Pondelok, 26. október, 2020 | Meniny má DemeterKrížovkyKrížovky

Gymnázium Jozefa Lettricha v Martine – škola, o ktorú je záujem

Dňa 5. septembra 2006 sa začal 14. školský rok v histórii školy. Štrnásť rokov – je to veľa, či málo? Z pohľadu človeka zrejme málo, z pohľadu inštitúcie je to však obdobie, ktoré radí Gymnázium Jozefa Lettricha medzi najmladšie stredné školy v Žilinskom

samosprávnom kraji. Aj napriek tejto skutočnosti má už osemročné gymnázium svoje pevné miesto v silnom konkurenčnom prostredí škôl v regióne Turca. Túto skutočnosť okrem iných potvrdzujú študijné výsledky študentov, stále veľká účasť žiakov na prijímacích skúškach (najväčší záujem v rámci stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK), úspešnosť absolventov v prijímacích skúškach na VŠ (od 95 – 100%), či v samotnom štúdiu na VŠ. K 15. 9. 2006 nebol ani jeden absolvent školy evidovaný na Úrade práce. Napĺňajú sa tak predstavy vedenia gymnázia a jeho pedagógov o škole, ktorá bude mať úspešných absolventov, o ktorú bude v žiackej a rodičovskej verejnosti záujem. Nepochybne k tomu prispieva aj ľudsky prístupný a profesionálny pedagogický zbor.
Od vzniku školy je kladený dôraz na to, aby bol vyučovací proces na vysokej profesionálnej úrovni, ale aj na to, aby sa študenti mohli realizovať v rôznych aktivitách a v škole sa cítili dobre. Dnes už verejnosť nielen v Martine pozná najúspešnejší stredoškolský časopis Gymlet, zborníky vlastnej tvorby, aktívny školský parlament. Stalo sa už pravidlom, že študenti gymnázia sa dobre umiestňujú v rôznych súťažiach v slovenskom aj medzinárodnom meradle. Obohatením života školy je spolupráca s družobnými školami v zahraničí a výmenný pobyt študentov s Mendelovým gymnáziom v Opave a Gymnáziom Mikolaja Reja v Czenstochowej.
Gymnázium navštevuje v 16 triedach 487 študentov nielen z Martina a okolia, ale aj zo Žiliny či z Turčianskych Teplíc. Každý rok v rámci výmenných pobytov cez Rotary International aj študenti z krajín, ako Brazília, Mexiko, USA, Kanada a naopak v týchto krajinách strávia jeden rok slovenskí študenti. Častokrát sa rodičovská verejnosť obracia na vedenie školy s otázkou, prečo neotvorí ešte jednu triedu, keď je o štúdium na škole taký veľký záujem. Vedenie školy sa však tomuto kroku paradoxne bráni... Riaditeľ školy Mgr. Igor Libo s obľubou hovorí, že dobrá škola je ako rodina, kde by sa mali všetci navzájom poznať, vedieť sa podeliť so svojimi radosťami či starosťami. A pri počte 800 – 900 žiakov by sa táto filozofia dala ťažko realizovať.
Pedagogický zbor tvorí 32 interných a 5 externých profesorov. Z rozhodnutia MŠ SR musí mať každé osemročné gymnázium zameranie už od prímy. Nie je to šťastné rozhodnutie, ale tým, že študenti majú možnosť si vybrať v posledných dvoch ročníkoch zo širokej škály voliteľných predmetov tie, ktoré im vyhovujú, sa tento „problém“ darí riešiť. Absolventi školy navštevujú VŠ rôzneho zamerania – medicínu, farmáciu, žurnalistiku, manažment, právo a iné prírodovedné a spoločenskovedné odbory...
Za 14 rokov sa podarilo za pomoci rodičov a priateľov školy, či rôznych projektov vytvoriť kvalitné podmienky pre vzdelávanie. Študenti využívajú okrem svojich kmeňových tried aj dve učebne informatiky, multimediálnu učebňu, odborné učebne chémie, fyziky, biológie, etickej výchovy, spoločenskovedných predmetov, dve telocvične, posilňovňu, atletický areál. V škole má svoje sídlo pobočka Turčianskej knižnice, ktorú môžu študenti využívať aj v dopoludňajších hodinách.
Modernizácia sa prejavila nielen v inovácii procesu výchovy a vzdelávania, ale aj v v elektronickom systéme objednávania stravy, v zavedení internetovej žiackej knižky, skvalitnení komunikácie prostredníctvom www stránky školy ( www.gymlet.sk) a zavedení počítačových terminálov na chodbách školy.

Skryť Vypnúť reklamu

14-krát o škole,
a predsa trochu inak

1. Tri týždne netradičných aktivít rozvíjajúcich prosociálnosť
Stalo sa už tradíciou, že každý absolvent školy počas ôsmich rokov štúdia absolvuje výcvik prosociálneho správania. Uskutočňuje sa prostredníctvom projektu Prvé kroky v troch ročníkoch. V tercii sa realizujú aktivity zamerané na podporu Zdravého životného štýlu, v kvarte sa prostredníctvom Práva na každý deň posilňuje právne vedomie študentov a v kvinte sa projekt končí Prosociálnou výchovou ako cestou k emocionálnej zrelosti. Celý projekt sa realizuje zážitkovým učením a netradičnými vyučovacími metódami. Získal si obľubu a záujem študentov, ale aj podporu rodičov. Na jeho realizácii sa podieľajú aj spolupracujúce organizácie – Pedagogicko-psychologická poradňa, Mestská polícia, Poradňa zdravia, Ústav pre výkon odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch, zástupcovia cirkví v Martine a poslanci mesta Martin.
2. Poznávacie exkurzie vo všetkých ročníkoch
Neoddeliteľnou súčasťou procesu výchovy a vzdelávania sa stali exkurzie. Celý cyklus je zameraný na spoznávanie pamätihodností mesta Martin a regiónu Turiec, cez Považie, Ponitrie, Spiš až po Bratislavu, Prahu, Viedeň a Krakov. Študenti si prostredníctvom pracovných listov upevňujú poznatky o histórii, kultúre, architektúre, spôsobe života
a ekológii danej lokality.
3. Vedomostné súťaže, olympiády, korešpondenčné semináre
Systematická príprava nadaných študentov sa realizuje aj prostredníctvom pravidelnej prípravy na súťaže a olympiády z matematiky, fyziky, biológie, chémie, keďže uvedené predmety sú predmetmi zamerania školy. Rovnaká pozornosť sa však venuje aj spoločenskovedným predmetom a cudzím jazykom. Neprekvapujú preto úspechy na okresných, krajských, regionálnych aj celoslovenských kolách súťaží. Mimoriadnym úspechom je účasť Martiny Hestericovej v medzinárodnej súťaži EUSO BRUSSELS 2006 v chémii a Martina Gazdaga a Patrika Majerčíka v medzinárodnom kole súťaže v programovaní BALTIK 2006. Pozoruhodné je aj každoročné umiestnenie študentov v celoslovenskej súťaži Eustory zameranej na pátranie po predkoch.
4. Prezentácie projektov z jednotlivých predmetov
Projektové vyučovanie má už v škole dlhoročnú tradíciu. Zaradené je vo všetkých ročníkoch od prímy až po septimu. V každom ročníku sú vopred dohodnuté predmety, v ktorých sa projektové vyučovanie realizuje a prezentujú sa výstupné projekty. Zo všetkých projektov sa vytvorí v škole projektové bludisko, ktoré je možné využiť pri upevňovaní a utvrdzovaní učiva na konci školského roku. Kým v minulom školskom roku bola ústredná téma Človek na prahu 21. storočia, v tomto školskom roku dominuje téma Svet bez bariér.
5. Športové súťaže, kurzy, medzinárodné olympiády
Škola má dostatočné športové priestory a je prirodzené, že najviac krúžkov pôsobí práve v oblasti športu. Študentov tu nájdeme prakticky celé popoludnie, či už v posilňovni, na aerobiku, alebo v telocvičniach hrať volejbal, futbal, basketbal či iné loptové hry. Každoročne sa usporadúva plavecký výcvik v príme, lyžiarsky výcvik v tercii aj kvinte a turistický kurz v septime. Dlhodobo sú študenti úspešní v športových súťažiach aj nad rámec okresu. V tomto školskom roku sa študenti zúčastnia medzinárodnej športovej olympiády v Belgicku – v Antwerpách. Nielen študenti majú záujem o šport, lebo práve v tejto škole sa každoročne organizuje volejbalový turnaj pre pedagogických zamestnancov regiónu.
6. Publikovanie v časopisoch, zborníkoch, ročenkách
Napriek prírodovednému zameraniu školy sa veľká pozornosť venuje rozvoju literárneho nadania študentov. Časopis Gymlet už vari nikomu netreba predstavovať, veď za najlepší stredoškolský časopis na Slovensku býva na Štúrovom pere vyhlásený už niekoľko rokov. Študenti, odchovaní Gymletom, už dnes publikujú v Novom Živote Turca a pripravujú
M-fórum. V škole sa pravidelne vydáva zborník Pošepky, ktorý je zborníkom vlastných prác študentov. Zaujímavosťou je skutočnosť, že sa v ňom objavujú aj práce absolventov školy, ale aj pedagógov. Mimoriadne zaujímavý a netradičný je zborník Putovanie za spomienkami. Ide o zborník prác zostavený na základe rozprávania o živote v minulosti. Dozvedáme sa v ňom, ako sa zmenil Martin, ktoré práce sa robili v jednotlivých obdobiach na dedine, oživíme si spomienky na dávno zabudnuté zvyky a tradície. Siedme číslo zborníka je práve v tlači a publikujú v ňom aj Slováci zo Základnej školy v Kulpíne v Srbsku.
7. Besedy a literárne veery
Kontakt so životom mimo školy sa zabezpečuje aj prostredníctvom besied. Nie je zvláštnosťou, že študenti besedujú na literárne témy – s Jozefom Tatárom, Milanom Lechanom, Igorom Válekom či Petrom Cabadajom, Pavlou Kováčovou a ďalšími, veď literatúra je súčasťou života školy. V tomto školskom roku bol škole prepožičaný čestný názov. Život Jozefa Lettricha priblížil študentom aj vyučujúcim historik Vojtech Čelko. Prostredníctvom besied sa študenti pravidelne stretávajú s významnými odborníkmi z rôznych oblastí vedy, umenia, kultúry či politiky. Veľký ohlas mala beseda s martinskými hokejistami.
8. Autorské výstavy v školskej minigalérii
Minigaléria na pôde školy je miestom prezentovania sa najúspešnejších študentov školy. Okrem projektov sa každoročne vystavujú autorské práce z oblasti maľby, kresby, fotografie, a to nielen práce študentov, ale aj vyučujúcich.
9. Krúžky a vonoasové aktivity
Škola je otvorená do neskorých večerných hodín a ponúka množstvo voľnočasových aktivít. Patria k nim krúžky – športové, biologický krúžok, ekologický krúžok gymnazistov, chemický krúžok, konverzácia v AJ, NJ, RJ, literárno-publicistický krúžok, modelársky krúžok, počítačový krúžok, recitačno-dramatický krúžok, šachový krúžok, žurnalistický krúžok. Mimoriadne atraktívny pre študentov je strojový čas v multimediálnej učebni.
10. Podujatia ku Du študentov
Žiacka školská rada by svojou prácou mohla byť vzorom pre mnohé podobné organizácie. Je garantom aj navrhovateľom množstva aktivít, ktoré sa uskutočnia na oslavu významného dňa pre študentov. Je naplnený športovými aktivitami, besedami, súťažami, prezentáciami vlastných tvorivých a umeleckých nápadov.
11. Pasovacie veierky
Stalo sa už tradíciou, že december je spojený s najočakávanejším podujatím pre študentov prím, uvedením do cechu študentského. Po zvládnutí náročných úloh opadne napätie najmladších stredoškolákov v Martine na diskotéke. Téma pasovacieho večierka je vždy dôkladne utajená, ale nemenej atraktívna – olympijské hry, hudobné štýly, Tahiti, včelie kráľovstvo... Fantázia študentov je neobmedzená.
12. Stužkové slávnosti
Tradičným ukončením stredoškolských štúdií býva stužková slávnosť. Udalosti spojené s touto aktivitou majú viac súčastí - pečatenie triednej knihy a tradičná stužková slávnosť – obe aktivity sú na začiatku posledného ročníka – oktávy. Ďalším podujatím je rozlúčka s maturantmi pred odchodom na akademický týždeň spojená s kultúrnym programom, ktorý pripravia študenti septím. A poslednou bodkou je slávnostné udeľovanie maturitných vysvedčení a školských medailí najnovším absolventom, ktoré sa uskutočňuje po maturitných skúškach v priestoroch Slovenského komorného divadla spoločne s rodičmi a učiteľmi.
13. Gymnaziálne a študentské plesy
Plesy si získali svojich prívržencov prakticky od začiatku. Kým gymnaziálne plesy sa organizujú pre rodičov, učiteľov a priaznivcov školy v hoteli Si, študentské plesy sú na pôde školy. O obidve podujatia je veľký záujem zo strany verejnosti.
14. Príma klub poas letných prázdnin pre budúcich primánov
Najmladšími stredoškolákmi sa po prijímacích skúškach stávajú 10-ročné deti. Aby nebola pre nich taká náročná adaptácia na novú školu, nové prostredie, nový systém vyučovania, škola pre nich pripravila v júli Príma klub. Ide o niekoľkodňové aktivity v škole, plné smiechu, nápadov, hier a športu. Cieľom je vzájomné spoznanie sa a spoznanie školy tak, aby v septembri nestáli pred školou vystrašené deti, ale kamaráti plní nadšenia a očakávania.
A na záver...
Nie vždy sa všetko vydarí podľa predstáv, ale dôležité je poznať ciele a smerovanie školy do budúcnosti. Rovnako je dôležité nebáť sa kritiky, spätnej väzby a reagovať na podnety a požiadavky verejnosti. Zapájanie rodičov do diania v škole, celková atmosféra a kultúra školy priniesli svoje ovocie. Možno práve preto je o školu najväčší záujem zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 2. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 3. Fresh Market má novú predajňu Sanagro. Takto to tam vyzerá
 4. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 5. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 6. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
 7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
 8. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 9. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 10. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 1. Chief of Slovak Telekom: We care about the future of Slovakia
 2. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 3. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 4. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
 5. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
 6. Kvalitné sporenie si dokážete vybaviť z pohodlia domova
 7. Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností
 8. Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?
 9. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
 10. Svet môžeme zlepšiť dobrými skutkami
 1. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 20 156
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 18 801
 3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 14 043
 4. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 13 245
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 659
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 290
 7. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 10 619
 8. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 516
 9. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 228
 10. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 10 225
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Pri strete auta so zverou dochádza aj k zraneniam posádky

Dopravné nehody s lesnou zverou sú prakticky zriedkavé. Keď k nim ale dôjde, neskončí sa to len usmrtením zvieraťa a zničením auta, ale dochádza aj k zraneniam posádky.

Zničené BMW po nedávnej zrážke s jeleňom.

Sahajdovi nový tartan šťastie nepriniesol

Ostrý pretekársky krst nového atletického štadióna dopadol veľmi dobre. Menili sa na ňom slovenské historické tabuľky v behu na 10 000 metrov.

Tibor Sahajda.

Lekár z martinského infekčného: Koronavírus je zákerný, ubližuje slabším

S Martinom Babušíkom, lekárom Infekčnej kliniky a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice Martin, sme sa rozprávali o chorobe, ktorá hýbe celým Slovenskom. Koronavírus podľa neho mnohí ustoja aj bez príznakov, no pre nemálo ľudí má aj fatálne následky. A na tých musíme myslieť.

 Martin Babušík, vedúci lekár na jednotke intenzívnej starostlivosti 
Kliniky infektológie a cestovnej medicíny v Univerzitnej nemocnici Martin.

Vo Veľkom Čepčíne mali pilné leto

Tešia sa novým priestorom.

vo Veľkom Čepčíne zrekonštruovali aj obecný dom.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Už ste čítali?