Pondelok, 8. august, 2022 | Meniny má Oskar

Na Dolinského vážne i veselo

V tomto školskom roku oslavuje škola na Dolinského ulici v Martine-Priekope 20 rokov svojej existencie. Bola postavená hlavne pre potreby rozrastajúceho sa sídliska. Dňa 1. septembra 1986 bola žiakom a pedagogickým pracovníkom slávnostne odovzdaná do uží

Z histórie školy
vania nová budova Základnej školy na vtedy ešte Lysenkovej ulici, keď predtým tu pedagógovia a rodičia odpracovali množstvo hodín. Škola začala pracovať pod vedením Ivana Turica a bola zameraná na rozšírené vyučovanie matematiky. Žiaci mohli využívať veľké svetlé triedy, odborné učebne, priestrannú jedáleň a dve telocvične. V nich sa začala rozbiehať okrem vlastnej výchovno–vzdelávacej práce bohatá mimoškolská záujmová činnosť. Spoločenské zmeny si neskôr vyžiadali premenovanie školy. Najprv mala adresu na Koroľovovej ulici a počet žiakov, ktorí ju navštevovali, rýchlo rástol. V roku 1992 bola opäť premenovaná ulica, na ktorej škola stojí, a to podľa Jána Valašťana Dolinského, hudobného pedagóga, skladateľa a zberateľa ľudových piesní, ktorý pôsobil v Martine.
Tak ako sídlisko ,,starlo„, zmenšoval sa i počet žiakov školy a mnohé z jej priestorov zostávali nevyužité. Riešením bolo, že v roku 2004 prijala pod svoju strechu aj materskú školu, čomu predchádzala pomerne rozsiahla rekonštrukcia vnútorných priestorov. V súčasnosti škola nesie názov Základná škola s materskou školu na ulici J. V. Dolinského a jej osadenstvo je značne pestré.
Súasnos
V súčasnosti škola poskytuje vzdelanie 363 žiakom základnej školy a 117 žiakom materskej školy. Je tu 16 tried na 1. a 2. stupni a 5 tried v MŠ. Pedagogických pracovníkov je 23, nepedagogických 16. V škole je vybudovaných 8 odborných učební, dielne, žiacka knižnica, cvičná kuchyňa a učebňa so šijacími strojmi, kde sa dievčatá vyšších ročníkov učia základom varenia a šitia. Máme dobre vybavenú kuchyňu a jedáleň, dve telocvične, dva udržiavané tenisové kurty, ihrisko, školský pozemok, skleník. Aby bolo vyučovanie obsažnejšie a zaujímavejšie, máme vybudovanú videotéku – asi 200 kaziet.
Spojením základnej školy s materskou školou vznikla spolupráca, ktorá je prospešná pre obe strany. Teší nás, že takto škola získala aj špeciálneho pedagóga a logopéda, ktorého práca sa veľmi sľubne rozbehla. S výučbou cudzích jazykov, angličtiny a nemčiny sa v škole začína nie na 1. stupni, ale už v triedach MŠ.
Predmetové komisie humanitných i prírodovedných predmetov organizujú početné kultúrne a vedomostné súťaže, účasť žiakov na exkurziách a iných podujatiach a tiež sa starajú o talentovaných žiakov. Každý rok si žiaci prinášajú ocenenia z okresných matematických súťaží, v minulosti to bolo i 2. miesto v rámci Slovenska. V olympiáde z nemeckého jazyka sa žiak školy umiestnil na 1. mieste v kraji. Vo vyučovaní jednotlivých predmetov však chceme aj naďalej venovať jednoznačne najviac úsilia rozvoju takých praktických schopností a osobnostných predpokladov žiakov, ktoré by im umožnili dobre zvládať neskoršie štúdium na stredných školách a učilištiach. Ide predovšetkým o rozvíjanie samostatného myslenia a kreativity, zlepšovanie čítania s porozumením, odstraňovanie bariér a nedostatkov komunikácie u žiakov atď...
V oblasti telovýchovy a športu sa škola zameriava hlavne na také športové aktivity, ktoré sa dotýkajú väčšieho počtu žiakov, aby aspoň čiastočne prispela k zlepšeniu priam alarmujúco nízkej telesnej zdatnosti dnešných chlapcov a dievčat. Nejde tu ani tak o konkrétne výkony ako skôr o to, aby si žiaci zvykli na športovanie a pohyb, aby sa tento stal súčasťou ich života aj v dospelosti. Z jednotlivých športov sa v škole darí najviac basketbalu, volejbalu a futbalu. Veľmi sa vydaril napríklad aj nedávny lyžiarsky výcvik žiakov 7. a 8. ročníka na Martinských holiach. Aj v ŠKD vo svojej činnosti venuje nemalý priestor rozvoju telesnej aktivity a pohybových schopností žiakov – rôzne hry a súťaže. Už tradične viac rokov organizujeme aj školu v prírode, s ňou sú veľmi spokojní žiaci aj ich rodičia.
Záujmová innos
V škole pracuje 21 záujmových útvarov so zameraním na kultúru a umenie, vzdelávanie, informatiku a šport. Najväčšej obľube sa tešia športové krúžky – najmä loptové hry – tie svoje dobré výsledky často prezentujú v okresných súťažiach a na Turčianskych hrách mládeže. Najväčšie úspechy dosahujú žiaci streleckého krúžku, ktorí sa už niekoľkokrát umiestnili na najvyšších priečkach celoslovenskej súťaže. Z ostatných sa darí najmä tenisu, dobre si počínajú aj žiačky, ktoré sa venujú aranžovaniu kvetov. V oblasti krúžkovej činnosti má škola vynikajúce skúsenosti so spoluprácou s CVČ Domino.
Z ostatnej záujmovej činnosti si žiaci zvykli na pravidelné návštevy filmových predstavení, vianočné posedenia, mikulášske večierky, Halloween, vianočnú a valentínsku poštu, poznávacie vychádzky a výlety. Na 1. stupni si stále miesto a veľký ohlas u žiakov i rodičovskej verejnosti získavajú veľkonočné trhy spojené s dňom otvorených dverí, čomu predchádzajú tvorivé dielne. Zaviedli tu i nové tradície. Niekoľkokrát v roku sami žiaci organizujú celoškolskú súťaž, kde hodnotia estetickú úpravu a obsah výzdoby tried. Alebo tiež slávnostné uvítanie budúcich prvákov v MŠ končiacimi žiakmi MŠ. Tešíme sa i dobrej spolupráci s políciou (besedy, prednášky). Napríklad naposledy mohli najstarší žiaci na besede s pracovníkmi kriminalistiky s veľkým záujmom sledovať, ako cvičený pes s obdivuhodnou rýchlosťou vedel nájsť ukrytý balíček s drogami. O všetkom, čo sa deje, žiakov pravidelne informuje školský rozhlas.
Organizujeme rozvojové projekty
Škola podporujúca zdravie predstavuje široké spektrum rôznych činností, ktorými vychovávame deti k zdravému životnému štýlu. V rámci neho kladieme veľký dôraz na životné prostredie. Už viac rokov máme veľmi dobré skúsenosti s organizovaním separovaného zberu plastových fliaš a papiera. Každý rok môžu žiaci uvidieť festivalové filmy- Ekofilm. Nielen organizovanými besedami, ale hlavne neformálnymi rozhovormi a praktickým udržiavaním čistoty okolia školy sa snažíme utvárať u detí dobrý vzťah k prírode a vlastný zaujatý prístup k tvorbe životného prostredia.
Počítače do škôl, Infovek. Už veľa rokov systematicky budujeme počítačovú sieť. Máme dve počítačové učebne, v ktorých žiaci pracujú v rámci vyučovania i popoludní – 5 záujmových krúžkov. V krátkom čase hodláme zvýšiť počet počítačov v učebniach a zapojiť tak do vyučovania informatiky všetkých žiakov. Tiež by sme chceli prispieť k šíreniu počítačovej gramotnosti sprístupnením týchto učební rodičom aj verejnosti. Škola je pripojená na internet, učitelia sa zúčastňujú kurzov informatiky. V rámci Infoveku plánujeme postupne využívať možnosti výučby niektorých predmetov prostredníctvom počítačov.
Otvorená škola. Tu vytvárame podmienky na to, aby sa priestory budovy školy a priľahlých objektov v čase mimo vyučovania (i večer) čo najviac využívali žiakmi, rodičmi i rôznymi záujmovými skupinami dospelých. Najčastejšie ide o prácu krúžkov, nácvik rôznych programov, rôzne posedenia a diskotéky, ktoré organizujú sami žiaci, športové a relaxačné kolektívy: stolný tenis, tenis, futbal, volejbal, tai-bo, kalanetika a mnoho ďalších činností.
Vytvárame si i vlastné projekty – máme rozpracovaný projekt individuálnej práce so špecifickými skupinami žiakov (napr. hyperaktívni žiaci, príliš uzavretí žiaci...), s každou skupinou bude systematicky pracovať skúsený pedagóg. Je možné, že podobne sa zameriame aj na prácu s rodičmi – najmä veľmi mladými – ako pomoc pri výchove ich detí. Najnovšie sa učitelia hudobnej výchovy zamýšľajú nad problémom, ako zlepšiť u chlapcov a dievčat v súčasnosti veľmi slabý záujem o ľudové piesne. Cieľom tejto snahy je, aby cez poznanie ľudových piesní poznávali žiaci aj svoje tradície, svoje korene.
Všestranná starostlivosť o žiakov
Naším záujmom je vytvoriť pre žiakov príjemné a bezpečné prostredie na štúdium – po každej stránke. Vo všetkých triedach bola vymenená podlahová krytina za bezpečnejšiu. Na oknách sú namontované žalúzie. V škole funguje automat na nápoje. Snažíme sa o čo najrýchlejšie zachytenie takých javov, ako je šikanovanie, alebo i škodlivý vplyv rodinného prostredia na žiaka či ďalšie podobné problémy. Pri vchode do budovy je umiestnená schránka, do ktorej môžu deti i rodičia vhodiť svoje poznámky, postrehy, sťažnosti a návrhy na zlepšenie práce školy. Naďalej
chceme nadštandardnú starostlivosť venovať deťom, ktoré to mimoriadne potrebujú – ide o deti z neúplných a sociálne slabších rodín, deti z narušeného prostredia, deti, ktoré sa ťažko adaptujú v kolektíve a samozrejme deťom s rôznymi poruchami učenia a správania. Máme niekoľko integrovaných, najmä pohybovo postihnutých detí. Snažíme sa vyhovieť ich špecifickým požiadavkám úpravou organizácie vyučovania a veľmi intenzívnou spoluprácou s rodičmi. Vedenie školy pravidelne a často uskutočňuje ankety pre žiakov, v ktorých môžu voľne vyjadriť svoj názor na dianie v škole. Všetci vyučujúci, výchovný poradca i špeciálny pedagóg poskytujú rodičom a žiakom konzultácie a poradenstvo.
S ím sme spokojní
Ako sídlisková škola sme radi, že i pri všeobecne zníženej disciplíne žiakov nedochádza v škole k závažnejším priestupkom. Tie, s ktorými sa stretávame, sú viac–menej bežným porušovaním školského poriadku. Teší nás, že aj v podmienkach nepriaznivej finančnej situácie škola doteraz vždy dokázala na vcelku dobrej úrovni vykryť všetky požiadavky na vyučovanie i prevádzku školy. Značnú časť týchto prostriedkov si však musela zabezpečiť svojpomocne. V neposlednej miere je dôležité i to, že v kolektíve pedagogických pracovníkov panujú veľmi dobré vzťahy, čo má zase spätne dopad na príjemnú pracovnú pohodu.

Najčítanejšie na My Turiec

Inzercia - Tlačové správy

 1. Za vysokou spotrebou sa často skrýva zlá kondícia motora
 2. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné
 3. Na Oravskej priehrade s Kalim aj Spievankovom. Vidíme sa naživo
 4. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete
 5. Kde u nás kúpite domácke potraviny
 6. 100 ovocných druhov, ktoré u nás dokážeme pestovať
 7. Dráčik nepúta príbehom, ale perlami ducha
 8. Miliónová autorka Táňa K. Vasilková: Po úspechu som netúžila
 1. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné
 2. Goralské folklórne slávnosti po prvýkrát priamo v horách
 3. Za vysokou spotrebou sa často skrýva zlá kondícia motora
 4. Ktoré regionálne projekty podporí Nadácia COOP Jednota?
 5. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete
 6. Kde u nás kúpite domácke potraviny
 7. Na Oravskej priehrade s Kalim aj Spievankovom. Vidíme sa naživo
 8. Tetovanie a piercing - aké zdravotné riziká môžu spôsobiť?
 1. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete 9 625
 2. 100 ovocných druhov, ktoré u nás dokážeme pestovať 7 040
 3. Pozrite si, kedy hrá futbalové zápasy vaše mesto či dedina 6 296
 4. Dráčik nepúta príbehom, ale perlami ducha 5 868
 5. Miliónová autorka Táňa K. Vasilková: Po úspechu som netúžila 5 435
 6. Vypnite si reklamu na SME.sk a odomknite všetky články 2 829
 7. Kde u nás kúpite domácke potraviny 2 585
 8. Dobrá správa pre pacientov s cukrovkou 2 489

Blogy SME

 1. Erik Kriššák: O mlčanlivosti istej dámy
 2. Vladimir Skala: Z učiteľov kriminálnici: Rok po regulačnej búrke v Číne.
 3. Michael Achberger: VIDEO: beach towel workout - tréning na uteráku na pláži
 4. Ľubomír Maretta: Riadenie
 5. Jaroslav Polaček: Cesty a chodníky rekonštruujeme s jasným cieľom – máme plán pre budúcnosť dopravy v Košiciach
 6. Věra Tepličková: Chcete osviežiť váš imunitný systém? Prihláste sa na 4. dávku
 7. Viera Spišáková: Trapas technický
 8. Ľudmila Rábelyová : Prečo tá nenávisť?
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 85 321
 2. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 26 135
 3. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 10 299
 4. Jana Melišová: Svet sa zmenil... 7 111
 5. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 6 893
 6. Post Bellum SK: Hromady mŕtvych a nočné mory o Varšavskom povstaní 4 340
 7. Vladimir Skala: Padá bankový sektor v Číne? 4 089
 8. Jana Melišová: Investovať či neinvestovať? 3 788
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 2. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 3. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 4. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 5. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 6. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 7. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 44. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 2/3 - Skaza lode Karluk, 1913 - 1914
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Turistka Katarína si dokáže užiť túry aj pri škaredom počasí.

Najväčším cestovateľským snom pre Katarínu Cisárikovú je Nový Zéland a Srí Lanka.


50m

Spolupráca štátu s UNIPHARMOU sa osvedčila a počas pandémie ukázala ako spoľahlivá. Napriek tomu zákonodarcovia uvažujú o zmene, nad ktorou visí množstvo otáznikov, vládnu pochybnosti.


2 h
Derby Lipovec – Turčianske Kľačany sa skončilo víťazstvom domácich.

Susedské derby medzi Lipovcom a Turčianskymi Kľačanmi lepšie zvládli domáci. Vrútky nadviazali na výbornú jarnú fazónu a očakávaný súboj Príbovce – Trebostovo nemal víťaza.


12 h
Pamätná tabuľa je venovaná rodákovi z Necpál Jozefovi Justhovi.

V Žabokrekoch si uctili pamiatku Jána Vaňa turistickým výstupom a deti sa opäť zabavili na biblickom tábore.


16 h

Blogy SME

 1. Erik Kriššák: O mlčanlivosti istej dámy
 2. Vladimir Skala: Z učiteľov kriminálnici: Rok po regulačnej búrke v Číne.
 3. Michael Achberger: VIDEO: beach towel workout - tréning na uteráku na pláži
 4. Ľubomír Maretta: Riadenie
 5. Jaroslav Polaček: Cesty a chodníky rekonštruujeme s jasným cieľom – máme plán pre budúcnosť dopravy v Košiciach
 6. Věra Tepličková: Chcete osviežiť váš imunitný systém? Prihláste sa na 4. dávku
 7. Viera Spišáková: Trapas technický
 8. Ľudmila Rábelyová : Prečo tá nenávisť?
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 85 321
 2. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 26 135
 3. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 10 299
 4. Jana Melišová: Svet sa zmenil... 7 111
 5. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 6 893
 6. Post Bellum SK: Hromady mŕtvych a nočné mory o Varšavskom povstaní 4 340
 7. Vladimir Skala: Padá bankový sektor v Číne? 4 089
 8. Jana Melišová: Investovať či neinvestovať? 3 788
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 2. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 3. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 4. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 5. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 6. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 7. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 44. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 2/3 - Skaza lode Karluk, 1913 - 1914

Už ste čítali?