Sobota, 25. marec, 2023 | Meniny má Marián

Keď sa myslenie žiakov stáva viditeľným

Rozhovor s Jozefom Sopoligom, riaditeľom Evanjelického gymnázia v Martine.

Pán riaditeľ, v škole sa snažíte vnímať a rozvíjať vašich žiakov komplexne. Zároveň dávate dôraz na to, čo sa v pedagogickej obci nazýva „viditeľné myslenie“. Priblížte nám, o čo ide.

Škola by mala byť miestom, kde je skupinové ako aj individuálne myslenie základnou hodnotou. Miesto, kde je myslenie viditeľné a aktívne podporované ako súčasť bežnej, každodennej skúsenosti všetkých učiteľov aj žiakov. Cieľom je vybudovanie takej atmosféry v škole, ktorá podporuje rast žiaka v akademickej oblasti, rozvoj jeho potenciálu a podporuje zážitok z učenia sa tak, aby bol žiak aktívny, samostatne mysliaci (kreatívny, reflektujúci, kriticky mysliaci), motivovaný a angažovaný. V konečnom dôsledku by toto všetko malo viesť k zlepšeniu jeho výsledkov, prebratiu zodpovednosti za vlastné vzdelávanie a k väčšej osobnej slobode.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Skúste trochu viac konkretizovať, kedy ste začali zdôrazňovať viditeľné myslenie na vašej škole?

Dostala sa mi do rúk kniha R. Ritchharta: Intellectual Charakter, ktorá ma veľmi zaujala. Začal som na našom gymnáziu aplikovať osvedčené postupy podporujúce rozvoj myslenia a jeho zviditeľňovania. Tieto postupy voláme myšlienkové rutiny. Cieľom pilotovania týchto postupov na hodinách fyziky bolo získať osobnú skúsenosť so zavádzaním nových postupov vo vyučovaní. Zároveň som chcel zistiť, kde môžu byť potenciálne problémy pri aplikácii týchto postupov v rámci našej školy.

Takže ste si to vyskúšali na vlastnej koži… Čo nasledovalo potom?

Nasledovala fáza rozširovania personálnych kapacít pre zavedenie tejto kultúry myslenia v celej škole. Absolvovali sme online vzdelávanie týkajúce sa rozvoja kultúry myslenia na Harvardskej univerzite. Súčasťou vzdelávania bola spoločná reflexia spôsobu vzdelávania v rámci školy. Bola to výborná skúsenosť, ktorá nás obohatila najmä v tom, aká je dôležitá interná komunikácia medzi pedagógmi a ich spoločná reflexia praxe v škole, ktorá je založená na vzájomnom rešpekte, otvorenosti a spoločnom hľadaní riešení.

Ak tomu dobre rozumiem, zapojili ste do tejto Vašej iniciatívy ďalších učiteľov, ktorí prešli vzdelávaním. No to jediné asi nestačí, aby došlo k systematickej zmene v škole.

Samozrejme, cieľom nebolo dostať sa k dobrému vzdelávaniu, ale dobré postupy aplikovať v školskej praxi. Bez učiteľov to samozrejme nejde. Založili sme na škole inovatívnu skupinu, ktorú interne voláme INS, ktorej členmi sú vedúci predmetových komisií, metodických združení zo všetkých stupňov vzdelávania od materskej školy až po gymnázium. V rámci tejto skupiny prebieha interné vzdelávanie zamerané na rozvoj postupov podporujúcich myslenie. Absolvovali sme úvodné vzdelávanie v používaní myšlienkových rutín a dávaní spätnej väzby. Začali sme používať myšlienkové rutiny na hodinách, chodíme si navzájom na hospitácie, dávame si navzájom spätnú väzbu. Zároveň sa kolegovia zúčastnili vzdelávania v mentoringu.

To ste realizovali naprieč všetkými stupňami od materskej školy po gymnázium?

Áno, lebo som presvedčený, že tento prístup je vhodný pre všetky vekové kategórie žiakov, ktorí u nás študujú. Od októbra 2019 sme navyše dostali príležitosť, aby sme na tieto naše iniciatívy dostali podporu z Operačného programu Ľudské zdroje, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu v rámci výzvy „Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziách“. Dopadovou skupinou sú pedagógovia a žiaci nášho bilingválneho gymnázia. Projekt sa volá Zvýšenie kvality vzdelávania viditeľným myslením, ITMS2014+ projektu 312011V640 (www.esf.gov.sk).

Priblížte nám, na čo sa v rámci projektu používajú finančné prostriedky?

Prvým okruhom sú extra hodiny a mimoškolská činnosť. V rámci tejto hlavnej aktivity sme na našom bilingválnom gymnáziu zaviedli nové predmety a dali sme do ponuky nové krúžky, ktoré by mali podporovať myslenie, ktoré je predpokladom rozvoja gramotnosti, či už čitateľskej, matematickej, prírodovednej alebo finančnej. Pre žiakov gymnázia máme v ponuke fyzikálne praktikum, analýzu umeleckých diel, aplikovanú ekonómiu, automatizáciu a základy manažérskych a komunikačných zručností. Naši gymnazisti si tiež môžu vybrať napríklad: biochémiu, matematickú analýzu alebo fyziku pre medikov. Z krúžkov by som spomenul krúžky zamerané na prírodné vedy, matematiku, fyziku, programovanie a automatizáciu, chémiu a tiež dramatický krúžok.

Ako by ste doteraz zhodnotili túto časť?

Sme radi, že žiaci majú záujem nielen o výberové predmety, ale aj o jednotlivé krúžky. Aktívna účasť samotných učiteľov ale aj žiakov je veľmi veľkým povzbudením v práci na celom projekte. Na tomto mieste by som rád spomenul jeden z mnohých úspechov. Je to dramatický krúžok, v rámci ktorého žiaci pravidelne pripravujú inscenácie, skúšajú písanie vlastnej, originálnej tvorby, a prechádzajú si celým procesom výstavby dramatického diela, zúčastňujú sa súťaží na regionálnej aj celoštátnej úrovni. Minulý školský rok sa úspešne zúčastnili krajskej postupovej súťaže s hrou Petra Karvaša s názvom Absolútny zákaz. Hra priniesla stále aktuálnu tému udržania slobody. Divadelníci odviedli skutočne skvelú prácu. Tento rok žiaci pod odborným pedagogickým vedením Jany Bosákovej a Natálie Vrždiakovej pripravujú hru Ivana Bukovčana Luigiho Srdce, v spolupráci s hercom z Mestského divadla v Žiline Michalom Tomasym.

Je možné z tohto projektu financovať aj vybavenie školy?

Tento projekt nám dal príležitosť, aby sme školu vybavili počítačmi, laptopmi, zariadeniami a senzormi na laboratórne merania, programovateľnými mikropočítačmi so senzormi, zariadením chemického laboratória, a tiež sme vybavili knižnicu odbornou literatúrou.

Dôležitým článkom v tomto komplexnom procese sú nesporne aj kvalitne pripravení a dostatočne motivovaní učitelia. Ako by ste zhodnotili ich zapojenie v tomto procese?

Zameriavame sa na vzdelávanie a vzájomné zdieľanie sa pedagogických zamestnancov. V rámci projektu sa stretávame v troch rôznych kluboch: INS, Prírodovedno-matematický a Projektový. V rámci klubu INS (názov klubu je odvodený od slova inšpirácia) spoločne premýšľame nad tým, ako zlepšiť metódy a formy práce so žiakmi tak, aby u nich dochádzalo k hlbokému porozumeniu, aby boli na hodinách čo najviac aktívni, aby sa na vyučovaní čo najviac naučili. Snažíme sa učiť od seba navzájom, prostredníctvom vzájomného zdieľania dobrých skúseností. V Prírodovedno-matematickom klube sa zaoberáme napríklad tým, ako aplikovať STEM prístup, výskumné metódy v prírodovedných predmetoch, ako by sa dala využiť Hejného metóda v matematike na gymnáziu.

Diskutujeme o tom, ako vytvoriť príležitosti pre žiakov, ktoré by podporovali ich praktické zručnosti v týchto predmetoch, napríklad prostredníctvom externej prírodovednej učebne, používania 3D tlače a modelovania, programovania microbitov alebo využívania digitálnych meracích prístrojov a senzorov.

Tretí je Projektový klub, ktorý sa zameriava na podporu učiteľov, ktorí vedú žiakov v organizovaní rôznych projektov zameraných na rozvoj organizačných schopností a najmä ich finančnej gramotnosti. Učíme žiakov vypĺňať rôzne žiadosti, ako nájsť sponzorov a požiadať ich o podporu projektu, ako sa zorientovať v rôznych pravidlách, predpisoch a zákonoch týkajúcich sa financovania projektu, ako napísať motivačný list, zorganizovať a správne realizovať zbierku, ako urobiť rozpočet akcie a jej vyúčtovanie. Minulý školský rok sme v rámci klubu, v spolupráci so žiakmi a rodičmi realizovali kampaň a zbierku na pomoc ľuďom z Ukrajiny, podporili sme rozvoj Evanjelickej spojenej školy internátnej pre hluchoslepé deti v Červenici. Tento školský rok sa zameriavame na podporu občianskeho združenia Žena v tiesni.

Sú ešte nejaké ďalšie významné aktivity, ktoré ste realizovali v rámci tohto projektu na Vašom gymnáziu?

Na jar a v lete minulého roka učitelia absolvovali kurz kritického myslenia. Počas školenia sme spolupracovali s lektormi Slovenskej debatnej asociácie. Zaoberali sme sa tak teoretickými postupmi, ako aj praktickými príkladmi týkajúcich sa kognitívneho skreslenia, stavby argumentu, alebo aj argumentačných chýb ako napríklad úskokmi, falošnými kritériami alebo logickými faulami. Druhá časť školenia sa zaoberala mediálnou gramotnosťou, šírením dezinformácií a lžami na webe. V tretej časti školenia sme diskutovali o manipulácii, zavádzaní, a dôvodoch prečo sa dezinformácie šíria. Na záver sme hľadali riešenia ako konštruktívne komunikovať so žiakmi, pedagógmi a ľuďmi v našom okolí a o komplikáciách, ktoré môžu nastať počas našej snahy komunikovať. Išlo o výcvik, v ktorom boli učitelia konfrontovaní so situáciami z bežného života a počas ktorého si mohli prakticky vyskúšať a aplikovať naučené metódy.

Chcem vyjadriť všetkým svojim kolegom poďakovanie za ich aktívny prístup a účasť na celom tomto projekte. Môžem povedať, že máme skvelých učiteľov, ktorí poctivo pracujú na inováciách, pracujú nielen na svojom rozvoji, ale aj rozvoji celej školy. Chcú tak odovzdať to najlepšie svojim žiakom. Veríme, že sa z nich raz stanú skvelí a múdri vedci, učitelia, literáti, ale aj právnici, inžinieri či lekári.

Ak by sa chcel niekto dozvedieť viac o vzdelávacích prioritách vašej školy, ako aj o prebiehajúcom projekte, kde sa dostane k informáciám?

Najlepšie by bolo, keby si mladí ľudia priamo vyskúšali štúdium na našej škole. Sme bilingválne gymnázium situované priamo v centre Martina. Všetky podstatné informácie máme zverejnené na webovej stránke školy, www.essmt.sk, kde sú informácie o samotnom projekte, ale aj jednotlivých zložkách školy: o gymnáziu, ale aj o základnej a materskej škole. Žijeme tiež na sociálnych sieťach (čitatelia nás ľahko môžu nájsť napríklad na Facebooku, Instagrame a viaceré videá o živote školy máme publikované na Youtube).

Čoskoro je termín podávania prihlášok na stredné školy. Kde nájdu záujemcovia informácie práve ku prijímacím skúškam na Evanjelické gymnázium v Martine?

Záujemcovia o gymnázium nájdu všetky informácie nižšie v prílohe tohto článku, ale aj tu: https://essmt.sk/prijimacky-gymnazium/. Technické informácie sú nasledovné: EDUID: 100008009; Odbor: 7902J74 gymnázium - bilingválne štúdium; skratka školy pri podávaní prihlášky: Evan. gymnázium pri ESŠ.

Tešíme sa na našich budúcich študentov!

Najčítanejšie na My Turiec

Inzercia - Tlačové správy

 1. Vyvýšené záhony ako novodobý trend v záhradkárstve
 2. Jazdiť v lete na saniach? Na Madeire vám ukážu, že sa to dá
 3. Prvá banka spustila pravidelné investovanie do ETF fondov
 4. Dostupný elektromobil podľa Volkswagenu? Privítajte ID.2all!
 5. Stáli pred krachom. Firmy prezrádzajú recept na prežitie kríz
 6. Developer ITB pomáha naplniť túžbu po vlastnom bývaní
 7. Ako môžu elektromobily znížiť náklady vašej firmy?
 8. Okuliarové šošovky ZEISS SmartLife
 1. Sodastream sa mení
 2. Vyvýšené záhony ako novodobý trend v záhradkárstve
 3. Jazdiť v lete na saniach? Na Madeire vám ukážu, že sa to dá
 4. Marec, poberaj sa, starec - do dôchodku na úrovni
 5. Už 110 rokov súčasťou každej domácnosti. ALPA oslavuje jubileum
 6. Lekárka z Ameriky: Kvalita medicíny v Šaci na mňa zapôsobila
 7. Výšku finančných darov zvolili zákazníci Tesca vo Zvolene
 8. Najväčší súboj obnovených pamiatok prebieha online
 1. Stáli pred krachom. Firmy prezrádzajú recept na prežitie kríz 8 290
 2. Čím je Azúrové pobrežie tak príťažlivé? Zistíte po pár chvíľach 5 250
 3. Okuliarové šošovky ZEISS SmartLife 4 120
 4. Náš mobil môžu ovládať na diaľku, ale dá sa tomu zabrániť 4 075
 5. Vyvýšené záhony ako novodobý trend v záhradkárstve 4 003
 6. Jazdiť v lete na saniach? Na Madeire vám ukážu, že sa to dá 3 530
 7. Amazon v Seredi dáva veciam druhý život 2 688
 8. V malej obci na Kysuciach vyučujú s modernými technológiami 2 554

Blogy SME

 1. Ján Valchár: Tak teda dobre, vy otravy
 2. Michaela Jónová: (v)žitie
 3. Anna Miľanová: Svetový deň vody - nech je radšej každý deň...
 4. Štefan Vidlár: Manky doba
 5. Ján Škerko: Richard Sulík nie je len povalač vlád, ale najnovšie aj podrazák
 6. Post Bellum SK: Ľudáci sa zbavili najprv židovských dievčat a mladých žien
 7. Rastislav Puchala: Táto republika je v háji
 8. Anton Kovalčík: Kde bolo tam bolelo, alebo ako Voloďa kariéru robil. 3 - Petrohrad a Moskva.
 1. Radko Mačuha: V Moskve nie je všetko s kostolným poriadkom. 8 970
 2. Martin Kugla: Nenechajte Valla zničiť Petržalku! 6 648
 3. Magdaléna Cifrová: Rozdielna emočná výbava chlapcov a smutná prognóza nedostatku učiteľov 3 890
 4. Michal Porubän: Desatoro Maroša Žilinku 3 515
 5. Radovan Čipka: Podceňujeme intelekt tých, čo píšu "pekný chlapi" 3 484
 6. Rastislav Puchala: Ohavnosť spustošenia 3 103
 7. Ján Valchár: Gáaga! Gáaga! (plus ruský útok na Avdijivku) 3 067
 8. Matúš Baňas: Reforma vzdelávania na Slovensku - poďme spáliť aj posledné zvyšky toho dobrého, čo v slovenskom školstve ostalo 2 312
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 2. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
 3. Jiří Ščobák: Chcete od Hegera krev?
 4. Jiří Ščobák: Jak vykrmit akvárium?
 5. Jiří Ščobák: Ako zdaniť dividendy z akcií a ETF? Ako konkrétne vyplniť daňové priznanie?
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 57. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 1/2 (1989)
 7. Jiří Ščobák: Recenze služby: Tři roky se Slovnaftbajkem (aneb Bratislava bez auta a električenky)
 8. Monika Nagyova: Máte v okolí ľudí posadnutých upratovaním? Niet im pomoci.
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

MY | TOP správy z regiónov

Pozrite si výber TOP správ z regiónov.


18m
Miloš Fafrák premenil v predlžení trestné strieľanie a poslal sériu do siedmeho zápasu.

Rozhodca martinským fanúšikom v tretej tretine poriadne rozhodil nervovú sústavu, chladnú hlavu si však zachoval Miloš Fafrák a vybavil siedmy zápas.


13 h
Prameň Medokýš.

Martinská radnica sa o pozemok stará, aj keď nemusí.


23 h
V sobotu odštartuje úvodnými zápasmi aj prvá trieda.

Štrnásť účastníkov prvej triedy vstúpi cez víkend do jarnej časti súťaže. Prinášame sumár zmien v kádri, výsledky všetkých prípravných zápasov či tipy na to kto zvíťazí a kto skončí posledný.


23. mar

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Jeden z najväčších hitov nahral len z recesie.


24. mar

Ako hráč našiel najlepšie podmienky v Považskej Bystrici a bol aj pri historickom postupe. V trénerskej kariére zažil nejedno sklamanie.


23. mar

Od roku 2016 bolo jaskyniarom jasné, že ľad v jaskyni pomaly končí.


21 h

Napadnutého muža previezli záchranári do nemocnice.


23. mar

Blogy SME

 1. Ján Valchár: Tak teda dobre, vy otravy
 2. Michaela Jónová: (v)žitie
 3. Anna Miľanová: Svetový deň vody - nech je radšej každý deň...
 4. Štefan Vidlár: Manky doba
 5. Ján Škerko: Richard Sulík nie je len povalač vlád, ale najnovšie aj podrazák
 6. Post Bellum SK: Ľudáci sa zbavili najprv židovských dievčat a mladých žien
 7. Rastislav Puchala: Táto republika je v háji
 8. Anton Kovalčík: Kde bolo tam bolelo, alebo ako Voloďa kariéru robil. 3 - Petrohrad a Moskva.
 1. Radko Mačuha: V Moskve nie je všetko s kostolným poriadkom. 8 970
 2. Martin Kugla: Nenechajte Valla zničiť Petržalku! 6 648
 3. Magdaléna Cifrová: Rozdielna emočná výbava chlapcov a smutná prognóza nedostatku učiteľov 3 890
 4. Michal Porubän: Desatoro Maroša Žilinku 3 515
 5. Radovan Čipka: Podceňujeme intelekt tých, čo píšu "pekný chlapi" 3 484
 6. Rastislav Puchala: Ohavnosť spustošenia 3 103
 7. Ján Valchár: Gáaga! Gáaga! (plus ruský útok na Avdijivku) 3 067
 8. Matúš Baňas: Reforma vzdelávania na Slovensku - poďme spáliť aj posledné zvyšky toho dobrého, čo v slovenskom školstve ostalo 2 312
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 2. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
 3. Jiří Ščobák: Chcete od Hegera krev?
 4. Jiří Ščobák: Jak vykrmit akvárium?
 5. Jiří Ščobák: Ako zdaniť dividendy z akcií a ETF? Ako konkrétne vyplniť daňové priznanie?
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 57. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 1/2 (1989)
 7. Jiří Ščobák: Recenze služby: Tři roky se Slovnaftbajkem (aneb Bratislava bez auta a električenky)
 8. Monika Nagyova: Máte v okolí ľudí posadnutých upratovaním? Niet im pomoci.

Už ste čítali?