Sobota, 23. január, 2021 | Meniny má MilošKrížovkyKrížovky
KOMERČNÝ ČLÁNOK

Ako spoločnosť pôsobiaca v prostredí regulácie nemôžeme do vodárenstva investovať toľko, koľko by sme chceli

Generálny riaditeľ spoločnosti TURVOD Martin Rastislav Zábronský bilancuje desaťročie jej fungovania.

Ľudí v súvislosti s prácou regionálnej vodárenskej spoločnosti zaujíma predovšetkým cena vodného a stočného. Skúste bilancovať a porovnať, ako to vyzerá u nás – v Turci, a inde.

Z priloženého grafu je jasné, že cena sa od roku 2012 u nás výraznejšie nemenila. Od roku 2019 došlo k zvýšeniu ceny vodného o 1,71 % a ceny stočného o 3,29 %, no tržby dosiahnuté týmto cenovým zvýšením spoločnosť použila na investície a navýšenie miezd robotníckych pozícií, a to na základe požiadaviek akcionárov z turčianskych miest a obcí. Cena vodného a stočného v Turci do roku 2018 bola najnižšia a dnes stále patrí medzi najnižšie na Slovensku ( druhá najnižšia po VS Ružomberku ).

Maximálnu cenu vodného a stočného stanovuje vodárenským spoločnostiam Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe množstva podkladov od vodárenskej spoločnosti (ekonomických, technických, o stave majetku a pod.) pripravovaných na základe platnej vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Súčasťou návrhu na zmenu ceny je aj rozhodnutie akcionárov o schválení maximálnej ceny za vodné a stočné na valnom zhromaždení.

Je všeobecne známy trend poklesu spotreby vody. Ľudia šetria, regulujú odber, aby nemuseli viac platiť. Ako sa s touto skutočnosťou vyrovnala spoločnosť TURVOD? Ako sa to odzrkadlilo na jej hospodárení?

Ako každá vodárenská spoločnosť aj Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., má na strane príjmov tržby z hlavných činností, ktorými sú vodné a stočné. Podliehajú ale regulácii. Ďalšie tržby pozostávajú z príjmov z neregulovanej činnosti, ktorých význam pri poklese spotreby vody vidíme ako kľúčové na to, aby sme zabezpečili prevádzku spoločnosti, jej rozvoj a investície.

Samozrejme významnou položkou sú náklady. 70-80% nákladov spoločnosti je fixných, čo spôsobuje, že spoločnosť má investičnú povinnosť udržiavať kapacity – technické, personálne, materiálové a podobne bez ohľadu na počet a spotrebu odberateľov.

Hlavným cieľom spoločnosti bola na strane nákladov ich úspora prostredníctvom racionalizačných opatrení, a to aj napriek trendu znižovania spotreby vody, bez ovplyvnenia kondície spoločnosti, udržateľnosti vyrovnaného hospodárenia v jednotlivých rokoch, zachovania investičného rozvoja a obnovy majetku. Dôležité jepripomenúť, že investície v danom roku vytvárajú kolotoč, kedy sa ich hodnota postupne vo forme odpisov dostáva do nákladov a umožňujú tak vytvárať zdroj na reprodukciu majetku – ďalšie investovanie. Neinvestovanie jednoducho znamená nevytváranie mechanizmu regenerácie, ktoré by viedli k stavu, kedy spoločnosť nebude schopná prevádzkovať majetok, ktorý sa stane nefunkčným.

Najviac viditeľné sú v činnosti spoločnosti realizované investície. Ktoré patrili ku kľúčovým za ostatných desať rokov?

K najvýznamnejším aktivitám spoločnosti patria stavby realizované z fondov EÚ, ktorými sa zabezpečilo odkanalizovanie ešte neodkanalizovanej časti mesta Turčianske Teplice, vrátane jeho mestských častí - Dolná Štubňa, Diviaky Turčiansky Michal, ďalej odkanalizovanie obcí Necpaly, Valča, Príbovce, Benice, Rakovo, Turčiansky Peter, zvyšná časť obce Košťany nad Turcom a Martina – miestnej časti Tomčany, zrealizovali sme vodojem a vodovod pre Martin v katastrálnom území Priekopa, čím boli vyčerpané všetky možnosti pre odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou obcí regiónu Turiec v rámci najväčších operačných programov OPŽP a OPKŽP pri MŽP SR. V tomto roku bola podaná žiadosť o NFP z programu IROP pri MP SR na odkanalizovanie obce Horná Štubňa.

Poďme ďalej – ako to bolo v oblasti vlastných veľkých investícií?

Z vlastných investícií išlo hlavne o investície do kalového a plynového hospodárstva v Čistiarni odpadových vôd Vrútky. Tam sme odstránili havarijný stav vyhnívacích nádrží na bioplyn a zrekonštruovali starý deravý plynojem - postavili sme nový membránový plynojem. Pre Trebostovo sa zrealizoval nový prívod vody napojením na vodovod v Turčianskom Petre, do Trebostova sme tak priviedli vodu z VZ Necpaly – Lazce, nakoľko existujúci prameň v Trebostove už dlhodobo vykazuje nižšie výdatnosti zvlášť v letných obdobiach, pravdepodobne vplyvom klimatických zmien. V lete musela byť pitná voda pre časť obce zabezpečovaná cisternou a pretrvávanie tohto stavu by veľmi obmedzovalo ďalší rozvoj obce. Obidve tieto investície predstavovali rozsah približne 1mil. €.

Pozrime sa teraz na bilanciu zahusťovania kanalizačnej a vodovodnej siete a investovanie do zlepšovania dodávky vody. Je sa za čím obzrieť?

Za uplynulé desaťročné obdobie narástla kanalizačná sieť o približne 78 km a počet kanalizačných prípojok sa zvýšil o 3 267 ks, vodovodná sieť o asi 65 km a počet vodovodných prípojok vzrástol o 1 687 ks. Pribudlo aj 17 čerpacích staníc odpadových vôd, 4 čerpacie stanice pitných vôd, jeden vodojem a jedna nádrž vodojemu. Pre zlepšenie dodávky vody pre mesto Turčianske Teplice sa dostavala jedna nádrž s objemom 650 m3 k existujúcemu vodojemu Háj, zrekonštruovali sa a nanovo sprevádzkovali VDJ a čerpacia stanica v Rakši. Priebežne každý rok vynakladá spoločnosť čiastku okolo 150 000 € na rekonštrukciu takých objektov, ako sú vodojemy a čerpacie stanice a pripája ich na centrálny vodárenský dispečing, čím sa skvalitňuje dodávka vody pre obyvateľstvo. Za posledné desaťročie bolo zrekonštruovaných 16 vodárenských objektov – z toho 13 vodojemov a 3 čerpacie stanice a 24 čerpacích staníc odpadových vôd.

Dôležité sú zaiste aj čistiarne odpadových vôd...

Priebežne vodárenská spoločnosť investuje aj do čistiarní odpadových vôd. V ČOV Vrútky boli okrem už spomínaného kalového hospodárstva zrekonštruované prevzdušňovanie v aktivačných nádržiach, kotolňa na bioplyn aj zemný plyn, zásobník na síran železitý (pre odstránenie fosforu z odpadovej vody), lapač piesku, boli osadené nové jemné hrablice a lis s praním zhrabkov na mechanickom stupni čistenia, zrealizoval sa prístrešok pre skládku kalov, zrekonštruovalo sa aj čiastočne strojné zahustenie kalu zabudovaním dvoch nových kruhových zahusťovačov kalu. Všetky tieto investície vedú k úsporám na nákladoch pri čistení odpadových vôd.

A obce či mestá?

V rámci plnenia plánu obnovy, z ktorého vyplýva pre vodárenskú spoločnosť úloha obnovovať majetok, sa priebežne opravujú a rekonštruujú vodovody v mestách a obciach regiónu. Predovšetkým v závislosti od miery poruchovosti, prevádzkových potrieb a miery opotrebenia. Spoločnosť pristúpila v rámci plnenia plánu obnovy aj k rekonštrukcii a oprave hlavných prívodných a zásobných potrubí vodovodov. Ide napríklad o prívod vody zo Žarnovickej doliny pre Turčianske Teplice, ten je opravený už v dĺžke asi 35 km, v Martine ide o zásobné potrubie v úseku Košúty – Záturčie, ďalej o zásobné potrubie z VDJ Háj do Turčianskych Teplíc a časť zásobného potrubia pre Turany.

V tomto roku sa začala významná investícia v Turčianskych Tepliciach. O čo ide?

Ide o čistiareň odpadových vôd, presnejšie intenzifikáciu biologického stupňa. V minulosti nebola veľmi šťastne pripravená žiadosť o NFP v rámci OPŽP a zrekonštruoval sa z fondov EÚ len mechanický stupeň čistenia. Ide o investíciu v rozsahu približne 2,7 mil. €, ktorú teraz zabezpečuje spoločnosť z vlastných zdrojov prostredníctvom úveru. Cieľom je dosiahnuť vyššiu kvalitu čistenia odpadových vôd, ale hlavne vytvorenie dostatočnej kapacity na odkanalizovanie obcí Horného Turca. V štádiu stavebného konania je konkrétne projekt odkanalizovania obcí Dubové, Budiš, Kaľamenovo, Jasenovo a Rudno. V Martine sme začali pracovať na zlepšení tlakových pomerov v lokalite Stráne, čím sa dosiahnu vhodné tlakové pomery a možnosť ďalšieho rozvoja v tejto lokalite. V spolupráci s mestom Martin sa začala aj stavba rozšírenia vodovodu a kanalizácie v miestnej časti Tomčany – Veľká Hora.

Pre obce priebežne pripravujeme dokumentácie na vybudovanie obecných kanalizácií, aby mohli následne mať možnosť požiadať o príspevok z envirofondu, keďže čerpať finančné prostriedky formou dotácie môže len obec.

Verejnosť oceňuje, že turčianska voda ostala v turčianskych rukách. Nie vo všetkých slovenských regiónoch sa podarilo tento status udržať. Prečo u nás áno? Čo bolo treba pre tento princíp urobiť?

Stanovy spoločnosti určujú rozvrhnutie členov najvyšších orgánov spoločnosti tak, aby boli spravodlivé a poctivé smerom k občanovi, hlavne z dôvodu stanoveného počtu jej členov zo strany majoritného akcionára. Takto určeným počtom, vzhľadom na kompetencie tohto orgánu, sa eliminujú prípadné možné riziká, ale aj obhajoba záujmov hlavného akcionára s rozhodujúcim vplyvom a umožňuje ostatným členom dozornej rady zvolených zo strany menšinových akcionárov väčšiu rozhodovaciu právomoc. To má podstatný vplyv na zvyšovanie kvality kontrolného mechanizmu v spoločnosti, kvalitu výkonného orgánu spoločnosti a súvisiacej činnosti predstavenstva a valného zhromaždenia spoločnosti.

Niekedy na prelome rokov 2014/2015 meno TURVOD-u poškodila pokuta od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. O čo išlo?

Dňa 31. 12. 2014 spoločnosti doručili výsledok správneho konania Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej úrad), ktorý vykonal kontrolu oprávnených nákladov na stavbe „Martin – odkanalizovanie MČ Tomčany“ spolufinancovanej z fondov EÚ a štátneho rozpočtu. Úrad skonštatoval, že pri realizácii stavby boli zistené neprimerané výdavky na obstaranie predmetnej stavby (aj napriek predchádzajúcemu schváleniu financovania Ministerstvom životného prostredia SR) a udelil spoločnosti dňom 31. 12. 2014 pokutu vo výške 250 000 eur, ktorú bola spoločnosť povinná uhradiť. Na dôvodnosť a zákonnosť rozhodnutia úradu podala naša spoločnosť žalobu na príslušný súd, nakoľko sa cítila byť ukrátená na svojich právach nezákonným rozhodnutím predsedu úradu ako správneho orgánu.

Ako sa spor ďalej vyvíjal?

Po právoplatnosti rozsudku v roku 2017, ktorým bol zrušený právny titul na zaplatenie pokuty vo výške 250 000 eur požiadala spoločnosť listom úrad o vydanie bezdôvodného obohatenia. Následne tento úrad doručil spoločnosti Oznámenie o ďalšom konaní vo veci uloženia pokuty, kde informoval, že napriek rozhodnutiu Krajského súdu v Žiline, ktorým bolo zrušené rozhodnutie predsedu, bude úrad pokračovať v konaní. Z dôvodu zjavného rozporu záverov rozhodnutia zastupujúceho predsedu úradu so záväzným právnym názorom vyplývajúcim z právoplatného rozsudku Krajského súdu v Žiline a následných procesných chýb na strane správneho orgánu podala obchodná spoločnosť žalobu o preskúmanie zákonnosti vyššie uvedeného rozhodnutia.

Ako kauza skončila?

V roku 2019 sa uskutočnilo v predmetnej veci súdne pojednávanie, v ktorom bola naša spoločnosť úspešná. Dňa 30. 5. 2019 nadobudol právoplatnosť rozsudok Krajského súdu Bratislava v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného. Celý tento proces trval štyri roky. Na základe predmetného rozsudku bola vrátená TURVOD-u pokuta vo výške 250 000 eur.

Aj v tomto roku boli v TURVOD-e kontrolóri – z Najvyššieho kontrolného úradu. Na čo bola zameraná?

Turčianskej vodárenskej spoločnosti, a.s., bolo vo februári 2019 doručené poverenie na výkon kontroly od Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky . Kontrola prebiehala priamo v spoločnosti od februára do júla. Predmetom kontroly bolo hospodárenie vodárenskej spoločnosti a nakladanie s jej majetkom za obdobie rokov 2015-2017. Kontrola bola zameraná na charakteristiku vodárenskej spoločnosti, zhodnotenie jej hospodárskych výsledkov a finančnej situácie, vnútorný kontrolný systém, významné investičné náklady a nastavenie investičnej politiky, prevádzkové náklady vodárenskej spoločnosti a nakladanie s dlhodobým hmotným majetkom. Turčianska vodárenská spoločnosť počas kontrolného obdobia poskytla kontrolnému orgánu maximálnu súčinnosť, pripravovala a prekladala rozsiahlu agendu dokladov, písomností, dát, poskytovala vyjadrenia a vysvetlenia k predmetu kontroly a vytvorila primerané podmienky na výkon kontroly.

Ako prebiehala kontrola a čo kontrolóri konštatovali?

Preverením činnosti vodárenskej spoločnosti súvisiacej s jej hlavnou činnosťou, a to prevádzkovaním VV a VK v závislosti od určených regulovaných cien zo strany úradu, ďalej vybraných nákladových položiek investičnej výstavby, obnovy, rekonštrukcie, údržby a modernizácie VV a VK podľa schválených plánov spoločnosti za jednotlivé preverované roky, nákladov na audit, právne služby, reklamu a propagáciu, nakladania s DHM vrátane jeho predaja a prenájmu, vypracovania výstupných dokumentov z účtovníctva neboli zistené nedostatky. Rovnako neboli zistené nedostatky vo vybraných rozhodovacích a v schvaľovacích procesoch a postupoch. Vzhľadom na stanovený cieľ kontroly bola pod drobnohľadom preverená činnosť dozornej rady. Kontrolóri taktiež poukázali na skutočnosť, že z pohľadu významnosti a perspektívnosti hlavného predmetu činnosti spoločnosti, ktorý má vplyv najmä na život a zdravie obyvateľstva, sú členovia dozornej rady povinní konať v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov a pri ich výkone nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých členov alebo záujmy tretích osôb.

Sme opäť na prelome rokov. Čo čaká vodárenskú spoločnosť v tom budúcom? Aká je vaša vízia jej rozvoja?

Čo sa týka investícií, plánujeme dokončiť už spomínanú intenzifikáciu biologického stupňa na ČOV Turčianske Teplice, zrealizovať úpravňu vody na odstránenie zákalu pre obec Valča, kde v dôsledku častejších výskytov extrémnych zrážok dochádza rok čo rok k častejšiemu zákalu na vodnom zdroji Sopotná, ktorý bol v minulosti zachytený obcou v akcii „Z“. Chceme ukončiť už spomínané rozostavané investície v Martine a pokračovať v obnove majetku. V ČOV Vrútky plánujeme začať s modernizáciou strojného odvodnenia kalu.

Ovplyvní vašu činnosť aj novela zákona o vodách, ktorá ukladá prehodnotiť odber vody najneskôr do konca budúceho roka?

Musíme sa jej venovať. Vysvetlím to. Novelou zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v r. 2014 vošla do platnosti právna úprava, v zmysle ktorej všetky povolenia na odber vody (z povrchových aj podzemných zdrojov vody), ktoré do tohto času boli vydávané bez časového obmedzenia, budú platné po dobu najviac 10 rokov. Rozhodnutia, ktoré boli vydané pred účinnosťou tejto novely, musia byť predložené na príslušný orgán štátnej vodnej správy (orgán ŠVS) a odber vody musí byť prehodnotený v novom povolení najneskôr do 31. 12. 2020 pre podzemné vody. Takže nás v roku 2020 čaká zabezpečiť nové povolenia na odber podzemnej vody pre všetky vodné zdroje, ktoré využíva naša spoločnosť pre zásobovanie obyvateľstva regiónu pitnou vodou. Potrebné je k tomu mať schválené záverečné správy s výpočtom množstiev podzemnej vody s hladinou vody, ktorá ešte umožňuje trvalo udržateľné využívanie vodných zdrojov a riadnu funkciu vodných útvarov s nimi súvisiacich, a to MŽP SR. Tieto sme zabezpečovali pribežne v minulých rokoch a stáli nás nemalé finančné prostriedky.

Budú aj novinky? Do činnosti všetkých nás vstupujú smart technológie. Ako sa s nimi vysporadúva TURVOD?

V minulom roku sme testovali pilotný projekt Flex Net Valča – diaľkový odpočet vodomerov. Ide o projekt s novým riešením merania množstva odobratej vody, ktorý má nahradiť klasický odpočet meradiel – vodomerov efektívnejším odčítavaním prostredníctvom tzv. „smart meradiel“. Moderné meradlá môžu umožniť prevádzkovateľovi vodovodnej siete a v budúcnosti zabezpečiť jej presné monitorovanie a včasné odhalenie priesakov, porúch, strát, prípadne iných udalostí, a to aj na strane odberateľa vody, kedy sú úniky vody na strane zákazníka vďaka tomuto zariadeniu detekované. Smart technológia ponúkne odberateľovi pespektívne ďalšie služby, napríklad: včas hlásiť poruchu na vodovodnej prípojke a ušetriť tak odberateľovi vody nemalé finančné prostriedky, poskytovať mu aktuálny prehľad o spotrebe vody a podobne. V roku 2020 budeme testovať využiteľnosť dát pre zákaznícky systém, aby sme tieto služby mohli poskytnúť zákazníkom.

Povedzme si ešte na záver, čo najmä limituje činnosť vodárenskej spoločnosti?

Limitujúcim sú finančné prostriedky. Sme subjekt, ktorý funguje v prostredí regulácie, jej rozvoj je v značnej miere v rukách regulátora, ktorým je Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Aj keď spoločnosti v zmysle výpočtu ceny podľa vzorca daného ÚRSO-m, vyjde vyššia cena, s ktorou sa stotožní aj najvyšší orgán spoločnosti, nie je v našich možnostiach si ju uplatniť, a tak si vytvoriť viac možností na investovanie do obnovy majetku a rozvoja spoločnosti, hoci si to prajeme spolu s našimi akcionármi. Záverom by som chcel poďakovať všetkým dotknutým – zamestnancom spoločnosti, členom orgánov a akcionárom za vzájomnú spoluprácu, komunikáciu a spoločný záujem, aby Turčianska vodárenská spoločnosť ďalej garantovala občanom Turca kvalitné služby, priaznivú cenu služieb a hlavne, aby naďalej bola výhradným majetkom miest a obcí.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 2. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 3. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 4. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 5. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 6. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 7. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 8. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 9. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 1. Stravné pre živnostníkov teraz najvýhodnejšie
 2. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 4. Hygge ako životný štýl
 5. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 6. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 7. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
 8. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 9. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 10. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 36 218
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 34 974
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 11 661
 4. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 9 251
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 8 722
 6. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 105
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 742
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka? 6 374
 9. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 296
 10. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 5 855
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Ilustračné foto.

Skríningové plošné testovanie prebehne v najväčšej miere cez víkend.

6 h
Miroslav Chudý.

Novým hlavným trénerom Martina sa stal Miroslav Chudý. Asistentmi budú Ladislav Spišiak a Marek Žila.

12 h
V Turčianskych Tepliciach otvorila samospráva odberové miesto už vo štvrtok.

Odberové miesta na skríningové testovanie občanov na ochorenie covid-19 otvorili vo štvrtok v Turci samosprávy Turčianskych Teplíc a Turčeka, v Kláštore sa testuje od stredy.

17 h
Aj napriek dištančnému vzdelávaniu má väčšina žiakov známok dostatok, polročné výkazy dostanú včas.

Väčšina žiakov ukončí prvý školský polrok včas. Niektorým študentom budú individuálne predlžovať polročnú klasifikáciu do konca marca.

20 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V druhom kole malo pozitívne testy 1,02 percenta testovaných. Na Borovej ulici však číslo vyskočilo na 6,45 percenta.

13 h

Prednostka neodpísala, rezort vnútra poslal len všeobecné stanovisko.

5 h

Záchranári odkazujú, nie každý s Covidom patrí do nemocnice.

18 h

Hudečková je hlavnou odborníčkou na epidemiológiu ministerstva zdravotníctva.

21. jan

Už ste čítali?