Utorok, 22. jún, 2021 | Meniny má PaulínaKrížovkyKrížovky
REGIONÁLNE INFORMAČNÉ CENTRUM A MARTINSKO-FLÁMSKE PODNIKATEĽSKÉ A INFORMAČNÉ CENTRUM ZAČÍNALI AKO PARTNERI, TERAZ SÚ NA DVOCH BREHOCH

Robota pre paragrafy

Regionálne poradenské a informačné centrum Martin (RPIC) bolo založené v roku 1992 ako neziskové občianske združenie právnických osôb (podnikateľské firmy, banka, mesto a pod.). Jeho cieľom je podpora rozvoja malého a stredného podnikania v širšom regió

Regionálne poradenské a informačné centrum Martin (RPIC) bolo založené v roku 1992 ako neziskové občianske združenie právnických osôb (podnikateľské firmy, banka, mesto a pod.). Jeho cieľom je podpora rozvoja malého a stredného podnikania v širšom regióne Martina. Postupom času niektorí pôvodní členovia združenia ukončili svoju činnosť, nie-ktorí sa pridali a v súčasnosti má združenie osem členov. Sú nimi mesto Martin, obec Turany, UniBanka a päť firiem. Orientujú sa na spoluprácu s úradmi práce pri rekvalifikáciách nezamestnaných, zapájaní žien do živnostenských činností, organizovaní školení a poradenstva pre začínajúcich živnostníkov, pomoc pri tvorbe biznis plánov, poskytovanie mikropôžičiek a pod. Neodškriepiteľne pozitívny bol jeho podiel na spracovaní pilotného projektu v spolupráci s flámskou vládou pre mesto Martin, ktorého výsledkom je prvý podnikateľský inkubátor – Martinsko flámske podnikateľské inkubátorové centrum (MFPIC, s.r.o.) vybudované za viac ako 50 mil. Sk - mesto poskytlo pozemky, flámska vláda asi 19 mil. korún, RPIC zo zdrojov Phare do 22 mil. korún. Toto inkubátorové centrum má výraznou mierou pomôcť podnikateľom rozbiehať ich aktivity. V súčasnosti sú majiteľmi centra, postaveného v lokalite Šiare, mesto Martin a RPIC. Jediným jeho konateľom je Jozef Bernát. V minulosti boli dvaja, bol ním aj zástupca RPIC. Podľa pôvodnej spoločenskej zmluvy všetky dokumenty museli aj dvaja podpisovať. Lenže v dozornej rade tohto centra už údajne nemá RPIC, hoci je jeho významný spoluvlastník, zastúpenie a teda nemôže ovplyvňovať činnosť tejto spoločnosti ani ju kontrolovať.
Personálne naťahovačky
No a práve odstavenie od spolurozhodovania v tomto dôležitom uzle podnikateľských aktivít sa nezaobišlo bez následkov, ktoré mali aj dramatický priebeh. Ako NŽT povedal predseda dozornej rady RPIC Peter Kuruc, problémy mali nastať vtedy, keď dozorná rada (DR) RPIC začala konštatovať, že spoločnosť MFPIC je riadená neefektívne a trvale spôsobuje straty. Peter Kuruc: „Dozornou radou vymenovaná riaditeľka RPIC mala okrem iného za úlohu, ako štatutárny zástupca RPIC, požadovať od Jozefa Bernáta, zástupcu dcérskej spoločnosti MFPIC, s.r.o., odstránenie nedostatkov z čias výstavby centra. V apríli 2006 konštatovala dozorná rada nielen neplnenie úloh v rámci Regionálneho informačného centra, ale aj pretrvávanie ďalších problémov. Namiesto odstránenia nedostatkov zvolali v RPIC v náhradnom termíne, v máji minulého roku za aktívnej pomoci primátora mesta Stanislava Bernáta, valné zhromaždenie. Dozorná rada v zmysle svojich právomocí a stanov za toto hrubé porušenie pracovnej disciplíny odvolala riaditeľku RPIC z funkcie a vymenovala nového riaditeľa, ktorý nepripravené valné zhromaždenie zrušil.“
Ako nám ďalej P. Kuruc povedal, primátor mesta sa pri zvolaní valného zhromaždenia mimoriadne aktívne angažoval. Nakoniec sa na ňom z ôsmich členov zúčastnili len štyria, takže nebolo uznášaniaschopné. „Vtedy opäť zaúradoval martinský primátor,“ pokračuje Peter Kuruc. „Prizval si na pomoc vtedajšieho riaditeľa Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania Ľudovíta Balca. Ten ako piaty člen hlasoval za všetko, čo primátor navrhol. Išlo o odvolanie riaditeľa, vymenovanie riaditeľky, zmenu stanov a podobne. Následne v júni 2006 sa konalo v Bratislave valné zhromaždenie MFPIC, s.r.o., na ktorom sa práve Ľudovít Balco stal aj členom dozornej rady MFPIC.“
Dramatické sťahovanie
Medzitým kauza naberala ďalšie dimenzie, lebo štyria členovia združenia podali na okresný súd žaloby pre neplatnosť konania valného zhromaždenia RPIC. Krajský úrad v Žiline, v ktorého kompetencii je register občianskych združení, vydal však zrejme nekompetentné rozhodnutie, ktoré bolo korigované rozhodnutím Ministerstva vnútra SR z februára tohto roku. To zrušilo rozhodnutia Krajského úradu v Žiline a potvrdilo pôvodné rozhodnutie dozornej rady.
Peter Kuruc si o tom, čo sa dialo ďalej, myslí svoje. „Aby sa čo najviac oddialilo pojednávanie štyroch žalôb na Okresnom súde v Martine, mesto Martin v zastúpení primátorom Stanislavom Bernátom, začalo robiť obštrukcie. Krajský súd ich neakceptoval a čas bežal. RPIC nebolo schopné za danej situácie naplno konštruktívne pracovať, lebo Jozef Bernát ako prenajímateľ priestorov MFPIC nielenže zasahoval do činnosti nájomcu - RPIC, ale ani neumožnil vstup do budovy členom jeho dozornej rady, ani novej zamestnankyni. Preto sa vedenie RPIC rozhodlo okamžite sa presťahovať do nových priestorov. Vtedy ale zasiahla miestna „policajná moc“. Mestská polícia zabránila nájomcovi - RPIC, aby sa z priestorov odsťahoval. Veliteľ zásahu servilne vykonával pokyny a rozkazy na použitie aj násilia voči pracovníkom a členom dozornej rady. Privolaná štátna polícia nakoniec vysvetlila mestským policajtom, že konajú protizákonne,“ tvrdí Peter Kuruc.
Ako nám ďalej povedal, kým sa podarilo v náhradnom termíne RPIC presťahovať do nových priestorov, údajne im mala byť odcudzená kompletná dokumentácia o mikropôžičkách, osobné údaje klientov, zmenky a pod. Tento čin má byť predmetom vyšetrovania z podozrenia zo spáchania trestného činu. V súčasnosti už RPIC sídli v centre mesta v budove Kontinuity. Nedávno dostalo „hrubý“ protokol z kontroly vykonanej národnou agentúrou, ktorý má redakcia k dispozícii. Podľa P. Kuruca z neho vyplýva, že sa potvrdilo podozrenie dozornej rady, že výkon činnosti riaditeľky bol nekompetentný.
Účelový zákryt?
Prostredníctvom hovorkyne mesta Kataríny Mažáriovej sme oslovili primátora Stanislava Bernáta, aby sa k vysloveným obvineniam zo strany RPIC vyjadril. Ako nám napísala, primátor sa k tomuto problému odmietol vyjadriť. Ako dôvod uviedol, že sa venuje volebnej kampani a nemá záujem, aby sa o konanie niektorých ľudí z blízkosti RPIC začali zaujímať orgány činné v trestnom konaní.
Je to prinajmenšom zvláštna odpoveď. Myslíme si totiž, že ak by sa skutočne pre niečo mali zaujímať orgány činné v trestnom konaní o konanie ľudí z blízkosti RPIC, ako sa prostredníctvom hovorkyne vyjadril primátor, tak by malo byť jeho povinnosťou (ako verejného činiteľa) to nielen povedať „do novín“, ale predovšetkým oznámiť orgánom činným v trestnom konaní. Skrývanie sa za takúto formuláciu sa nám zdá skôr účelové ako rozumné.
Vraj iba bránili majetok mesta
Konateľ Martinsko-flámskeho podnikateľského inkubátorového centra Jozef Bernát nám povedal, že spory sa začali už v roku 2004, keď malo dôjsť k zmene stanov, ich prinavráteniu do pôvodnej podoby. Výsledkom toho mala byť premena RPIC na verejno-prospešnú organizáciu. „Spory pokračovali začiatkom roka 2005, keď sa niektorí členovia tohto záujmového združenia právnických osôb začali vyhlasovať za jeho majiteľov a zamestnávateľov. Mesto Martin bolo a je jedným z jeho zakladajúcich členov a jeho členský vklad pri založení tejto spoločnosti bol jedným z najväčších, niekoľkodesaťnásobne prevyšujúci vklady súkromných firiem, ktoré sú členmi RPIC. Bolo mojou povinnosťou ako poslanca mesta a povinnosťou mestskej polície obhajovať záujmy a majetok mesta, ktorý sa v dnešnej dobe pomaly rozpredáva „novým“ vedením RPIC. Poslaním RPIC bola a mala ostať pomoc začínajúcim a existujúcim malým a stredným podnikateľom a v žiadnom prípade nemalo slúžiť na profitovanie niektorých jej členov.“
Ako J. Bernát ďalej tvrdí, hoci je dozorná rada RPIC kontrolným orgánom tejto spoločnosti, podľa jeho názoru prekračuje svoje kompetencie a túto spoločnosť riadi. „Nie je ale potrebné, aby riadila aj MFPIC,“ dodáva. „Nepamätám si, že by som dostal nejakú kritiku týkajúcu sa údajného neefektívneho riadenia MFPIC, resp. odstránenia údajných nedostatkov z čias výstavby. Takúto kritiku môže vzniesť valné zhromaždenie MFPIC a jeho dozorná rada, ale nič podobné sa nestalo. Naopak, na zasadnutí valného zhromaždenia 16. júna 2005 nás zástupcovia Flámskej vlády a GOM-WEST Vlaanderen, spolu s ktorou bolo MFPIC postavené, za našu činnosť pochválila.“
Jozef Bernát nevidí nič problémového ani v tom, že bolo zvolané valné zhromaždenie, podľa neho nešlo o mimoriadne, ale riadne valné zhromaždenie, lebo sa konalo v súlade so stanovami. „Jeho konania sa pán Ľ. Balco zúčastnil nie ako fyzická osoba, ale ako štatutárny zástupca Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania, prostredníctvom ktorej získalo RPIC grant na výstavbu MFPIC. Centrum je riadnym členom RPIC na základe uznesenia riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 23. júna 2000, teda viac ako 6 rokov. Je zarážajúce, že dozorná rada RPIC o tom nevie, respektíve nechce vedieť,“ tvrdí Jozef Bernát a dodáva. „Neviem, akým spôsobom som mal brániť vykonávaniu činnosti v dozornej rade RPIC, keďže sa jej zasadnutia v prevažnej miere konali v spoločnosti SECO. Čo sa týka „starého“ a „nového“ vedenia, o tom zatiaľ súd nerozhodol. Napriek tomu som nikdy nebránil jeho činnosti. Naopak, telefonicky som k činnosti vyzýval „nového“ riaditeľa, pretože sa riadenia tejto spoločnosti fyzicky nezúčastňoval a dokonca si mýlil RPIC s MFPIC. Čo sa týka sťahovania, treba uviesť na pravú mieru to, že mu nikto nebránil, keď boli vypracované protokoly o odovzdaní časti majetku RPIC. Odvtedy bol „nový“ riaditeľ v priestoroch niekoľkokrát a nikdy som mu vo vstupe nebránil,“ dodal Jozef Bernát.
Polícia vraj reagovala primerane
Oslovili sme aj náčelníka mestskej polície Jaroslava Blizňáka, ktorý mal asistovať pri zásahu, keď sa RPIC sťahovalo. Ako nám povedal: „Povinnosťou mestskej polície, ktorá je vyzvaná, aby zakročila, ak je ohrozený život, zdravie, majetok, je reagovať primerane po zistení stavu veci na mieste činu, a to bez ohľadu na to, kto podal podnet. Odmietam tvrdenie, že by mestská polícia komukoľvek asistovala, prípadne vykonávala servilne jeho pokyny. Rovnako s počudovaním som sa dozvedel, že mala niečo mestským policajtom vysvetľovať „polícia štátna“. Ak by sa toto zakladalo na pravde, treba sa pýtať, prečo si príslušník polície nesplnil svoju zákonnú povinnosť a nepodal oznámenie v tejto veci orgánom činným v trestnom konaní. Ak o tom existuje záznam, treba ho dať k dispozícii orgánom činným v trestnom konaní,“ dodal Jaroslav Blizňák. Niektoré tvrdenia sme si chceli overiť aj u policajta, ktorý mal službu a mal, ako tvrdí Peter Kuruc, mestským policajtom „vysvetliť“, že konajú protizákonne. Hoci máme jeho meno k dispozícii, nepodarilo sa nám s ním spojiť. Jeho nadriadený nás totiž odkázal na policajného hovorcu v Žiline. Od Igora Mahúta, hovorcu KR PZ SR sme sa dozvedeli, že práporčík Ertl, ktorý bol pri zásahu, sa na uvedenú skutočnosť pamätá. Mala sa udiať približne pred pol rokom, ale vzhľadom na časový posun by jeho súčastné vyjadrenia mohli byť už k danej situácií nepresné.
Práca pre súdy
Ťažko možno v tomto spore robiť sudcu. Ide o tvrdenie proti tvrdeniu. Peter Kuruc, ako nám povedal, má v rukách nahrávku, v ktorej je zaznamenaný zásah polície. Na svete je aj trestné oznámenie, ktoré podal na konkrétne osoby, lebo je presvedčený o tom, že takéto porušovanie zákona je potrebné riešiť právnymi prostriedkami a nie násilím a hrubosťou. Ťažko predvídať, ako si s týmto problémom nakoniec poradia paragrafy. MFPIC sa spomínalo aj na minuloštvrtkovom rokovaní martinského mestského zastupiteľstva v súvislosti s autoremedúrou jedného z uznesení. Týkalo sa tristotisícovej dotácie mesta, ktorú svojho času na rozšírenie poradenstva pre MFPIC poslanci schválili s podmienkou, že poradenský projekt centra podporí aj Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania. Centrum a agentúra ale dnes nespolupracujú, a tak J. Bernát požiadal poslancov o použitie spomínanej čiastky aj bez podpory centra. A hoci poslanci vo svojich vystúpeniach vyjadrovali pochybnosti o tomto kroku, návrh J. Bernáta nakoniec schválili.

Skryť Vypnúť reklamu

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou
 2. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 3. Regeneračný spánok s ideálne podopretou chrbticou
 4. Vedci z BMC SAV vo vlakoch nový koronavírus nenašli
 5. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom
 6. Kde sa dá elektromobil nabiť a za koľko? Veľký prehľad nabíjania
 7. Výber auta na lízing môže byť slobodnejší, ako ste si mysleli
 8. Recyklovať PET fľaše a plechovky môžu už aj obyvatelia Krupiny
 9. Nový Volkswagen Polo je najšikovnejšie malé auto
 10. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 1. Recyklovať PET fľaše a plechovky môžu už aj obyvatelia Krupiny
 2. V centre Bratislavy vznikajú apartmány určené na predaj
 3. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 4. 3 veci, s ktorými zvládnete horúčavy v byte
 5. Spoločnosť ASBIS uvádza na európske trhy novinku
 6. Vedci z BMC SAV vo vlakoch nový koronavírus nenašli
 7. V BILLA pokračuje Doba slovenská
 8. Nový Volkswagen Polo je najšikovnejšie malé auto
 9. Legislative intention - recodification of the corporate law
 10. Ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou
 1. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový? 9 015
 2. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku 8 577
 3. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 8 300
 4. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku 7 246
 5. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom 5 762
 6. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom 5 332
 7. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 3 760
 8. Crème de la crème po slovensky 3 249
 9. Nový Volkswagen Polo je najšikovnejšie malé auto 2 744
 10. Po Slovensku na motorke 2 368
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Nezvestná Martina Včelíková.

Nezvestná Martina Včelíková bola naposledy videná v sobotu 19. júna 2021 o 20.00 hodine v Bratislave.


4 h
V Turčianskych Tepliciach popri jarnom kosení dokončili aj výsadbu letných záhonov kvetín.

Pri autobusovom nástupišti je vysadená aj pestrá zmes trvaliek, od jarných až po jesenné.


8 h
 Martin v Kalinove nadal gól, ale najmä po zmene strán predviedli jeho hráči solídny výkon.

Omladenej zostave Fomatu nevyšiel v Kalinove prvý polčas, no po zmene strán Martinčania svoj výkon zlepšili. Žiaľ, prekonať defenzívu domácich sa im nepodarilo ani raz.


13 h
Relácia MY Športujeme denne prináša dynamický prehľad športových aktualít, exkluzívne rozhovory a aj rady a tipy nielen pre športovcov.

Pozrite si MY športujeme.


14 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Pre búrku padali aj stromy.


14 h

Obcou na Záhorí sa prehnala smršť. Starý kostol náporu vody odolal.


8 h

Američania skupujú drevo v celej Európe, výsledkom je cena, ktorá likviduje slovenský drevospracujúci priemysel.


21. jún

Na lúkach v obci Bolešov v Trenčianskom kraji uhynulo 67 kusov hovädzieho dobytka.


TASR 6 h

Už ste čítali?