Štvrtok, 21. október, 2021 | Meniny má UršuľaKrížovkyKrížovky

Aj keď sa mi srdce zachvelo, Čo ty na to, slávny Martin?

Túto otázku sme položili verejnosti – a najmä jej reprezentantom – v čísle 41, ktoré vyšlo 17. októbra. Vyprovokoval nás k nej článok v Literárnom týždenníku z toho istého mesiaca, v ktorom (v rámci recenzie knihy Ružomberok s podtitulom Hlavný mestský c


intorín) sa okrem iného píše, že mesto pod Čebraďom koncom 19. a začiatkom 20. storočia prirodzeným spôsobom prebralo štafetu od Martina. S názorom autora tejto recenzie nechceme polemizovať. Koniec koncov, na slovné vojny o pozíciu „lídra štafety“ nie je dôvod. Martin bol a aj je centrom národnej kultúry Slovákov. Len sa nám zdá, že v poslednom čase sa dostáva akoby do tieňa okolitých miest. Nedokáže sa dostatočne „predať“ (nemocnica so svojimi odborníkmi a unikátnymi operáciami, knižnica so svojimi projektmi, samosprávna kultúra so svojimi nadčasovými aktivitami, vysoké školstvo a školstvo vôbec so svojimi reprezentantmi...), neprezentuje navonok svoje najlepšie inštitúcie, svojich súčasných občanov, ktorých práca a dielo presiahli hranice nášho regiónu, nedáva o sebe dostatočne vedieť tam, kde sa v modernom čase tvoria, takpovediac, dejiny spoločnosti a kultúra vo všeobecnosti. Martin akoby zaspal na vavrínoch. Vyzvali sme preto lídrov tohto mesta, aby v čase, keď aj Martin stojí sťaby na križovatke svojho osudu, vyslovili svoj názor na jeho smerovanie. Tu sú prvé ohlasy.
predsa sa ma napokon zmocnil pocit, že sa vlastne stalo veľmi dobre, ak kritická poznámka na adresu Rady národnej kultúry v Martine, ktorá vyšla v Novom ŽIVOTE TURCA 17. októbra 2006, uzrela „svetlo sveta“. Bol by som síce býval privítal, ak by sa autor, ktorý sa zakryl značkou „(pn)“, bol postavil so svojou kritickou glosou „zoči-voči“. Ale prosím: proti kryptonymite žiaden dišputát – ja sa na rozdiel od autora podpíšem. Najprv a predovšetkým: rád podpisujem jeho kritickú reakciu na recenziu v predposlednom čísle Literárneho týždenníka,
v ktorom bol publikovaný návrh vyhlásiť ružomberský cintorín za národnú kultúrnu pamiatku, prípadne za „národný cintorín“, pretože ružomberský panteón vraj je – ak sa myslí na „varietu“ pochovaných osobností – vlastne cintorínom „reprezentatívnejším“ ako martinský. Takto to sformuloval autor recenzie, oceňujúcej vydanie nového reprezentatívneho sprievodcu ružomberského mestského cintorína. Na stránkach Literárneho týždenníka označil osobnosti martinského národného cintorína za jednostranne orientované, nereprezentatívne – za „literátov“. Tým na martinskom cintoríne spochybnil prívlastok „národný“.
Je len prirodzené, že tento sporne formulovaný náhľad nečítal iba náš glosátor, ale prečítal ho celý rad ľudí. Niektorí z nich mi poslali rozhorčené maily o „hurálokálpatriotizme“ a neváhali sa adresu predloženého návrhu vysloviť čo najtvrdšie. A mali – majú pravdu v tom základnom: Národný cintorín v Martine nie je cintorínom „literátov“, ale je dedičstvom výnimočných osobností, múdrych a statočných ľudí, ktoré v dobrom a zlom viedli slovenský národ najťažšími obdobiami národných dejín a vyviedli ho – obrazne povedané – z „babylonského zajatia“ na slobodu. Preto je cintorínom doslova a do písmena národným. Na martinskom Národnom cintoríne spia svoj večný sen vrcholoví slovenskí politici, kňazi, architekti, stavitelia, právnici, budovatelia peňažných ústavov, priemyslu, remesiel, poľnohospodárstva, duchovného, vedeckého, kultúrneho a umeleckého života, spolkového života a korporácií, pedagógovia, budovatelia štátnej správy a samosprávy, vydavatelia, redaktori, knihovníci, osobitne výnimoční exiloví pracovníci atď. Nepochybne aj jedineční spisovatelia. Z každej spomenutej oblasti (a vonkoncom sme nevypočítali oblasti všetky) možno toto tvrdenie doložiť radom vynikajúcich osobností a prostredníctvom nich i vyslovene nezastupiteľné a neopakovateľné národno-reprezentatívne, duchovné a mravné posolstvo martinského Národného cintorína. Ukotvené je v jedinečnej pamäti statočných a verných, národu oddaných rozlúčok, ktoré sa na martinskom cintoríne ako odvážne, statočné prejavy, sľuby vernosti i doslova prísahy národného života odohrávali v tých najťažších časoch, v ktorých sa takrečeno celý národ bez váhania dokázal na martinskom cintoríne – napriek víchrom doby – otvorene rozlúčiť so svojimi vedúcimi osobnosťami. Práve takto – v mohutnom a jednoznačnom mravnom vypätí – stával sa národ národom a jeho cintorín spontánne posväcoval prívlastok národný. K tomuto neodškriepiteľnému faktu, ktorý môžu popierať iba tí, ktorí na martinskom Národnom cintoríne nikdy neboli (alebo sú jednostranne vzdelaní), treba pridať i ďalšiu kritickú repliku.
Podľa recenzenta Literárneho týždenníka Ružomberok prevzal koncom 19. storočia z rúk Martina rolu „národného centra“. Nepochybne ani v tomto nemá dotyčný pravdu. Neexistuje slovenský historik, ktorý by takéto tvrdenie mohol oprávnene vysloviť alebo vecne obhájiť. Turčiansky Svätý Martin – napriek mnohému, čo by sa mohlo a má vidieť kriticky na jeho účinkovaní – doviedol Slovákov až na samotný prah Česko-Slovenskej republiky, a to ako skutočné ohnisko slovenského odporu voči uhorskej protislovenskej politike. Martin bol jednoducho centrom. To nikto nemôže spochybniť.
Moje tvrdenia, ktoré chcú byť obranou Martina, však nechcú nijako znevažovať Ružomberok. Ctia si a budú si ctiť všetko pozitívne a jedinečné, čo Ružomberok v národe vykonal, priniesol a daroval, doslova obetoval, podobne ako si národné odkazy a posolstvá cintorínov v Bratislave, Dolnom Kubíne, Liptovskom Mikuláši, Trenčíne, Banskej Bystrici, Senici a kdekoľvek inde, v tej najmenšej slovenskej dedinke, vážime vždy vtedy, keď v mene národnej inštitúcie kladieme veniec na hrob nezabudnuteľnej osobnosti.
A ak ide alebo má ísť o reprezentatívneho sprievodcu: rád oznamujem martinskej verejnosti, že mesto Martin, Matica slovenská a Slovenská národná knižnica v najbližšom období spoločne vydajú autorsky už zavŕšený rukopis reprezentatívneho Sprievodcu po Národnom cintoríne v Martine, ktorý po dlhoročnom výskume pripravil na vydanie naslovovzatý odborník Zdenko Ďuriška, významný slovenský genealóg. Práve tento sprievodca ukáže, akým jedinečným panteónom je práve panteón martinský, ako si ho treba ctiť a vážiť, ako oko v hlave opatrovať a brániť. Tento sprievodca, ako sa domnievam, môže presvedčiť každého o nespochybniteľnosti martinského Národného cintorína: spochybniť ho môže iba naša vlastná ľahostajnosť, neschopnosť komunikovať a obhajovať jeho hodnoty.
To je nepochybne a naisto i úloha Rady národnej kultúry v Martine, o ktorej, podľa kritickej glosy v Novom ŽIVOTE TURCA, „nepočuť“ a ktorú „nevidieť“. Kritik môže mať v tejto veci do istej miery pravdu. Radu národnej kultúry možno naozaj „nevidieť“. A predsa žije a pracuje: aj napriek osobnostným stratám ostatných rokov usiluje sa svoje rady stabilizovať a má – podľa mojej mienky – odvahu tak pre naše mesto, ako i pre celé Slovensko vykonať niečo, čo môže byť podstatným vkladom do budúcnosti. Je to myšlienka „európskeho hlavného kultúrneho mesta“, ktorým by sa Martin mohol stať a to na obdobie jedného roka – v roku 2013. Môže sa tak stať v prípade súhrnu priaznivých okolností. Aj preto sa Rada národnej kultúry (za ostatného necelého poldruha roka aj za mojej moderátorskej účasti) usilovala pripraviť dôstojné podujatia – napríklad medzinárodnú konferenciu k 10. výročiu svojho založenia – za účasti Jána Fígeľa, člena Európskej komisie. Bol to práve on, kto Martinčanov pozval k úvahám získať pre Martin poctu európskeho hlavného mes-ta kultúry. Vydali sme sa touto cestou. A hoci mnohí váhali, podarilo sa – práve za účasti Rady národnej kultúry a v mnohom aj v jej priamej gescii – pripraviť neobyčajne dôstojné a akceptované vedecko-kultúrne medzinárodné podujatia pod názvom Dni Milana Hodžu 2005, Dni Milana Hodžu 2006, ktoré – tak národným, ako aj európskym akcentom vytvorili veľmi dobrý základ pre uvažovanie o koncepcii Martina – európskeho hlavného kultúrneho mesta 2013.
Túto myšlienku si zásluhou agility Rady národnej kultúry, ktorá môže Martinu priniesť mnoho dobrého aj z ekonomickej stránky, osvojili v ostatných mesiacoch kultúrne grémiá mesta Martin, mestské zastupiteľstvo atď., a viaceré martinské kultúrne inštitúcie, osobitne Slovenská národná knižnica, ktoré prijali príslušné rozhodnutia, ustanovili pracovisko, ktoré má príslušné uznesenia o európskom kultúrnom hlavnom meste naplniť. Delegácie mesta Martin a Slovenskej národnej knižnice s cieľom poučiť sa navštívili grécky Patras, ktorý je v roku 2006 európskym hlavným mestom kultúry. Pripravujú sa podklady pre rozhodnutie Ministerstva kultúry SR o slovenskom európskom hlavnom kultúrnom meste, etc. Rada národnej kultúry si uvedomuje konkurenciu medzi slovenskými mestami – kandidatúru ohlásili napríklad Košice – preto chce s mestom Martin a jeho kultúrnymi inštitúciami vidieť tému komplexne a v tejto súvislosti vytýčila „generálny plán“ prezentácie kultúrneho Martina do roku 2013: na rok 2007 pripravuje podľa scenára M. K. Adamova veľké uličné divadlo pri 300. výročí Onódskeho snemu, pri tej istej príležitosti dôstojnú pamätnú tabuľu na historickej budove Župného domu, medzinárodnú vedeckú konferenciu a výstavu. Onódsky snem bol predsa jedinečnou historickou udalosťou a Turčania sa jeho prostredníctvom výnimočne zapísali do dejín slovenskej integrácie. Prípravou dokumentu Memorialis i obetovaním vlastných životov sa do dejín Slovenska zapísali ako predstavitelia humanizmu, pokoja a politickej rozvahy. V dobrom preslávili Turčiansku župu.
A to sú kvality, na ktorých i dnes stojí a buduje svoje perspektívy tak Slovensko, ako aj Európska únia. Na rok 2008 – pri 90. výročí Martinskej deklarácie – Rada národnej kultúry rozpracúva myšlienku, podľa ktorej by sa v Martine uskutočnil summit prezidentov Českej republiky a Slovenskej republiky. Veríme, že je to produktívna myšlienka a mohla by mať i širšie stredoeurópske dimenzie. Na rok 2009 predpokladáme veľké slovenské slávnosti, ktoré Slovákom ozrejmia, že to bol v roku 1849 práve Turčiansky Svätý Martin a jeho veľké zhromaždenia, ktoré prvýkrát v slovenských dejinách vyslovili myšlienku slovenskej štátnosti. Do roku 2013 to môže byť celý rad ďalších významných, tak martinských, ako i celoslovenských príležitostí, medziiným osvedčených martinských podujatí, napríklad Slovesnej – Martinskej literárnej jari, Scénickej žatvy a a celého radu ďalších podujatí, ktorými sa Martin môže v dobrom zapísať do slovenského i medzinárodného vedomia. A rok 2013, v ktorom sa Slovensku dostane cti mať európske hlavné mesto kultúry, bude predsa rokom 150. výročia založenia Matice slovenskej! S týmito zámermi, ktoré sme tu mohli iba stručne načrtnúť, oboznámila Rada národnej kultúry najvyššie inštancie Slovenskej republiky.
Čo ďalej treba? Predovšetkým treba Radu národnej kultúry posilniť, obnoviť, doplniť mladými silami. Oddane a obetavo ju moderovať. Združovať. Ja sám, ktorý som len zástupne jej úsilia v ostatnom poldruha roku moderoval, pomáhal prekonávať osobnostné straty i animozity, videl som predovšetkým to hlavné: dobrú vôľu. Som vďačný Rade národnej kultúry za mnoho podnetného. Z vážnych zdravotných dôvodov som sa však musel pred dvoma mesiacmi v jej moderovaní nechať vystriedať. V nej samotnej i v jej okolí vidím nádej – vidím, aj keď ich nie je veľa, predsa len zapálených – konštruktívnych ľudí a verím, že sa im mnohé z načrtnutého podarí uskutočniť. Myšlienky, ktoré som sa usiloval predstaviť, si vyžadujú odhodlanú mladú generáciu. Okolo seniorov, ktorí oddali myšlienke Martina celý svoj život, treba zhromaždiť energických Martinčanov, ktorí sa bez váhania pridajú a priložia ruku k dielu. A obohatia ho i svojím videním budúcnosti. Som presvedčený, že majú šancu prežiť v Martine a s Martinom zaujímavú dejinnú kapitolu a svoje mesto si zamilovať. Ak sa tak stane, príde čas, keď Martinčania Radu národnej kultúry uvidia v najlepšom svetle a vyjadria jej svoju vďaku.

Najčítanejšie na My Turiec

Inzercia - Tlačové správy

 1. 4 hi-tech inovácie, ktoré zmenia Slovensko
 2. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch
 3. Ako zamestnať cudzinca: Čo musíte vedieť a na čo si dať pozor
 4. Ocenenie získali Innovatrics, Kellys Bicycles a Bivio
 5. Chcete ušetriť na aute? Namiesto kúpy si ho prenajmite
 6. Nechajte kryptomeny na Fumbi
 7. Šéf Accenture: Nie je nič nezvyčajné, že mám paralelne dva mítingy naraz
 8. Ako sa technologické spoločnosti starajú o bezpečnosť platieb
 9. Vyberte sa s nami za strašidlami. Žiadny strach, bude to zábava
 10. Kaufland otvára prvú predajňu s fotovoltaickým systémom
 1. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 2. Ocenenie získali Innovatrics, Kellys Bicycles a Bivio
 3. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 4. Ako získať nabíjaciu kartu k novému elektromobilu?
 5. Ako sa technologické spoločnosti starajú o bezpečnosť platieb
 6. Vyberte sa s nami za strašidlami. Žiadny strach, bude to zábava
 7. Kaufland otvára prvú predajňu s fotovoltaickým systémom
 8. 5. ročník Trhu kože bude po prvý raz aj v Košiciach
 9. Stanovisko Asociácie moderných benefitov k TK RÚZ
 10. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 1. Stravovacie zlozvyky Slovákov. Odborníci radia čomu sa vyvarovať 21 214
 2. Ako budú tento rok vyzerať vianočné dôchodky a kedy ich vyplatia 14 238
 3. Očarujúce Cinque Terre a jeho päť svetov 8 170
 4. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie 5 854
 5. Ako je na tom naša ekonomika? Začína sa konferencia #akonato 5 854
 6. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch 3 778
 7. Prichádzame o pamiatky? Obnoviť všetky by trvalo 180 rokov 3 362
 8. Pracoviská zmenila pandémia. Búšiť do klávesnice môžete aj doma 2 956
 9. Kaufland otvára prvú predajňu s fotovoltaickým systémom 2 757
 10. Martinus vykupuje čítané knihy, spustil službu Knihovrátok 2 662

Blogy SME

 1. Igor Bilák: Post Covid Príhodka #21 - Hmotnosť alebo váha
 2. Věra Tepličková: 24 miliónov je fuč
 3. Julius Kravjar: Vláda: Písanie prác pre študentov na objednávku bude považované za trestný čin
 4. Roman Kebísek: Šramko ospieval v 18. storočí krásu svojej manželky. Vzbudilo to aj odsúdenie
 5. Ján Marton: Zelená dohoda sa začína červenať. Samozrejmosť ako agenda byrokratov.
 6. Miriam Studeničová: Hrubý omyl o božskej podstate človeka
 7. Martin Pilnik: Nestarajte sa o očkovanie a covid-19 vám zavrie školu, krúžky aj reštauráciu
 8. Andy Nosko: Ako verejné prieskumy zabudli, kto nám tu vládol...
 1. Robert Fico: Pán Kovačič z Markízy, ďakujem, vyhral som vďaka Vám 50 Eur! 31 634
 2. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia 10 199
 3. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 7 637
 4. Jiří Ščobák: Paní Záborská, jste zbabělec! Dovedete cílit jen na nejsnadnější cíl - ženy 6 480
 5. Peter Chudý: Norbert Bödör je bezúhonný človek alebo čo mi povedal o svojom príbuznom Tibor Gašpar. 5 987
 6. Stanislav Martinčko: Chudoba v nedeľu na panské,do R.Soboty !!! 5 706
 7. Roland Vizner: Aký bude Váš dôchodok. Jednoduchý a vcelku presný návod ako ho vypočítať za 3 minúty. 5 194
 8. Tereza Krajčová: Anglický denník: 15. Ak vás anglické zdravotníctvo nezabije, tak aspoň prizabije 4 090
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 3. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 4. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 7. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 8. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Rekonštrukcia dielní v Spojenej škole by mala trvať do apríla 2022.

Dielne praktického vyučovania Spojenej školy v Martine zrekonštruujú za 451.119 eur.


TASR 4 h
Na vybavenie kartičky ľudia stoja v radoch.

Dopravné karty dopravcu SAD Žilina ostanú platné aj po 1. januári 2022. Platnosť končí len mestským kartám MultiCARD, a to 31. decembra 2021.


Henrieta Paulovičová 19. okt
Martin fantasticky zvládol súboj na ľade Humenného.

Naši poriadne zaskočili favorizované Humenné a domov si doviezli všetky body. Do útoku k Linetovi a Tiainenovi výborne zapadol navrátilec Paulíny.


12 h
Ľudia do komunálneho odpadu vyhodili aj to, čo by mali separovať.

Obec plánuje robiť kontroly častejšie, nateraz neporiadnikov rieši napomenutím.


14 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Môžu sa majitelia bytov brániť pred fajčiarmi na balkónoch? S otázkami sme sa obrátili na právnika, bytového správcu i realitného makléra.


18. okt

V úrade končí dnes.


TASR a 1 ďalší 20. okt

Od podelka sa bude najprísnejšími pravidlami riadiť až desať okresov v krajine.


a 1 ďalší 20. okt

Nové Zámky sa na mape Slovenska presunú do červenej farby, Komárno ostáva v oranžovej.


Anton Hrachovský/TASR 20. okt

Blogy SME

 1. Igor Bilák: Post Covid Príhodka #21 - Hmotnosť alebo váha
 2. Věra Tepličková: 24 miliónov je fuč
 3. Julius Kravjar: Vláda: Písanie prác pre študentov na objednávku bude považované za trestný čin
 4. Roman Kebísek: Šramko ospieval v 18. storočí krásu svojej manželky. Vzbudilo to aj odsúdenie
 5. Ján Marton: Zelená dohoda sa začína červenať. Samozrejmosť ako agenda byrokratov.
 6. Miriam Studeničová: Hrubý omyl o božskej podstate človeka
 7. Martin Pilnik: Nestarajte sa o očkovanie a covid-19 vám zavrie školu, krúžky aj reštauráciu
 8. Andy Nosko: Ako verejné prieskumy zabudli, kto nám tu vládol...
 1. Robert Fico: Pán Kovačič z Markízy, ďakujem, vyhral som vďaka Vám 50 Eur! 31 634
 2. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia 10 199
 3. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 7 637
 4. Jiří Ščobák: Paní Záborská, jste zbabělec! Dovedete cílit jen na nejsnadnější cíl - ženy 6 480
 5. Peter Chudý: Norbert Bödör je bezúhonný človek alebo čo mi povedal o svojom príbuznom Tibor Gašpar. 5 987
 6. Stanislav Martinčko: Chudoba v nedeľu na panské,do R.Soboty !!! 5 706
 7. Roland Vizner: Aký bude Váš dôchodok. Jednoduchý a vcelku presný návod ako ho vypočítať za 3 minúty. 5 194
 8. Tereza Krajčová: Anglický denník: 15. Ak vás anglické zdravotníctvo nezabije, tak aspoň prizabije 4 090
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 3. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 4. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 7. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 8. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal

Už ste čítali?