného na vyučovanie moderných prvkoch v CNC technológiách, ktoré sú základom moderného strojárskeho priemyslu, sú prvým špecifickým cieľom. K nemu treba priradiť aj vytvorenie moderného vzdelávacieho centra CNC technológií a pilotné otestovanie navrhnutých modulov s vyškolením 10 učiteľov a rovnakého počtu absolventov v používaní informačných technológií a vyučovacieho „softwaru„. „Projekt sme začali realizovať 1. januára tohto roku a potrvá do 28. februára 2007. Celkové náklady na projekt dosiahnu takmer 1,5 milióna korún, z ktorých 95 percent tvorí grant ESF. V súčasnosti už vyučujeme prvých študentov. Učebné osnovy existujú, ale potrebujeme ich vylepšiť
a pripraviť lepšie vybavené triedy. Podľa učebných osnov vytvoríme aj učebnice. Využívame triedu so šiestimi počítačmi a virtuálnymi programami, aby sa študenti naučili s nimi pracovať. Tento odbor študuje
v súčasnosti 34 žiakov.
Ako nám povedal Jozef Zanovit, zavádzanie nových študijných a učebných odborov a modernizácia školy, nie sú jednoduché úlohy, lebo projekty sú schopní vypracovať iba vzdelaní ľudia. „Okrem toho potrebujeme aj špičkové technické vybavenie. Na realizáciu projektov potrebujeme aj vlastné finančné zdroje, ktoré sa nám podarilo zabezpečiť. Projekt hodnotila aj kontrola z Ministerstva školstva a označila ho za ukážkový,
čo nás, samozrejme, teší. Škola má len niekoľko možností ako získať peniaze, ktoré po-
trebujeme na skvalitnenie vyučovania, zavedenie nových uče-bných a študijných odborov
a modernizáciu jej technického vybavenia. Granty sú jednou z najlepších možností na získanie peňazí. V SOU strojárskom sme zlepšili kvalitu vyučovacieho procesu a technické vybavenie školy,„ pokračoval Jozef Zanovit. Jednotlivé projekty sú naviazané na naše učebné odbory. Sú vhodné aj pre nezamestnaných
strojárov, ktorí sa u nás môžu rekvalifikovať.
„Naše učilište má veľkú tradíciu a do roku 1989 sme boli jednou z najlepších strojárskych škôl na Slovensku, a to nie len v kvalite pedagogického procesu, ale aj v inovácii strojov a výrobkov. Trend sme udržali a v súčasnosti má strojárstvo v okrese Martin ale aj v Žilinskom kraji opäť zelenú a myslím si, že aj naša škola dokáže pripraviť výborných odborníkov nielen na robotnícke profesie, ale aj na stredne technické kádre. Záujem o našich absolventov (strojárov) je niekoľkonásobne väčší, ako ich v skutočnosti máme a teší ma najmä to, že majú uplatnenie v praxi.

Skryť Vypnúť reklamu

Prezentácia nadaných študentov
V utorok 21. februára sa v Strednom odbornom učilišti strojárskom v Martine uskutočnil 28. ročník stredoškolskej odbornej činnosti.Do súťaže sa zapojili študenti s deviatimi prácami v odboroch - učebné pomôcky, elektrotechnika a elektronika a energetika. V odbore učebné pomôcky zvíťazil Peter Lúdik z 3.B triedy, 2.miesto získal Radek Novák z 3. A triedy a tretí bol Juraj Valášek z 3.B triedy. V odbore elektrotechniky a elektroniky zvíťazil Martin Kuka zo 4.B triedy, druhý bol Milan Koliba z 3.B triedy. V ten istý deň sa uskutočnilo školské kolo SOČ aj v Strednej škole podnikania v Martine. Do súťaže sa prihlásili študenti so siedmimi prácami v odboroch ekonomiky a riadenia, sociológie, pedagogiky a histórie. V odbore ekonomiky a riadenia najlepšiu prácu prezentovala Katarína Bálintová zo 4.P triedy, 2. a 3. miesto obsadili jej spolužiačky Katarína Delinčáková a Lenka Brandejská. V odbore sociológie súťažila práca žiačky Martiny Kapolkovej z 3.P a v odbore histórie práca Dominiky Kriššákovej z 1.P triedy. Po úspešnej prezentácii v školskom kole postupujú spomínaní študenti do okresného kola SOČ. Palce im budú držať nielen ich spolužiaci, ale predovšetkým ich učitelia, ktorí ich odborne viedli počas realizácie ich súťažných prác. Osobitné poďakovanie za organizačné zabezpečenie súťaže patrí pedagógom Karolovi Kuzmánymu a Denise Rojkovičovej.

Skryť Vypnúť reklamu


Najčítanejšie na My Turiec

Inzercia - Tlačové správy

 1. Poznáte horúci trend interiérového dizajnu?
 2. Podnikáte? Otvorte si účet online a ušetrite
 3. Ako si zabezpečiť krytie liečby a karantény v zahraničí?
 4. Ficov priateľ a oligarcha Miroslav Výboh zmenil kurz v biznise
 5. Ak sa včas nespamätáme, vlaky z Číny získajú Maďari a Poliaci
 6. Odomknite si SME.sk na viacerých zariadeniach
 7. Na čo si dávať pri investovaní do kryptomien pozor
 8. Slovensko v tieni tureckého polmesiaca
 9. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy
 10. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova
 1. Zázračné účinky Arónie na zdravie
 2. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 3. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 4. Poznáte horúci trend interiérového dizajnu?
 5. Ficov priateľ a oligarcha Miroslav Výboh zmenil kurz v biznise
 6. Dekarbonizácia má byť súčasťou moderných dodávateľských vzťahov
 7. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 8. Ako zvýšiť produktivitu vašej prevádzky?
 9. Ak sa včas nespamätáme, vlaky z Číny získajú Maďari a Poliaci
 10. Na čo si dávať pri investovaní do kryptomien pozor
 1. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021 5 778
 2. Ficov priateľ a oligarcha Miroslav Výboh zmenil kurz v biznise 5 587
 3. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova 4 920
 4. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy 4 568
 5. Jeden deň na Bratislavu nestačí 3 925
 6. Ak sa včas nespamätáme, vlaky z Číny získajú Maďari a Poliaci 3 724
 7. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky 3 469
 8. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 3 189
 9. Na čo si dávať pri investovaní do kryptomien pozor 2 927
 10. Slovensko v tieni tureckého polmesiaca 2 585
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Zaplnený štadión ľuďmi z celého Turca, v sumáre päť gólov a jasný postup favorita. Aj toto všetko prinieslo turčianske pohárové derby medzi Diviakmi a Martinom. Fomat vyhral 4:1, o svojom postupe prakticky rozhodol už v prvom polčase.


2 h
Odhalenie busty Alexandra Dubčeka.

Bustu slovenského politika Alexandra Dubčeka odhalili v stredu pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia.


TASR 5 h
Martinčania sú na ľade od druhej polovice júla. Prvý zápas 
odohrajú 10. augusta na Liptove.

Súčasťou prípravy sú aj priateľské zápasy. Prvý odohrajú Martinčania na Liptove už na budúci týždeň.


9 h
Víťaz Róbert Judiak.

S náročnou traťou si najlepšie poradil iba 17-ročný Róbert Judiak z Dolného Kubína, v cieli mu rozhodcovia namerali čas 26:34,9 min.


14 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

K vyhliadkovej veži vedie nový náučný chodník.


TASR 3. aug

Stavebné povolenie nikto nenapadol. Susedia hovoria, že sa o ňom dozvedeli, až keď bolo právoplatné.


3. aug

Stojí na okraji lesa, hrozilo rozšírenie požiaru do lesného porastu.


3. aug

Rodina chalupárov v obci Čavoj sa už takmer rok trápi so zosunom pôdy. Najnovšie spadla ďalšia časť svahu a majitelia chaty sa boja, čo príde ďalej.


18 h

Už ste čítali?