Nedeľa, 25. október, 2020 | Meniny má AurelKrížovkyKrížovky
ZÁKLADNÁ ŠKOLA NA UL. M. R. ŠTEFANIKA VO VRÚTKACH

Otvorte k nám dvere

Som základná škola, stojím na Ul. M. R. Štefánika vo Vrútkach už 28 rokov. O dva roky oslávim 30. výročie svojej existencie. Svoju históriu som začala písať v roku 1978, keď sa žiaci a pedagógovia presťahovali do novučičkých priestorov zo Základnej deväťr

Milí čitatelia,
dovoľte mi, aby som sa Vám predstavila. očnej školy na Gottwaldovej ulici vo Vrútkach (dnes ZUŠ F. Kaffendu). Moje brány vtedy prekročilo 1 009 žiakov a o výchovu a vzdelanie sa staralo 84 pedagógov. Od tohto pamätného roka som prešla viacerými zmenami, v roku 2002 som sa stala právnym subjektom, v apríli 2005 som sa spojila s materskou školou. Riaditeľstvo pod svoje ochranné krídla zobralo deti a kolektív pracovníkov MŠ na UL.1. čsl. brigády vo Vrútkach. Dnes ma navštevuje takmer 400 žiakov, máme 16 tried, 26 pedagógov, školského špeciálneho pedagóga, 2 vychovávateľky ŠKD, 95 detí v 4 oddeleniach MŠ, 8 učiteliek a 9 nepedagogických zamestnancov. I keď vo Vrútkach sme dve základné školy, máme jasnú predstavu, čo vo výchove a vzdelávaní chceme dosiahnuť.
Na pôde našej školy vychádza od školského roku 1996/97 školský časopis Školáčik. Vydávanie, tvorbu a všetko, čo so vznikom časopisu súvisí, realizujeme formou záujmového útvaru s názvom: Redakčná rada časopisu Školáčik. Časopis Školáčik vydávame už desiaty rok. V tomto školskom roku pracuje už redakčná rada samostatne, s pomocou najmodernejšej techniky počítačov, ktorá je dostupná aj deťom. Časopis vychádza ako občasník, štyri až päťkrát počas školského roka. Rozoberajú sa v ňom aktuálne témy zo života školy a aj mimo nej.
PRÁCA ŠKOLSKÉHO ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA:
V našej ZŠ s MŠ poskytuje školský špeciálny pedagóg odborné služby:
1. Integrovaným zdravotne postihnutým žiakom (so zrakovým, sluchovým postihnutím a s narušenou komunikačnou schopnosťou).
2. Žiakom s poruchami učenia – s dyslexiou, dysgrafiou, dysortografiou, dyskalkúliou.
3. Žiakom s výchovnými problémami.
4. Logopedické služby pre prvý ročník ZŠ a predškolákov v MŠ.
Konzultačné hodiny v ZŠ s MŠ: utorok: 14. – 15.30 h
Žiacka rada
Problémy žiakov, sťažnosti, ale aj požiadavky a dobré nápady pomáha riešiť už 8 rokov našim žiakom „Žiacka rada„. Tento detský parlament sa skladá zo zástupcov tried 4. - 9. ročníka. Žiacka rada zastupuje všetkých žiakov v škole a preberá vzniknuté problémy s riaditeľkou školy. Pomáha organizovať
v škole voľný čas našich detí. Žiaci sú organizátormi spoločenského života, súťaží a zábavy.
RÁDIO KAMARÁT
Redaktorský tím mladých moderátorov pripravuje svoje vlastné relácie, ktoré sú v školskom rozhlase vysielané pravidelne jedenkrát mesačne. Žiaci školy sa tešia na moderné hity, aktuality a zaujímavosti zo života školy, horoskopy a besedy s prizvanými hosťami. Okrem žiakov a učiteľov boli medzi nami - primátor mesta Vrútky, prednosta MsÚ, člen mestského zastupiteľstva pán Vantara . V rubrike Pesničky na želanie žiaci môžu dať zahrať svojim spolužiakom a učiteľom.
Projekty v škole
Moderným trendom získavania finančných prostriedkov v súčasnosti je zapojenie sa do projektov. V našej škole si pedagógovia uvedomili túto skutočnosť a vďaka projektom sme získali pre školu finančné prostriedky na vybavenie učební.
Projekt PHARE. Tento projekt je zameraný na podporu rómskej menšiny v oblasti výchovy a vzdelávania, na zlepšenie vzdelanostnej úrovne rómskej národnostnej menšiny.
OTVORENÁ ŠKOLA ŠPORTU: Žiaci a pedagógovia ZŠ s MŠ sa druhýkrát zapojili do plnenia úloh projektu OTVORENÁ ŠKOLA – ŠPORT 2005. Cieľom je nielen zvyšovanie pohybových schopností dieťaťa, vytvorenie podmienok pre zdravý vývin dieťaťa, ale aj šírenie pozitívnych ľudských hodnôt a upevňovanie spolupatričnosti medzi deťmi.
Projekt INFOVEK: Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v našej škole je vytváranie nového pracovného prostredia pre žiakov, zavádzanie nových foriem a metód pri práci s nimi. S týmto cieľom bola v rámci projektu Infovek zriadená učebňa výpočtovej techniky plne vybavená modernými počítačmi so vzdelávacím softvérom. Žiaci a učitelia tu v rámci vyučovacích predmetov a záujmových krúžkov získavajú nové informácie. Žiaci majú prístup k internetu, učia sa základy programovania, tvorby webových stránok a počítačovej grafiky.
S pomocou výpočtovej techniky sa v škole vyučuje fyzika.
V rámci podprojektu Otvorená škola – Infovek 2005 sme sprístupnili priestory učebne výpočtovej techniky vrútockej verejnosti. Obyvatelia mesta Vrútky majú možnosť využiť tieto služby na prácu s internetom vždy v pondelok a utorok od 15.45 – 19. h.

Skryť Vypnúť reklamu

Činnosť školského klubu detí
ČINNOSŤ ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ
Hlavnou úlohou ŠKD je vytvoriť zaujímavý program na voľný čas pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ. Ponúkame žiakom možnosť rozširovať svoje zručnosti, tvorivosť a pohybovú zdatnosť. Pri svojej činnosti vychádzame z potrieb a záujmov žiakov. Aktivity sú organizované na základe tvorivo-humanitného prístupu. Dominantným prvkom činnosti je hra. Raz mesačne pripravujeme pre žiakov spoločné stretnutia v rôznych súťažiach, napr. súťaž v pexese, riešení osemsmeroviek, vianočné besiedky, súťaž Páli vám to, prírodovedné ekologické hry, literárne kvízy a pod..
Deň otvorených dverí
Deň otvorených dverí je určený rodičom našich žiakov v ročníkoch 1. – 4,
ako aj rodičom budúcich prvákov. Na základe priaznivých ohlasov zo strany rodičov ho organizujeme už druhý rok, a to dvakrát v školskom roku. Rodičia si môžu podľa vlastného uváženia vybrať ročník, triedu i vyučovaciu hodinu, ktorú by chceli vidieť. Zároveň si môžu pozrieť učebne PHARE, relaxačnú, počítačovú, ktoré sú využívané počas jednotlivých hodín. Rodičia kladne hodnotia možnosť vidieť svoje deti priamo vo vyučovacom procese, ich aktivitu, reakcie, zapájanie sa do práce na vyučovacej hodine, ale aj ich správanie v kolektíve svojej triedy. Najbližší Deň otvorených dverí pripravujeme na apríl 2006. Podrobné informácie rodičia získajú na našej webovej stránke www.zsstefanikvrutky.edu.sk. Tešíme sa na všetkých, ktorí uvítajú možnosť oboznámiť sa s našou prácou.
MŠ – súčasť základnej školy
Súčasťou ZŠ na Ul. M. R. Štefánika vo Vrútkach je aj materská škola. Je štvortriedna s celodennou starostlivosťou o deti vo veku 2 - 6 rokov.
Prevádzka MŠ je v čase od 6. - 16.30 h. Strava je zabezpečovaná zo ŠJ na Ul. M. R. Štefánika, raňajky a olovrant sa však pripravuje v MŠ.
Výchovno- vzdelávaciu činnosť uskutočňujú a plánujú učiteľky podľa záväzného dokumentu pre MŠ, a to z Programu výchovy a vzdelávania. Využívame aj prvky metodiky Krok za krokom, s ktorou majú učiteľky osvedčenie pracovať. Využívame hlavne kladné hodnotenie a citovú stimuláciu detí, ktorá tak povzbudzuje vlastné sebahodnotenie.
Vo výchovnej činnosti našej MŠ nájdete veľa zaujímavého, napr. organizovanie plaveckého a lyžiarskeho kurzu pre predškolákov, cvičenie v telocvični ZŠ, práca s počítačmi v ZŠ či v CVČ Domino.
Lyžiarsky výcvik
Iba pred niekoľkými dňami žiaci siedmeho ročníka ukončili lyžiarsky kurz. Uskutočnil sa od 27. 1. 2006 do 2. 2. 2006 v lyžiarskom stredisku Piatrová. Z 27 zúčastnených žiakov boli dvanásti zaradení do konania lyžiarskeho kurzu „nelyžiari.„ Dnes sú už lyžiari, na čo sme hrdí. Veď to bolo hlavným cieľom nášho kurzu. Ostatní žiaci sa v lyžovaní zdokonalili a svojím vzorným správaním na svahu môžu byť príkladom ostatným lyžiarom.
Športujeme ...
Prirodzenou vlastnosťou dieťaťa je pohyb. Raz do týždňa v priestoroch telocvične rozvíjajú svoje športovo-pohybové aktivity. Zdokonaľujú sa v basketbale, hádzanej, vybíjanej, šplhu na tyči, preskokoch cez švédske debny, skokoch na trampolíne, cvičeniach na kruhoch alebo v rôznych disciplínach ľahkej atletiky. Úplnou novinkou v tomto školskom roku je krúžok „netradičných športov„, ktorý navštevujú žiaci 5. a 6. ročníkov. Chlapci a dievčatá sa tu oboznamujú s netradičnými formami pohybových aktivít. Naučili sa hrať hlavne ringo a petang. Hráči petangu dosiahli 1. a 3. miesto v okresnej súťaži. Radosť škole robia i futbalisti. Napriek tomu, že nemajú svoj vlastný krúžok, na jeseň priniesli 2. miesto z okresnej súťaže.
A akí sme, to posúďte sami
a vyberte si z našej ponuky:
• vyučujeme cudzí jazyk od predškolákov a 1. ročníka ZŠ
• vzdelávame žiakov v oblasti informatiky v novej počítačovej miestnosti
• kvalifikovaný pedagogický zbor vyučuje svoje predmety aj prostredníctvom nových informačných technológií
• poskytujeme možnosť bezplatného prístupu Vrútočanov na internet
• vedieme deti a žiakov k zdravému životnému štýlu vďaka realizácii projektu Zdravá škola
• venujeme individuálny prístup k žiakom s poruchami učenia a správania, realizujeme logopedické cvičenia v ZŠ i MŠ pôsobením špeciálneho školského pedagóga
• ponúkame bohatú mimoškolskú činnosť – prostredníctvom školského klubu detí, záujmových útvarov, organizovaním bohatej palety mimoškolských aktivít
O všetkom, čo sa u nás deje, informuje školský časopis
ŠKOLÁČIK a školské rádio KAMARÁT.
Vy nájdete podrobnejšie informácie o nás na www.zsstefanikvrutky.edu.sk
Ak sme Vás zaujali, dvere do našej základnej školy a materskej školy máte otvorené. Príďte, radi Vás privítame!

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 3. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 4. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 5. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 6. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 7. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 8. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 9. Zelená Bratislava
 10. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár
 1. Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností
 2. Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?
 3. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
 4. Svet môžeme zlepšiť dobrými skutkami
 5. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 6. Najnovšie technológie a inovácie na Gemeri? Normálka
 7. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 8. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 9. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 10. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 1. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 18 873
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 14 901
 3. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 13 210
 4. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 12 348
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 319
 6. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 11 125
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 10 893
 8. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 950
 9. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 9 795
 10. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 735
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Lekár z martinského infekčného: Koronavírus je zákerný, ubližuje slabším

S Martinom Babušíkom, lekárom Infekčnej kliniky a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice Martin, sme sa rozprávali o chorobe, ktorá hýbe celým Slovenskom. Koronavírus podľa neho mnohí ustoja aj bez príznakov, no pre nemálo ľudí má aj fatálne následky. A na tých musíme myslieť.

 Martin Babušík, vedúci lekár na jednotke intenzívnej starostlivosti 
Kliniky infektológie a cestovnej medicíny v Univerzitnej nemocnici Martin.

Vo Veľkom Čepčíne mali pilné leto

Tešia sa novým priestorom.

vo Veľkom Čepčíne zrekonštruovali aj obecný dom.
Od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra bude na celom Slovensku platiť zákaz vychádzania s výnimkou ciest na testovanie, do práce a zabezpečenia nevyhnutných potrieb či pobytu v prírode v okrese bydliska.
Predlžujeme akciu o 24h

Ak nemôžete za novinami, noviny prídu k vám. Dnes to máte s 50% zľavou na celý rok

Akcia platí pre nových aj existujúcich predplatiteľov, ktorí si ho predĺžia.

Táto akcia platí len 24 hodín a nebude sa opakovať.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Koronavírus na Orave: V sobotu zachytili 1600 pozitívnych prípadov (minúta po minúte)

Na Orave bol o celoplošné testovanie na Covid-19 opäť záujem.

Nemocnica v Nitre má 104 infikovaných zamestnancov

Reprofilizovaných je už 92 lôžok. Na Zobor zatiaľ preložili trinásť ľudí, ktorí potrebujú doliečenie.

Nitrania dnes išli na veľké nákupy aj na cintoríny

Načo budú otvorené obchody, keď môžeme ísť len do potravín a lekární? pýtajú sa ľudia aj Zväz obchodu.

V breznianskej nemocnici zomrel pacient, nepomohla ani liečba remdesivirom

Za dva týždne evidovala nemocnica desať vyliečených pacientov.

Už ste čítali?