Streda, 16. jún, 2021 | Meniny má Blanka, BiankaKrížovkyKrížovky

Na Dolinského vážne i veselo

V tomto školskom roku oslavuje škola na Dolinského ulici v Martine-Priekope 20 rokov svojej existencie. Bola postavená hlavne pre potreby rozrastajúceho sa sídliska. Dňa 1. septembra 1986 bola žiakom a pedagogickým pracovníkom slávnostne odovzdaná do uží

Z histórie školy
vania nová budova Základnej školy na vtedy ešte Lysenkovej ulici, keď predtým tu pedagógovia a rodičia odpracovali množstvo hodín. Škola začala pracovať pod vedením Ivana Turica a bola zameraná na rozšírené vyučovanie matematiky. Žiaci mohli využívať veľké svetlé triedy, odborné učebne, priestrannú jedáleň a dve telocvične. V nich sa začala rozbiehať okrem vlastnej výchovno–vzdelávacej práce bohatá mimoškolská záujmová činnosť. Spoločenské zmeny si neskôr vyžiadali premenovanie školy. Najprv mala adresu na Koroľovovej ulici a počet žiakov, ktorí ju navštevovali, rýchlo rástol. V roku 1992 bola opäť premenovaná ulica, na ktorej škola stojí, a to podľa Jána Valašťana Dolinského, hudobného pedagóga, skladateľa a zberateľa ľudových piesní, ktorý pôsobil v Martine.
Tak ako sídlisko ,,starlo„, zmenšoval sa i počet žiakov školy a mnohé z jej priestorov zostávali nevyužité. Riešením bolo, že v roku 2004 prijala pod svoju strechu aj materskú školu, čomu predchádzala pomerne rozsiahla rekonštrukcia vnútorných priestorov. V súčasnosti škola nesie názov Základná škola s materskou školu na ulici J. V. Dolinského a jej osadenstvo je značne pestré.
Súasnos
V súčasnosti škola poskytuje vzdelanie 363 žiakom základnej školy a 117 žiakom materskej školy. Je tu 16 tried na 1. a 2. stupni a 5 tried v MŠ. Pedagogických pracovníkov je 23, nepedagogických 16. V škole je vybudovaných 8 odborných učební, dielne, žiacka knižnica, cvičná kuchyňa a učebňa so šijacími strojmi, kde sa dievčatá vyšších ročníkov učia základom varenia a šitia. Máme dobre vybavenú kuchyňu a jedáleň, dve telocvične, dva udržiavané tenisové kurty, ihrisko, školský pozemok, skleník. Aby bolo vyučovanie obsažnejšie a zaujímavejšie, máme vybudovanú videotéku – asi 200 kaziet.
Spojením základnej školy s materskou školou vznikla spolupráca, ktorá je prospešná pre obe strany. Teší nás, že takto škola získala aj špeciálneho pedagóga a logopéda, ktorého práca sa veľmi sľubne rozbehla. S výučbou cudzích jazykov, angličtiny a nemčiny sa v škole začína nie na 1. stupni, ale už v triedach MŠ.
Predmetové komisie humanitných i prírodovedných predmetov organizujú početné kultúrne a vedomostné súťaže, účasť žiakov na exkurziách a iných podujatiach a tiež sa starajú o talentovaných žiakov. Každý rok si žiaci prinášajú ocenenia z okresných matematických súťaží, v minulosti to bolo i 2. miesto v rámci Slovenska. V olympiáde z nemeckého jazyka sa žiak školy umiestnil na 1. mieste v kraji. Vo vyučovaní jednotlivých predmetov však chceme aj naďalej venovať jednoznačne najviac úsilia rozvoju takých praktických schopností a osobnostných predpokladov žiakov, ktoré by im umožnili dobre zvládať neskoršie štúdium na stredných školách a učilištiach. Ide predovšetkým o rozvíjanie samostatného myslenia a kreativity, zlepšovanie čítania s porozumením, odstraňovanie bariér a nedostatkov komunikácie u žiakov atď...
V oblasti telovýchovy a športu sa škola zameriava hlavne na také športové aktivity, ktoré sa dotýkajú väčšieho počtu žiakov, aby aspoň čiastočne prispela k zlepšeniu priam alarmujúco nízkej telesnej zdatnosti dnešných chlapcov a dievčat. Nejde tu ani tak o konkrétne výkony ako skôr o to, aby si žiaci zvykli na športovanie a pohyb, aby sa tento stal súčasťou ich života aj v dospelosti. Z jednotlivých športov sa v škole darí najviac basketbalu, volejbalu a futbalu. Veľmi sa vydaril napríklad aj nedávny lyžiarsky výcvik žiakov 7. a 8. ročníka na Martinských holiach. Aj v ŠKD vo svojej činnosti venuje nemalý priestor rozvoju telesnej aktivity a pohybových schopností žiakov – rôzne hry a súťaže. Už tradične viac rokov organizujeme aj školu v prírode, s ňou sú veľmi spokojní žiaci aj ich rodičia.
Záujmová innos
V škole pracuje 21 záujmových útvarov so zameraním na kultúru a umenie, vzdelávanie, informatiku a šport. Najväčšej obľube sa tešia športové krúžky – najmä loptové hry – tie svoje dobré výsledky často prezentujú v okresných súťažiach a na Turčianskych hrách mládeže. Najväčšie úspechy dosahujú žiaci streleckého krúžku, ktorí sa už niekoľkokrát umiestnili na najvyšších priečkach celoslovenskej súťaže. Z ostatných sa darí najmä tenisu, dobre si počínajú aj žiačky, ktoré sa venujú aranžovaniu kvetov. V oblasti krúžkovej činnosti má škola vynikajúce skúsenosti so spoluprácou s CVČ Domino.
Z ostatnej záujmovej činnosti si žiaci zvykli na pravidelné návštevy filmových predstavení, vianočné posedenia, mikulášske večierky, Halloween, vianočnú a valentínsku poštu, poznávacie vychádzky a výlety. Na 1. stupni si stále miesto a veľký ohlas u žiakov i rodičovskej verejnosti získavajú veľkonočné trhy spojené s dňom otvorených dverí, čomu predchádzajú tvorivé dielne. Zaviedli tu i nové tradície. Niekoľkokrát v roku sami žiaci organizujú celoškolskú súťaž, kde hodnotia estetickú úpravu a obsah výzdoby tried. Alebo tiež slávnostné uvítanie budúcich prvákov v MŠ končiacimi žiakmi MŠ. Tešíme sa i dobrej spolupráci s políciou (besedy, prednášky). Napríklad naposledy mohli najstarší žiaci na besede s pracovníkmi kriminalistiky s veľkým záujmom sledovať, ako cvičený pes s obdivuhodnou rýchlosťou vedel nájsť ukrytý balíček s drogami. O všetkom, čo sa deje, žiakov pravidelne informuje školský rozhlas.
Organizujeme rozvojové projekty
Škola podporujúca zdravie predstavuje široké spektrum rôznych činností, ktorými vychovávame deti k zdravému životnému štýlu. V rámci neho kladieme veľký dôraz na životné prostredie. Už viac rokov máme veľmi dobré skúsenosti s organizovaním separovaného zberu plastových fliaš a papiera. Každý rok môžu žiaci uvidieť festivalové filmy- Ekofilm. Nielen organizovanými besedami, ale hlavne neformálnymi rozhovormi a praktickým udržiavaním čistoty okolia školy sa snažíme utvárať u detí dobrý vzťah k prírode a vlastný zaujatý prístup k tvorbe životného prostredia.
Počítače do škôl, Infovek. Už veľa rokov systematicky budujeme počítačovú sieť. Máme dve počítačové učebne, v ktorých žiaci pracujú v rámci vyučovania i popoludní – 5 záujmových krúžkov. V krátkom čase hodláme zvýšiť počet počítačov v učebniach a zapojiť tak do vyučovania informatiky všetkých žiakov. Tiež by sme chceli prispieť k šíreniu počítačovej gramotnosti sprístupnením týchto učební rodičom aj verejnosti. Škola je pripojená na internet, učitelia sa zúčastňujú kurzov informatiky. V rámci Infoveku plánujeme postupne využívať možnosti výučby niektorých predmetov prostredníctvom počítačov.
Otvorená škola. Tu vytvárame podmienky na to, aby sa priestory budovy školy a priľahlých objektov v čase mimo vyučovania (i večer) čo najviac využívali žiakmi, rodičmi i rôznymi záujmovými skupinami dospelých. Najčastejšie ide o prácu krúžkov, nácvik rôznych programov, rôzne posedenia a diskotéky, ktoré organizujú sami žiaci, športové a relaxačné kolektívy: stolný tenis, tenis, futbal, volejbal, tai-bo, kalanetika a mnoho ďalších činností.
Vytvárame si i vlastné projekty – máme rozpracovaný projekt individuálnej práce so špecifickými skupinami žiakov (napr. hyperaktívni žiaci, príliš uzavretí žiaci...), s každou skupinou bude systematicky pracovať skúsený pedagóg. Je možné, že podobne sa zameriame aj na prácu s rodičmi – najmä veľmi mladými – ako pomoc pri výchove ich detí. Najnovšie sa učitelia hudobnej výchovy zamýšľajú nad problémom, ako zlepšiť u chlapcov a dievčat v súčasnosti veľmi slabý záujem o ľudové piesne. Cieľom tejto snahy je, aby cez poznanie ľudových piesní poznávali žiaci aj svoje tradície, svoje korene.
Všestranná starostlivosť o žiakov
Naším záujmom je vytvoriť pre žiakov príjemné a bezpečné prostredie na štúdium – po každej stránke. Vo všetkých triedach bola vymenená podlahová krytina za bezpečnejšiu. Na oknách sú namontované žalúzie. V škole funguje automat na nápoje. Snažíme sa o čo najrýchlejšie zachytenie takých javov, ako je šikanovanie, alebo i škodlivý vplyv rodinného prostredia na žiaka či ďalšie podobné problémy. Pri vchode do budovy je umiestnená schránka, do ktorej môžu deti i rodičia vhodiť svoje poznámky, postrehy, sťažnosti a návrhy na zlepšenie práce školy. Naďalej
chceme nadštandardnú starostlivosť venovať deťom, ktoré to mimoriadne potrebujú – ide o deti z neúplných a sociálne slabších rodín, deti z narušeného prostredia, deti, ktoré sa ťažko adaptujú v kolektíve a samozrejme deťom s rôznymi poruchami učenia a správania. Máme niekoľko integrovaných, najmä pohybovo postihnutých detí. Snažíme sa vyhovieť ich špecifickým požiadavkám úpravou organizácie vyučovania a veľmi intenzívnou spoluprácou s rodičmi. Vedenie školy pravidelne a často uskutočňuje ankety pre žiakov, v ktorých môžu voľne vyjadriť svoj názor na dianie v škole. Všetci vyučujúci, výchovný poradca i špeciálny pedagóg poskytujú rodičom a žiakom konzultácie a poradenstvo.
S ím sme spokojní
Ako sídlisková škola sme radi, že i pri všeobecne zníženej disciplíne žiakov nedochádza v škole k závažnejším priestupkom. Tie, s ktorými sa stretávame, sú viac–menej bežným porušovaním školského poriadku. Teší nás, že aj v podmienkach nepriaznivej finančnej situácie škola doteraz vždy dokázala na vcelku dobrej úrovni vykryť všetky požiadavky na vyučovanie i prevádzku školy. Značnú časť týchto prostriedkov si však musela zabezpečiť svojpomocne. V neposlednej miere je dôležité i to, že v kolektíve pedagogických pracovníkov panujú veľmi dobré vzťahy, čo má zase spätne dopad na príjemnú pracovnú pohodu.

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako sa mení dynamika firiem?
 2. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom
 3. Aký dojazd s vaším autom reálne potrebujete? Praktická pomôcka
 4. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame
 5. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 6. Po Slovensku na motorke
 7. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 8. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni?
 9. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020?
 10. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi
 1. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 2. Začíname prikrmovať: Ako vybrať detskú ovocnú výživu?
 3. Arónia: Spoznajte jej zázračné účinky na zdravie, chutné recepty
 4. Po Slovensku na motorke
 5. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 6. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 7. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom
 8. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom
 9. Behind every successful business lies a set of skilled people
 10. Klimatická zmena rozkývala štatistiky škôd na domoch a bytoch
 1. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 22 379
 2. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 13 028
 3. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 12 296
 4. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 10 354
 5. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie 10 187
 6. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom 8 092
 7. Čo robiť v Tatrách, keď počasie pokazí plány? 7 328
 8. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť 6 983
 9. Obľubovali ste termínované vklady? Spoznajte alternatívy 5 692
 10. 4 veci, ktoré potrebujete vedieť o bezpečnosti elektromobilov 5 258
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Futbalisti Fomatu vyplnili prestávku medzi súťažnými zápasmi súbojom proti Belej.

Turčianske tímy pôsobiace v stredoslovenských súťažiach týždeň pred reštartom súťaží svoje prípravné súboje poprehrávali.


9 h
Takto by mali vyzerať nové ihriská v Turci.

Dotácia od štátu smeruje aj do Martina, Turčianskych Teplíc a Sučian.


10 h
Slovenské komorné divadlo v Martine minulý piatok uviedlo premiéru novej inscenácie D1 (pracovný názov).

Slovenské komorné divadlo v Martine minulý piatok uviedlo premiéru novej inscenácie D1 (pracovný názov). Téma, ktorá pichľavo rezonuje v nejednom Slovákovi, sa na javisku premieňa z politického kabaretu na miestami až ironicky dojímavú esej.


19 h

Pozrite si MY športujeme.


18 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

K príčine smrti sa vyjadria, až keď budú k dispozícii laboratórne výsledky. Predbežne to s očkovaním nesúvislo.


11 h

Bol by to prvý prípad na Slovensku, kedy medveď zabil človeka.


14. jún

Predškoláka musel previezť vrtuľník.


14 h

Varil v michelinských reštauráciách, aj pre arabského princa. Teraz sa usadil v Nitre, v hoteli Capital na Farskej ulici, a buduje si tu kuchyňu presne podľa svojich predstáv.


re 14. jún

Už ste čítali?