Sobota, 24. október, 2020 | Meniny má KvetoslavaKrížovkyKrížovky

M art IN alebo Dotyky a spojenia

NA SKLONKU MINULÉHO ROKA, 14. 12. 2007, medzinárodná komisia rozhodla, že Martin spolu s ďalšími troma slovenskými mestami (Košice, Nitra, Prešov) postúpil do II. kola súťaže slovenských miest o titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2013.

Tento veľký úspech mesta je z rozhodujúcej časti výsledkom všestrannej práce, činnosti a v neposlednom rade veľkého tvorivého nasadenia členov komisie pre kandidatúru mesta Martin na titul EHMK.
Ako predseda tejto komisie som cítil potrebu napísať vecnú hodnotiacu správu, ktorá je mojím autonómnym pohľadom na uplynulé obdobie, v ktorom sa postupne rodil projekt kandidatúry nášho mesta. Týmto materiálom sa začína rozbiehať séria príspevkov, prostredníctvom ktorých budeme na stránkach MY Turčianskych novín postupne propagovať a ozrejmovať obsahové napĺňanie projektu M art IN (Dotyky a spojenia).
Od apríla do decembra 2007 sa uskutočnilo takmer 40 pracovných zasadnutí komisie. Jej členovia sa stretávali aj počas víkendov, pričom práve v čase dovoleniek sa napríklad finišovalo so záverečnými verziami Kandidátskeho profilu a Projektu kandidatúry mesta Martin na titul EHMK 2013. Činnosť komisie v mnohých smeroch zastupovala mestský úrad a jeho zložky, čím sa v značnej miere ušetrili finančné zdroje mesta. V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že komisia pracovala v prospech mesta v amatérskych podmienkach, čo vyplývalo najmä zo skutočnosti, že jednotliví členovia sa tejto práci venovali popri vlastných pracovných povinnostiach u svojich zamestnávateľov. Povedané a napísané inak: prácu v komisii vykonávali jej členovia ako nadšenci, za symbolické finančné vyjadrenie. Naplno však pri tom využili svoje dlhoročné skúsenosti z kreovania a organizovania kultúrneho života, osvedčenú tvorivosť, dôkladnú znalosť slovenského kultúrneho prostredia, nadobudnuté kontakty a všeobecnú rozhľadenosť (to všetko sa harmonicky premietlo do podoby kvalitných knižných a audiovizuálnych výstupov, ktoré mala k dispozícii medzinárodná komisia).
Aj napriek všetkým zložitým okolnostiam a citeľnej absencii výkonnej zložky sa však martinskej komisii podarilo v rekordne krátkom čase pripraviť projekt a nevyhnutnú pôdu na to, aby nakoniec Martin postúpil do II. kola súťaže slovenských miest, čo osobne považujem za významný úspech v novodobých dejinách mesta i regiónu Turca. Veď mimo hry ostali Bratislava, Trnava, Trenčín, Banská Bystrica či Dolný Kubín.

Skryť Vypnúť reklamu

Činnosť komisie v roku 2007
 autorstvo, vypracovanie, zredigovanie a korektúry Kandidátskeho profilu mesta Martin
 autorstvo, vypracovanie, zredigovanie a korektúry Projektu kandidatúry mesta Martin
 výtvarné, organizačné a technické zabezpečenie výroby uvedených hlavných tlačovín projektu kandidatúry
 scenáristická, heuristická a or-ganizačná participácia na výrobe DVD
 príprava a komplexné zabezpečenie prezentácie projektu v Bratislave
 účasť na prezentácii projektu (13. 12. 2007)
 dramaturgické, organizačné a technické zabezpečenie Koncertu pre Martin (podpora kandidatúry – súčasť kampane zapojenia obyvateľstva do projektu) – 21. 9. 2007
 dramaturgické, organizačné a technické zabezpečenie oficiálneho ohlásenia projektu kandidatúry na Divadelnom námestí (21. 9. 2007)
 autorské, redakčné, organizačné a technické zabezpečenie monotematického vydania detského časopisu FĽAK – podpora kandidatúry (súčasť kampane zapojenia obyvateľstva do projektu)
 zorganizovanie a programové zabezpečenie stretnutia vedenia mesta, komisie pre kandidatúru a martinskej kultúrnej verejnosti s delegáciou z Marseille na pôde Sloven-skej národnej knižnice
 účasť a reprezentácia mesta Martin v televíznych programoch, veno-vaných kandidatúre Martina
 účasť a reprezentácia mesta Martin v rozhlasových programoch a reláciách, venovaných kandidatúre Martina
 autorské zabezpečenie pre-zentačných výstupov v printových médiách – tlačové správy, rozhovory o kandidatúre, propagačné články, stanoviská, reakcie
 komunikácia s partnermi projektu
 aktívny lobbing

Skryť Vypnúť reklamu

Problémové okruhy
(2005 – 2007)
Táto stručná hodnotiaca správa však popri nespornom úspechu nemôže obísť ani niektoré negatívne javy a skutočnosti, ktoré sprevá-
dzali prácu a celkovú činnosť komisie. Treba otvorene zdôrazniť, že mesto nezúročilo výbornú štartovaciu pozíciu, ktorú získalo už 4. 2. 2005, keď Martin navštívil člen Európskej komisie Ján Figeľ. Práve počas tohto jeho stretnutia so širokou turčianskou i slovenskou kultúrnou verejnosťou sme verejne oznámili, že Martin bude kandidovať v súťaži slovenských miest na získanie prestížneho titulu EHMK 2013. Potom ale nasledovali celé dva roky, počas ktorých sa v tomto ohľade veľa konkrétneho nespravilo. Až v apríli 2007 (12. 4.) v hraničnom časovom termíne nový primátor mesta menoval komisiu poverenú vypracovaním projektu kandidatúry.
Ďalšou negatívnou skúsenosťou je zistenie, že martinské kultúrne inštitúcie, s výnimkou Slovenskej národnej knižnice a Turčianskej galérie, sa aktívnejšie nezapojili do obsahovej časti projektu. Deklarovali síce podporu, ale nič konkrétne, tvorivé a medzinárodne zaujímavé neponúkli. Všetko tak ostalo na pleciach komisie, ktorá vždy privítala každý podnetný postreh, nápad či myšlienku. Najmä na stránkach MY Turčianskych novín bolo publikovaných niekoľko príspevkov rôznych autorov, z ktorých sa dalo vycítiť, že sú v regióne ľudia, ktorí pozornejšie sledujú súťaž slovenských miest, zaujímajú sa o jej priebeh a úprimne fandia Martinu.
Osobne ma mrzí, že sa nám v Martine nepodarilo výraznejšie spropagovať projekt jeho kandidatúry počas konania väčších podujatí, ktoré nezanedbateľne zarezonovali aj v širšom mediálnom a spoločenskom priestore (divadelný festival Dotyky a spojenia, 85. ročník Scénickej žatvy, početné podujatia v Múzeu slovenskej dediny...). Žiaľ, nikde nebolo vidieť logo kandidatúry Martina, grafickú značku M art IN a iné propagačné efekty. Taktiež v uliciach Martina, na budovách verejných a kultúrnych ustanovizní nebolo cítiť propagáciu kandidatúry. Nehovoriac už o zimnom štadióne (a ďalších športoviskách), ktorý v dôsledku úspešného ťaženia martinských hokejistov pravidelne navštevujú tisícky priaznivcov, medzi ktorými určite nechýbajú ani kultúrne založení ľudia. Situácia sa čiastočne zmenila až v októbri, keď po Martine začali premávať autobusy MHD s logom M art IN a na viacerých miestach Slovensku sa objavili bilboardy, propagujúce kandidatúru. Tieto kroky prišli síce oneskorene, ale aj tak významne prispeli k propagácii a mobilizácii širšieho záujmu turčianskej i slovenskej verejnosti o kandidatúru Martina.
Osobitným problémom, ktorý sme nedokázali vyriešiť, bola otázka veľmi slabej propagácie na webových stránkach. Veľmi často sme o tom na zasadnutiach komisie hovorili, hľadali sa riešenia, ale všetko bolo nesystémové a najmä nefunkčné. V tejto oblasti nás iné slovenské mestá (najmä Košice, Nitra a Prešov – teda rivali Martina v druhom kole súťaže) výrazne predbehli a uvedený handicap musíme čo najskôr neutralizovať a odstrániť.
Kapitolou samou osebe bola a ostáva zainteresovanosť a účasť širšej verejnosti na realizácii projektu kandidatúry. V tomto ohľade sa nám podarilo pripraviť len jedno podujatie, ktoré spĺňalo predpoklady mobilizácie verejnosti – veľký propagačný Koncert pre Martin, spojený so slávnostným oficiálnym ohlásením projektu kandidatúry. Aj keď zazneli kritické hlasy kvôli opodstatnenosti a finančnej náročnosti koncertu, som presvedčený, že práve tento koncert a ceremoniál slávnostného aktu ohlásenia kandidatúry výraznou mierou naštartovali finiš Martina.

Skryť Vypnúť reklamu

Doterajšie kroky
v roku 2008
1. Zriadenie neziskovej organizácie Dotyky a spojenia ako výkonnej zložky realizácie projektu kandidatúry Martina, ktorá bude zabezpečovať komplexný marketing. Riaditeľom organizácie sa stal Peter Kováč. Paralelne s ňou naďalej vykonáva svoju činnosť aj komisia pre kandidatúru Martina na titul EHMK 2013.
2. Schválenie nového oficiálneho loga M art IN. Odborná komisia vyberala z viacerých návrhov oslovených martinských výtvarníkov; nakoniec zvíťazil návrh Jána Novosedliaka. Víťazné logo bolo následne pred hokejovým play off nainštalované na ploche zimného štadióna.
3. Vytvorenie novej modernej interaktívnej webovej stránky, ktorá sa postupne začne systematicky profilovať, dopĺňať a aktualizovať.
4. Dohodnutie gestorských inštitúcií obsahového napĺňania konceptu 7 umení: Umenie slova (Slovenská národná knižnica), Umenie obrazu (Turčianska galéria), Umenie akcie (Slovenské komorné divadlo), Umenie zvuku (Štátny komorný orchester Žilina), Umenie médií (Spolok lokálnych televíznych staníc Slovenska - LOTOS), Umenie reflexie (Slovenská národná knižnica), Umenie života (Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine). V krátkom čase sa zverejnia mená osobností, ktoré budú pracovať v jednotlivých „artoch“.
5. Zabezpečenie programu ce-lodňovej návštevy veľvyslanca Francúzskej republiky v SR Henryho Cunyho v Martine (27. 2.). Veľvyslanec navštívil mestský úrad, Slovenskú národnú knižnicu, Slovenské národné múzeum, Turčiansku galériu, mal prednášku v Slovenskom národnom literárnom múzeu a prešiel sa po pešej zóne. V krátkom čase bude dôležité využiť túto návštevu a jej pozitívne ohlasy na zintenzívnenie kontaktov s francúzskymi mestami, ktoré taktiež postúpili do II. kola súťaže o titul EHMK 2013.
6. Zorganizovanie (spolu s riaditeľom Útvaru hlavného architekta) návštevy asi 45 študentov Katedry architektúry Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ktorí si 28. 2. prezreli mesto a jeho viaceré časti. Na základe osobného kontaktu s priestorom a prostredím mesta vypracujú študenti v krátkom čase klauzúrne práce na tému EHMK 2013. Práce budú prezentované formou brožúry a výstavy v meste, ktoré bolo ich inšpiráciou.

Naliehavé úlohy
a) Okamžite uzavrieť s vedením Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) dohodu o spolupráci ohľadne jeho konkrétnej podpory projektu kandidatúry Martina.
b) Urýchlene absolvovať rokovania so zástupcami miest, ktoré nepostúpili do II. kola (Bratislava, Trnava, Trenčín – s Dolným Kubínom a Banskou Bystricou rokovania prebiehajú). Výsledkom týchto stretnutí by mala byť konkrétna dohoda o spolupráci spomínaných miest pri napĺňaní projektu kandidatúry Martina.
c) Kúpou zo strany mesta získať objekt bývalej haly ZŤS, ktorá sa v súlade s projektom kandidatúry Martina postupne pretransformuje na Európske centrum kultúry. Súčasťou tohto centra bude napríklad koncertná sála, kde sa plánuje s organizovaním veľkých koncertov populárnej i vážnej hudby, medzinárodných veľtrhov.
d) Dotiahnuť v najrýchlejšom možnom čase zmluvný vzťah s PR agentúrou, ktorá sa bude adekvátne venovať zabezpečovaniu propagácie najväčších tohtoročných kultúrnych podujatí v Martine.
e) V dohľadnom čase absolvovať návštevu francúzskych miest, ktoré taktiež postúpili do II. kola súťaže o titul EHMK 2013, a ponúknuť im partnerskú spoluprácu.
f) Venovať náležitú po- zornosť príprave a propagácii najvýznamnejších podujatí, ktoré už budú reflektovať projekt M art IN – Dotyky a spojenia (Slovesná jar, Prehliadka tvorby lokálnych televíznych staníc Slovenska, Martinská literárna jar, Festival európskeho filmu – Dotyky s Francúzskom, Bienále fantázie, Dni mesta Martin, „Férovka s Prešovom“, Folkfórum, Džezové dni, Dni Milana Hodžu, divadelný festival Dotyky a spojenia, Bonsai – môj priateľ, Martinské kultúrne leto, Gospelový festival, Deti vetra – festival rómskej kultúry, Scénická žatva, Révaiovci – medzinárodná vedecká konferencia).
g) Zabezpečiť, aby sa na pro pagačných materiáloch všetkých väčších turčianskych kultúrnych, športových a spoločenských podujatí pravidelne zverejňovalo nové logo
M art IN.


 Peter Cabadaj – predseda komisie
 Peter Kováč – člen komisie
 Stanislav Škorňa – člen komisie
 Bruno Horecký – člen komisie (v uplynulých týždňoch sa vzdal členstva)
 Milan Nemček – člen komisie
 Alexander Zacharides –
koordinátor komisie


ZÁVEROM
Projekt kandidatúry Martina zdôrazňuje, že sme sa naše mesto rozhodli meniť prostredníctvom kultúry. M art IN ponúka, myslím si, reálnu príťažlivú víziu budúcnosti kultúry, umenia a turizmu. Je o budúcnosti obyvateľov nášho regiónu, najmä mladých ľudí, ktorí v meste hľadajú a nachá-dzajú nielen prácu, ale aj kultúrne a intelektuálne vyžitie. Preto pevne verím, že práve oni sa významne zapoja do spoločnej prípravy podujatí, a tak plnohodnotne využijú jedinečnú príležitosť budovať prostredie tvorivosti.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 3. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 4. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 5. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 6. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 7. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 8. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 9. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 10. Zelená Bratislava
 1. Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností
 2. Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?
 3. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
 4. Svet môžeme zlepšiť dobrými skutkami
 5. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 6. Najnovšie technológie a inovácie na Gemeri? Normálka
 7. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 8. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 9. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 10. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 1. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 18 139
 2. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 13 544
 3. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 13 143
 4. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 12 937
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 125
 6. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 11 581
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 10 742
 8. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 891
 9. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 751
 10. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 9 716
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Vo Veľkom Čepčíne mali pilné leto

Tešia sa novým priestorom.

vo Veľkom Čepčíne zrekonštruovali aj obecný dom.
Od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra bude na celom Slovensku platiť zákaz vychádzania s výnimkou ciest na testovanie, do práce a zabezpečenia nevyhnutných potrieb či pobytu v prírode v okrese bydliska.
Predlžujeme akciu o 24h

Ak nemôžete za novinami, noviny prídu k vám. Dnes to máte s 50% zľavou na celý rok

Akcia platí pre nových aj existujúcich predplatiteľov, ktorí si ho predĺžia.

Táto akcia platí len 24 hodín a nebude sa opakovať.

Koronavírus v hokejovej kabíne, zostalo len päť zdravých

Takmer celý hokejový tím HK Martin musel ísť do karantény. V prvoligovom mužstve sa objavilo 23 pozitívnych testov na koronavírus.

Martinská hokejová kabína je už aktuálne prázdna.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Koronavírus na Orave: V piatok zachytili takmer 1 700 pozitívnych (minúta po minúte)

Na Orave sa začala pilotná časť celoplošného testovania na Covid-19.

TMR zatvára strediská Jasná a Vysoké Tatry

V prípade priaznivého vývoja situácie na Slovensku by mohli znova otvoriť 6. novembra.

Na Liptove pribudol v piatok dosiaľ najvyšší počet infikovaných

Situácia sa začína zhoršovať už aj v okrese Ružomberok.

Už ste čítali?