Nedeľa, 17. január, 2021 | Meniny má NatašaKrížovkyKrížovky

Rozdúchavajú plameň poznania

Za 140 rokmi sa skrýva veľa nadšenia, vytrvalosti, trpezlivosti. A to nemáme na mysli len prvých odvážnych a statočných na čele s Viliamom Paulinym-Tóthom, ktorí založili naše gymnázium.

Je 140 rokov v živote školy veľa alebo málo? Na takúto otázku nie je jednoduché dať jednoznačnú odpoveď.
Aj každý z takmer 300 učiteľov a viac ako
12 400 absolventov prispel podľa svojich schopností a možností vlastným kamienkom do pestrej mozaiky života školy a zaslúžil sa o to, že martinské gymnázium vždy bolo a veríme, že aj naďalej zostane, na návrší gymnaziálneho školstva. Aj preto nie je možné vyzdvihnúť len niektorých z významných absolventov či učiteľov. Veď školu počas jej existencie vždy obklopovali aj ľudia, ktorých mená nie sú uvedené v žiadnych ročenkách, školských dokumentoch či na pamätných tabuliach. Je to veľká skupina rodičov a priaznivcov, bez ktorých si žiadnu z fungujúcich škôl nedokážeme predstaviť. V najbližších rokoch nás čaká ďalšia reforma vzdelávania. Existujúci stav je neudržateľný. Množstvo učiva, ktoré študenti musia zvládnuť, nevytvára priestor, aby mohli primerane prejaviť svoje skutočné schopnosti a tvorivosť. Je potrebné pripravovať našich študentov na presadzovanie sa v tvrdej konkurencii zjednocujúcej Európy a učiť ich vytvárať návyky na celoživotné vzdelávanie.
Aj keď sa po vstupe do EÚ začíname otvárať svetu a svet sa začína otvárať nám a za jednu z priorít považujeme, aby naše gymnázium stále zohrávalo významnú úlohu pri zabezpečovaní vzdelanostnej úrovne obyvateľov Slovenska, nemali by sme zabúdať posilňovať národné a kultúrne tradície, aby naši študenti vždy vedeli, kde sú ich korene, pretože aj strom bez koreňa vyschne.
Myslíte, že 140 rokov v živote školy je veľa alebo málo?

Skryť Vypnúť reklamu

Rozdúchavajú plameň poznania
140. výročie založenia Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha v Martine 1867 - 2007
Martinské gymnázium, jedno z troch prvých slovenských gymnázií, bolo založené 11. augusta 1867. Slovenskí národovci a predstavitelia martinskej evanjelickej cirkvi sa obávali, že patentálne gymnázium, ktoré bolo otvorené hlavne vďaka úsiliu K. Kuzmányho, M. M. Hodžu, J. M. Hurbana a J. Jesenského zanikne, a preto založili školu na patronátnom základe. Správcu patronátu Evanjelického a. v. gymnázia v Turčianskom Sv. Martine vykonával vynikajúci organizátor Viliam Pauliny-Tóth a prvým riaditeľom sa stal Martin Kramár.
Výlučne slovensky
Martinské gymnázium navštevovalo za sedem a pol roka existencie 671 žiakov nielen z Turca. Hoci išlo o školu evanjelickú, navštevovali ju aj študenti katolíckeho a židovského vierovyznania. Vyučovací jazyk bol ,,výlučne slovenský“. Učebný plán bol zostavený z náboženstva, latinčiny, zo slovenského jazyka, z maďarčiny, z nemeckého jazyka, zo zemepisu, dejepisu, počtov a patrilo tu i kreslenie, spev, hra na husle. Hodnotil sa prospech, mravné chovanie, pilnosť, pozornosť, krasopis i mudrolubectvo.
Kvôli obvineniu z vlastizrady a panslavizmu bolo 30. januára 1875 martinské gymnázium uhorskou vládou zatvorené a 98 chlapcov sa muselo rozísť do všetkých kútov Slovenska.
Takmer 44 rokov sa museli Martinčania snažiť, kým ich gymnázium znovu ožilo. Nemalú zásluhu na tom, že sa 5. októbra 1919 otvorili štyri triedy Československého štátneho reformného reálneho gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha v Turčianskom sv. Martine, mal univerzitný profesor Jaroslav Vlček (Paulinyho zať).
V školskom roku 1921/22 opustili brány gymnázia 6 maturanti, v nasledujúcom roku ich bolo 22. Škola sa postupne rozrastala, pociťovala nedostatok priestorov, a tak všetci privítali, keď sa gymnázium z budovy na Mudroňovej ulici mohlo 6. októbra 1940 presťahovať do priestorov na Malej hore. Po určitých úpravách budova slúži do dnešných čias.
Školou prešli dejiny
Spoločenská i politická situácia sa odrazila i na živote gymnázia. Od októbra 1944 sa vy-učovalo len na treťom poschodí, keďže väčšinu priestorov školy zabrala nemecká nemocnica. Začiatkom 50. rokov nastal v Martine rozmach strojárenstva, čo zapríčinilo presťahovanie školy do Priekopy. Po dvoch rokoch sa gymnázium znovu vracia do svojej budovy na Malej hore, no až do roku 1967 je tu spolu so základnou školou.
Popri dennom štúdiu bola
v škole v 60. rokoch zriadená aj stredná škola pre pracujúcich a maturitné kurzy pre dôstojníkov. Od školského roku 1968/69 sa pri gymnáziu otvorilo aj jednoročné nadstavbové štúdium - programovanie a počítačové systémy a dvojročné nadstavbové štúdium knihovníctva, ktoré sa končilo školským rokom 1982/83. Od školského roku 1977/78 sa v gymnáziu učili skupiny voliteľných predmetov technického zamerania. Od roku 1990 prechádzajú študenti k systému výberu voliteľných predmetov.
V septembri 1991 vzniklo
v škole Bilingválne anglicko-slovenské gymnázium so sídlom v Sučanoch, ktoré sa po dvoch rokoch osamostatnilo. V septembri 1995 tu začali overovať 6-ročné experimentálne gymnaziálne štúdium. Nová forma sa ujala a získala si uznanie a podporu nielen martinskej verejnosti.
Počas existencie školy jej brány opustilo viac ako 12 400 študentov. Absolventi stále patria k tým, ktorí sú dobre pripravení na štúdium na vysokých školách a v silnej konkurencii dokážu výborne obstáť. Úspešnosť prijatia na vysoké školy je 90 – 98 % (vyššia na 6-ročnom gymnáziu). V súčasnosti škola patrí medzi najväčšie gymnáziá na Slovensku a je tak trochu inou školou ako ostatné. Združuje dve gymnáziá, dve odlišné formy štúdia, z ktorých to 6-ročné je dielom učiteľov martinského gymnázia. Oba typy štúdia fungujú paralelne vedľa seba a tvoria jeden celok – úspešnú školu, ktorej absolventi sú výborne pripravení pre život. To je hlavné naplnenie cieľa školy ako vzdelávacej inštitúcie, ktorej hlavnými hodnotami by mali byť úcta, spolupráca, sloboda a otvorenosť, zodpovednosť a uznanie, vpísané v každom učiteľovi či žiakovi veľkými písmenami.
V školskom roku 2007/2008 je v gymnáziu 28 tried s takmer 900 žiakmi a 62 pedagógov.

Skryť Vypnúť reklamu


Študijné odbory:

• 4-ročné štúdium (po ukončení 9. ročníka ZŠ) 16 tried
• 6-ročné štúdium (po ukončení 6. ročníka ZŠ) 12 tried

Škola neotvára triedy so zameraním. Ako správnejší a pre študentov výhodnejší sa pedagógom ukazuje systém, v ktorom si žiaci môžu voliť „svoje“ zameranie
v poslednom (štvrtom alebo piatom a šiestom) ročníku cestou voliteľných predmetov. Preto tu otvárajú tieto voliteľné predmety: seminár zo slovenského jazyka, spoločenskovedný seminár, konverzácia v anglickom jazyku, konverzácia vo francúzskom jazyku, konverzácia v nemeckom jazyku, konverzácia v ruskom jazyku, konverzácia v španielskom jazyku, seminár z matematiky, informatika, seminár z fyziky, seminár z chémie, seminár z biológie, seminár z geografie, literárny seminár, cvičenia z chémie, cvičenia z matematiky, ekonómia, estetika a psychológia.
Ako je to dnes
Študenti sa učia dva jazyky, môžu si vybrať medzi anglickým, francúzskym, nemeckým, ruským a španielskym jazykom. Od roku 1990 v škole pôsobilo 14 anglicky hovoriacich lektorov a 3 asistenti na vyučovane anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka.
V rámci výmenných programov sa naši študenti zúčastnili na výmenných pobytoch
v Anglicku, vo Francúzsku, Švédsku, Taliansku, Česku, Nemecku a Poľsku. Na pobytoch sa študenti nielen zdokonalili v cudzích jazykoch, ale taktiež rozšírili svoje vedomosti o nové zvyky, kultúry, krajiny. Škola sa zapája do rôznych projektov, napr. v rámci programu SOCRATES, Fullbright Comission, Konto Orange a iné. Organizuje okresné a krajské kolá rôznych študentských súťaží, v ktorých sa študenti školy umiestňujú na popredných miestach aj v celoštátnom a medzinárodnom meradle. Bohatá je záujmová činnosť študentov v rôznych športových, prírodovedných či kultúrno-spoločenských krúžkoch.
V škole je otvorených viac ako 40 krúžkov, v nich pracujú hlavne študenti, ktorí využili možnosť odovzdať škole vzdelávacie poukazy. Študenti veľmi radi usporadúvajú aj svoje vlastné podujatia. K tradičným patrí študentský ples, pasovací večierok, Mikulášska či Valentínska diskotéka, stavanie mája, rozlúčka s maturantmi. Už niekoľko rokov vychádza študentský časopis Šuch i zborník vlastnej tvorby Zrenie. To všetko prispieva
k typickej študentskej atmosfére v škole.
Najlepší a najaktívnejší študenti získavajú ocenenie v súťaži o Najlepšieho študenta MG, pre triedne kolektívy vyhlasuje riaditeľ súťaž Sme super a študentský parlament organizuje súťaž o Športovca školy.
Od roku 1997 je škola spoluorganizátorom súťaže vo vlastnej tvorbe mladých autorov – Paulinyho Turiec, do ktorej sa zapájajú študenti stredných škôl z rôznych kútov Slovenska a žiaci 7. – 9. ročníka z celého nášho regiónu.
Škola je od roku 1994 pripojená na internet a pre študentov školy je práca s ním úplnou samozrejmosťou nielen na hodinách informatiky, ale aj na ostatných vyučovacích hodinách. Jednotlivé predmety sa vyučujú v odborných učebniach a areáloch fyziky, biológie, chémie, cudzích jazykov, dejepisu, zemepisu, matematiky, informatiky, slovenského jazyka. Sú tu dve telocvične, posilňovňa a gymnastické štúdio.
Dvere otvorili dokorán
V roku 1998 bola pri škole otvorená Astronomická pozorovateľňa Milana Rastislava Štefánika, ktorá je prístupná nielen žiakom gymnázia, ale aj širokej martinskej verejnosti. V roku 2006 bolo v priestoroch astronómie otvorené centrum popularizácie fyziky, ktoré navštevujú hlavne žiaci základných škôl.
Žiaci majú možnosť stravovať sa v školskej jedálni, v škole je aj bufet a automat na teplé a studené nápoje.
Finančná situácia ani v tejto škole nie je veľmi priaznivá. Aj to bol dôvod, prečo tu v roku 1995 založili Nadáciu Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha, ktorá sa neskôr pretransformovala na Občianske združenie Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha. Nezanedbateľnou je aj pomoc rodičov, ktorí svojimi príspevkami pomáhajú udržať pomerne kvalitnú úroveň vo vybavení školy učebnými pomôckami a podporujú účasť študentov na súťažiach a turnajoch. Mnohí z nich vy-užívajú možnosť poskytnúť 2 % zo svojich daní OZ GVPT, ktoré takto získané finančné prostriedky tiež venuje hlavne na nákup učebných pomôcok.
Cesta za poznaním býva občas tŕnistá. Často ju dláždia aj neúspechy či sklamania. Kto však vytrvá a odolá všetkým nástrahám, dostane sa mu zaslúženej odmeny. Možno prejde labyrintom sveta a nájde raj srdca, ako o tom napísal učiteľ národov Ján Amos Komenský. Iný zas pootvára všetky brány jazykov, a aj tie, od ktorých kľúč nájdu máloktorí.
Aby plameň horel
A preto sa na martinskom gymnáziu snažia formovať školu moderného typu, ktorej hlavnou prioritou je rozvíjať tvorivé myslenie žiakov, a tým ich pripravovať na riešenie rôznych životných situácií a úspešné zvládnutie vysokoškolského štúdia. Je to škola otvorená každej zmene, ktorá je na prospech študentom. Aby plameň horel v srdciach všetkých, ktorí bránami školy prešli, ale aj tých, ktorí v nej v úprimnej nádeji zostávajú.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 2. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 3. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 4. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 5. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur
 6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 7. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 8. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 9. Oktagon 20: Pikantné súboje prinesú aj zápas o titul!
 10. Tipni si na Petru Vlhovú a získaj 10 eur
 1. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 2. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 3. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 6. Akčný výpredaj v PLANEO Elektro – to sú ceny nižšie až o 60 %!
 7. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka?
 9. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 10. TOMRA víta kľúčový krok k spusteniu systému zálohovania
 1. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur 20 857
 2. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 14 984
 3. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká? 8 347
 4. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 630
 5. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 7 441
 6. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 6 413
 7. Kuba si turistov omotá okolo prsta. Miesta, ktoré musíte vidieť 6 402
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 349
 9. Kvalitnej hydiny je na pultoch stále menej. Čo vlastne kupujeme? 6 239
 10. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 6 164
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Ľadová plocha v Tepliciach potrebuje prekrytie, mesto zháňa peniaze

Zatiaľ mesto investuje do údržby súčasnej infraštruktúry.

V Tepliciach by chceli prekryť ľadovú plochu.

Aké mená sa vlani najčastejše dávali detičkám v Martine? Tu je odpoveď

Najviac pribudlo Martinov, Michaleov, Matejov, ale i Michael, Zuziek či Nel.

Ilustračné foto

POTULKY TURCOM: Z Turčianského Jasena cez Mažiarky na Bukoviny

Braňo Šimko, autor blogu Turčianska záhradka, má pre vás ďalší tip na turistiku v Turci s množstvom nádherných výhľadov.

Pohľad na Kečku.

Aktuálne nám dobre fungujú všetky štyri formácie

Martinskí hokejisti si víťazstvom nad Topoľčanmi upevnili druhú priečku v tabuľke. Predviedli nielen kvalitný výkon, ale keď bolo treba ukázali i potrebnú dávku disciplíny.

Súboj o druhé miesto tabuľky Martin zvládol výborne.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Pohrebné auto zrazilo cyklistu. Neprežil

Nehoda sa stala medzi Telincami a Vrábľami.

Hľadá sa nezvestný Martinčan

Naposledy sa nachádzal vo Valčianskej doline.

AKTUALIZOVANÉ o 16.31

Rady pred odbernými miestami v Nitre sa skrátili, mnohých vybavili bez čakania

V meste je otvorených o päť odberných miest viac ako pred týždňom.

Už ste čítali?