Piatok, 30. október, 2020 | Meniny má Simon, SimonaKrížovkyKrížovky

Ak budete ignorovať verejnú kanalizáciu, rátajte s pokutou

Na verejnú kanalizáciu sa postupne pripájajú všetky turčianske obce. Ľuďom to nariaďuje zákon o verejných vodovodoch a kanalizáciách a tiež novelizovaný vodný zákon. V dedinách s kanalizáciou sa žumpy postavené na dvoroch stanú minulosťou. S vydaním novel

V ČOV Vrútky prečerpávajú odpadovú vodu na ďalšie čistenie.V ČOV Vrútky prečerpávajú odpadovú vodu na ďalšie čistenie. (Zdroj: ANDREA DUDRÁKOVÁ)

y vodného zákona nastali pre ľudí užívajúcich žumpy ďalšie nové povinnosti. Hovoríme o nich s Eleonórou Brndiarovou, techničkou stavebných konaní z Turčianskej vodárenskej spoločnosti (Turvod).

brndiarova.jpg

Aká zmena nastala pre ľudí, ktorí majú na svojich pozemkoch vybudované žumpy?

- Od 15. januára došlo k novele vodného zákona, ktorý opätovne zdôraznil povinnosť užívateľov žúmp a všeobecne všetkých, ktorí vytvárajú splaškové odpadové vody, aby sa pripojili na verejnú kanalizáciu tam, kde je vybudovaná. Žumpy a malé čistiarne odpadových vôd budú akceptované už len ako stavby povolené na dobu určitú. Znamená to, že ak sa v nejakej obci vybuduje kanalizácia, jej obyvatelia budú povinní sa na ňu pripojiť. Turvod ako ústretový krok k občanom umožňuje pripojiť nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu v lehote jedného roka.

Skryť Vypnúť reklamu

Prečo je dôležité budovať v obciach verejné kanalizácie a takýmto spôsobom nahradiť odvádzanie odpadových vôd zo žúmp?

- Koncepcia vodohospodárskej politiky EÚ je už dlhodobo zameraná na zabezpečenie dostatočného množstva vody dobrej kvality a na trvalo udržateľné využívanie vôd, a to aj pre budúce generácie. Preto treba dôsledne sledovať a odstraňovať zdanlivo z pohľadu ľudí aj nepodstatné ohrozenie kvality vôd, napríklad aj pri vypustení obsahu žumpy voľne na pôdu, trávu či do potoka.

Ľudia si ale myslia, že pritom nerobia nič zlé...

- Z pohľadu človeka sa možno zdá, že keď splašky vyleje na pôdu, nič sa nestane. Ale nie je to pravda. Ide o nepriame znečisťovanie podzemnej vody, pretože cez pôdu presiakne znečistenie zo splaškov, kvalita vody sa postupne znehodnotí tak, že už sa nebude dať piť. Na celom území Slovenska zatiaľ máme kvalitné zdroje podzemných vôd. Ich kvalitu je potrebné dobre a prezieravo chrániť, aby sa neznehodnotila napríklad zvýšením obsahu dusíka pochádzajúceho z nezodpovedne vylievaných žúmp. Na južnom Slovensku s horninovým podložím, presiaknu znečisťujúce látky do podzemných vôd rýchlejšie, a preto sú tam problémy s výskytom dusičnanov v podzemných vodách už reálne.

Skryť Vypnúť reklamu

Aké má možnosti človek, ktorý zatiaľ nie je pripojený na verejnú kanalizáciu? Ako si vyvezie žumpu?

- Novela vodného zákona nariadila obsah žúmp zneškodňovať v čistiarni odpadových vôd (ČOV). Spôsob, ako sa to bude diať, si upraví každá obec vo svojom všeobecne záväznom nariadení. Tým, že si užívateľ žumpy objedná u niekoho vývoz žumpy fekálnym vozidlom, sa ešte nezbavuje zodpovednosti za to, aby tieto splašky boli skutočne zneškodnené v čistiarni odpadových vôd. Užívateľ žumpy musí preukázať dokladom vystaveným prevádzkovateľom ČOV, že splašky zo žumpy boli na ČOV skutočne vyvezené. Ďalším problémom môže byť, že nie každá ČOV má prispôsobenú technológiu pre príjem splaškov zo žúmp.

Kde sa takéto čistiarne odpadových vôd nachádzajú v Turci?

Skryť Vypnúť reklamu

- V okresoch Martin a Turčianske Teplice sú našou spoločnosťou prevádzkované dve ČOV, kde je možné splašky zo žúmp správne technologicky zneškodniť, ide o ČOV vo Vrútkach a ČOV v Turčianskych Tepliciach-Diviakoch. Najistejšie pre občana je zabezpečiť si vývoz žumpy fekálnym vozidlom našej spoločnosti, ktoré zaručene obsah žumpy vypustí len v niektorej z týchto ČOV a občan zároveň získa doklad, že obsah žumpy bol zneškodnený v súlade s právnymi predpismi.

Podľa nových predpisov teda žiadne svojvoľné odstraňovanie obsahu žúmp neprichádza do úvahy?

- Presne tak. Ak niekto niekomu príde vytiahnuť žumpu s fekálnym vozom a obsah rozleje hoci aj na vlastné pole, nie je to v poriadku. Pôda síce môže byť jeho, ale voda pod ňou už nie. Voda patrí nám všetkým.

A čo v prípade, že mám domovú čistiareň odpadových vôd?

- V tomto prípade sa vypúšťanie odpadových vôd prečistených v ČOV povoľuje len do povrchového toku. Ten, kto to vykonáva, musí mať platné povolenie a čistiareň riadne prevádzkovať. Avšak tam, kde je vybudovaná verejná kanalizácia, je stavba takejto ČOV povolená len na dobu určitú. Po jej ukončení sa musí občan pripojiť na kanalizáciu.

Prečo?

- Je to preto, že odpadové vody odvedené verejnou kanalizáciou sú čistené na ČOV na úplne inej technologickej úrovni. Účinnosť odstránenia napríklad dusíka a fosforu je neporovnateľná s účinnosťou domových ČOV.

Čo sa však stane v prípade, že obec má vybudovanú kanalizáciu, ale niekto sa aj napriek tomu odmieta na ňu pripojiť a stále používa svoju žumpu. Hrozia mu nejaké pokuty?

- Takýto občan sa dopustí priestupku, lebo zo zákona má povinnosť pripojiť sa na verejnú kanalizáciu. Pokiaľ sa niekto nepripojí ani po výzve, podáme podnet na odbor starostlivosti o životného prostredie príslušného okresného úradu, ktorý tieto priestupky rieši. Výška pokuty za tento priestupok je od 16 do 331 eur. Pokiaľ priestupok trvá, je možné uložiť pokutu aj opakovane.

Obsah žúmp ľudia kedysi zvykli vyvážať na polia a používať ich ako hnojivo. Prečo je to už zakázané?

- Pôda sa môže hnojiť len organickými alebo priemyselnými hnojivami, pričom za organické hnojivá sa považujú exkrementy z chovu zvierat. Toto hnojenie sa môže vykonávať len v miere doplnenia nedostatku dusíka v pôde. Obsah žumpy určite nie je organickým hnojivom. V tomto odpade sa totiž nachádzajú rôzne zvyšky pracích práškov, chemikálií, dezinfekčných prostriedkov, ktoré ľudia v domácnostiach pravidelne používajú. Pri vylievaní splaškov na pôdu sa tieto znečisťujúce látky dostávajú najskôr do pôdy a následne do vody, čo môže ohrozovať zdravie človeka.

Ako má občan postupovať v prípade, že sa rozhodne pripojiť na verejnú kanalizáciu. Koho má osloviť?

- V obciach, kde sa kanalizácia buduje, vopred oslovujeme občanov, ktorých sa to týka a spoločne určíme optimálne miesto pre pripojenie pozemku na kanalizáciu. V rámci stavby zriadime občanovi odbočku pre pripojenie prípojky. Samotnú prípojku vrátane výkopových prác si občan už urobí sám. Ako som už spomenula, na vykonanie týchto prác dávame lehotu jedného roka. V prípade, že niekto stavia nový dom v lokalite, kde sa už kanalizácia nachádza, občan si musí hradiť výstavbu celej prípojky, vrátane miesta pripojenia sám. Kanalizačná prípojka je vo vlastníctve majiteľa pozemku a realizuje si ju na vlastné náklady.

Koľko stojí takáto prípojka?

- Je to veľmi individuálne, pretože to závisí od jej dĺžky. Pravidelné vyvážanie žumpy ale stojí omnoho viac. Prečo? Pretože zakaždým okrem stočného, teda ceny za prečistenie jedného kubíka vody, musíte zaplatiť dopravu fekálnym vozidlom, čo na faktúre za vývoz žumpy predstavuje podstatnú položku. Ale vybudovanie kanalizačnej prípojky je jednorazová investícia na mnohé roky dopredu, potom už platíte len cenu stočného.

Je vybudovanie kanalizácií v obciach aj nejako dotované? Veď ide o naozaj vysoké sumy.

- Áno, existujú finančné prostriedky najmä z eurofondov na ich vybudovanie, pretože Turvod ako investor by nebol schopný to celé uhradiť sám z vlastných zdrojov.

Ktoré turčianske obce sa budú najbližšie napájať na verejnú kanalizáciu?

- V súčasnosti bola z eurofondov zahájená výstavba v obci Valča, Príbovce, Benice, Rakovo a rozšírenie kanalizácie v Turčianskych Tepliciach pre lokalitu Turčiansky Michal, Diviaky a Dolná Štubňa. V štádiu prípravy sú stavby pre obce Šútovo a Ratkovo s pripojením na ČOV Vrútky, a ďalej Budiš, Dubové, Jasenovo, Rudno, Liešno, Kaľamenová s pripojením na ČOV Turčianske Teplice - Diviaky.

ANKETA

Pýtali sme sa niektorých starostov, aký je ich názor na novelizáciu vodného zákona.

OĽGA WAGNEROVÁ, Turček

Keď si už obec ukrojí zo svojho rozpočtu a vybuduje kanalizáciu alebo čistiareň odpadových vôd, tak každý by mal byť povinný sa na ňu napojiť. Odpad zo žumpy či septiku sa skôr či neskôr vždy dostane do pôdy. My už máme v obci kanalizáciu 23 rokov a nikto z našich obyvateľov si ju nerobil sám. Všetky práce sme zabezpečili. Treba zvyšovať životný štandard ľudí.

PATRIK ANTAL, Rakovo

Pre zachovanie čistého životného prostredia je to krásna vec, ale pre sociálne slabších ľudí, ktorí majú investovať do prípojky, to nie je jednoduché. Ťažko ich presvedčíte, že sa treba správať enviromentálne, keď nemajú peniaze. Rakovo budovanie kanalizácie ešte len čaká. Niektorých obyvateľov to potešilo. Iných zas nie, lebo to vnímajú ako starosti navyše.

ĽUBOMÍR MAĎARI, Šútovo

U nás sa samotná výstavba ešte len pripravuje. Zatiaľ máme hotovú projektovú dokumentáciu a čakáme na stavebné konanie. Každý by si mal položiť otázku, či chceme žiť v čistom prostredí, alebo špinavom. Podzemné vody a celkovo našu prírodu treba chrániť a zabraňovať presakovaniu a vypúšťaniu žúmp do okolia. Väčšina Šútovčanov so zavedením kanalizácie súhlasí a dve tretiny našich občanov už majú dokonca napísané zmluvy o pripojení. Každá novinka skrátka potrebuje čas, aby si na ňu ľudia zvykli a prijali ju.

ZUZANA VALOCKÁ, Žabokreky

Naša obec má kanalizáciu už takmer desať rokov. S negatívnymi reakciami zo strany občanov som sa zatiaľ nestretla. Ľudia v Žabokrekoch sú uvedomelí a túto povinnosť rešpektujú. Úplne všetci však ešte prípojku nemajú, pretože v niektorých prípadoch to nebolo možné technicky riešiť pre protispády pod domami.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 2. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť
 3. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 4. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 5. 1,6 milióna stavených na Trumpa! Kto bude mať pravdu?
 6. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
 7. Magazín SME Ženy už v predaji
 8. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 9. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 10. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 1. 1,6 milióna stavených na Trumpa! Kto bude mať pravdu?
 2. O prenájom auta majú čoraz väčší záujem aj malé firmy. Ušetria
 3. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
 4. Magazín SME Ženy už v predaji
 5. SPS ukončí rok miliónovými investíciami
 6. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 7. Trh s elektromobilmi stagnuje. Kríza by mu mohla pomôcť
 8. Fakulta drží tempo so súčasnými i budúcimi trendmi
 9. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 10. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 36 908
 2. Aplikáciu tohto Slováka používajú v 150 krajinách. Ako začínal? 25 051
 3. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 17 797
 4. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 16 767
 5. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť 16 673
 6. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 16 617
 7. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi? 13 079
 8. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 12 488
 9. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 325
 10. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 11 152
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Podcast je náhrada miestneho rozhlasu

Správy z miestneho rozhlasu patria roky ku koloritu slovenských miesta obcí.

Jednou z hlavných výhod podcastov je, že ich môžete počúvať, keď vám to vyhovuje,“ povedal Jaroslav Kizek z agentúry M KREO.

Martin je na celoplošné testovanie pripravený

Otvoria sa všetky plánované odberné miesta.

Infografika: Ako prebieha celoplošné testovanie na COVID-19.

Prímestské autobusy jazdia od dnes v obmedzenom režime

Platí prázdninový režim, spoje pre zamestnancov a školákov sú zabezpečené.

Ilustračné foto.

Stále sa hľadajú zdravotníci

Primátor Ján Danko vyzýva zdravotníkov, aby pomohli pri testovaní.

Ján Danko, primátor Martina.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Na nitrianskom letisku núdzovo pristál vrtuľník americkej armády

Dôvodom neplánovaného pristátia bolo zlé počasie.

Pozitívne testovaný starosta: Najhoršia bola bolesť chrbta

Určite nepodceňujte situáciu. Toto nie je chrípka, odkazuje starosta kysuckej obce.

V niektorých obciach v okolí Trnavy testovanie nebude

Pôvodne začali v okrese Trnava s prípravami na testovanie všetky obce, niektoré však dostali informáciu o pričlenení ich odberových miest k susedným obciam.

Celoplošné testovanie: Fakty, pokyny, odporúčania, najčastejšie otázky

V sobotu a nedeľu sa na celom Slovensku uskutoční prvé kolo celoplošného testovania, ktoré má za cieľ pomôcť zachytiť skryté ohniská nákazy a spomaliť šírenie koronavírusu. Odberné miesta budú otvorené 31. októbra a 1. novembra 2020 od 7. - 22. h.

Už ste čítali?