Pondelok, 3. október, 2022 | Meniny má Stela

Za číslami sú ľudia, za ľuďmi (možno) bieda

KOMENTUJEME

Nepoznám sociologické výskumy zamerané na spokojnosť obyvateľov so svojím postavením v jednotlivých regiónoch. V Turci všeobecne panuje „blbá„ nálada, ktorá má reálny základ v nestabilite zamestnania, meškajúcich výplatách, v neschopnosti ušetriť čo len korunu pre horšie časy, lebo nevyhnutné životné výdavky sú vyššie ako príjem. Podľa celoslovenského prieskumu žije v takýchto pomeroch jedna tretina domácností. Dve tretiny domácností musia žiť z príjmov nižších, ako je priemerný štatistický príjem na osobu. Stručne povedané, medzi ľuďmi panuje chudoba. Na druhej strane, ekonomické výsledky okresu i kraja sú viac ako dobré. Nastáva akási obdoba I. ČSR. Bohatý štát a chudobné obyvateľstvo. Okres Martin sa v tomto stal prototypom.

SkryťVypnúť reklamu

S pocitom vlastnej

neschopnosti

Zamestnanosť v prvom polroku 2003 oproti prvému polroku 2002 v okrese klesla o 3,4 percentuálneho bodu. V Žilinskom kraji v rovnakom období viac klesla len v okresoch Čadca (o 4,9) a Tvrdošín (o 5,1).

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla 12,83 %. V rovnakom období minulého roku (m. r.) bola 16,35 %. Tento „úspech„ nie je nič iné, ako umelé znižovanie nezamestnanosti. Vymýšľanie rôznych ťažko splniteľných kritérií, na základe ktorých úrady práce vyraďujú nezamestnaných z evidencie len zhoršujú sociálnu situáciu obyvateľstva. Nie je bežné, aby sa naraz znižovala zamestnanosť aj nezamestnanosť. Vyradení ľudia dostávajú len sociálnu dávku, čo nestačí na ich mesačnú základnú výživu. A ani tú nepoberajú všetci. Zamýšľal sa niekto z čoho žije táto skupina? Dodnes neexistuje oficiálne publikovaný ich počet. Podľa štatistiky priemerný mesačný výdavok na potraviny a nealkoholické nápoje na jedného človeka je 1 635 korún. Na bývanie, vodu, elektriku, plyn vynakladá každý jeden z nás ďalších 1 191 korún. Väčšina slušných ľudí, ktorá prepadne cez túto sieť, nemá šancu sa znovu vzchopiť. Vládni činitelia, za prispenia médií, v nezamestnaných ľuďoch pestujú pocit viny za ich situáciu. Pritom skupinu nezamestnaných ľudí vo veku 40 až 60 rokov žiaden zamestnávateľ nechce zamestnať. Táto skupina zvyknutá na pracovné návyky je ochotná ísť pracovať aj do nekvalifikovaných profesií, len aby mala pravidelný príjem. Veľká skupina mladých nezamestnaných, ktorí ešte nikdy nepracovali, nepociťuje svoj stav ako bezvýchodiskový. Stále verí v zlepšenie svojho postavenia. V momente, keď ich prestanú vydržiavať rodičia, stane sa táto skupina spoločensky nebezpečnou. Viac ako 28 % evidovaných nezamestnaných je v okrese nezamestnaných dlhšie ako 2 roky.

SkryťVypnúť reklamu

Sme agresívní?

Okres Martin v 1. polroku 2003 vykázal vysokú kriminalitu. Po Žiline druhú najvyššiu. Násilnú kriminalitu má dokonca v kraji najvyššiu - Martin 268 prípadov, Žilina 216. Podobný stav je v dopravných nehodách. Najviac dopravných nehôd bolo v okrese Žilina - 1125. Druhé miesto obsadil okres Martin so 628 prípadmi. V počte usmrtených pri dopravných nehodách okres Martin s 8 usmrtenými, žiaľ, v kraji vedie. Vyšší počet požiarov v teplom roku bol prirodzený, ale okres Martin je v požiarovosti špecifický. V 1. polroku 2002 mal v kraji najviac požiarov - 191. V 1. polroku 2003 sa počet požiarov zvýšil. V Martine ich bolo 248, v okrese Žilina 249. Nedá sa úplne zovšeobecniť, že obyvatelia Martinského okresu sú na jednej strane ľahostajní a na druhej vysoko agresívni, ale uvedené ukazovatele tomu nasvedčujú.

SkryťVypnúť reklamu

Priemerná mzda zamestnancov v okrese Martin k 30. 6. 2003 dosiahla 13 585 korún. Vyššiu nominálnu mzdu v rámci kraja, o 112 korún, mali pracovníci v okrese Kysucké Nové Mesto a o 873 korún v Ružomberku. Index rastu oproti rovnakému obdobiu m. r. 106,6 predstavuje 5. miesto okresu v rýchlosti rastu miezd z 11-tich okresov. Priemerný mesačný starobný dôchodok v kraji dosiahol výšku 6 049 korún, pričom najvyšší bol v okrese Martin 6 225 Sk. Najnižší v okrese Námestovo

5 693 Sk. Priemerné percento pracovnej neschopnosti za 1. polrok 2003 v okrese Martin bolo 5,48. Vyššiu pracovnú neschopnosť zaznamenali len okresy Čadca (6,00) a Námestovo (7,38). Vo všetkých troch príčinách PN (choroba, pracovný úraz, ostatné úrazy) okresu Martin patrí 1 až 3 poradie medzi ostatnými okresmi.

Máme najviac neziskových organizácií

Počet 2 053 podnikateľských subjektov a neziskových inštitúcií (bez fyzických osôb – podnikateľov) k 30. 6. 2003 je po Žiline (3 214) druhý najvyšší v kraji. Tretí Liptovský Mikuláš má celkom 1 244 subjektov. Čo prekvapuje, je počet 896 neziskových inštitúcií v okrese. Tých má najviac v kraji. Druhá Žilina ich eviduje 862. V kraji sa nachádza 19 podnikov s počtom zamestnancov 500 až 999 a 13 s počtom zamestnancov 1000 a viac. Martin má po dvoch v každej skupine. Vedie Žilina. V skupine 500 až 999 zamestnancov má 8 podnikov a v skupine 1000 a viac zamestnancov má 2 podniky. Fyzických osôb podnikateľov (živnostníci, podnikajúci v slobodných povolaniach, samostatne hospodáriaci roľníci) má okres Martin 5 647 osôb. Týmto počtom je druhý v kraji, hneď za Žilinou, ktorá má 12 286 osôb. Tretia je Čadca s

5 073 osobami.

Bytová výstavba je skromná v rámci celej republiky. V porovnaní s ostatnými okresmi sa Martinu v bytovej výstavbe darí. V porovnaní s minulosťou a súčasnými potrebami je to len kvapka, ktorá zásadnejšie veci nerieši, ale ukazuje cestu. K 30. 6. 2003 bolo v okrese Martin rozostavených 588 bytov. Viac rozostavaných bytov mali v okresoch Liptovský Mikuláš 589, Námestovo 603 a v Žiline 1 765. V čase od 1. januára do 30. júna 2003 v okrese bolo dokončených 84 (najviac v kraji) a novo začatých 100 bytov. Z dokončených bytov bolo desať jednoizbových a 24 dvojizbových, čo znamená, že išlo o byty v bytových domoch pre mladé rodiny a seniorov, najpostihnutejšie sociálne skupiny. V čase sociálneho diferencovania sa jednotlivých skupín spoločnosti je zaujímavou skutočnosť, že orientácia vyspelejších okresov nesmeruje k výstavbe veľkých rodinných domov, naopak v okresoch s nižšou priemyselnou výrobou a podnikateľskou aktivitou sa preferujú veľké rodinné domy. Štyri a viac izbových dokončených bytov v 1. polroku 2003 bolo najviac (56) v okresoch Námestovo a Žilina, nasledujú okresy Čadca (41) a Tvrdošín (31). Okresu Martin s 23 štyri a viacizbovými bytmi patrí 8 miesto. Tento údaj je významný aj z iného spoločenského pohľadu. V Žilinskom kraji je pravdepodobne vrstva super bohatých ešte zanedbateľná. Netvorí uzavretú spoločnosť, ktorá žije vlastným životom. Multimiliardárska elita vyžaduje, aby sa príslušník tejto vrstvy prezentoval rodinným sídlom s x –izbami a kúpeľňami, tak ako tomu je už v súčasnosti v Bratislavskom kraji. Ak tento proces neprebieha v Žilinskom kraji, znamená to, veľký súkromný kapitál sa pohybuje mimo tento kraj.

Martin dobre,

Turianske Teplice zle

Tržby za vlastné výkony a tovar priemyselné podniky s 20 a viac zamestnancami v okrese Martin dosiahli za prvých šesť mesiacov roku 2003 7,002 mld. korún. Viac v kraji vyrobili len v okresoch Ružomberok za 8,919 mld. Sk a v Žiline za 16,290 mld. Sk. Potešujúcou skutočnosťou je rast ukazovateľa v medziročnom porovnaní. Kým priemer za kraj vyjadruje pád priemyselnej výroby indexom 99,8, v okrese Martin dosiahol hodnotu 102,5. Z jedenástich okresov v piatich nastal rast a v šiestich prepad, najvyšší je prepad v okrese Turčianske Teplice index 80.

Ukazovateľ tržby z predaja na vývoz nemá dnes spoločenskú vážnosť, ale hospodársky je stále dôležitým prvkom obchodnej a finančnej bilancie Slovenskej republiky. Okres Martin dosiahol v prvom polroku za tržby z predaja na vývoz 3,650 mld. korún. Vyšší vývoz docielili už len priemyselné podniky v okrese Ružomberok, za 6,155 mld. korún. Medziročné zníženie vývozu nastalo v 4 okresoch kraja - V Bytči, Čadci, v Dolnom Kubíne a najväčšie v okrese Turčianske Teplice (index 50). Produktivita práce za polrok z tržieb za vlastné výkony a tovar na jedného zamestnanca sa v kraji pohybuje od 299 tis. korún v okrese Čadca do 1 843 tis. korún v okrese Ružomberok za polrok. Okresu Martin s 874 tis. korunami patrí v kraji progresívne 4. miesto.

Chov zvierat v Turci nedosahuje

úrove kraja

Chov hospodárskych zvierat sa v okrese odkláňa od výsledkov kraja. Znižuje sa. Napríklad, v hovädzom dobytku kraj dosahuje štvrťročný index 100,2, v okrese Martin 99,5. V absolútnych číslach 8 864 kusov znamená 4. miesto v kraji. V ošípaných bol krajský štvrťročný index 98,1, v okrese Martin 94. Počet 14 713 kusov chovných ošípaných je v kraji druhý najvyšší. Paradoxom je vývoj v hydine. V kraji klesol chov na 99,1. V okrese stúpol na 150. Lenže v reálnych číslach, 63 673 kusov hydiny znamená 8. priečku v kraji. Najväčším chovateľom hydiny je okres Turčianske Teplice s 371 445 kusmi. Chov oviec sa na Slovensku dlhodobo znižuje. V Žilinskom kraji bolo zníženie vyjadrené štvrťročným indexom 77,6 bodu, v okrese Martin len 74,1. Počtom 8 305 kusov oviec sa radí okres na 5. miesto v kraji. V predaji živočíšnych produktov sa okresu darí, predovšetkým v dosiahnutí výšky ceny za predaný kilogram. Napríklad - v jatočnom hovädzom dobytku cenu za kilogram hmotnosti dosiahol okres priemerne 33,36 Sk. V kraji za viac predával len okres Námestovo 34,26 Sk. Priemerná kilogramová cena za jatočné ošípané v okrese Martin dosiahla 36,80 Sk. Za viac predávali len v okresoch Tvrdošín 38,80 Sk a Kysucké Nové Mesto 37,68 Sk. V jatočných ovciach predaj prebiehal systémom „predaj aj pod cenu, len predaj„, čo sa prejavilo aj v kilogramovej priemernej cene 61,17 Sk. Lepšie ceny zaznamenali v okresoch Námestovo 70,65 Sk, Tvrdošín 70,32 Sk, Liptovský Mikuláš 63,86 Sk, Ružomberok 62,82 Sk. Za najnižšiu priemernú cenu predával okres Turčianske Teplice - 50,89 Sk.

Medzi Žilinou a Ružomberkom

V súčasnosti patrí okres Martin v hospodárskom postavení na druhé miesto v kraji. Pred ním je okres Žilina, za ním veľmi tesne okres Ružomberok. Výrazne zaostáva okres Turčianske Teplice. Na hlbšiu analýzu najmä v súvislosti týchto výsledkov s príjmami z turistického ruchu a kúpeľníctva už neostal priestor. Každopádne, čísla a porovnania, ktoré sme uverejnili, sú výrečné už aj bez toho.

Jozef Keráčik

Najčítanejšie na My Turiec

Inzercia - Tlačové správy

 1. Piešťanská firma ovládla svet zubárskych kresiel
 2. Nakupovať viac ovocia a zeleniny sa oplatí každý deň
 3. Druhý diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 4. Notebook s dvomi obrazovkami. Ako dlho si naň budete zvykať?
 5. Púštne kráľovstvo: Prečo by ste mali navštíviť Jordánsko?
 6. Dochádzate do Bratislavy? Auto nechajte doma
 7. 5 príkladov, kedy banke nejde len o peniaze
 8. Školy môžu získať podporu pre zelené projekty
 1. Metropolis ostáva bez inflačnej doložky
 2. Nakupovať viac ovocia a zeleniny sa oplatí každý deň
 3. Druhý diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 4. KOSIT hľadá do svojho tímu ďalších vodičov
 5. Náklady na domácnosť pomôže ušetriť aj kompostér FoodCycler
 6. Notebook s dvomi obrazovkami. Ako dlho si naň budete zvykať?
 7. Dochádzate do Bratislavy? Auto nechajte doma
 8. Púštne kráľovstvo: Prečo by ste mali navštíviť Jordánsko?
 1. Púštne kráľovstvo: Prečo by ste mali navštíviť Jordánsko? 6 738
 2. Riskovali viac než iní. Jeden z nich sa slávy nedožil 5 863
 3. Piešťanská firma ovládla svet zubárskych kresiel 5 086
 4. Európska noc výskumníkov prináša zážitky s vedou opäť naživo 5 074
 5. Digitálne dvojča v Konštrukta-TireTech 3 923
 6. Vyskúšajte vylepšenú aplikáciu SME aj s novou SME Minútou 3 818
 7. Nakupovať viac ovocia a zeleniny sa oplatí každý deň 2 408
 8. Dochádzate do Bratislavy? Auto nechajte doma 2 314

Blogy SME

 1. Štefan Vidlár: Fantóm ambulancie
 2. Mária Drahošová: Máte pravdu
 3. Ján Šubák: Plán "B"
 4. Vladimír Benčík: Malta 3/3 – „Hniezdo zmijí“ - Veľké obliehanie Malty
 5. Monika Ďurajková: ČO SA V PRIEVOZE ZA DVA ROKY PODARILO A NA ČO SA TEŠIŤ II.
 6. Filip Kaľavský: Prvé zasadnutie komisie k osade na Gerbovej ulici za nami
 7. Věra Tepličková: Na severe Nigérie sa už kameňuje
 8. Katarína Chudá: Niko Pirosmani: ťažký osud geniálneho umelca
 1. Matúš Lazúr: Čo bude špendlíkom ktorý spôsobí prasknutie realitnej bubliny? 7 982
 2. Roman Kebísek: Malý prehľad prepadov Jánošíka, ku ktorým sa priznal 7 661
 3. Jana Melišová: Keď sa chce, tak sa dá 💗 4 952
 4. Ján Valchár: Mohylizácia ruských brancov. Presne podľa plánu. 4 205
 5. Ján Valchár: Keď už aj propagandisti plačú... 3 596
 6. Miroslav Kocúr: Progresívny fašizmus voči kresťanom? 3 287
 7. Marek Strapko: Irán vs. Rusko 2 834
 8. Peter Slamenik: Dubák sem, dubák tam. 2 697
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Martinčan Juraj Reguli si na prácu v pivovare spomína v dobrom.

Martinčan Juraj Reguli pracoval v pivovare 20 rokov a dobre ho poznal.


2 h
Primátor mesta Martin, Ján Danko

Nové moderné areály, štadióny či ihriská. Športová infraštruktúra v Martine prešla v ostatných štyroch rokoch zásadnou premenou.


11 h
Dražkovce jednoznačne vyhrali na ihrisku Turčianskych Kľačian.

Pred štartom súťaže by asi nikto netipoval, že po deviatom kole budú prvé dve miesta tabuľky patriť nováčikom Ďanovej a Kláštoru. Bez víťazstva naďalej zostáva Dubové.


12 h
Salaš pod Smrekovom sa nachádza v tesnej blízkosti Koliby pri Kráľovej studni a Horského hotela Kráľova studňa.

Pohorie je plné salašov či kolíb. Niektoré dokážu prichýliť, iné už veľmi neposlúžia.


19 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Ak sa pri covide zhorší stav, pohotovosť by pacienta nemala odmietnuť.


1. okt

Nemecký koncern plánuje postaviť ďalšie gigafabriky.


1. okt

Podľa bezpečnostného analytika je dlhodobé zásobovanie Ukrajiny Západom nereálne.


23 h

Pravidelná údržba vodnej nádrže je nariadená zákonom.


30. sep

Blogy SME

 1. Štefan Vidlár: Fantóm ambulancie
 2. Mária Drahošová: Máte pravdu
 3. Ján Šubák: Plán "B"
 4. Vladimír Benčík: Malta 3/3 – „Hniezdo zmijí“ - Veľké obliehanie Malty
 5. Monika Ďurajková: ČO SA V PRIEVOZE ZA DVA ROKY PODARILO A NA ČO SA TEŠIŤ II.
 6. Filip Kaľavský: Prvé zasadnutie komisie k osade na Gerbovej ulici za nami
 7. Věra Tepličková: Na severe Nigérie sa už kameňuje
 8. Katarína Chudá: Niko Pirosmani: ťažký osud geniálneho umelca
 1. Matúš Lazúr: Čo bude špendlíkom ktorý spôsobí prasknutie realitnej bubliny? 7 982
 2. Roman Kebísek: Malý prehľad prepadov Jánošíka, ku ktorým sa priznal 7 661
 3. Jana Melišová: Keď sa chce, tak sa dá 💗 4 952
 4. Ján Valchár: Mohylizácia ruských brancov. Presne podľa plánu. 4 205
 5. Ján Valchár: Keď už aj propagandisti plačú... 3 596
 6. Miroslav Kocúr: Progresívny fašizmus voči kresťanom? 3 287
 7. Marek Strapko: Irán vs. Rusko 2 834
 8. Peter Slamenik: Dubák sem, dubák tam. 2 697
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926

Už ste čítali?