Nedeľa, 17. január, 2021 | Meniny má NatašaKrížovkyKrížovky

Život Turca a MY Turčianske noviny sú s vami už polstoročie - XVIII.

Presne 8. apríla uplynulo 50 rokov od vydania prvého čísla regionálneho týždenníka Život Turca. Predstavujeme vám vydávanie novín spolu s ľuďmi, ktorí ich spoluvytvárali. Seriálom chce redakcia postupne zverejniť komplexnú faktografiu spojenú s týmto titu

lom.

ROK 1989

 • Úvod roka novinársky vôbec nenasvedčoval jeho dramatickému finále. Po ňom už nič nebude ako bývalo. Čestné hlásenia, premiéry, diskusie oekonomike, kultúre, službách, brigády socialistickej práce, agitky, angažovanosť mladých, festival politickej piesne, názory, správy zpracovísk, uzlovský zápisník, obnažovanie problémov, východiská ahľadanie rezerv - týmto ročníkom Života Turca skončilo. Do 22. novembra ale ešte tvorilo obsah článkov.
 • V tomto ročníku bolo každé druhé číslo osemstranové. Redakcii sa na tejto ploche podarilo profilovať obsah novín tak, aby sa dosiahla potrebná symbióza spravodajstva, publicistiky, oddychových materiálov, športu ainzercie.
 • K už známym autorom pribudli mená ako J. Santus, E. Maňúr, J. Kotlár, T. Sarnovská, Z. Mintalová-Zubercová, V. Peťková, T. Šarluška, M. Majerčíková, R. Piško. Autorom doplňovačky stajničkou bol Marián Ďurech.
 • K 45. výročiu SNP vyšlo posledné prednovembrové veľké číslo smimoriadnymi autorskými materiálmi svojim obsahom súvisiacimi sPovstaním.
 • V septembri pribudol do redakčného kolektívu Slavo Pavle. Ján Miazdra odchádza. Voktóbri ho nahrádza fotograf Jaro Kozák.
 • 29. novembra noviny začínajú mapovať spoločenské pnutie súvisiace sudalosťami vPrahe aBratislave abrutálnym zásahom voči študentom počas manifestácie 17. novembra. Uverejňujú vyhlásenie študentov LF UK, ale aj vyhlásenie OV KSS vMT ktýmto udalostiam. Zachytávajú týždeň konfrontácie, stretnutia v Divadle SNP.
 • 2. decembra vychádza mimoriadne číslo ŽT knajaktuálnejšiemu vnútropolitickému vývoju - vňom sa dáva priestor všetkým - občianskemu hnutiu, študentom, komunistickému vedeniu - na vyjadrenie názorov astanovísk.
 • Riadne čísla novín zo 6. a13. decembra je pokračovaním mapovania života vTurci. Noviny prinášajú zábery zo zhromaždení, vo vlastnom vyhlásení vyjadrila redakcie, že sa bude držať svojho poslania aobjektívne informovať odianí vregióne. Tieto čísla už vydal len ONV.
 • Posledné riadne číslo novín naplánované na 20. decembra nebolo posledným vtomto roku. Okrem iného vňom redakcia uverejnila mená poslancov národných výborov vmestách aobciach Turca pre prípad zániku ich mandátov.
 • Skutočným posledným číslom novín bolo mimoriadne, ktoré vyšlo 28. decembra, lebo bolo treba informovať ľudí oaktuálnej situácii azávažných krokoch na spoločenskej scéne. Noviny uverejnili výsledky plenárneho zasadnutia ONV, mená nových členov jeho rady, venovali sa vývoju situácie vstrojárňach, uverejnili programové témy Obrody, informovali onávrate demokratickej strany azelených na politickú scénu regiónu avenovali sa aj ankete medzi občanmi.

ROK 1990

Skryť Vypnúť reklamu
 • Bol to jeden znajťažších rokov vhistórii novín. Na jeho konci poslanci ONV, ktorý bol ich vydavateľom, odsúhlasili ich privatizáciu. Zhodli sa na tom, že noviny už nebudú finančne podporovať. Vpodstate toto ich vyjadrenie znamenalo, že noviny nepotrebujú.
 • V prvom čísle 4. januára sa noviny vrátili ksvojmu poslaniu informovať odianí vTurci. Pravidelné rubriky aich náplň odsunula do úzadia potreba byť stále vnovinárskom kontakte saktuálnym dianím. Až vdruhej polovici roka badať viac príklonu knovinárskym žánrom akprofilovaniu jednotlivých strán, hoci snahu redakcie „upratať" obsah novín do podoby, ktorá by lepšie formálne orientovala čitateľov, často marili príkazy aodporúčania okresných straníckych centrál na uverejňovanie nimi dodávaných príspevkov. Redakcia sa tomuto tlaku nie vždy mohla podriadiť, keďže noviny mali len istý počet strán apolitickú agitáciu nepovažovali za svoje poslanie. Vtom čase začali noviny formovať redakčný systém - boli vtom prví na Slovensku.
 • V druhom čísle - 10. januára sa noviny otvorili aj rehabilitácii novinárov nespravodlivo postihnutých za politické postoje vrokoch 1968/69. Redaktori sa skontaktovali sKonštantínom Horeckým iEgonom Skalákom - druhý zmenovaných sa onedlho zaradil do redakčného tímu.
 • V ďalších číslach si noviny všímali vývoj aformovanie politického života vregióne sosobitným dôrazom na strojárstvo, poľnohospodárstvo, kultúru, zdravotníctvo, Maticu slovenskú, študentské hnutie.
 • Zredakcie odchádzajú Robo Škula aSlavo Pavle. Redakčný kolektív posilnil na pár týždňov Ľudo Lettrich, neskôr E. Skalák. Vmáji ale E. Skalák zredakcie odchádza, kolektív rozširuje Viera Janíková. Vauguste redakčný kolektív posilňuje Paula Valková, ešte vtomto roku po vydaji prijala meno Diškancová. Pod článkami vdruhom polroku je podpísaná už týmto menom. Egon Skalák voktóbri zomrel.
 • Pribudli aj nové mená spolupracovníkov - B. Geryk, V. Sokolík, E. Králiková, D. Hullová, J. Mlynarčík, J. Zuberec, B. Sitárová, P. Rovnianek, Š. Majer, E. Kašíková, I. Roll, F. Kiss, T. Winkler, J. Mistrík, J. Sedlák, K. Horecký, L. Nižnanský, Z. Pástor, M. Ďurík, M. Salíni, R. Židek, M. Jenerálová, B. Seryj, M. Kolčáková. M. Šachl, J. Rišian, K. Faith, M. Eliáš, A. Čechová, V. Vantara, E. Remiš, B. Homolová, J. Žucha, J. Rutkayová, A. Slobodová. M. Štrbáková, E. Kapustová. A. Ančic. V. Kubincová. I. Fabšo, V. Čelko, R. Kubala-Lovčický, V. Hetteš, M. Blahušiak, Z. Mintálová. M. Lechan, E. Reziaková-Girmanová, zfotografov Z. Varga či Paľo Brišš. Krížovky vtomto roku spracovával Dušan Škrovina.
 • 8. februára vychádza prvé tohtoročné mimoriadne číslo - už tretie od novembra 1989. Opäť sa venuje témam, ktoré noviny nemohli pre prísnu periodicitu ŽT odkladať. Schyľuje sa kvoľbám, noviny prinášajú mená kandidátov ONV aMsNV vMartine avTurčianskych Tepliciach. Venujú sa aktuálnej situácii vNárodnom fronte, Matici slovenskej, školstve, avizujú návštevy Milana Čiča aR. Schustera.
 • 17. februára vychádza ďalšie mimoriadne číslo. Uverejnili Poučenie zkrízového vývoja vstrane aspoločnosti vMartinskom okrese. Drvivá väčšina Turčanov oňom až do tohto dátumu nevedela.
 • Tretie tohtoročné mimoriadne číslo - 16. marca - je zveľkej časti venované návšteve predsedu SNR R. Schustera apredsedu Vlády SR M. Čiča vMartine.
 • Od 18. apríla noviny uverejňujú predvolebnú kampaň politických strán do parlamentu.
 • Štvrté mimoriadne číslo novín bolo venované plánovanej výstavbe vodnej nádrže vTurčeku zpozície všetkých zainteresovaných. Vyšlo 6. apríla.
 • Piate mimoriadne číslo 27. apríla bolo venované Dňu Zeme aproblematike životného prostredia.
 • V májových číslach sa noviny venovali návšteve prezidenta republiky Václava Havla vMartine. Avjúni mapovali prvé slobodné voľby.
 • 29. júna vyšlo 6. mimoriadne šesnásťstranové číslo novín venované Martinu ako kultúrnemu centru Slovákov.
 • Od dvojčísla 27/28 - 4. júla menia noviny formát na zhruba polovičný oproti predchádzajúcemu. Postupne sa mení orientácia novín kväčšiemu dôrazu na informácie, respektíve redakcia má takú snahu, ktorá sa vzhľadom na tlak politických asamosprávnych inštitúcií aich hlad po uverejňovaní rôznych stanovísk, vyhlásení, programov apodobne, nie vkaždom vydaní stáva realitou. Zmena formátu zároveň znamenala aj začiatok formovanie redakčného systému. Aj vtomto boli noviny prvé na Slovensku.
 • K matičným oslavám vydáva redakcia 8. augusta farebné číslo.
 • V čísle 34 - 22. augusta noviny informujú, že plebiscit oosamostatnení Vrútok od Martina bol úspešný. V nadchádzajúcich komunálnych voľbách si Vrútočania už zvolia vlastnú samosprávu.
 • 5. septembra zasadala redakčná rada novín spolu svybranými zástupcami politických strán. Okrem iného skončila aj záverom, že rada aplénum ONV bude rokovať oukončení vydávania ŽT ajeho privatizácii.
 • Ťažký rok plný opojenia zo slobody, ale aj osočovania, snahy oinformačnú diktatúru, odvolávania noviny končia bez vydavateľského gestorstva ONV. 49. číslo Života Turca už vydáva Unimex Bratislava. Plénum ONV 26. septembra oficiálnou cestou po analýze vredakčnej rade ivo vedení ONV anajmä po páde prekonaného dotačného prístupu, vrámci ktorého štátna správa kryla straty novín, schválila privatizáciu svojho - vtedy už tridsať rokov vydávaného tlačového titulu. Hoci to znelo na prvé počutie hrozivo, redakcii sa uľavilo. Mohla vystúpiť zpoliticko-straníckej koľaje, formovať svoju nezávislosť od štátnych orgánov asvoju ekonomickú nezávislosť. Vedenie redakcie bolo presvedčené, že len toto je cesta kslobode tlače, aj keď sa na cestu podnikania vydala medzi prvými vprostredí regionálnej tlače na Slovensku abez praktických skúseností. Nasledujúce roky ukázali, že toto presvedčenie bolo správne.
 • Časť redakcie tento trend pochopila, druhá časť kolegov zredakcie odišla. Personálne oklieštený kolektív vzložení M. Beňadik, V. Legerská-Mesarčíková aP. Brišš si predsavzal, že vbudúcom roku prejde na 16-stranové vydanie titulu aprezentoval snahu nového vydavateľa zachovať ho vturčianskom prostredí.

VÝZVA

Skryť Vypnúť reklamu

Ak viete rozšíriť faktografický materiál o novinách, máte fotografie, zaujímavé predmety, poznáte ľudí, či viete o udalostiach, ktoré formovali Život Turca, skontaktujte sa s nami na adrese: MY Turčianske noviny, Štefánikova ulica 26, 036 01 Martin, alebo prostredníctvom e-mailu: sefredaktor.mt@petitpress.sk. Vaše príspevky budú súčasťou špeciálnej prílohy novín, ktorú redakcia pripravuje.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 2. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 3. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 4. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 5. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur
 6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 7. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 8. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 9. Oktagon 20: Pikantné súboje prinesú aj zápas o titul!
 10. Tipni si na Petru Vlhovú a získaj 10 eur
 1. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 2. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 3. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 6. Akčný výpredaj v PLANEO Elektro – to sú ceny nižšie až o 60 %!
 7. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka?
 9. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 10. TOMRA víta kľúčový krok k spusteniu systému zálohovania
 1. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur 21 076
 2. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 15 273
 3. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká? 7 996
 4. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 580
 5. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 7 315
 6. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 7 032
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 310
 8. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 6 214
 9. Kuba si turistov omotá okolo prsta. Miesta, ktoré musíte vidieť 6 213
 10. Kvalitnej hydiny je na pultoch stále menej. Čo vlastne kupujeme? 6 202
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

FOTO: Ako Martin porazil Topoľčany

V šesťbodovom súboji Martinčania v piatok zdolali Topoľčany 4:1 a upevnili si tak druhé miesto v tabuľke. Dnes o 18. h hrajú naši v Dubnici.

Ľadová plocha v Tepliciach potrebuje prekrytie, mesto zháňa peniaze

Zatiaľ mesto investuje do údržby súčasnej infraštruktúry.

V Tepliciach by chceli prekryť ľadovú plochu.

Aké mená sa vlani najčastejše dávali detičkám v Martine? Tu je odpoveď

Najviac pribudlo Martinov, Michaleov, Matejov, ale i Michael, Zuziek či Nel.

Ilustračné foto

POTULKY TURCOM: Z Turčianského Jasena cez Mažiarky na Bukoviny

Braňo Šimko, autor blogu Turčianska záhradka, má pre vás ďalší tip na turistiku v Turci s množstvom nádherných výhľadov.

Pohľad na Kečku.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Odišiel Ján Bartík

Hokejová rodina v Nitre stratila jedného zo svojich dlhoročných členov.

Druhý deň testovania v Nitre: Miera pozitivity klesla pod percento

Otestovať sa prišlo vyše 14-tisíc ľudí. Pozitívnych bolo podstatne menej ako pred týždňom.

Hľadá sa nezvestný Martinčan

Naposledy sa nachádzal vo Valčianskej doline.

AKTUALIZOVANÉ o 16.31

Rady pred odbernými miestami v Nitre sa skrátili, mnohých vybavili bez čakania

V meste je otvorených o päť odberných miest viac ako pred týždňom.

Už ste čítali?