Streda, 2. december, 2020 | Meniny má BibiánaKrížovkyKrížovky

V barometri kultúry

Titul Európske hlavné mesto kultúry bol vytvorený, aby prispieval k zbližovaniu európskych národov. Od roku 1985 ho získalo 32 miest. Martin chce byť jedným z nich. Uchádza sa o tento titul pre rok 2013.

Projekt smelej ambície je už na svete. Hovoríme s Petrom Cabadajom, členom odbornej komisie, ktorá sa po poverení v mestskom zastupiteľstve venuje kandidatúre Martina na spomínaný titul.
Prečo má mať práve Martin ambíciu stať sa Európskym hlavným mestom kultúry 2013? V minulosti bolo toto mesto symbolom historického zápasu Slovákov za sebaurčenie, je ním aj dnes? Alebo čím je dnes Martin pre Slovensko?
Áno, Martin sa všeobecne vníma ako symbol historického zápasu Slovákov za sebaurčenie, čo v konečnom dôsledku zvýrazňuje aj zákon o Martine ako národnom a kultúrnom centre Slovenska a Slovákov. Rovnako dôležité sú ale aj širšie medzinárodné, alebo ak chcete európske súvislosti tohto prostredia. Mesto sa historicky zrodilo ako „Villa sancti Martini“ a jeho po stáročia rešpektovaným názvom bolo pomenovanie Turčiansky Svätý Martin. Tento názov ukotvil prihlásenie sa zakladateľov mesta k európskej tradícii bratstva a solidarity, pomoci trpiacim a biednym, ako to reflektuje symbolika svätca, panónskeho rodáka svätého Martina. Turčiansky Svätý Martin sa vo svojich dejinách, podobne ako svätec Martin, rozdal Slovensku i svetu nielen tým, že priamo na vlastnej pôde nezištne vytváral podmienky pre zrod najvýznamnejších slovenských politických, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych vízií, programov i ustanovizní, ale aj tým, že ich doslova svojmu Slovensku „daroval“. Svojimi vzdelávacími, hospodárskymi a politickými snahami je zas úzko zviazaný s európskym dianím. Martin stál na križovatke starej rímskej cesty Via Magna, ktorá sa v ňom rozvetvovala od juhu smerom na sever Európy, cez Poľsko a na západ cez Sliezsko. Územím Martina a regiónu Turca prechádzali aj ďalšie dôležité obchodné trasy, z ktorých najznámejšou bola Jantárová cesta – spojnica medzi Stredomorím a Pobaltím. Unikátne archeologické nálezy z 9. a 10. storočia svedčia o tom, že Turiec bol jedným z významných ohnísk staroslovanskej ríše. Turčianski veľmoži boli zjavne vysoko postavení a mali čulé kontakty – či už obchodné (olejkári, šafraníci, bylinkári), alebo na vojnových výpravách – s Franskou ríšou. Pri komplexnejšom pohľade na fenomén historického Martina sa dajú zreteľne vystopovať aj ďalšie pozoruhodné momenty, ktoré výrazne prekonali regionálny rámec a mali ambíciu etablovať sa v súvekom európskom (medzinárodnom) meradle. Za všetky príklady možno uviesť všestrannú činnosť Národného domu, kde sa v záverečnej fáze 19. a začiatkom 20. storočia položili trvalé základy slovenského divadelníctva, múzejníctva, knihovníctva a cieľavedomej osvetovej práce. S činnosťou Národného domu však neodmysliteľne súvisela aj partnerská spolupráca s mnohými osobnosťami zo zahraničia. Vtedajší Turčiansky Svätý Martin sa tak stal príťažlivou medzinárodnou križovatkou ideí, umeleckých a vedeckých konfrontácií, priateľských stretnutí, tvorivého odpočinku.
Toľko minulosť, no my sa pýtame aj na súčasné odkazy Martina Slovensku?
Pokúsim sa krátko odpovedať v európskej perspektíve. Idea modernej Európy významne akcentuje medziregionálne kontakty, vzájomnú výmenu informácií a najmä kultúrnych hodnôt. Región Turca so svojou metropolou a jeho historická kontinuita, etnografické, literárne, divadelné a výtvarné tradície, so silným inštitucionálnym zázemím, predstavujú mimoriadne bohatý zdroj tejto výmeny. Preto práve oblasť kultúry a umenia so svojím špecifickým jazykom, ktorý prekračuje všetky rečové i geografické bariéry, by mohla byť prísľubom vzájomného bližšieho spoznávania, čiže toľko potrebného kontaktu nielen medzi krajinami a regiónmi, ale aj bezprostredne medzi ľuďmi. A to je hlavná výzva, filozofia a ideová podstata projektu kandidatúry mesta Martin na titul Európske hlavné mesto kultúry 2013 (ďalej EHMK).
Máte informácie o tom, ktoré mestá chcú získať titul Európske hlavné mesto kultúry?
O titul EHMK 2013 je na Slovensku veľký záujem. Výpočet jednotlivých kandidujúcich miest nepovažujem za dôležitý (je ich 9), pretože nič nehovorí o kvalite projektov, strategických zámeroch a cieľoch. Každé mesto vyvíja maximálne úsilie, aby práve tá jeho kandidatúra bola najúspešnejšou a zvíťazila. Ani Martin nie je v naznačenom ohľade nijakou výnimkou.
Odborná komisia, ktorá pracuje pri mestskom zastupiteľstve, mala za úlohu spracovať projekt kandidatúry. Je hotový, ste jeho autorom. Predstavte ho Turčanom...
Najskôr by som chcel upresniť, že na tvorbe projektu kandidatúry Martina sa aktívne podieľali aj ďalší členovia odbornej komisie (Peter Kováč, Stanislav Škorňa, Milan Nemček, Bruno Horecký, Alexander Zacharides, v začiatkoch i Róbert Mankovecký). Filozofia zámeru sa nesie v znamení ústredného sloganu: Martin – srdcom slovenské, duchom európske hlavné mesto kultúry. Rozdáva sa Slovensku i Európe, domovu aj svetu. V tejto súvislosti nemožno obísť predchádzajúce iniciatívy Riadiaceho výboru Rady národnej kultúry, najmä mojich dlhoročných kolegov a priateľov Miša A. Kováča a Miloša Kovačku. Práve ich pôvodný materiál a návrhy (vrátane sloganu) sa stali obsahovým základom projektu kandidatúry Martina na EHMK 2013. Určite im patrí poďakovanie Keďže textová časť projektu má vyše 100 strán, obmedzím sa len na programový rozmer. Jeho koncepcia je syntézou všetkých relevantných historických skutočností a súvislostí, ktoré prirodzeným spôsobom spájajú Martin a Turiec nielen s prítomnosťou, ale najmä s medzinárodným kontextom. Práve na túto líniu kladie Európska komisia najväčší dôraz. Programy a podujatia roka 2013 budú vychádzať z troch základných ideových a symbolických zdrojov a pilierov, ktoré sú vyjadrené v ich názvoch: Via Magna (Martin ako križovatka ciest slovenskej i európskej kultúry), Turčiansky Svätý Martin (Martin ako mesto európskej kresťanskej tradície), M´ art in... (Martin ako centrum moderného európskeho umenia). Pri koncipovaní programovej štruktúry roka 2013 sa vychádzalo aj z pozitívnych skúseností, ktoré Martin získal z doterajšej spolupráce a kultúrnej výmeny so svojimi partnerskými európskymi mestami, ale aj s mestami, ktorých názov reflektuje svätomartinský odkaz a tradíciu. Ďalším dôležitým rozmerom programových zreteľov je plnohodnotné využitie čo najširšej škály dostupných kultúrno-spoločenských zariadení, historických objektov, peších zón, verejných priestranstiev, skanzenov, amfi-
teátrov, športovísk, starých výrobných hál či voľnej prírody. Cieľom je atraktívnym spôsobom prilákať a zainteresovať do programového diania i atmosféry čo najväčší počet ľudí z mesta, regiónu, zo Slovenska, z Európy, zo sveta. Na podporu kandidatúry Martina sa už v tomto roku konali (a ešte budú konať) viaceré významné podujatia, ktoré v základných ideových líniách odrážajú koncepciu programovej časti projektu. Za všetky spomeniem Martinskú literárnu jar, Dni Mesta Martin, 300. výročie Onódskeho snemu, Dni Milana Hodžu, divadelný festival Dotyky a spojenia, Sochu v meste III., 144. Martinské matičné slávnosti, Martinské westernové dni, Scénickú žatvu či Dni svätého Martina.
Je Martin vo svojej ambícii osamotený, alebo získal podporu pre svoju kandidatúru z Turca či okolitých miest alebo kultúrnych, vedeckých, vzdelávacích a iných inštitúcií?
Projekt EHMK 2013 je z hľadiska dlhodobého kultúrneho rozvoja mesta Martin a regiónu Turiec absolútnou prioritou. Z tohto pohľadu je teda zákonité, že kandidatúra Martina sa musí nevyhnutne opierať aj o silnú partnerskú podporu. Okrem Vrútok, Turčianskych Teplíc a všetkých turčianskych obcí (prostredníctvom Združenia miest a obcí Turca) očakávame podporu i zo strany Žilinského samosprávneho kraja, Žiliny, Bojníc, Strečna a Terchovej. Už dávnejšie sa k projektu kandidatúry Martina prihlásili najstaršia národná kultúrna ustanovizeň Matica slovenská, Slovenská národná knižnica, všetky kultúrne, vedecké a vzdelávacie organizácie pôsobiace na teritóriu mesta a v jeho bezprostrednom okolí. Pevne veríme, že martinský projekt podporí aj bratislavské vedenie Slovenského národného múzea. Osobitnú kategóriu predstavuje podpora zo strany všetkých miestnych regionálnych spolkov národnostných menšín, ďalej početných spoločenských, náboženských, pedagogických, osvetových, športových a iných organizácií, rôznych mimovládnych subjektov, občianskych združení, nadácií... So žiadosťou o podporné stanoviská sme oslovili aj významné osobnosti turčianskeho pôvodu, ktoré žijú na iných miestach Slovenska alebo v zahraničí. Aktívne sa do projektu kandidatúry Martina zapoja partnerské európske mestá z Nemecka (Gotha), Holandska (Hoogeveen), Poľska (Kalisz), Maďarska (Békešská Čaba), Srbska (Báčsky Petrovec), Ruska (Železnodorožnyj) a Českej republiky (Jičín, Karviná). V prípade postupu Martina do II. kola kandidatúry sa črtá zaujímavá spolupráca s európskymi mestami a obcami, ktorých názov vychádza zo svätomartinskej tradície (Francúzsko, Rakúsko, Nemecko, Belgicko, Taliansko, Španielsko). Kontaktovať mienime aj vedenie miest, ktorými (podobne ako v prípade Martina) kedysi taktiež prechádzala stará rímska obchodná cesta Via Magna, respektíve Jantárová cesta. Kandidatúra Martina prirodzene predpokladá výrazné zapojenie sa veľkých podnikateľských firiem a spoločností. Zoznam sponzorov, s ktorými sú už uzavreté zmluvy o budúcej spolupráci, ako aj všetkých ďalších domácich a zahraničných partnerov Martina (vrátane podporných stanovísk významných osobností) bude tvoriť bohatú prílohovú časť projektu.
Pokúsme sa predbehnúť čas. Čo môže Martin získať, ak uspeje v kandidatúre?
Ak Martin uspeje v kandidatúre, tak z hľadiska samotného mesta, regiónu Turiec a jeho blízkeho okolia nastane mohutný rozvoj kultúrnych aktivít, školstva, všetkých foriem vzdelávania, cestovného ruchu, športu a rôznych oblastí spoločenského života. Zásadným spôsobom sa zmení kvalita celkovej mestskej a turistickej infraštruktúry a služieb. Osobitný akcent bude kladený na koncepčné kultúrne a sociálne programy, ktoré významne prispejú k prehĺbeniu životnej úrovne všetkých skupín miestneho obyvateľstva (vrátane sociálne slabších, starých, nevládnych a hendikepovaných spoluobčanov, rómskeho etnika...). V porovnaní s minulosťou sa oveľa väčšia pozornosť zameria na architektonický vzhľad mesta, rekonštrukciu historických objektov a iných pamiatok, ochranu životného prostredia a ďalšie renovačné programy. To všetko v strednodobom i dlhodobom horizonte odráža nielen projekt kandidatúry, ale aj strategické dokumenty mesta Marin na najbližšie roky.
A čo môže stratiť, ak neuspeje?
Aj keď ide o vysoko prestížnu súťaž, titul a ešte väčšie finančné prostriedky (cca 180 miliónov euro!), treba sa na ambície martinského projektu pozerať realistickými, triezvymi očami. Konkurencia je obrovská a do hry (najmä doma na Slovensku) určite vstúpia rôzne lobistické záujmy, politické videnie „profilu“ kandidujúcich miest zo strany súčasných vládnucich špičiek a im podobné vnímania celého procesu. Momentálne je ťažké odhadnúť, čo pri konečnom rozhodovaní napokon zaváži najviac. My veríme, že to bude celková kvalita projektu a s ňou súvisiace garancie, že víťazné mesto zrealizuje a adekvátne naplní avizované zámery. Ale vrátim sa k vašej priamej otázke. Mesto Martin a viacerí jeho partneri sú už dávnejšie aktívne a plnohodnotne zapojení do synergií, respektíve vytvárajú synergie s kultúrnymi, vedeckými, vzdelávacími a v neposlednom rade s podnikateľskými aktivitami podporovanými európskymi inštitúciami a štrukturálnymi fondmi Európskej únie. V tomto ohľade sa ponúka viacero konkrétnych projektov, na ktorých sa spolu so svojimi európskymi partnermi významným spôsobom podieľajú napríklad mestá Martin (a ním zriadené organizácie), Turčianske Teplice či Slovenská národná knižnica. Osobne som presvedčený, že aj v prípade neúspechu kandidatúry Martina sa bude kontinuálne pokračovať v rozvíjaní tejto línie, ktorá sa určite ešte viac prehĺbi v oblastiach regionálneho rozvoja, budovania infraštruktúry, sociálnej oblasti, záchrany pamiatok a ochrany životného prostredia.
Po tom všetkom, čo sme si povedali, ako vidíte šance Martina uspieť v konkurencii ostatných miest?
O šanciach Martina uspieť v silnej konkurencii ostatných miest diskutujem s kolegami z komisie, ako i s priateľmi a záujemcami veľmi často. Všetci si uvedomujeme, že pôjde o neľútostný súboj, v rámci ktorého môžu zohrávať svoju úlohu rôzne okolnosti a faktory. Pri porovnávaní s víťaznými európskymi mestami z minulého obdobia napríklad vyplýva, že také malé mesto ako Martin ešte doposiaľ v tejto súťaži neuspelo. Možno aj z tohto dôvodu sa niektorí naši poprední politici nechali počuť, že na Slovensku musí vyhrať krajské mesto. My však protiargumentujeme tvrdením, že Martin má centrálne postavenie a v jeho okolí sa nachádza viacero podobných sídelných koncentrácií, ako i kultúrne, športové a turisticky atraktívne, tradične vyhľadávané strediská (Martinské hole, Turčianske Teplice, Jasenská dolina, Valčianska dolina, Žilina, Bojnice, Kremnica, Rajecké Teplice, Terchová, Strečno, Veľká Rača, Kubínska hoľa, Ľubochňa, Malinô Brdo a iné), ktoré už roky poskytujú domácim aj početným zahraničným návštevníkom možnosť oddychu a rekreácie, bohatého kultúrneho vyžitia, turistiky, športovania a kvalitne fungujúcich služieb. Z iného uhla pohľadu teda môžeme považovať za výhodu, že Martin leží v geografickom strede Slovenska, pričom je približne rovnako vzdialený od metropoly východného Slovenska Košíc, hlavného mesta Bratislavy, Budapešti alebo Krakova.
Kedy príde na rad verejnosť? Kedy má radnica v pláne predstaviť projekt kandidatúry občanom a ako?
Už o niekoľko dní si budú môcť projekt preštudovať príslušné komisie mestského zastupiteľstva a mestská rada. Vo štvrtok 27. 9. sa o ňom bude hovoriť na zasadnutí zastupiteľstva v Martine, kde ho v priamom prenose Televízie Turiec poslaneckému grémiu priblíži predseda odbornej komisie Kandidatúry Mesta Martin na titul EHMK 2013. Členovia komisie bližšie predstavia projekt aj prostredníctvom pravidelnej diskusnej relácie TV Turiec (18. 9.). Samozrejme, definitívna verzia projektu bude zverejnená na príslušných mestských webových stránkach. Uvažujeme tiež o ďalších účinných formách, ako dostať jeho základné obsahové rámce medzi čo najširšie vrstvy záujemcov. K prehĺbeniu verejného záujmu o projekt kandidatúry, vrátane medializácie, by mal prispieť i veľký podporný Koncert pre Martin, ktorý sa uskutoční na Divadelnom námestí v piatok 21. 9. od 15. h. Vystúpia na ňom všeobecne známe skupiny, speváci, herci a humoristi s priamymi väzbami na Martin či Turiec. Ešte predtým budú na rôznych priestranstvách (ulice Martina, bližšie i vzdialenejšie okolie, cestné komunikácie) nainštalované propagačné bilbordy a iné tlačoviny.
Existuje už stratégia prezentácie martinského projektu pred výberovou komisiou?
O stratégii prezentácie nášho projektu pred výberovou komisiou (majoritu by v nej mali mať zahraniční členovia delegovaní Európskou komisiou) intenzívne premýšľame všetci zainteresovaní. V tejto chvíli by nebolo vhodné, taktické ani strategicky rozumné prezrádzať jej detaily, pretože práve stopercentné zvládnutie prezentácie môže byť tým rozhodujúcim jazýčkom na pomyselných váhach pri rozhodovaní komisie o tom, ktoré dve mestá napokon postúpia do II. kola. Azda môžem len pošepnúť, že spolu s primátorom Andrejom Hrnčiarom už dlhší čas pracujeme na myšlienke, aby martinským prezentátorom projektu pred členmi komisie bola európsky známa a úspešná osobnosť s turčianskymi koreňmi... V súčasnosti však venujeme najväčšiu pozornosť príprave knižnej publikácie (v slovensko-anglickom jazyku) a CD nosiča (taktiež v dvojjazyčnej verzii). Podľa záväzných propozícií Európskej komisie (tzv. „Kandidátsky profil“) musí totiž dokumentácia kandidatúry každého mesta obsahovať knižné spracovanie projektu, doplnené o cédečko s filmom. Urobíme všetko pre to, aby obidva výstupy mali špičkovú obsahovú i formálnu profesionálnu kvalitu, ktorá umožní ich dlhodobejšie využívanie. Namieste je azda pripomenutie, že kompletný projekt s príslušnou dokumentáciou musí byť doručený na Ministerstvo kultúry SR najneskôr do 16. 11. 2007.
Určite si to nikto neželá, ale čo sa stane s projektom, so stovkami podujatí, ktoré sú jeho súčasťou, ak Martin neuspeje v kandidatúre? Zapadnú prachom?
V našom materiáli sa explicitne uvádza, že Martin bez ohľadu na výsledok svojej kandidatúry na titul EHMK mieni postupne pripraviť a uskutočniť čo najväčší počet zamýšľaných renovačných plánov, akcií a programových zámerov uvedených v projekte. Zainteresovaní preto veria, že projekt bude mať trvalý charakter a na realizácii jeho relevantných častí sa bude pracovať za každých okolností. V roku 2013 sa na území mesta uskutočnia mnohé významné podujatia, ktoré budú súvisieť s veľkými výročiami vzťahujúcimi sa na Martin i národnú históriu Slovenska a Slovákov, so širšími európskymi väzbami. Za všetky spomeniem aspoň 150. výročie vzniku Matice slovenskej a Augustových kultúrnych slávností. Z tohto dôvodu a s ohľadom na sľubné perspektívy svojej budúcnosti sa priam žiada, aby mesto Martin a celý región Turca zásadným spôsobom prispeli k skvalitneniu a modernizácii všetkých zložiek infraštruktúry, služieb a spoločenského života. Len tak môžu súčasné generácie dôstojne rozvíjať nadčasový odkaz slávnej martinskej minulosti a jedinečnej tradície. Viera Legerská

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Na VŠEMvs získaš kvalitné štúdium v moderných priestoroch
 2. Ako inovácie menia naše návyky? Čo už dnes môžete robiť inak
 3. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny
 4. Tip na náhradu za rúško: Kvalitný nákrčník ochráni aj pred zimou
 5. Nástrahy online vyučovania, o ktorých sa nehovorí
 6. Neberieme štúdium športovo, ale športujeme
 7. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom
 8. Študuj na univerzite s viac ako 60 ročnou tracíciou!
 9. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
 10. Máš dosť teórie a poučiek? Študuj, cestuj, pracuj a ži!
 1. Tip na vianočný darček? Kvalitný zrak so zľavou 1 000 €
 2. Budeme môcť v budúcnosti pracovať len z domu?
 3. 8 inšpirácií, ako využiť zvyšky jedla a nič nevyhodiť
 4. Na výpadok elektriny vás môže upozorniť aj SMS
 5. Detský čaj COOP Jednoty získal unikátne medzinárodné ocenenie
 6. FMMR svojím výskumom reaguje na aktuálne živé témy
 7. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 8. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy
 9. Novinka medzi prefabrikátmi
 10. Virtuálne prechádzky ako pomoc turistom pri orientácií
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 34 786
 2. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 15 742
 3. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 15 390
 4. Aká je chémia vôní 11 463
 5. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 305
 6. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 772
 7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 640
 8. Bývanie v meste predlžuje život 8 262
 9. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 7 719
 10. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 5 853
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Adventný veniec v Turanoch. Prvá sviečka už svieti.
Utečenci zo Sýrie sa po vystúpení z kamióna ocitli v Hornej Štubni

Zmeny sa dejú najmä v útoku

Vedenie martinského hokejového klubu však plánuje doplniť káder aj o defenzívnych hráčov.

Rastislav Špirko posilnil martinský prvoligový tím.
#MYtozvladneme

ONLINE DISKUSIA: Prohibícia hazardu? Správne riešenie alebo krok vedľa?

Diskusiu vysielame live vo štvrtok 3. decembra o 18.00 hod. Novela zákona o hazardných hrách dala do rúk miest a obcí možnosť zakázať na svojom území hazardné hry aj bez petície občanov. Odborníci varujú pred týmto krokom a poukazujú na vznik viacerých nebezpečenstviev.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Kamión narazil do reštaurácie a pohostinstva (+VIDEO)

Vodič pravdepodobne za volantom zaspal, havaroval v centre Tvrdošína.

V Zámkoch otvorili nové nákupné centrum

Pre návštevníkov je k dispozícii osem obchodných prevádzok.

Už ste čítali?