Sobota, 16. január, 2021 | Meniny má KristínaKrížovkyKrížovky

Na Dolinského vážne i veselo

V tomto školskom roku oslavuje škola na Dolinského ulici v Martine-Priekope 20 rokov svojej existencie. Bola postavená hlavne pre potreby rozrastajúceho sa sídliska. Dňa 1. septembra 1986 bola žiakom a pedagogickým pracovníkom slávnostne odovzdaná do uží

Z histórie školy
vania nová budova Základnej školy na vtedy ešte Lysenkovej ulici, keď predtým tu pedagógovia a rodičia odpracovali množstvo hodín. Škola začala pracovať pod vedením Ivana Turica a bola zameraná na rozšírené vyučovanie matematiky. Žiaci mohli využívať veľké svetlé triedy, odborné učebne, priestrannú jedáleň a dve telocvične. V nich sa začala rozbiehať okrem vlastnej výchovno–vzdelávacej práce bohatá mimoškolská záujmová činnosť. Spoločenské zmeny si neskôr vyžiadali premenovanie školy. Najprv mala adresu na Koroľovovej ulici a počet žiakov, ktorí ju navštevovali, rýchlo rástol. V roku 1992 bola opäť premenovaná ulica, na ktorej škola stojí, a to podľa Jána Valašťana Dolinského, hudobného pedagóga, skladateľa a zberateľa ľudových piesní, ktorý pôsobil v Martine.
Tak ako sídlisko ,,starlo„, zmenšoval sa i počet žiakov školy a mnohé z jej priestorov zostávali nevyužité. Riešením bolo, že v roku 2004 prijala pod svoju strechu aj materskú školu, čomu predchádzala pomerne rozsiahla rekonštrukcia vnútorných priestorov. V súčasnosti škola nesie názov Základná škola s materskou školu na ulici J. V. Dolinského a jej osadenstvo je značne pestré.
Súasnos
V súčasnosti škola poskytuje vzdelanie 363 žiakom základnej školy a 117 žiakom materskej školy. Je tu 16 tried na 1. a 2. stupni a 5 tried v MŠ. Pedagogických pracovníkov je 23, nepedagogických 16. V škole je vybudovaných 8 odborných učební, dielne, žiacka knižnica, cvičná kuchyňa a učebňa so šijacími strojmi, kde sa dievčatá vyšších ročníkov učia základom varenia a šitia. Máme dobre vybavenú kuchyňu a jedáleň, dve telocvične, dva udržiavané tenisové kurty, ihrisko, školský pozemok, skleník. Aby bolo vyučovanie obsažnejšie a zaujímavejšie, máme vybudovanú videotéku – asi 200 kaziet.
Spojením základnej školy s materskou školou vznikla spolupráca, ktorá je prospešná pre obe strany. Teší nás, že takto škola získala aj špeciálneho pedagóga a logopéda, ktorého práca sa veľmi sľubne rozbehla. S výučbou cudzích jazykov, angličtiny a nemčiny sa v škole začína nie na 1. stupni, ale už v triedach MŠ.
Predmetové komisie humanitných i prírodovedných predmetov organizujú početné kultúrne a vedomostné súťaže, účasť žiakov na exkurziách a iných podujatiach a tiež sa starajú o talentovaných žiakov. Každý rok si žiaci prinášajú ocenenia z okresných matematických súťaží, v minulosti to bolo i 2. miesto v rámci Slovenska. V olympiáde z nemeckého jazyka sa žiak školy umiestnil na 1. mieste v kraji. Vo vyučovaní jednotlivých predmetov však chceme aj naďalej venovať jednoznačne najviac úsilia rozvoju takých praktických schopností a osobnostných predpokladov žiakov, ktoré by im umožnili dobre zvládať neskoršie štúdium na stredných školách a učilištiach. Ide predovšetkým o rozvíjanie samostatného myslenia a kreativity, zlepšovanie čítania s porozumením, odstraňovanie bariér a nedostatkov komunikácie u žiakov atď...
V oblasti telovýchovy a športu sa škola zameriava hlavne na také športové aktivity, ktoré sa dotýkajú väčšieho počtu žiakov, aby aspoň čiastočne prispela k zlepšeniu priam alarmujúco nízkej telesnej zdatnosti dnešných chlapcov a dievčat. Nejde tu ani tak o konkrétne výkony ako skôr o to, aby si žiaci zvykli na športovanie a pohyb, aby sa tento stal súčasťou ich života aj v dospelosti. Z jednotlivých športov sa v škole darí najviac basketbalu, volejbalu a futbalu. Veľmi sa vydaril napríklad aj nedávny lyžiarsky výcvik žiakov 7. a 8. ročníka na Martinských holiach. Aj v ŠKD vo svojej činnosti venuje nemalý priestor rozvoju telesnej aktivity a pohybových schopností žiakov – rôzne hry a súťaže. Už tradične viac rokov organizujeme aj školu v prírode, s ňou sú veľmi spokojní žiaci aj ich rodičia.
Záujmová innos
V škole pracuje 21 záujmových útvarov so zameraním na kultúru a umenie, vzdelávanie, informatiku a šport. Najväčšej obľube sa tešia športové krúžky – najmä loptové hry – tie svoje dobré výsledky často prezentujú v okresných súťažiach a na Turčianskych hrách mládeže. Najväčšie úspechy dosahujú žiaci streleckého krúžku, ktorí sa už niekoľkokrát umiestnili na najvyšších priečkach celoslovenskej súťaže. Z ostatných sa darí najmä tenisu, dobre si počínajú aj žiačky, ktoré sa venujú aranžovaniu kvetov. V oblasti krúžkovej činnosti má škola vynikajúce skúsenosti so spoluprácou s CVČ Domino.
Z ostatnej záujmovej činnosti si žiaci zvykli na pravidelné návštevy filmových predstavení, vianočné posedenia, mikulášske večierky, Halloween, vianočnú a valentínsku poštu, poznávacie vychádzky a výlety. Na 1. stupni si stále miesto a veľký ohlas u žiakov i rodičovskej verejnosti získavajú veľkonočné trhy spojené s dňom otvorených dverí, čomu predchádzajú tvorivé dielne. Zaviedli tu i nové tradície. Niekoľkokrát v roku sami žiaci organizujú celoškolskú súťaž, kde hodnotia estetickú úpravu a obsah výzdoby tried. Alebo tiež slávnostné uvítanie budúcich prvákov v MŠ končiacimi žiakmi MŠ. Tešíme sa i dobrej spolupráci s políciou (besedy, prednášky). Napríklad naposledy mohli najstarší žiaci na besede s pracovníkmi kriminalistiky s veľkým záujmom sledovať, ako cvičený pes s obdivuhodnou rýchlosťou vedel nájsť ukrytý balíček s drogami. O všetkom, čo sa deje, žiakov pravidelne informuje školský rozhlas.
Organizujeme rozvojové projekty
Škola podporujúca zdravie predstavuje široké spektrum rôznych činností, ktorými vychovávame deti k zdravému životnému štýlu. V rámci neho kladieme veľký dôraz na životné prostredie. Už viac rokov máme veľmi dobré skúsenosti s organizovaním separovaného zberu plastových fliaš a papiera. Každý rok môžu žiaci uvidieť festivalové filmy- Ekofilm. Nielen organizovanými besedami, ale hlavne neformálnymi rozhovormi a praktickým udržiavaním čistoty okolia školy sa snažíme utvárať u detí dobrý vzťah k prírode a vlastný zaujatý prístup k tvorbe životného prostredia.
Počítače do škôl, Infovek. Už veľa rokov systematicky budujeme počítačovú sieť. Máme dve počítačové učebne, v ktorých žiaci pracujú v rámci vyučovania i popoludní – 5 záujmových krúžkov. V krátkom čase hodláme zvýšiť počet počítačov v učebniach a zapojiť tak do vyučovania informatiky všetkých žiakov. Tiež by sme chceli prispieť k šíreniu počítačovej gramotnosti sprístupnením týchto učební rodičom aj verejnosti. Škola je pripojená na internet, učitelia sa zúčastňujú kurzov informatiky. V rámci Infoveku plánujeme postupne využívať možnosti výučby niektorých predmetov prostredníctvom počítačov.
Otvorená škola. Tu vytvárame podmienky na to, aby sa priestory budovy školy a priľahlých objektov v čase mimo vyučovania (i večer) čo najviac využívali žiakmi, rodičmi i rôznymi záujmovými skupinami dospelých. Najčastejšie ide o prácu krúžkov, nácvik rôznych programov, rôzne posedenia a diskotéky, ktoré organizujú sami žiaci, športové a relaxačné kolektívy: stolný tenis, tenis, futbal, volejbal, tai-bo, kalanetika a mnoho ďalších činností.
Vytvárame si i vlastné projekty – máme rozpracovaný projekt individuálnej práce so špecifickými skupinami žiakov (napr. hyperaktívni žiaci, príliš uzavretí žiaci...), s každou skupinou bude systematicky pracovať skúsený pedagóg. Je možné, že podobne sa zameriame aj na prácu s rodičmi – najmä veľmi mladými – ako pomoc pri výchove ich detí. Najnovšie sa učitelia hudobnej výchovy zamýšľajú nad problémom, ako zlepšiť u chlapcov a dievčat v súčasnosti veľmi slabý záujem o ľudové piesne. Cieľom tejto snahy je, aby cez poznanie ľudových piesní poznávali žiaci aj svoje tradície, svoje korene.
Všestranná starostlivosť o žiakov
Naším záujmom je vytvoriť pre žiakov príjemné a bezpečné prostredie na štúdium – po každej stránke. Vo všetkých triedach bola vymenená podlahová krytina za bezpečnejšiu. Na oknách sú namontované žalúzie. V škole funguje automat na nápoje. Snažíme sa o čo najrýchlejšie zachytenie takých javov, ako je šikanovanie, alebo i škodlivý vplyv rodinného prostredia na žiaka či ďalšie podobné problémy. Pri vchode do budovy je umiestnená schránka, do ktorej môžu deti i rodičia vhodiť svoje poznámky, postrehy, sťažnosti a návrhy na zlepšenie práce školy. Naďalej
chceme nadštandardnú starostlivosť venovať deťom, ktoré to mimoriadne potrebujú – ide o deti z neúplných a sociálne slabších rodín, deti z narušeného prostredia, deti, ktoré sa ťažko adaptujú v kolektíve a samozrejme deťom s rôznymi poruchami učenia a správania. Máme niekoľko integrovaných, najmä pohybovo postihnutých detí. Snažíme sa vyhovieť ich špecifickým požiadavkám úpravou organizácie vyučovania a veľmi intenzívnou spoluprácou s rodičmi. Vedenie školy pravidelne a často uskutočňuje ankety pre žiakov, v ktorých môžu voľne vyjadriť svoj názor na dianie v škole. Všetci vyučujúci, výchovný poradca i špeciálny pedagóg poskytujú rodičom a žiakom konzultácie a poradenstvo.
S ím sme spokojní
Ako sídlisková škola sme radi, že i pri všeobecne zníženej disciplíne žiakov nedochádza v škole k závažnejším priestupkom. Tie, s ktorými sa stretávame, sú viac–menej bežným porušovaním školského poriadku. Teší nás, že aj v podmienkach nepriaznivej finančnej situácie škola doteraz vždy dokázala na vcelku dobrej úrovni vykryť všetky požiadavky na vyučovanie i prevádzku školy. Značnú časť týchto prostriedkov si však musela zabezpečiť svojpomocne. V neposlednej miere je dôležité i to, že v kolektíve pedagogických pracovníkov panujú veľmi dobré vzťahy, čo má zase spätne dopad na príjemnú pracovnú pohodu.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť
 2. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 3. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 4. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 5. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 7. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur
 8. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 9. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 10. Oktagon 20: Pikantné súboje prinesú aj zápas o titul!
 1. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 2. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 4. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 5. Akčný výpredaj v PLANEO Elektro – to sú ceny nižšie až o 60 %!
 6. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 7. Ohlúpli sme počas Covid roka?
 8. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 9. TOMRA víta kľúčový krok k spusteniu systému zálohovania
 10. Slovaktual umožní všetkým zamestnancom bezplatné testovanie
 1. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur 19 991
 2. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 13 842
 3. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká? 10 928
 4. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 8 136
 5. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 8 053
 6. Kuba si turistov omotá okolo prsta. Miesta, ktoré musíte vidieť 7 425
 7. Riaditeľ VÚB: Udržateľnosť chceme vsadiť do DNA nášho podnikania 6 624
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 596
 9. Kvalitnej hydiny je na pultoch stále menej. Čo vlastne kupujeme? 6 584
 10. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 5 232
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

FOTO: Večerné Turany v zime

Zima vie byť čarovná i romantická.

Turany v zime.

Martinčanov je zas o čosi menej

Martin: Viac ľudí zomrelo ako sa narodilo

Ilustračné foto.

Situáciu v martinskej nemocnici komplikuje nedostatok zdravotníkov

Niektorí z nich sú v karanténe pre covid-19. Hospitalizovaných je v martinskej nemocnici k dnešnému dňu 71 covid pozitívnych pacientov.

Nemocnica v Martine bojuje s nedostatkom zdravotníkov už od októbra minulého roku.

FOTO: Majstrovstvá ČSSR v boxe 1987

V roku 1987 sa v Martine konali Majstrovstvá ČSSR v boxe. Predstavia sa na nich aj bratská dvojica Michala a Ján Franekovci, ktorých prišli do hľadiska povzbudiť aj ich rodičia.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Pohrebné auto zrazilo cyklistu. Neprežil

Nehoda sa stala medzi Telincami a Vrábľami.

Vráble zintenzívnia boj s pandémiou, majú veľa hospitalizovaných v Nitre

Radnica požiadala dobrovoľných hasičov, aby vydezinfikovali autobusové zastávky.

Kam na Liptove počas lockdownu

Nápady na výlety sme rozdelili podľa okresov.

Už ste čítali?