Štvrtok, 22. október, 2020 | Meniny má SergejKrížovkyKrížovky

Stredná priemyselná škola Martin – moderná technická škola

Spolu so spriemyselňovaním slovenských regiónov sa po II. svetovej vojne začali budovať aj odborné školy, ktoré vychovávali kvalifikovaných zamestnancov predovšetkým pre strojárstvo. A tak s výstavbou strojárni v Martine bolo nevyhnutné zriadiť v meste vt

Predstavujeme inštitúciu vekom zrelú, históriou bohatú.
V blízkom ase oslávime 55. výročie založenia.
Každoročne opustí brány našej školy 150 absolventov.
Od jej vzniku dodnes je to už vyše 8 tisíc.
Z HISTÓRIE


edy ešte priemyselnú školu pre výchovu technických pracovníkov. 30. novembra 1950 bola založená podniková priemyselná škola pre závod Kriváň. Začiatky boli skromné. Okrem poverovacieho dekrétu, jednej stoličky, písacieho stola so zásuvkou, stodvadsiatich prihlášok si žiaci mohli sadnúť do lavíc 5. septembra 1951 po slávnostnom otvorení v budove dnešného Gymnázia V. Paulinyho-Tótha konanom 1. septembra 1951. V prvej fáze vývoja Vyššej priemyselnej školy strojníckej sa ešte jej duchovné fluidum stihlo presťahovať do budovy dnešnej Obchodnej akadémie, kde maturovali prví absolventi, a až potom za pomoci študentov, učiteľov a rodičov sa začali práce na výstavbe budovy, v ktorej sa škola momentálne nachádza.
Po zamatovej revolúcii naša škola začala nadväzovať nové styky nielen
s krajinami východného bloku, vytvorila sa spolupráca s anglickou aj francúzskou školou. Sformovali sa nové študijné odbory: technické a informatické služby (od 1. septembra 1992), mechatronika (od 1. septembra 1995), technické lýceum (od 1. septembra 2001). Vznikom nových odborov a spoluprácou s domácimi i zahraničnými partnermi sa realizujú tieto projekty: aplikovaná ekonómia
s gestorom, nadáciou Junior Achievement (1. september 1993), Infovek (marec 2000), Grafické systémy (jún 2000), Comenius (1. 1. 2003) - partnerstvo škôl, projekt podporovaný EÚ a zameraný na vytvorenie meracej stolice pre sledovanie asynchrónneho motora pri jeho rozbehu a brzdení, v spolupráci so školami SPŠ Jihlava (Čechy) a Fulpmes (Rakúsko). So ŽU pokračuje podpísaním dohody
o založení a prevádzke lokálnej CISCO sieťovej akadémie (LCNA). Poskytujeme vzdelávanie pre priemysel, obchod a školstvo.
Naša inštitúcia je zviditeľnená v rámci celého Slovenska, o čom svedčia aj návštevy významných osobností na tejto pôde. Za všetkých je potrebné spomenúť manželov Emila a Danu Zátopkovcov v roku 1965, spisovateľa Vojtecha Mihálika pri besede so žiakmi v roku 1967, ďalej prvého československého kozmonauta Vladimíra Remeka či herca Michala Dočolomanského.
V apríli 2000 nám bolo umožnené organizovať 22. ročník celoštátnej prehliadky SOČ. Budova našej školy je geograficky umiestnená vedľa takých významných celonárodných inštitúcií, ako je Matica slovenská, martinské gymnázium a Slovenské národné múzeum, čo predznamenáva vysoké ambície školy v priestore, kde sa formoval základ slovenského národa, štátu a Slovenska.
Ako sa vaša škola prispôsobuje trendu moderných technológií?
Naša škola chce byť modernou technickou školou pripravujúcou žiakov na stredné technické pozície v praxi, ako i žiakov pokračujúcich v štúdiu na vysokých školách hlavne technického smeru. Súčasné požiadavky na technických pracovníkov obsahujú nielen dobre pripravených ľudí v technických odboroch, ale i jazykovo zdatných. V tejto oblasti chceme zabezpečiť najlepšie podmienky pre žiakov vybudovaním jazykového laboratória. V našom portfóliu máme i odbory, kde sa vyučujú dva jazyky. Okrem toho sa snažíme v maximálnej miere držať krok s modernými informačnými technológiami. Bez zveličovania môžem povedať, že sa nám to darí a tohoročná obmena PC parku bola značná. Je všeobecne známe, že naše hospodárstvo trpí nedostatkom pracovníkov vyškolených v sieťových informačných technológiách. Tento rok naša škola získala certifikát od fy. CISCO ako školiace centrum. V elektro-
technických odboroch naši žiaci môžu absolvovať základné kurzy, ktoré sú organizované podľa vzoru CISCO akadémie. V strojárskych technoló-
giách obnovujeme softvérové vybavenie z oblasti grafických systémov a naše pracovisko CAD systémov je využívané na školenia pracovníkov priemyslu. (napr. TrimLeader Martin, Volkswagen Martin atď.)
Pripravujete absolventov pre prax alebo skôr pre pokračovanie vo vysokoškolskom štúdiu?
Absolventi sú pripravovaní rovnako pre prax, ako i na vysoké školy. Náš nový odbor technické lýceum poskytuje vzdelanie v oblasti prírodných vied takisto ako gymnáziá (matematika, fyzika) a okrem toho sú absolventi vzdelaní v oblasti technických, informatických alebo ekonomických odborov. Absolventi sú predurčení na štúdium na vysokej škole a naši prví z roku 2005 sa uplatnili na univerzitách po celom Slovensku. To neznamená, že absolventi iných odborov nie sú schopní študovať na vysokej škole. Zo všetkých ostatných odborov (strojárstvo, mechatronika elektrotechnika i technické a informatické služby) každoročne značné percento absolventov úspešne pokračuje v štúdiu na vysokých školách. Okrem teoretického vzdelávania naši absolventi získavajú množstvo praktických zručností, s ktorými sa môžu bez problémov uplatňovať priamo v praxi. Mnoho absolventov sa uplatní v rôznych počítačových firmách ako technici, respektíve správcovia počítačových sietí, alebo v iných firmách technického zamerania ako špecialisti pracujúci s grafickými počítačovými systémami, ako servisní pracovníci, technici v telekomunikáciách, alebo si zakladajú vlastné firmy a podnikajú v technických odboroch. Snažíme sa našim absolventom umožniť získať naozaj praktické vzdelanie napríklad i tým, že absolventi v elektrotechnickom odbore získavajú popri maturite i certifikát o elektrotechnickej spôsobilosti. V praxi získať tento certifikát je dosť finančne i časovo náročné.
Kde môžu praxovať vaši žiaci počas štúdia?
Naši žiaci praxujú v rôznych firmách v regióne Turca a Žiliny. Závisí to od ich odbornej profilácie. Medzi najznámejšie firmy patria: Volkswagen Slovakia, a.s., Martin, PMR, s.r.o., Martin, Machintec, a.s., Martin, PAN, s.r.o., Martin, Viena International, s.r.o., Martin, KPK, s.r.o., Martin atď. Bol by to dlhý zoznam.
Môžete nám priblížiť projekty realizované školou, ktoré presahujú rámec Slovenska?
Momentálne realizujeme projekt v rámci programu Socrates Comenius 1, kde žiaci pod vedením pedagogického pracovníka pripravujú riadenie asynchrónneho motora pomocou najmodernejších elektronických systémov a informačných technológií spolu so žiakmi zo SPŠ v Jihlave v Českej republike a Strednej odbornej školy vo Fulpmese v Rakúsku. Projekt je vo svojom treťom roku realizácie a sú všetky predpoklady jeho úspešného ukončenia v roku 2006. Okrem toho pripravujeme v spolupráci so SPŠ v Jihlave spoluprácu a výmenné pobyty so strednými školami v Írsku. Projekt je v štádiu príprav a dúfam, že sa nám ho podarí rozbehnúť. Ďalším projektom, ktorý pripravujeme, je projekt odborných stáží pre žiakov tretích ročníkov v elektrotechnickom odbore medzi priemyslovkami v Piešťanoch a Rožňove pod Radhošťom v Českej republike. Cieľom spomínaných projektov je, aby sa naši žiaci dostali i do sveta a získali čo najviac vedomostí z iných pracovísk, nielen v triedach a z kníh.
Na akej úrovni prebieha spolupráca školy so známymi firmami, napr. Volkswagen, KIA Motors Slovakia?
S firmou Volkswagen Martin spolupracujeme už dlhšie a množstvo našich absolventov je tam zamestnaných, alebo tam praxovalo. Naopak, pracovníci firmy boli školení v našich laboratóriách v oblasti hydrauliky, pneumatiky, resp. v problematike senzorov. Firma KIA je momentálne atraktívna v žilinskom regióne a veľa škôl sa snaží tvrdiť, že má najlepšie kontakty s uvedenou firmou. Je to pochopiteľné, lebo ide o gigantickú firmu, ktorá bude zamestnávať asi 3 000
pracovníkov, predovšetkým v technických odboroch. KIA uvádzam ako dobrý príklad toho, že investícia do technického vzdelania má budúcnosť. Tvrdia to nielen renomovaní prognostici a ekonómovia, ale vidieť to tu už priamo. Položme si otázku, koľko právnikov bude zamestnávať KIA? Asi nie veľa, ale je jednoznačný záujem o technický personál. Ten pomer v prospech technikov je jednoznačný. Zástupcovia fy. KIA navštívili našu školu viackrát a ich záujem bol smerovaný do dvoch oblastí: pracovníci personálneho oddelenia sa zaujímali o našich absolventov a dokonca som s nimi rokoval o predbežnej dohode, že budú prioritne zamestnávať našich absolventov. Na druhej strane zástupcovia oddelenia pre vzdelávanie a školenie fy. KIA prejavili záujem o našich učiteľov, ktorí by mohli na čiastočný úväzok pracovať ako lektori v ich školiacom a tréningovom centre. Neviem, ktoré školy sa môžu pochváliť podobnou ponukou. Dňa 24. 11. 2005 som sa zúčastnil oficiálneho stretnutia riaditeľov vybraných škôl Žilinského kraja s vedúcimi predstaviteľmi KIA Motors Slovakia. Zo strany predstaviteľov Kia bol jednoznačne deklarovaný záujem o absolventov školy po našom odporučení.
Vytvárate v škole podmienky aj pre mimoškolské, kultúrne či športové aktivity?
Tí, čo našu školu trochu poznajú, vedia, že jej areál je veľmi pekný a umiestnený na atraktívnom mieste hneď vedľa budovy Národnej knižnice. V škole pracujú krúžky v rôznych oblastiach, od multimediálneho, mikroprocesorovej techniky až po volejbalový. Máme 7 učební vybavených najmodernejšími počítačmi s pripojením na Internet pomocou optického kábla. Najmä toto pripojenie využívajú naši žiaci na krúžkoch pri svojej záujmovej činnosti. Snažíme sa trochu netradične v spolupráci so Žiackou radou pripravovať a organizovať rôzne kultúrne podujatia, či už k 17. novembru - stretnutie s najlepšími žiakmi školy, pasovací večierok, deň otvorených dverí a hádam po minuloročnom štarte sa ujme i organizovanie 1. apríla zábavnou formou.
Čo myslíte, spĺňa vaša inštitúcia, na ktorej čele sa nachádzate, i tie najprísnejšie kritériá hodnotenia?
Každá škola sa dá hodnotiť minimálne z troch pohľadov:
Aké prostredie má škola? Tu si dovolím tvrdiť, že prostredie a samotný areál je mimoriadne pekný. Možno si to ani neuvedomujeme pri každodennej tvrdej práci či stereotype. Ale stále si spomínam na vyjadrenie jednej zahraničnej návštevy z Holandska, kde pri peknom jesennom počasí s výhľadom na Martinské hole z našej budovy nadšene povedali: „To je nádhera!“
Aké má vybavenie škola? Naša škola sa už dlhoročne snaží držať na špici v tejto oblasti. Pomohol nám projekt TIBS v deväťdesiatych rokoch. Pomocou tohto projektu škola začala rozvíjať informačné technológie a moderné riadiace systémy používané v priemyselných odvetviach. Snažíme sa tento trend udržiavať, aj keď je to finančne náročné. Dovolím si tvrdiť, že sme dobre vybavenou školou v moderných informačných technológiách. Zabezpečujeme výučbu typu jeden žiak – jeden PC.
Aký je pedagogický personál? Z odborného hľadiska si myslím, že veľmi zdatný. Máme dvoch kandidátov vied a jeden si momentálne dorába vedeckú ašpirantúru. Okrem toho naši pedagógovia pôsobia ako lektori buď v priemyselných odboroch, kde školia pracovníkov z praxe, alebo priamo učiteľov z iných škôl. Naša škola je i školiacim centrom v rámci projektu Infovek, kde v našich priestoroch bolo vyškolených niekoľko učiteľov zo ZŠ a SŠ regiónu Turca. Ku koncu roku 2005 bude možné konštatovať, že všetci pedagogickí pracovníci školy absolvovali certifikované školenia v práci s počítačom.
NÁZORY ABSOLVENTOV

Skryť Vypnúť reklamu


Tento rok som ukončila štúdium na SPŠ v odbore technické lýceum so zameraním na ekonomiku a začala som študovať na VŠ rovnakého smeru, kde som zistila, že ma stredná škola na vysokoškolské štúdium veľmi dobre pripravila.
Danica Lauková
Som absolventom odboru technické lýceum na SPŠ v Martine a myslím si, že tento odbor dáva mladým ľuďom po jeho vyštudovaní reálnu šancu obstáť v konkurencii žiakov z iných škôl (napr. gymnázií) na prijímacích skúškach na vysoké školy rôznych smerov.
Lukáš Janiš
Myslím si, že odbor technické lýceum je dobrý prvý krok pre tých, ktorí majú záujem ďalej študovať predovšetkým na školách s technickým zameraním, a to najmä preto, lebo sa kladie dôraz na matematiku, fyziku a informatiku, ktoré sú na úrovni gymnázia.V porovnaní s gymnáziom však odbor neobsahuje humanitné predmety ale technické. Technické lýceum by som preto odporučil tým, ktorých baví technika a chcú ďalej študovať na vysokej škole.
Adam Vajo

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Vitajte v postapokalyptickom svete
 2. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 3. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 4. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 5. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 6. Päť chýb pri zateplení strechy
 7. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 8. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 9. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 10. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 1. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 2. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 3. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 4. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 5. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 6. Úprava osobného motorového vozidla
 7. Important information for Brazilians living in Slovakia
 8. Prečo sú dnes ryby také dôležité?
 9. Vitajte v postapokalyptickom svete
 10. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 1. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 17 514
 2. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 15 332
 3. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 15 150
 4. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 12 621
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 11 896
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 9 946
 7. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 9 929
 8. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 524
 9. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 442
 10. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 250
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Ochrana pred búrkou

Zlepšili protipovodňové opatrenia.

Budovali nové odvodňovacie žľaby.

O petícii rokovali na ministerstve

Iniciátora petície Za zachovanie súčasnej platnej legislatívy v oblasti stravovania zamestnancov Ľubomíra Sečkára s jeho tímom prijala generálna riaditeľka sekcie práce Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Danica Lehocká.

Takmer polovicu pôžičky od štátu využijú na financovanie MHD

Týždeň pred vypršaním termínu na podávanie žiadostí o nenávratnú finančnú pomoc od štátu v súvislosti s koronakrízou sa rozhodli ju využiť aj v Martine.

Patrik Myslovič si už zahral v základnej zostave dvadsaťjednotky

Talentovaný futbalista Patrik Myslovič už v devätnástich rokoch hráva za reprezentačnú dvadsaťjednotku.

Patrik Myslovič (vpravo).

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Zoznam odberných miest v Dolnom Kubíne, Námestove, Trstenej a Tvrdošíne

Samosprávy finišujú s prípravami na pilotné testovanie na COVID-19, ktoré sa začne už zajtra ráno.

Zamestnanec reťazca: Mali sme pozitívnu kolegyňu, musel som ísť aj tak do práce

Aké pocity zažívajú ľudia z prvej línie, sme zisťovali od zamestnanca nemenovaného obchodného reťazca.

Prinášame informácie o pripravovanom testovaní na Orave

Získať dobrovoľníkov ku odberom je v niektorých dedinách ťažké, v Sihelnom bude pomáhať aj starosta.

Už ste čítali?